รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 16 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณภัทร  พวงมณี
 
1. นางสาวประภัสสร  เจริญพรหม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานช้าง 1. เด็กหญิงญาณิศา   เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวโสรยา    รุ่งแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุญเส็ง
 
1. นางสาวณัฐพร  มั่นคง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ค้าทางชล
 
1. นายชินพันธ์   เสนาป่า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตร์เพชร์
 
1. นายชินพันธ์   เสนาป่า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงเพียงออ  อ้อเสถียร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ผลโชค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตลาด 1. เด็กหญิงพลอยณริน  อัมพานันท์
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  เผยกลาง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สอาด
 
1. นางสาวภิญญดา  พุ่มสาขา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามขาว 1. เด็กหญิงเบญญาภา   แก้วมณี
 
1. นางสาวมลิษา   ทองฉิม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายกิตติกาญจน์  ยาโคล
 
1. นางวราทิพย์  ชักนำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. นางสาวพรศิริ  จะระจะแสง
 
1. นายชินพันธ์   เสนาป่า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายญาณศรณ์  ท่าทราย
2. เด็กชายทิณปกร  ดวงขจี
 
1. นางสาววันวิสา  เทียมทิพาบุญกร
2. นางสาวนิรมล  บำเพ็ญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมมุติ
2. เด็กหญิงไอรดา  จาบวิจิตร์
 
1. นายชินพันธ์   เสนาป่า
2. นางวัชรี  มามาตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายกันตวัฒน์  ดลยวัฒนา
2. เด็กชายธัญวรัตม์  ฉัตรชาตรี
 
1. นางรุจิเรศ  รักซ้อน
2. นางสาวสรินทร์ภรณ์  พินิจเวชการ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายณัฏฐากร  แก้วมณี
2. เด็กหญิงพีรดา  คงคา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  หลีแก้วสาย
2. นางสาวสุพรรณิการ์  บัวคุ้ม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายปวรภัคร  คารวะวิชัย
 
1. นางสาวเดือนฉาย  น้อยปาน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายสวิตต์  เลิศเจริญศิลป์
 
1. นางมณฑา  อินทร์แก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. นางสาวณัฐชา  สำลีอ่อน
 
1. นางสาวกิตญา  ทองประเสริฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 1. เด็กชายนทีธร  เกตุงาม
2. เด็กชายวรพล  โต๊ะโต
3. เด็กหญิงศศิประภา  มีศิริ
 
1. นายสมประสงค์  ยำพวา
2. นางอรสา  ธำรงเวียงผึ้ง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กชายธนภัทร  ปรางโท้
2. เด็กหญิงนัทรี  ฤทธิ์บำรุง
3. เด็กชายวีระพงศ์  น้อยดี
 
1. นางสาวสุภัชชา  บัญฑิโต
2. นางสาวศิรินทร์  ขจรศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพริมพิชญา  สิทธิ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  มโนรัตน์
3. เด็กชายพิริยะ  ขอพึ่ง
 
1. นางวัฒนา  หิรัญโญภาส
2. นางขวัญจิรา  อินทร์เอี่ยม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เสือวงษ์
2. เด็กหญิงสุธาพร   สุขโสม
3. เด็กหญิงอนันตญา   สุวรรณโน
 
1. นางรัตยา   เงินแถบ
2. นายวรชนต์   พงศ์ภูดิศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธนธัส  สำเนียง
2. เด็กชายวศิน  สุขสันต์ไพศาล
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วเจริญ
2. นางสาวลักษณ์ศิริ  เกตุงาม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กชายกฤตวรรธ  ดวงประทีป
2. เด็กชายธนากร  เมืองมีศรี
 
1. นางสาวสุชาวดี  พุมมา
2. นายธนวงศ์  แก้วสารภี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธนกฤต  ศิริพรอนันต์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ลือโลก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกุลณสร  กันอุปัทว์
 
1. นางปรวี  อ่อนสอาด โตรส
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สังแย้ม
 
1. นางนวลฉวี   สอดส่อง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงภาพตะวัน   ปานรักษา
2. เด็กหญิงเขมจิรา   สุขมาก
 
1. นางสาวกรรณิการ์   เปอะปันสุข
2. นายวรรณพงศ์   จงกสิกรรม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กชายกฤษดา  โพธิ์แสง
2. เด็กหญิงกัณญิกา  งามจิตร์
 
1. นางสาวดวงพร  พงษ์พิลา
2. นายอภิศักดิ์  เพชรคนชม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ฉ่ำแฉล้ม
 
1. นายณัฐพงศ์  กีรติวิทยากร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงณีรนุช   ดำเนิน
 
1. นายสหรัฐ  ปูอุตรี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ทองอร่าม
 
1. นางสาวอภิญญา  ช่วงฉ่ำ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายภัทราวุธ  กุณฑลทอง
 
1. นายพงศธร  อ่วมกลัด
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. เด็กหญิงรัตติกาล   ทิตถาพันธ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  นาคอำไพ
 
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณธิดา  ควรหัตถ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตร์  ทรัพย์นิมิตร
3. เด็กชายปานปรีย์  กวยาวงศ์
 
1. นายพัฒนพงษ์  พลอยงาม
2. นางรุ้งตวัน  ฉิมพิมล
 
36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงฐิติยา   แต่งงาม
2. เด็กชายณัฐพนธ์  เจียรัมย์
3. เด็กหญิงอภิญญาพร    คำวิเศษ
 
1. นางสาวสมคิด    โคงาม
2. นางนวลฉวี  สอดส่อง
 
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายรณพีร์  หนูทอง
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  นวนพิจิตร
 
1. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
2. นางสาวจิตจิราวดี  ผดุงศิลป์
 
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคศุภราช 1. เด็กชายฐิติกร  กองนิล
2. เด็กชายอำนาจ  วงษ์พิชิต
 
1. นางกมลวรรณ  ทาดีวงค์
2. นายสุรัส  ล้วนบุญเสริม
 
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 1. เด็กชายชานนท์   ปทุมานนท์
2. เด็กชายภูมิธนาพัฒ   พุ่มพวง
 
1. นายอรรถพล   รัตนบวรชัย
2. นางสาวปิยะดา  ยิ้มละมัย
 
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 1. เด็กชายขจรยศ   ก้อนสุวรรณ์
2. เด็กชายศรชัย   อินบัว
 
1. นายวินัย  ทรัพย์ศฤงฆรา
2. นางสาวชลธิชา   แก้วอร่าม
 
41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 1. เด็กชายณัฏฐวัฒน์  รอตวิลัย
2. เด็กชายระพีพัฒน์  มีแก้ว
 
1. นายวินัย  ทรัพย์ศฤงฆรา
2. นางสาวชลธิชา   แก้วอร่าม
 
42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงกรศศิร์  พิกุลขาว
2. เด็กชายนัญธพล  ขอพึ่ง
3. เด็กหญิงพัศฐาชนก  นาคพนม
 
1. นางชลธิชา  นันทบุตร
2. นายกิตติคุณ  ศรีชื่น
 
43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายพัชระพล   เขียวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงศุภานัน   บุญนาค
3. เด็กหญิงเพ็ญนิสา  วันทูล
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  บัวคุ้ม
2. นางเบญจพร  โกมลพันธ์
 
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายคณิศร   แคล้วโยธา
2. เด็กชายศุภกร  แก้วกอง
3. เด็กชายอรรถนนท์   ขันตี
 
1. นางวรรณา   ศรีแสน
2. นายมนัสชัย   รักดี
 
45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายนวพล  รักษาพล
2. เด็กชายภวัต   ไหลงาม
3. เด็กชายอดิศร   พรเจริญ
 
1. นางสาวกมลชนก  แสงสว่าง
2. นายพงษ์ศักดิ์   จันทร์แกม
 
46 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายทีปกร  ปู่กล่ำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  อุ่นละม้าย
 
1. นางสาวพาขวัญ  รุ่งเรือง
2. นางสาวปาณิศา  ถนอมทรัพย์
 
47 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงกชณิชา  สารภาค
2. เด็กหญิงทิพย์มลฑา   ขำมี
3. เด็กชายวีระชัย   วงสุวรรณ์
 
1. นายปฐวี  ดัดผดุง
2. นางสาวธนภรณ์  จีรวุฒิ
 
48 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แพร่หลาย
2. เด็กชายณดล  ทองน้อย
 
