รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวประภานันท์  สบายใจ
2. นางสาวศิรภัสสร  ปัญญาวงค์
3. นางสาวศิริพรรณ  จรรยาวงษ์
4. นางสาวศิริวรรณ  จรรยาวงษ์
5. นางสาวอัญชลี  ตะโกใหญ่
 
1. นางสาวกรณัฏฐ์  จินดาโสม
2. นางสาวพจมาน  สว่างวงษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายณัฐวุฒิ  สุไล
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ฝันถึงภูมิ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายชลวิชย์  เชียงกา
2. นายพีรวุฒิ  งบสูงเนิน
3. นายอภิสิทธิ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายกฤษณะ  มีดี
2. นางสาวพจมาน  สว่างวงษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายธนภัทร  เหมือนละม้าย
2. นายธรรมบท  หนุ่ยศิลา
3. นายธีรภัทร์  หมะปิ
 
1. นางสาวชุติมา  เชียงอินทร์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริสุข
 
รวม127
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. นายธนเสฏฐ์  กรชัยนันทศรณ์
 
1. นายพารณ  ยืนยง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. นายภราดร  พนมเขต
 
1. นางสาวนริศรา  ศักดิ์ปัญจโชติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. นางสาวปทิตตา  นาบุญพัฒนา
 
1. นายสหรัฐ  จันทร์เฉลิม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. นายธนาธิป  เชิดฉาย
 
1. นางณัฐชยา  นัจจนาวากุล
 
รวม44
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายดนัยณัฏฐ์  เติมกิจวาณิชย์
2. เด็กชายธนภัทร  เสียงชอบ
 
1. นางสาวพอรุ้ง  แสงนวล
2. นางสาวช่อดาว  หอมหวล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  หนูสอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายปุณณภพ  กฤตธนโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายธนโชติ  หลีล้วน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายภัคพล  ตราทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  นามสกุล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายปฏิมากร  แก้ววะดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายคมม์พีระภัทร  ทรงชุ่ม
2. เด็กชายณราเมศ  หาระสาร
3. เด็กชายต้นข้าว  ชื่นฟัก
4. เด็กชายธีธัช  พรหมรัตน์
5. เด็กชายธีธัช  มากวงศ์
6. เด็กชายสรณ์ธรรมธน  นิลสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
2. นายณปภา  ศรีเพ็ชร
3. นางนริศร  กรุงกาญจนา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรเมศร์  วัฒนอักษรศักดิ์
2. นายนิติธร  รัตนพันธุ์
3. เด็กชายเดชาวัต  ยอดบุญนอก
 
1. นางปริณดา  กลิ่นถือศีล
2. นางวิไลวรรณ  อนันรัตน์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายกฤตยชญ์  แสงมณี
2. นายชัยสิงห์  ทองรักษ์
3. นายธนกฤต  พิมพ์มหินทร์
 
1. นางปริณดา  กลิ่นถือศีล
2. นางวิไลวรรณ  อนันรัตน์
 
รวม1914
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงปรินทร  อ่วมนุช
 
1. นางสาวบุษยมาศ   บุญก่อสร้าง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณัฐชา   ชื่นเจริญสุข
 
1. นางสาวนันทพร   มีฤทธิ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวเมธาวี   สุวรรณเรือง
 
1. นางสาวสุวณีย์  แสงนิ่ม
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวรฐา   อภัยพัฒน์
 
1. นางสาวศุภรา   ดีหะสิงห์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  วิวรรธนาภิรักษ์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์
2. นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายจารุภพ  จำปาขาว
2. นางสาววริศรา  รักสวัสดิ์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์
2. นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวชนกานต์  สระสม
 
1. นางสาวพรวิมล  ศรีสังข์
 
25 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายณัฐพัชญ์   คุณาธิปศรีตระกูล
2. เด็กชายนันทชัยย์    ประโยชน์เจริญผล
3. เด็กหญิงเมสิยา   วานิชพงษ์พันธุ์
 
1. นางสุธาทิพย์  ผลไสว
2. นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์
 
26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายณัฐวินท์   คงถนอมธรรม
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   สิริเลิศโยธิน
 
