งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) และ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
ระหว่าง วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565

001 ภาษาไทย

1.  030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 2.  031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
3.  032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 4.  036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
5.  764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 6.  823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
7.  037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 8.  038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
9.  759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 10.  760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
11.  761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 12.  046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
13.  047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 14.  787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
15.  788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

002 คณิตศาสตร์

1.  122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2.  123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3.  124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
5.  773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6.  774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
7.  775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 8.  129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
9.  130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 10.  132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
11.  133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12.  134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
13.  789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 14.  790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
15.  791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 16.  792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
17.  820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 18.  821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
19.  822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

003 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 2.  085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3.  766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 4.  181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
5.  184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 6.  190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
7.  770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 8.  090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
9.  091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 10.  093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
11.  094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 12.  095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
13.  096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 14.  099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
15.  100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2.  142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3.  143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5.  145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6.  146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7.  147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 8.  014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
9.  149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 10. 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.  154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 12.  155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
13.  156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 14.  164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
15.  165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 16.  166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
17.  768 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 18. 169 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 2.  739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
3.  816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 4.  817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
5.  818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 6. 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7.  740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 8.  741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.  832 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 2.  833 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
3.  834 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 4.  268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5.  269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6.  271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7.  721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 8.  300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9.  307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 10.  308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11.  309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12.  310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
13.  311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 14.  312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
15.  313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

007 ศิลปะ-ดนตรี

1.  643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 2. 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3. 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 4.  352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
5.  353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 6.  370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
7.  371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 8.  737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
9.  731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 10.  736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
11.  732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 12.  602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
13.  603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 14.  604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
15.  605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 16.  369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
17.  373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 18.  372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
19.  374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 20.  753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
21.  793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 22. 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
23. 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 24.  314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
25.  315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 26.  316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
27. 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 28.  323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
29. 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 30.  325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
31. 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 32.  327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
33. 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 34.  329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
35. 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 36.  331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
37.  332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 38.  333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
39. 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 40.  335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
41. 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 42.  337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
43. 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 44. 339 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
45. 781 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 46. 341 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
47. 782 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 48.  343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6
49. 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 50.  345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
51. 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1.  376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 2.  377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3. 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 4. 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5.  395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 6.  396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7.  398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 8. 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.  400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 10. 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 2.  796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
3.  800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 4.  801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
5.  835 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 6.  836 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
7.  813 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 8. 814 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2.  051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
3.  062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 4.  827 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
5.  828 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 6. 829 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7. 830 การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 8. 831 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.  071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 10.  070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
11. 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 12.  102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
13.  103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 14.  708 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
15. 709 การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

012 คอมพิวเตอร์

1.  020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2. 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3.  021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 4.  002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
5.  005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 6.  011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
7.  016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 8.  017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
9.  024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 10. 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.  028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 12.  029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

013 หุ่นยนต์

1.  243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 2.  247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
3.  757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 4. 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5.  755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 6. 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7.  250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 8. 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

014 การงานอาชีพ

1.  001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 2. 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3.  003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 4. 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5.  012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 6.  013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7.  018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 8.  019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
9.  022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 10.  023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11.  026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 12. 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.  734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 14.  034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
15.  048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 16.  050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
17.  067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 18.  068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

015 ปฐมวัย

1.  702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 2.  703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

016 เรียนรวม - ภาษาไทย

1.  075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2. 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3. 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 4. 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5. 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 6. 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7.  084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8.  081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9. 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 10. 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11. 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 12.  098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13.  101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 14.  104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15.  105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 16.  108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
17.  109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

018 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 2. 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3.  135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

019 เรียนรวม - การงานอาชีพ

1. 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 2.  231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3. 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 4.  162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
5. 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 6.  171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7. 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 8.  177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
9. 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 10.  185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11. 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 12. 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน

020 เรียนรวม - ศิลปะ

1.  233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2. 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3.  236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 4.  237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5. 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 6. 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7.  241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8.  242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9.  248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 10. 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11. 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 12. 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.  275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 14.  282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
15. 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 16. 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17.  277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 18.  284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
19.  280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 20. 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21.  287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

021 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 2. 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 4. 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5.  213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 6.  752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3


 


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 087 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]
 
Cache - Update: 2023-06-27 13:33:46


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 087 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]