1. นายอุเทน  ทองเศรษฐี
2. นางอังคณา  จำปาเงิน
 
49 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายชนะพล    หอมเย็น
2. เด็กหญิงชนิกานต์    เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวนภัตศวรรณ  อินทร์ตา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชมพิชชา  สอนสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐฐาไพลิน  ขุนทองเอก
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เจียมอยู่
4. เด็กหญิงพีชญา  ทองย้อย
5. เด็กหญิงมนัฐฐนันท์  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวสุพัฒนา  กิจสมศาสตร์
2. นายไพโรจน์  เรืองโรจน์แข
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สมศรี
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  เจริญวิถี
3. เด็กหญิงนะโม  ผลสุระ
4. เด็กหญิงวรัญญา  เฉลาภักตร์
5. เด็กหญิงศรีสุวรรณ  คงแสงพันธ์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  นาคประสิทธิ์
2. นางสาวสุวิชชมนค์  สันทาลุนัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงกชกร  เกตบุตร
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วงาม
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พยอมแย้ม
4. เด็กหญิงสุรัตนา  มงคลธง
5. เด็กหญิงอริศรา  ไตรเดชา
 
1. นางสาวศิรินทร์  ขจรศรี
2. นางสาวสุภัชชา  บัญฑิโต
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  สุรัตนวนิช
2. เด็กชายธนดล  กิ่งสกุล
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ภาคกาย
4. เด็กหญิงพิชาวีร์  โพธิ์สุวรรณ
5. เด็กชายเอกวัส  เทพบริสุทธิ์
 
1. นางสาวสุพัฒนา  กิจสมศาสตร์
2. นางนวพร  พึ่งทรัพย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงกชกร   ขอพึ่ง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   หวานสนิท
3. เด็กชายธนพัฒน์   เกษโร
4. เด็กหญิงธัญยชนก    ทองชันลุก
5. เด็กหญิงอาลิสา   ศรีมหาวัตร์
 
1. นางสาวปาจรีย์  ภู่สวรรค์
2. นายกฤตนัย  อินทุมาร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงกรกัญญา   ใจเฉื่อย
2. นางสาวณิชาภัทร  อิ่มเกษม
3. นางสาวนันทภัก  คงคา
4. นางสาวภัทราภรณ์  ปานมณี
5. นางสาวมัณฑนา  ทรัพย์เอนก
 
1. นางนพวรรณ์  พงษ์เผือก
2. นางสาวนิภาภัทร  ปรากฏผล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายทินภัทร   ไสยภาส
2. เด็กชายธนกฤต    ใจเอื้อ
3. เด็กชายธาวิน   ม่วงอ่อน
4. เด็กชายเมธา   พุ่มขุน
5. เด็กชายเหมัณต์  สุขแพทย์
 
1. นางสาวกมลฉัตร   กลัดแก้ว
2. นางสาวธนภรณ์   นาคเจือทอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุกีฮาร่า
2. เด็กชายคณิศร   เยาวพร
3. เด็กชายฉัตรเพ็ชร   พ่วงทอง
4. เด็กชายชนาธิป   ไหมทอง
5. เด็กชายณัฐพงศ์   ศิริวาลย์
 
1. นายอภิสิทธิ์  บัวแช่ม
2. นางสาวกัญญาภัทร  อ่อนอุ่น
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายณภัทร  ชวดี
2. เด็กชายทกานต์  ปรีชาวรานนท์
3. เด็กชายทักษิณ  รักหาญ
4. เด็กชายธนกฤต  ลาภประทุม
5. เด็กชายธนวัตร  เฉยเฉลียง
6. เด็กหญิงธนัชชา  แตงอ่อน
7. เด็กหญิงนิชนันท์  วงษ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุขเฉย
9. เด็กชายภพศรุต  เพชรศรุตภัทร
10. เด็กหญิงภัทรพร  ภู่ระหงษ์
11. เด็กหญิงมาสมัสรินทร์  แตงหวาน
12. เด็กชายรัชชานนท์  สอดสี
13. เด็กชายวรพรต  บุญถนอม
14. เด็กหญิงสุภัชชา  สุจริต
15. เด็กชายอครพล  กุลแจง
 
1. นางสาวจิตตรี  ศรีเมฆ
2. นางหทัยรัตน์  ทองอยู่
3. นายณัฐพงศ์  เลิศปรีชา
4. นางณัฏฐา  กำจร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทำมา
 
1. นางสาวสุนิสา  วีระอัจฉราพรรณ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิทธาราม 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร    มีสุข
 
1. นางสาววชิราภรณ์   นาคพนม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงมาติกา   ไตรโชติ
 
1. นางสาวฉวีวรณ  วุฒิ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พันธุ์สุพุ่ม
2. เด็กชายศราวุฒิ  กิจวิชัย
 
1. นางสาวอัคราภรณ์  อ่อนตุ้ม
2. นางวัชรี  มามาตร
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสี่ร้อย 1. เด็กชายณัฐกฤต  พวงลำเจียก
2. เด็กหญิงศุภมาส  รุ่งรอด
 
1. นางสาวมาริสา  คงชนะ
2. นางสาวพัชรา  สารยิ่ง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายกิตตินันท์   แจ่มอำพร
2. เด็กหญิงบัญฑิตา   ขำเหลือ
 
1. นายสวัสดิ์  โภคเตชสกุล
2. นางสุนันทา  ทรงความดี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ตรีชาพิพัฒน์
2. เด็กหญิงชลนิชา  ฉิมสุนทร
3. เด็กหญิงนภัสสร  งามละมัย
4. เด็กหญิงมิ่งกมล  ปุยเงิน
5. เด็กหญิงวรัชยา  เรืองสม
6. เด็กหญิงแพรวา  สุขนวล
 
1. นางชนิดาภา  รอตเสียงล้ำ
2. นายกมล  พึ่งภิญโญ
3. นางสาวกฤษณา  ขำเที่ยง
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกนกพร   เพ็ชรเจริญ
2. เด็กหญิงกวินทิพย์   ศรีเจริญธรรม
3. เด็กหญิงธาริณี   อาจไพรวัลย์
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์   ศีลมี
5. เด็กหญิงพิรดาภร   พงษ์ช้าง
6. เด็กหญิงพิรนันท์   เกษโร
7. เด็กหญิงวณิชยา   พุ่มสาขา
8. เด็กหญิงสิริกานต์   ปั้นงาม
9. เด็กหญิงสุกัญญา   มาแจ้ง
10. เด็กหญิงอัยนาอ์   เบ็ญจวัง
 
1. นายพินิจ   เสาวงศ์
2. นางสาวสิริพร   ขยันยิ่ง
3. นางสาวภคินี   มีวารา
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วราย 1. เด็กหญิงธนาภา  จันทร์งาม
2. เด็กชายนพดล  ทองคำชู
3. เด็กหญิงนริศรา  ฟักเขียว
4. เด็กชายพีรพัฒน์  พันสะอาด
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  เหมือนศรี
6. เด็กชายวัชรกร  เกษรสุข
7. นายศิริชัย  กลัดดี
8. เด็กหญิงอริสรา  เนืองนอง
9. เด็กหญิงเปี่ยมพร  ปลื้มมะลัง
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เทียมเมฆ
 
1. นางสาวพวงบุบผา  สมัครกสิกิจ
2. นายอชิรภัสญ์  บุญเกิด
3. นางสาวชนัญชิดา  แก้วเกิด
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   กิจวิจารณ์
2. เด็กหญิงฐิติยารัตน์   กันตุ่ม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   รุ่งราษี
4. เด็กชายธีรภัทร   น้ำหอม
5. เด็กชายปฐวี   เมืองมั่น
6. เด็กชายพงษ์ศกร   พุ่มพวง
7. เด็กชายพลภัทร   พิศวงศ์
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ   พันธุมาศ
9. เด็กชายสิงหา   สิงห์มหาไชย
10. เด็กชายอรรถพร   ผลโภชน์
 
1. นางอาภรณ์  นักดนตรี
2. นายวีระชัย   ขำวงษ์
3. นางขวัญเรือน   จ่ามฟอง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ทองเย็น
2. เด็กหญิงชัญญาภัค   คุ้มเขตต์
3. เด็กหญิงชุติมา   แสงทอง
4. เด็กหญิงฐิติวรรณ    ผลสุด
5. เด็กหญิงปาณรวีย์   ช่วงฉวี
6. เด็กหญิงวรรณดี   แย้มกลิ่น
7. เด็กหญิงวราภรณ์   ศรีเมือง
8. เด็กหญิงสิริภัส  ยิ้มศิริ
9. เด็กหญิงอริสรา   วิมลศรี
10. เด็กชายอัศนัย    มีเงิน
 
1. นางอาภรณ์  นักดนตรี
2. นายเอกสิทธิ์  สาสนะ
3. นางสาวปวีณ์สุดา  บุญมาทัน
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. เด็กชายกิติศักดิ์   มะยมทอง
2. เด็กชายจิรสิน  มงคลเลิศ
3. เด็กชายจิรัช  ชูวงษ์
4. เด็กชายจิรายุ   ปักเขทานัง
5. เด็กชายทัษนพล   นกโนรี
6. เด็กชายธนวัฒน์   บัวอาจ
7. เด็กชายธนโชติ   รุ่งทอง
8. เด็กชายธีรภัทร   เดชเกิด
9. เด็กชายนนทกร   คันธศิริ
10. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์   พนมแก้ว
 
1. นายสุรเดช   สังข์ขาว
2. นางสาวมลวรรณสร   มาลาสาย
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอินทิรา   อักษร
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายณัฐพล   ฤทธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงสาธิมา   กาลคลอด
 
1. นายสุรเดช   มีทรัพย์
2. นายพัฒนพงษ์   ประเสริฐสุข
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงกาญจนา  ประกายมาศ
2. เด็กหญิงศิริกร  พึ่งทรัพย์
 
1. นางสาวแพรพรรณ  ปานาที
2. นายฉัตรชัย  ชอบชม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงเกษรา   ชัยนุรักษ์
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายณัฐภัทร  มาเนียม
 
1. นายวิทยา  สุดชาดี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส 1. เด็กชายนันทวัฒน์  คำสระคู
 
1. นายมณเฑียร  เกรียงไกรชัยพร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายธนภัฐร   พูลเกิด
 
1. นางกัญนิกา    ช่วงฉวี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วราย 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  พันด้วง
 
1. นางสาวกาหลง  เขียวแก้ว
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงผกาพร  ชูวงษ์
 
1. นางสาวอังสุมา  ไทยบัณฑิต
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงวรวรรณ   กุลเก้า
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงพริบพันดาว  เทาธุรี
 
1. นางหงษ์  ศรีวิบูลย์รัตน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพราน 1. เด็กหญิงกุลปริยา   บุญเกิด
2. เด็กหญิงวิกาณดา   แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวพิมพ์วลัญช์   เครือแก้ว
2. นางสาววิไลวรรณ  มาลัย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกิรตา  มหิงสุพรรณ
2. เด็กหญิงธนาพร  เดชพงษ์
 
1. นางสาวขวัญชนก  วงศ์ใหญ่
2. นายยุทธการ  เจียตระกูล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงมณีเทพ  ภูมิลำเนา
2. เด็กหญิงวรรณพัชร  อธิชาติ
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
2. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงพลอยลภัส  อินสว่าง
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   เดชผลิต
2. เด็กหญิงมนต์ฑิตา   หวานสนิท
3. เด็กหญิงศิริพร   โหน่งหน่าย
 
1. นายอนุชิต  ชุ่มชื่น
2. นางสาวณัฐวีณ์  ทองสมบัติ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านพราน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เดชบำรุง
2. เด็กหญิงภคพร   โยธี
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   อำพันธุ์
 
1. นางสาวกาญจนา  งามขำ
2. นางสาวเป็นหนึ่ง  เฮงสกุล
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายกมลภพ  ฉุนหอม
2. เด็กหญิงวรรณวลัย  พิทักษ์หมู่
3. เด็กหญิงเจียระไน  เฉลยศาล
 
1. นางหงษ์  ศรีวิบูลย์รัตน์
2. นายสุเมธ  ทองเนียม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กชายกฤษฎา    รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงกิฏิยาภรณ์   บุญหนุน
3. เด็กชายณัฐภัทร   พวงบุบผา
4. เด็กหญิงอภิชญา   ขำเขียว
5. เด็กชายอานัติ   รุ่งเรือง
6. เด็กชายเจษฎา   อินทร์สกุล
 
1. นายสุวัฒนา   ระรวยศรี
2. นายยุทธกิจ   แสงไข่
3. นายธีรภัทร  ชื่นอุรา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงกมลชนก  สิงห์โตทอง
2. เด็กหญิงกัญญวรา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  ท้วมทอง
4. เด็กหญิงจารุพิชญา  ครองตน
5. เด็กหญิงจิรัชญา  ทับสกุล
6. เด็กหญิงชญา  ประสพธำรง
7. เด็กชายชวโรจน์  มลิวรรณางกรู
8. เด็กชายชานนท์  ประสพธำรง
9. เด็กหญิงญาณภัทร  ฤทธิศร
10. เด็กชายฐิติกร  คหกิจไพศาล
11. เด็กหญิงฐิติพร  อินใย
12. เด็กชายณัฐณิชา  วิไลเนตร
13. เด็กชายธนกฤต  พกฤษาสวย
14. เด็กหญิงธิตยา  จุลสอาด
15. เด็กชายนราธิป  ไพโรจน์
16. เด็กหญิงนัชชา  สังข์ทอง
17. เด็กหญิงปนิตา  มาลัยวงษ์
18. เด็กชายปัญญพัฒน์  จันทร์อิน
19. เด็กชายปัญญาวัฒน์  พูลสวัสดิ์
20. เด็กหญิงปุณยนุช  วารินสุก
21. เด็กชายพงศกร  เมืองวงษ์
22. เด็กหญิงพลอยนับพัน  พุ่มมาลี
23. เด็กหญิงพิชชาพร  บุญไสว
24. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  สุระพันธ์
25. เด็กชายพีรพล  นรดี
26. เด็กชายภูผา  สารนิตย์
27. เด็กชายภูรี  พรพิพัฒน์
28. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แดงฉ่ำ
29. เด็กหญิงวรัญญา   ไตรปิฏก
30. เด็กชายวัชรพล  คงการุณ
31. เด็กหญิงวานิลา   รักญาติ
32. เด็กหญิงวิมลสิริ  นาคยศ
33. เด็กหญิงศีลชญา  ช่อผกา
34. เด็กหญิงสุธาทินี  เกิดคง
35. เด็กหญิงสุพิชญา  งามจันทร์
36. เด็กหญิงสุภทณชัย  กลิ่นแก้ว
37. เด็กชายอติกันต์  รานอก
38. เด็กหญิงเก้ากัลยา  เพชรทอง
39. เด็กหญิงเบญญาภา  ธนะสันต์
40. เด็กชายเพชรนภัทร์   ขำลำภู
 
1. นายณัฐพล  ศิริบรรลือหาญ
2. นายเขื่อนเพชร  ยาทิพย์
3. นางณภัทร  จารุสังข์
4. นายชโลม  ผิวผุด
5. นางสาวกมลวรรณ  รวมทรัพย์
6. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
7. นายวิทยา  สุดชาดี
8. นายพรหมประธาน  ทองยิ่ง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 1. เด็กชายธนกร  ยิ้มนิยม
 
1. นางจินตนา  ทองดีน้อย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  เรืองวังสรรค์
 
1. นางสาวสุภาพร  ขอพึ่ง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไตรปิฎก
 
1. นายเขื่อนเพชร  ยาทิพย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. นางสาวชมพูนุท  เซ็งแซ่
 
1. นางสาวบุษบง  เทียนสวัสดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วราย 1. เด็กชายปุญญาพัฒน์  ยิ้มสอาด
 
1. นางสาวพรวรรณี  จาริพิบูล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวิรากานต์  หวังพิทักษ์
 
1. นางสาวอัศนี  ส้มเช้า
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชปักษี 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   ช่วงชู
 
1. นายพิษณุ   จันที
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. นางสาวพุธิตา   มั่นอ่วม
 
1. นายอัฐสิน   ชูช่าง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 1. เด็กชายอัษฎา  รักษาทรัพย์
 
1. นางจินตนา  ทองดีน้อย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวิรากานต์  หวังพิทักษ์
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   วงษ์เนตร
 
1. นางจินตนา  ทองดีน้อย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. นางสาวพุธิตา   มั่นอ่วม
 
1. นายอัฐสิน   ชูช่าง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายภัทรวรรธน์  เนียมสุข
 
1. นางสาวนฤมล  เนียมสุข
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  เรืองวังสรรค์
 
1. นายอนุชา  เพ็งสวย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อีสาบุตร
 
1. นายพงศกร  ฉายแสง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศิริรัส  สินธุสุวรรณ์
 
1. นางสาวอัศนี  ส้มเช้า
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กชายขวัญชัย   ชูอินทร์
2. เด็กชายณัฐภัทร   ทองคำ
3. เด็กชายตะวันฉาย   พลรักษา
4. เด็กชายพิชิตชัย   อินทา
5. เด็กหญิงรัตนา   วุฒิ
6. เด็กชายศักดิ์ดา   ยามวัน
7. เด็กหญิงสุภัสรา    สุขปลั่ง
8. เด็กหญิงอภิสรา   ส้มฉุน
9. เด็กหญิงแอมมี่   วงษ์หลี
 
1. นางสาวเผอิญ   ถาดทอง
2. นายชัยพร   ดำเนิน
3. นายศุภชัย   พรมรื่น
4. นางธัญญพัฒน์   พัฒนเจริญชัย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 1. เด็กหญิงกาญน์เกล้า  ด้วงภู
2. เด็กชายกิตติกุล   บุญสิล
3. เด็กชายกุลชาติ  จิตระวัง
4. เด็กหญิงขวัญข้าว  คำหอม
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทองบุญเกิด
6. เด็กหญิงจินห์นิภา   สมประสงค์
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  ณะกองดี
8. เด็กชายจิรายุ  บางตะแว่น
9. เด็กชายชลทิตย์  อินจันทร์
10. เด็กหญิงชลธิชา  โกสุมา
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  สะใบแพร
12. เด็กชายณัฐพล  หวังนอก
13. เด็กหญิงทัศญา  สายไหม
14. เด็กชายธนากร  สำราญรื่น
15. เด็กหญิงธัญชนก  อินทรศวร
16. เด็กหญิงนรินทิรา  สังข์ศิริ
17. เด็กหญิงนิตยาวรรณ  เอนก
18. เด็กหญิงบริสุทธิ์  สิงห์โตทอง
19. เด็กชายพงศนาถ  แลตรง
20. เด็กหญิงพชรกมล  นาคาตระกูล
21. เด็กหญิงพรพรรณ  ดวงแก้ว
22. เด็กหญิงพิชญาณิน  เทศจันทร์
23. เด็กชายพีรดนย์  พงษ์ศุข
24. เด็กหญิงภัทรวดี  พูลสวัสดิ์
25. เด็กหญิงภัสสร  สุขสมไทย
26. เด็กชายภูริทัต  นาคสัมพันธ์
27. เด็กชายยุทธการณ์  สมนา
28. เด็กชายราชิสร์  ผิวนวล
29. เด็กหญิงรุ่งนภา  สาระคำ
30. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีประเสริฐ
31. เด็กหญิงวรรณวิสา  อ่างคำ
32. เด็กชายวิระพล  จันทร์งาม
33. เด็กชายศักดิ์นคร  แก้วมะ
34. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วจันทร์
35. เด็กหญิงสุชัญญา  มณีจักร์
36. เด็กชายสุรธัช  มณีจักร
37. เด็กหญิงอนัญญา  ปัทมโรจน์
38. เด็กหญิงอัจฉราพร  ธาระลาภ
39. เด็กหญิงอัญชลี  สุวาสุนะ
40. เด็กหญิงอัญชลี   แพงเวียง
 
1. นางฐิตินันท์  นามโภชน์
2. นางสาวสุมาลี  นาคเกษม
3. นางนฤมล  อภิณหวัฒน์
4. นางนิภาวรรณ  สอนอิ่ม
5. นางสาววรรณวิสา  ม่วงศรี
6. นางสาวญาดา  โบงูเหลือม
7. นางสาววีระนุช  พรหมมา
8. นางสาวปิยาภา  คชาศักดิ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษณ  อบเชย
2. เด็กชายกฤษดา  เอนก
3. เด็กหญิงจิราพร  พรหมทอง
4. เด็กชายจิรเมธ  กันยา
5. เด็กชายชยานนท์  เอี่ยมสง่า
6. เด็กชายชลลกร  สีสวย
7. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร
8. เด็กหญิงณัฐกมล  เพิ่มพูล
9. เด็กชายธนชัย  บุญแพ
10. เด็กหญิงธนภา  สิงห์โตทอง
11. เด็กชายธนภูมิ  เทพมังกร
12. เด็กหญิงน้ำเพชร  เรือนแป้น
13. เด็กหญิงปณิตา  เอนก
14. เด็กหญิงประภัสสร  แสงนาค
15. เด็กหญิงปาฑิตตา  ทองน้ำเงิน
16. เด็กหญิงพัณณิตา  มีกุศล
17. เด็กหญิงมรกต  เอี่ยมฉลวย
18. เด็กหญิงวรนันท์  คงการุณ
19. เด็กหญิงศรัณย์พร  ตุนก่อ
20. เด็กชายอัฐพล  ศรีปัญญา
21. เด็กชายอาณัตพล  สุวาสุนะ
22. เด็กชายอินไท  ก้านขาว
 
1. นางเสาวพักตรา  กุลโสภณ
2. นางสาวสร้อยทิพย์  มั่นดี
3. นางสาวธมลวรรณ  จรเณร
4. นางสาววัลลภา  วงษ์สนอง
5. นางสาวขจีรัตน์  ล้นหลาม
6. นายวุฒิชัย  แปกระโทก
7. นายอมรเทพ  ช้างเขียว
8. นายกฤตภาส  ทับทิมทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายภิฌากร  เถื่อนคำ
 
1. นายเอนก  คล้ายสังข์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายปกรณ์กิต    บ่อทอง
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สำอางผิว
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงมณิชญา   รุ่งแจ้ง
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายวัชรเดช  รัตนวงค์
 
1. นายศักดิ์พล   คล้ายจือ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  น้ำหอม
 
1. นายปฐมชัย  นาคศิริ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธนากร  คำมัง
 
1. นายศักดิ์พล   คล้ายจือ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธนพนธ์   สระสม
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 1. เด็กหญิงธัญชนิดา  คำสุวรรณ
 
1. นางสาวปิยาภา  คชาศักดิ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางช้าย 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  เลิศลภ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญทิพย์ภานนท์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายคธาธร  ระกำสิน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สำอางผิว
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงปุญญาภรณ์  ขำนพคุณ
 
1. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางช้าย 1. เด็กชายวิชัยยุทธ   รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญทิพย์ภานนท์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายกฤตชยา   ทิมาภรณ์
 
1. นางสาววรรณภา   เคารพรัตน์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุธาธินีย์  ประกอบเสียง
 
1. นางสาวอินทุอร  ใบจำปี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายกฤตภาส  ฤทธิ์ฤดี
 
1. นางสาวชนิสรา  ทรงบัณฑิตย์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายณัชตะวัน   จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ปานหงษ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สำอางผิว
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางช้าย 1. เด็กหญิงกชกร  คงการุณ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญทิพย์ภานนท์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางช้าย 1. เด็กหญิงธนัฐดา  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ชูอินทร์
3. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์ทองคำ
4. เด็กหญิงศรัญญา  ภู่บำเพ็ญ
5. เด็กชายศุภกร  พรคล้าย
6. เด็กหญิงสิญาพร  วันศุกร์
7. เด็กหญิงเพชรรุ้ง  เพิ่มพูล
8. เด็กหญิงโชติการ  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญทิพย์ภานนท์
2. นางสาวกาญจนา  อินท์จิตร
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายกิตภพ   บุญแจ้ง
2. เด็กหญิงขวัญรฌา   ปรางค์ทอง
3. เด็กหญิงจิตสุภา  แช่มเมืองปัก
4. เด็กชายณัฎชนนท์  ร้อยแก้ว
5. เด็กชายนที   ทองอ้น
6. เด็กหญิงนัชชา   ลาภอนันตร์
7. เด็กชายปรัชญา   เกาะแก้ว
8. เด็กชายปรัชญา  หงษ์นาค
9. เด็กหญิงปรียาภัทร   บุญยัง
10. เด็กชายปุณณวิช   รุ่งวิถีชัยพร
11. เด็กชายวโรดม   บุญดวง
12. เด็กชายสิทธิชัย  ปักเขทานัง
13. เด็กชายสุดเขต   เจริญใจ
14. เด็กชายเขมกร  เอกสุวรรณ
15. เด็กชายเจษฎา   ทองระย้า
 
1. นางโศภิษตา   พิริยะวงศ์กูล
2. นางสาววรรณภา   เคารพรัตน์
3. นางสาววรรณศิริ  เขม่นกิจ
4. นายสันติชัย  เกษมสุข
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชยพล  วงษ์สด
2. เด็กชายฐิตภัทร์  รักอ่อน
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  โกมลบูรณ์
4. เด็กชายธีรภัทร  ศิริปี
5. เด็กหญิงนันท์นภัส   สระสี
6. เด็กชายปรัชวัจน์  จรัสฉัตรพงศ์
7. เด็กชายพชรดนัย  ดวงประทีป
8. เด็กชายพชระ  น้อยสุ
9. เด็กชายภัฏ  รอดเสถียร
10. เด็กหญิงวรปรัชญ์  นิลกรณ์
11. เด็กชายวีรภัทร  ชะเอม
 
1. นายวรินทร  หน่ายสังขาร
2. นางสาวสุดารัตน์  สมัยกุล
3. นายธวัชชัย  ทิพรส
4. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายจิรายุ   ทองสุข
2. เด็กหญิงฐิตาพร   หล่อสุวรรณ
3. เด็กชายณัชตะวัน   จันทร์สุวรรณ
4. เด็กชายณัฐพล    วัดอินทร์
5. เด็กชายธันวา   งามขำ
6. เด็กหญิงนันท์นภัส    น้ำหอม
7. เด็กชายปกรณ์กิต   บ่อทอง
8. เด็กหญิงปฏิมาพร   งามโชคชัยเจริญ
9. เด็กชายภัทรดนัย   รุ่งเรือง
10. เด็กชายภูวดล   ลิ้มสมบูรณ์
11. เด็กหญิงมณิชญา   รุ่งแจ้ง
12. เด็กชายอิทธิกร   นูมหันต์
 
1. นายภัควรรธน์  เต็มวิริยะนุกูล
2. นายปฐมชัย  นาคศิริ
3. นายเอกภาพ  มีไม่จน
4. นายเทพพิทักษ์   ขันธบุตร
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองเวช
2. เด็กหญิงกรวรรณ  กองทรัพย์
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา   แก้วเกตุ
4. เด็กชายกิตติพัทธ์  คชชาติ
5. เด็กหญิงจริยาพร   ดวงแก้ว
6. เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝากฝน
7. เด็กชายชวรากร  บรรณสาร
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสมอเหมือน
9. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูเรณู
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  วัฒนะ
11. เด็กชายธนัฏฐ์พนธ์   มีใจเย็น
12. เด็กชายนาราภัทร  วงษ์คำ
13. เด็กหญิงปวิชญาดา  ปัญญาภู
14. เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์เทพ
15. เด็กชายพศวีร์  คงคาหลวง
16. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดวงมณี
17. เด็กหญิงศุพิชชา  โพธิ์ทอง
18. เด็กหญิงอนัญพร  ทองบุญฤทธิ์
19. เด็กหญิงอภิญญา  บุญภาณุวิจิตร
20. เด็กชายอินทัช  บัวผุด
 
1. นางสาวพัชริญา  คชวรรณ
2. นางธิดารัตน์  วันจงคำ
3. นายกิตินัย  นาคศรี
4. นายอติชาติ  สามัคคี
5. นางสาวสุปราณี  เขียวชอุ่ม
6. นายณรงค์  อดทน
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางช้าย 1. เด็กชายกันตินันท์  แม้นเหมือน
2. เด็กชายชยพล  งามสะอาด
3. เด็กหญิงณัฐรินีย์   ลำใย
4. เด็กหญิงธนพร  หล่อเหลี่ยม
5. เด็กหญิงธัญญวรรณ  ศรีพราว
6. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ปิ่นวิเศษ
7. เด็กหญิงน้ำฝน  พวงเนียม
8. เด็กชายปภัทรกร  ชูอินทร์
9. เด็กหญิงประภัสสร  พวงเนียม
10. เด็กชายพงศกร  โพธิ์ทอง
11. เด็กหญิงมิรันตี  ธีระพงษ์
12. เด็กหญิงวรรณนรี  ไชยณรงค์
13. เด็กหญิงวรัทยา  ขอพึ่ง
14. เด็กหญิงสมหญิง  วงษ์กระสัน
15. เด็กหญิงสิรภัทร  วันศุกร์
16. เด็กชายอดิศักดิ์  ครองตน
17. เด็กหญิงอมลวรรณ  มิ่งเมือง
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  กุลโสภณ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญทิพย์ภานนท์
2. นางสาวกาญจนา  อินท์จิตร
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน 1. เด็กชายกษิดิน  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงธิติรัตน์  เทียนขาว
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีรักษ์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  โสตฐิพันธ์
5. เด็กชายรัฐภาพ  เครือโคร่ง
6. เด็กหญิงวรัทยา  สโตนาม
7. เด็กชายวีรกร  เปรี้ยวจันทึก
8. เด็กชายอภิวัฒน์  สงกรานเสงี่ยม
9. เด็กหญิงเกศกนก  วงษ์เสนอ
10. เด็กหญิงเบญจพร  ตรีมาลัย
 
1. นางปาลภัสสร์  ฉายอรุณ
2. นางสาวณัฏฐพร  ประสิทธิ์
3. นางสาวจีรพร  แสงแก้ว
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายกันทภูมิ   ยิ้มช้อย
2. เด็กชายธนกิจ   สุขแสงจันทร์
3. เด็กชายธนากร   สุขแสงจันทร์
4. เด็กหญิงมัลลิกา   จันทวร
5. เด็กชายวรภพ   กระจายแสง
6. เด็กหญิงวรรณกร   โมกขศักดิ์
7. เด็กหญิงวรรณิษา   เทวะบาล
8. เด็กหญิงสุนิศา   บุญลา
 
1. นางสาวสิริรัตน์   ศรีสวัสดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกนฤน   สิทธิโชค
3. นายพิษนุ  ศรีอนงค์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีไพศาล
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  มังกรแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรพร  สุวรรณสิงห์
4. เด็กหญิงอนัญตา  ธนะสันต์
5. เด็กหญิงอโนชา  ชมแพ
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทองอำภา
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
2. นายสิทธิกร  ทรัพย์น้อย
3. นางสาวนภัสวรรณ  จันทร์เชื้อ
4. นางสาวธิติมา  แสนโสม
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงกชกร    หวังแจ่ม
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์   มะณีแสง
3. เด็กหญิงชวิศา    เอี่ยมแสง
4. เด็กหญิงนัทรินันท์    ทะเวผล
5. เด็กหญิงนันทยา   ผลสัตย์
6. เด็กหญิงสุทธิดา   กล้าหาญ
 
1. นางธัญญพัฒน์  พัฒนเจริญชัย
2. นายชัยพร  ดำเนิน
3. นายภาคภูมิ  เอี่ยมสอาด
4. นางสาวเผอิญ  ถาดทอง
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  ภูชาญ
2. เด็กหญิงฐิติพร  ฉัตรเงิน
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  นาคมินทร์
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  พยอมแย้ม
5. เด็กหญิงพัชราพร  ศรีไพบูล
6. เด็กหญิงรวิษฎา  แก้วกระจาย
7. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ใจฮวด
8. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ทองขัน
 
1. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวพัสสมน  วงษ์ทองดีพสุ
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 1. เด็กหญิงกนิตา  สุกแสง
2. เด็กหญิงจิราพัชร  แย้มมานัส
3. เด็กหญิงบุญนิสา  คำพรม
4. เด็กหญิงบุษกร  นิลพัฒน์
5. เด็กหญิงวริศรา  ทองประชุม
6. เด็กหญิงวิชญามณี  มุ่งหมาย
7. เด็กหญิงสายธาร  แสงเมฆ
 
1. นางสาวจตุรพร  จิตฤทัยกาญจน์
2. นางสาวชรินรัตน์  วุฒิสาร
3. นางสาวสายชล  ทรงไตรย์
4. นายศราวุฒิ  ดำขำ
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อเนก
2. เด็กหญิงกุลปรียา  พงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงชนากานต์  เกติพันธ์
4. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเลิศ
5. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  ปานมณี
6. เด็กหญิงธัญชนก  เชาวนา
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศุกรเสพย์
8. เด็กหญิงปนัสยา  ตู้พิจิตร
9. เด็กหญิงปรียาภัทร  ปานชาลี
10. เด็กหญิงปุญญาภรณ์  ผิววิลัย
11. เด็กหญิงพิชชาภา  ธนะโชค
12. เด็กหญิงรัชวรรณ  สิงห์คง
13. เด็กหญิงรัชวิน  สิงห์คง
14. เด็กชายรัฐศาสตร์  ช่วยชู
15. เด็กหญิงอุนนดา  ขำวิไล
16. เด็กหญิงโชติกา  สิงคลีบับภา
 
1. นางณภัทร  จารุสังข์
2. นางสาวกมลวรรณ  รวมทรัพย์
3. นายพรหมประธาน  ทองยิ่ง
4. นายวิทยา  สุดชาดี
5. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 1. เด็กชายจิรยุทธ  พันธุ์สพุ่ม
2. เด็กหญิงชฎาพร  สัมมาขันธ์
3. เด็กหญิงชณานัฐ  คำชัย
4. เด็กชายณัฏฐากร  อุตตมะธนานนท์
5. เด็กชายณัฐศิลป์  เชื้อมั่น
6. นายถิรวัสส์  วังคะฮาด
7. เด็กชายปัณณวิชญ์  ดำประดับ
8. เด็กหญิงปัทมาพร  สายจันทะคาม
9. เด็กหญิงพรธีรา  วงษ์คล้อย
10. นางสาวพรศิริ  จะระจะแสง
11. เด็กหญิงพิชญานิน  โตแก่น
12. เด็กหญิงภัคกรณ์  ไกรทอง
13. เด็กชายวัชรพล  พิมพ์สุวรรณ์
14. เด็กชายอมรเทพ  หอมหวน
15. เด็กชายเจษฎากร  ขำเขียว
 
1. นายชินพันธ์  เสนาป่า
2. นายภานุพงษ์  เกิดบุญ
3. นายจตุพล  โตอนันต์
4. นางวัชรี  มามาตร
5. นางสาวจิราภรณ์  ไวยสุภี
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาดไทย(ผลประมุขวิทยา) 1. เด็กชายจิณณวัตร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายนพดล  เก้นโชติ
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  จำรุณพันธ์
4. เด็กหญิงศวิภัทร  สิทธิถาวร
5. เด็กชายเดชาพล  แสงมา
 
1. นายณัฏฐพัชร์  ตะเพียนทอง
2. นายพงศกร  ฉายแสง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายภัทรดร  ขุมพลอย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทิพยานนท์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. เด็กชายภาคิน  แสงอ่อน
 
1. นางสาวณิชนันทน์  ยศวิทยากุล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงศิรสา  จาดเรียบร้อย
 
1. นางสาวรวิพันธุ์  ประยงค์แย้ม
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อิ่มเกษม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กสิผล
 
147 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายปกป้อง  เกตุเป้า
 
1. นางขวัญใจ  มีวารา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิ่มเกษม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กสิผล
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิวอักษร
2. เด็กหญิงสุชาดา  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาววริศรา  โปติ๊บ
2. นางสาวจุลัยลักษณ์  ละราคี
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางช้าย 1. เด็กหญิงประภัสสร  พวงเนียม
2. เด็กหญิงมิรันตี  ธีรพงษ์
 
1. นางสาวทวีพร  กุนันตา
2. นางสาวธนสุกาญจน์  วัฒนะภูติ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กหญิงกสิณา  จันทร์เสงี่ยม
2. เด็กชายณัฐกรณ์  เย็นฉ่ำ
3. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  คล้ายมาก
4. เด็กชายพชร  วงษ์ประดิษฐ์
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ปทุมานนท์
6. เด็กชายวสุพล  ศรีม่วง
 
1. นายธนากร  บุญรอต
2. นางอดุลย์พร  ชุ่มชวย
3. นางสาวโชติรส  ชูกำลัง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายชานนท์   ศิลา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   ผลเวช
3. เด็กชายธนัชชัย   ไม้งิ้ว
4. เด็กชายศุภฤกษ์  ทองวิถี
5. เด็กชายสุรศักดิ์   สุขจิต
6. เด็กชายอนุชัย   ทองย้อย
 
1. นายเอกภาพ  มีไม่จน
2. นายเทพพิทักษ์   ขันธบุตร
3. นายเอกสิทธิ์  สาสนะ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกชพรรณ   สมวงษ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   หนูหล่ำ
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   มูลแก้ว
4. เด็กชายทะวีรัด   คล้ายคลึง
5. เด็กชายนนทวัฒน์   ผดุงใจ
6. เด็กหญิงภาวินี   พิบูลย์ผล
7. เด็กหญิงศิริรัตน์   ฤกษ์ดี
8. เด็กหญิงเข็มอัปสร   ทองงาม
 
1. นายเขมพัฒน์   จารีย์
2. นางสาวปรียานุช   มะนาวหวาน
3. นางสาวพัชรินทร์  ปานหงษ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ   สังข์ชุม
2. เด็กหญิงกาญจน์กมล  ชูวิสูตรชัย
3. เด็กหญิงจิรประภา  ยาโคล
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศิลประดิษฐ์
5. เด็กหญิงปณิตา  ไฉนมงคล
6. เด็กหญิงวรมล  สารการ
7. เด็กหญิงวรัญญา  อนนพันธ์
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ช่างทรัพย์
9. เด็กหญิงศศิกมล  ชูวิสูตรชัย
10. เด็กหญิงเฌอริมาร์  หยกสำริด
 
1. นางมานิตา  สังข์ชุม
2. นางสาวมุจรินทร์  คำดีรักษ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  นาคประสิทธิ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชยางกูร  ทานะจิตต์
2. เด็กชายณัฐพงศ์   ชอบธรรม
3. เด็กชายณัฐภูมินทร์   โพธิ์สวัสดิ์
4. เด็กชายธนัฏฐ์สิทธิ์   มีใจเย็น
5. เด็กชายนพรุจ   เฉลยอาจ
6. เด็กชายนวพน   เข็มนาค
7. เด็กชายพัชรกร   กองสุจิตร
8. เด็กชายภาคิน   อุนหัสสา
9. เด็กชายวราภรณ์   สุรัตนวนิช
10. เด็กชายวาหทัย   เสือสืบพันธุ์
 
1. นายประวิทย์   พันธ์ศรี
2. นางนภาพร   โพธิ์สุวรรณ
3. นางสาวณชนก   อินถาวร
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองคำ
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  บุญกล้า
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  กรึงไกร
4. เด็กหญิงปิยภัทร  นิ่มนวล
5. เด็กชายพีรศักดิ์  วีจันทร์
6. เด็กหญิงศราลักษณ์  ภักดิ์โสภา
7. เด็กหญิงศศิวิมล  สอาดดี
8. เด็กหญิงศิริยากร  มีกิน
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  ม่วงงาม
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ถาวราภา
 
1. นางวราภรณ์  นิลเลิศ
2. นางสมิตา  หวังสาสุข
3. นางสาวสุพัตรา  เนื่องสีคำ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงนาถลดา  คงสว่าง
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ผลสุทธิ
3. เด็กหญิงอิทธยา  ทองพู
 
1. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
2. นางสุชาดา  เหล็กขำ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิตติ  พูลสุข
2. เด็กหญิงณกัญญา   ภู่พงษ์
3. เด็กชายธนัญกรณ์  บุญมี
4. เด็กหญิงนทิตา  อินทร์โต
5. เด็กหญิงปัญญดา  วรกานต์วงศธร
6. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เภสัชชะ
7. เด็กชายวชิรพณฑ์  ทองระอา
8. เด็กชายศุภกิจ  ธิราพืช
9. เด็กหญิงสิณัฐฌา  ศรีเที่ยงตรง
10. เด็กชายสิรภัทร  เสริมสุข
 
1. นางสาวเกศินี  ยอดแก้ว
2. นางสินีนาฏ  อินทร์เพ็ญ
3. นายสมพงษ์  เมืองวัฒนะ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายชนะพล    หอมเย็น
2. เด็กหญิงชนิกานต์   เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงปฏิมาพร   งามโชคชัยเจริญ
4. เด็กหญิงป่านระพี    เชื้อนิล
5. เด็กหญิงพรนภา  ชื่นกลิ่น
6. เด็กชายวันปิยะ   ทองสา
7. เด็กชายสิริพงษ์   ศรีดำรงพันธุ์
8. เด็กชายสุบรรณ  ช่อจำปี
9. เด็กหญิงสุพัตตรา  คุ้มเขตต์
10. เด็กหญิงสุพิชชา   เพิ่มพิพัด
 
1. นางสาววราภรณ์   ชอบชม
2. นางสาวบังอร  สนั่นไทย
3. นายพิสุทธิ์  ภิรมย์ธรรม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มาสอาด
2. เด็กหญิงธนพร  บุตรมูล
3. เด็กชายธีรภัทร  เถื่อนคำ
4. เด็กหญิงวรรณพร  เถื่อนคำ
5. เด็กหญิงไอรดา  สาทสีทอง
 
1. นางสาวสัมพันธ์  นพรัตน์
2. นางเบญจมาศ  ยงเขตร์กิจ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  จันทร์ชม
2. เด็กหญิงนัชชา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงสิริมาศ  นุชถนอม
 
1. นางรุจิเรศ  รักซ้อน
2. นางสาวธนัชพร  ศิริบรรลือหาญ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงปทิตตา   บุญปลีก
2. นางสาวรัตน์ดา   พวงทอง
3. เด็กหญิงเนตรสุดา    น้อยแสง
 
1. นางรสชรินทร์   พึ่งอ่อน
2. นางสาวล้อมดาว    ชาวบางงาม
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงนิราภร  แสงเดือน
2. เด็กหญิงพิชา  สุขสำอาง
3. เด็กชายรณเดช  เกรียงไกรชัยพร
 
1. นางปราณี  นกโนรี
2. นางสาวรวิพันธุ์  ประยงค์แย้ม
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายณัฏฐากร   แก้วมณี
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์   สิทธิ์น้อย
3. เด็กหญิงอารียา    เจียมมี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  หลีแก้วสาย
2. นางสาวสุพรรณิการ์  บัวคุ้ม
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงภานุมาศ   อินนะชิต
2. เด็กหญิงสุภัสสรา    นิ่มศิริ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   บุญนาค
2. นางสาวสุรีย์พร    วงษ์เปีย
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายทัตพร   ผลโภชน์
2. เด็กชายวงศกร   กลมวงษ์
3. เด็กหญิงอ้อมขวัญ  เครือแก้ว
 
1. นายพิสุทธิ์  ภิรมย์ธรรม
2. นางสาวบังอร  สนั่นไทย
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จิวตระกูล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทนเสวี
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นางสาวกีรานัทร์  ลาลด
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนัทธี  พุทธจง
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ม่วงอ่อน
 
1. นางสาววิยดา  ดีใจวงษ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงธนนันท์   เหมือนแก้ว
2. เด็กหญิงสมิตานัน  สะราคำ
 
1. นายพิสุทธิ์  ภิรมย์ธรรม
2. นางสาวบังอร  สนั่นไทย
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงพัชราภา  พูลสมบัติ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  มีรักษาทรัพย์
 
1. นางสาววีรญา  หวังใจ
2. นายพิรภพ  ศรีใส
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองเลื่อน 1. เด็กชายพิชิตชัย   สมยา
2. เด็กชายอลงกรณ์   บัวดี
 
1. นายอภิภู  อาวรณ์
2. นายอภิวัฒน์  มณีพันธุ์
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วราย 1. เด็กชายปราโมท  ฉัตรเที่ยง
2. เด็กชายเมธุ์ฑานุวัฒน์  ฟักเขียว
 
1. นางสาวสมฤดี  เอี่ยมวิสูตร์
2. นางสาวพราวพิลาศ  ใยบัว
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สวัสดิ์ทอง
2. เด็กชายนวพล   รอดแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กองไพรวัลย์
2. นางสาวลลิตา    เรืองศรี
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโรง 1. เด็กชายณัฐภัทร  งามขำ
2. เด็กชายนพดล  เพ็งอารี
 
1. นายพงษ์ระวี  นามศรีอุ่น
2. นางสาวสุภาภรณ์  พลอยแดง
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายนวพล  อินทร์จำปา
2. เด็กชายบุญญารักษ์  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันทราภิรมย์
2. นาย-  -
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ    ตุปันนา
2. เด็กหญิงภัทรวดี   บ่อทอง
 
1. นายพิสุทธิ์  ภิรมย์ธรรม
2. นางสาวบังอร  สนั่นไทย
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 1. เด็กชายจุฑานนท์   พึ่งสำราญ
2. เด็กชายธนภัทร   อุ่นใจ
3. เด็กชายมณินทร   กล่อมตระกูล
 
1. นายอดุลย์  หลอดทอง
2. นางภัคจิรา  สุขประเสริฐ
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บ่อทอง
2. เด็กหญิงรัชนีกร  รอบรู้
3. เด็กชายวินัย    โพธิ์ศรี
 
1. นายพิสุทธิ์  ภิรมย์ธรรม
2. นายสิทธิพงษ์  บุญพงษ์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานช้าง 1. เด็กชายจิรายุ   อุ่นน้อย
2. เด็กชายภานุรักษ์   ศรีคต
3. เด็กชายศุภกร   จันทร์เสม
 
1. นายปิยะบุตร   พึ่งพันธ์
2. นายปิยะพงษ์   กำบังภัย
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนภัทร  สาระทรัพย์
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  ภูมิพันธ์
3. เด็กชายสันติ  พริ้งสุวรรณ
 
1. นางสาวอภิญญา  พันละแหง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  รามัญวงศ์
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานช้าง 1. เด็กชายจักรภพ    อ้นใส
2. เด็กชายสหรัส   ปานเกิด
3. เด็กชายสุกิตย์   แตงอ่อน
 
1. นายปิยะบุตร  พึ่งพันธ์
2. นางสาวกัณฐาภรณ์  กล่ำน้อย
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจิรายุ  รินรส
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายศุภกิจ  เจริญธรรม
 
1. นายอนุชา  โรจน์บุญชู
2. นายยุทธนา  เมืองสนาม
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวฉ่ำ
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พันธ์ไม้
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  สาระทรัพย์
4. เด็กหญิงรัตนาภร  ทองมาก
 
1. นางวีดารัตน์  พานทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรเดช  ภัทรธนชิต
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงฐิติพร  ดีรัศมี
2. เด็กหญิงธนนันต์  สุเมธินันท์
3. เด็กชายรชฎ  วงษ์ภู่งาม
 
1. นางสาวอรพินท์  พานทอง
2. นางวนิดา  เอี่ยมโต
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายธันวา  ผลสิทธิ์
2. เด็กชายธีรภัทร  เถื่อนคำ
3. เด็กชายภูธฤทธิ์  อ่อนโคกสูง
 
1. นางสาวสุวรรณา  มาบาง
2. นางณัฏฐิรา  บริบูรณ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงกฤษณาพร  ท้าวโกษา
2. เด็กหญิงฐิติยา  ยิ้มประเสริฐ
3. เด็กหญิงเพ็ชชรี  ทองนวน
 
1. นางชลลดา  รัตนศรีธาดา
2. นางสาวสิริลักษณ์  เกิดลาภ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายกมลชัย  ฉุนหอม
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  จันทร์พรหม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจยืน
 
1. นางสาววิไลวรรณ์  ชนะภัย
2. นางพัชราภรณ์  พินิจมนตรี
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่วง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีวิเชียร
2. เด็กชายธนโชติ  สุนทรวัฒน์
3. เด็กหญิงพรรณปพร  ขำเอี่ยม
4. เด็กชายรัฐภูมิ  งามสง่า
5. เด็กชายศิวกร  วงษ์เสงี่ยม
6. เด็กหญิงอธิชาลัย  มัจฉา
 
1. นายวสันต์  งามลมัย
2. นางสาวเจนจิรา  แสงเขียว
3. นางสาวจิดาภา  สุคลธา
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงณัฐนรี  พูลโคก
2. เด็กหญิงธนพร  จิตรถนอม
3. เด็กหญิงธีริศรา  พรมใจ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ใหญ่โสมานัง
5. เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  ทองนวน
6. เด็กหญิงศิริพร  ละอองบัว
 
1. นางยุวดี  ชุติธนภานนท์
2. นางสาวนิสากร  บุตะกะ
3. นางสาวกุลธิดา  สูนปาน
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงพรนภัส   ปั้นงาม
2. เด็กชายวิทวัส   ทองสุข
3. เด็กหญิงอริสรา   พุ่มเข็ม
 
1. นางสาวพรปวีณ์   บรรจง
2. นายมานะ  ภัยนิราศ
 
191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. นางสาวนันธิชา  ทองหยอด
2. นายพิพัฒน์  แก้วเพชร
3. นางสาวรุ่งทอง  ผลลูกสะ
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
2. นางสาววรรณประภา  ไทยพยัฆ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตลาด 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  รอดสำราญ
2. เด็กหญิงพลอยณริน  อัมพานันท์
3. เด็กหญิงลฐิตา  พูลเพิ่ม
 
1. นายเศวตชาติ   มาตรา
2. นางสาวจรรยมณฑน์  ม่วงงาม
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  นาคลำภา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปานโต
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  เปรมฤทัย
 
1. นายปฏิเวธ  สุขดาษ
2. นางสาววิภาวดี  ศุขะพันธุ์
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงฐิติพรรณ   จั่นประดับ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   วิไลขำ
3. เด็กหญิงแพรวา   อินทร์รุ่ง
 
1. นางสาวจิตติกาญจน์  แก้วภักดี
2. นางสาวจรรยารักษ์  รัศมี
 
195 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ดีมั่น
2. เด็กหญิงภัทรวดี   งามสอาด
3. เด็กหญิงอนันตญา  สุวรรณโน
 
1. นางสาวจิตติกาญจน์  แก้วภักดี
2. นางสาวจรรยารักษ์  รัศมี
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ไวยภาค
2. เด็กหญิงปนัดดา    ขาวประไพ
3. เด็กหญิงพรชนก   ช่ออุบล
 
1. นางสาวศศิธร   สิงห์ชำนาญ
2. นางสาวศศินิภา   เขียวชะอุ่ม
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กชายกิตติพงศ์  บุญคุ้ม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   ยินยอม
3. เด็กหญิงศิริกาญดา   เหมือนแก้ว
 
1. นางอุบล  พวงลูกอิน
2. นายสุนทร  นิ่มมะณี
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กหญิงขัตฏิญา  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงญาณิศา  สืบคล้าย
3. เด็กชายธนัชพงศ์  ลาชมภู
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เกษมสุข
2. นางอุบลรัตน์  กวยาวงศ์
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายจักรี  บดีรัฐ
2. เด็กชายรติวัฒน์  เกี้ยวกระโทก
3. เด็กหญิงอัยรดา  เติมวงษ์
 
1. นางสาวแสงระวี  การสมวาสน์
2. นางสาวปาริชาต  กองแหวน
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วราย 1. เด็กชายกวีวัธน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  เมธสาร
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  พูนกา
 
1. นายจรูญ   มาลาคำ
2. นางทับทิม  มาลาคำ
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดงิ้วราย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เมธสาร
2. เด็กหญิงพัชรี  โกฏแก้ว
3. เด็กหญิงวารินทร์  โกฏแก้ว
 
1. นางทับทิม  มาลาคำ
2. นายจรูญ  มาลาคำ
 
202 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เดือนแสงเพ็ญ
2. เด็กหญิงนิพพิชฌน์  สร้อยสนธิ์
3. เด็กหญิงสุภัทรฉัตร   มะกล่ำขาว
 
1. นางสาวบุญสมบัติ   เปรมปรี
2. นางสาวหทัยรัตน์   ทรงงาม
 
203 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 1. เด็กชายกฤตยชญ์   พลพุฒ
2. เด็กชายชนาธิป   วิชชุชนินทร
3. เด็กชายรฐนนท์   ธรรมพรหม
 
1. นางอักษร   ศรีเดช
2. นางสาวจิราพร  แก้วสว่าง
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนธร  ลำใย
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโรง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แป้นกล่อม
 
1. นางสาวชนิสา  คำแก้ว
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายศิวกร  ม่วงโสด
 
1. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีวิบูลย์รัตน์
 
1. นางจิราภรณ์  มณีอินทร์
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงวรินมินตรา  โชตินันทพงศ์
 
1. นางสาวรัชภรณ์  เอกเกิด
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงอนงค์  ยวงแก้ว
 
1. นางอุษา  เห็นชื่อ
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กชายธนาวุธ  ประสาทศิลป์
 
1. นางสาวธนิดา  แต่งงาม
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) 1. เด็กหญิงโยษิตา  นาคอิ่ม
 
1. นางสาวภัทรียา  หลอดแก้ว
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กชายกุมภา  เชื้อกลิ่น
2. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ตรีเศียร
3. เด็กชายวัชระพงษ์  พานทอง
 
1. นางสาวธนิดา  แต่งงาม
2. นางสาวทาริกา  มีบุตร
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายศุภกิตติ์  รุ่งสว่าง
2. นายศุภวัฒน์  เกตุสิงห์โต
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันเย็น
 
1. นางสาวเบญจพร  ปรีชามานะศาสตร์
2. นางสาวเบญจวรรณ  คงสุวรรณ์
 
214 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงศิรดา   วงศ์สุริยา
2. เด็กชายสิรภัทร   ทับเงิน
 
1. นางขวัญเรือน  จ่ามฟอง
2. นางสาวสุจิตรา  สมนุช
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวรรณชัย  บุญกล้า
3. เด็กชายโยธิน  แสงวิจิตร
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พูลทรัพย์
2. นางวราภรณ์  นิลเลิศ
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงทิพย์ประภา   เสาวรส
2. เด็กหญิงพิมศิณา    ขุนทรา
3. เด็กหญิงสุรัตน์   พรมอ่อน
 
1. นางสาวนภัตศวรรณ  อินทร์ตา
2. นางสาวกษมา  ฦาชา
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงมีนา  นาคสิงห์
2. เด็กชายศักดินนท์  กลัดแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา  ภู่จาด
 
1. นางอาภัสรา  สิงห์มณี
2. นางสาวจุฑารัตน์  หมายมั่น
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 1. เด็กหญิงกวิสรา  นพศรี
2. เด็กหญิงชุติมา  กดนอก
3. เด็กหญิงสิริพร  ดาวเรือง
 
1. นางสาววรัญช์รัตน์  พึ่งพันธ์
2. นางสาวกนกวรรณ  นิ่มสุวรรณ์
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไม้แป้น
2. เด็กชายภาณุมาศ  ร่มลำดวน
3. เด็กชายศักดิธัช  กลีบขจร
 
1. นางสาวปิยวรรณ   ประหยัดทรัพย์
2. นางสาวนริศรา  นัยเกตุ
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ฤากิจ
2. เด็กหญิงนุชศรา  ทวีสุข
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  ทองดี
 
1. นางสาวมัณฑกา  กุลจันทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  แก้วอนันต์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพนธกร  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวภาพิมล  วัฒนวิเชียร
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงกมลชนก   สว่างจันทร์
 
1. นางสาวล้อมดาว    ชาวบางงาม
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่วง 1. เด็กชายธนภัทร   ก้อมอ่อน
 
1. นายธนกฤต  จังจริง
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงวริศรา   จันทร์ปาน
 
1. นางสุธาทิพย์   แสงทอง
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงพชรพร   สมตัว
 
1. นางสาวพรปวีณ์  บรรจง
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มีทรัพย์
 
1. นางสาวอัศนี  ส้มเช้า
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพระ 1. เด็กหญิงชิตรวี  สนธิพงษ์
 
1. นางสาวจันทิมา  อำมโภช
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายวีระศักดิ์  รัตนถาวร
 
1. นางสาววิไลพร  ฆ้องกบ
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโรง 1. เด็กชายวรวิทย์  ทองสุข
 
1. นายวรวัจน์  ปรีชามานะศาสตร์
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนาตาลี  หวังสะและฮ์
 
1. นางสาวกรศิริ  นาชัยลานกูล
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายกันตินัน  แช่มช้อย
 
1. นายกิตติพจน์  วงษ์จันทรสอน
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนดล   ผิวบาง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย   แก้วเจริญ
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ภิรมขวัญ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เปอะปันสุข
 
234 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กชายภาคภูมิ  ยินดี
 
1. นางสาวภัทรวดี  การะวงษ์
 
235 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายก้องภพ   แสงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย   แก้วเจริญ
 
236 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. เด็กหญิงชิษณุชา  ศิลประดิษฐ์
 
1. นายปกป้อง  แฉล้มภักดิ์
 
237 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงกฤติญา   แสงอินทร์
2. เด็กชายกิตศักดิ์   มุสิกะ
3. เด็กชายขัณฑพงศ์   เสือแสวงสินธุ์
4. เด็กชายพรรษา   นาคอิ่ม
5. เด็กหญิงสุฑารัตน์   พรมอ่อน
6. เด็กหญิงเอมมิกา  พิพัฒน์สมบูรณ์
7. เด็กหญิงไอซ์    ชม
 
1. นางขวัญเรือน  จ่ามฟอง
2. นางสาวสุจิตรา  สมนุช
3. นางสาวปวีณ์สุดา  บุญมาทัน
 
238 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 1. เด็กชายชลกร  บุญปลีก
2. เด็กชายณฐกฤต  จันทร์ประไพ
 
1. นางสาวกัลยาพร  พงษ์รักษา
2. นางสาวรัชนี  แสงนาค
 
239 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายณภัทร  รอดมายุ
2. เด็กชายเจษฎา  มณฑา
 
1. นางอาภัสรา  สิงห์มณี
2. นางสาวจุฑารัตน์  หมายมั่น
 
240 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันดี
2. เด็กชายวรปุลิน  ทนงค์
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
2. นางสาววรรณี  โนจิตร