1. นายนวัช  ปานสุวรรณ
2. นายบรรณรักษ์   บุญปก
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกุลนิดา  พึ่งสุขแดง
2. เด็กหญิงณภาภัช  โชติเจริญเกษม
3. นางสาวธันยพัต  พงษ์ศิริ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีจันทรา
5. นางสาวปัญชลานี  ขุนพินิจ
 
1. นางสาวอุมาพร  วงษ์การดี
2. นางศิรินาถ  สุขแสน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายธารธร  มาตรสุวรรณกิจ
2. นางสาวธีรธิดา  แดงช่วย
3. นายปุณยวัจน์  นิเวศน์
4. นายภูวาริช  กองจร
5. นายสุเทพ  กรทอง
 
1. นายหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม
2. นายปฏิภาณ  จ้อยสองศรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงทัศพร  อ่อนละมูล
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายดรัณพิมุกต์  ยุทธ์ธนโภคิน
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา  ตั้งปริมณฑล
 
1. นายพศวัต   คชเดช
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายธีรวุธ  สาระสุรีย์ภรณ์
 
1. นายพศวัต   คชเดช
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายสิราวิชญ์  วลีเดช
 
1. นายพศวัต   คชเดช
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงจิรสุดา   ขัดปัญญา
2. เด็กหญิงชนัญดา   เล่าอุย
3. เด็กหญิงญาดา  ขาวฉิม
4. เด็กหญิงบุณยวีร์   ไทรแช่มจันทร์
5. เด็กหญิงปวริศา  ชมศรี
6. เด็กหญิงพัชรกันย์   ชมพิกุล
7. นางสาวศิรินภา   สิทธิพา
8. เด็กหญิงสิรินรัตน์   มีชัย
 
1. นางอนงค์รัตน์   กัลยา
2. นายปัณณทัต   โกวิทางกูร
3. นางสาวอรนภัส   ศรีสมบัติ
4. นางสาวภพพร   บุญศรีวงค์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกฤติกุล   บุญทรัพย์
 
1. นางสาวอสมา   มนตรีเจริญ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณฐมน   ตั้งเศรษฐสิริ
2. นางสาวนันท์นภัส   ชลพิวัฒน์ภูวดล
3. นางสาวบุรัสกร   เกิดทองคำ
4. นางสาวรังสิตา   เสียมทอง
5. นางสาววิรญา   สีพรม
 
1. นางสาวณัชชารีย์   ร่มโพธิ์ธารทอง
2. นางสาวธิติมา   ปลายเนตร
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกรชนก   สุขศิริ
2. นายชินภัทร   พิชญ์พิศาล
3. นางสาวนันท์นภัส   ธรรมราช
4. นางสาววรวลัญช์   เลิศศรีสุวัฒนา
5. นางสาวอริศรา   แก้วเนตร
 
1. นางสาวนุชนาฏ   ราชบวร
2. นางสาวพิชญ์วรัญ   เลาหรุ่งพิสิฐ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงภัคนภ   นพสันติ
 
1. นางสาวดลนภา  ใจกล้า
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนลินนิภา   กี่ศิริ
2. นางสาวพิชชาภา   ขุนณรงค์
 
1. นางสาวณัชชารีย์   ร่มโพธิ์ธารทอง
2. นางสาวธิติมา   ปลายเนตร
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาววิไลลักษณ์   บุญรุ่งเรือง
2. นายอัครวินท์  จิตจรูญ
 
1. นางสาวนุชนาฏ   ราชบวร
2. นางสาวพิชญ์วรัญ   เลาหรุ่งพิสิฐ
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายชาญวิช  มาศมัณฑนะ
2. นายรักษิต  รุ่งรัตนไชย
3. นายเกียรติศักดิ์  มากมีทรัพย์
 
1. นายศรัณย์  จันทร์แดง
2. นางสาวทวิณา  ไชยยงยศ
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายธีร์  เจริญสุขะวัฒนะ
2. เด็กชายเตชิต  ตั้งมณีนิมิตร
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง
2. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายขวัญชล  ลิ่มพิทักษ์
2. เด็กชายณฤดี  สุวรรณคาม
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยโชติวิชิต
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง
2. นายรวิภาส  โคมากุล
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกิตติณัฎฐ์  ช่างทำ
2. นายยศวัฒน์  อิ่มใจ
3. นายวรุณ  รักษ์วงศ์สิริ
 
1. นายศรัณย์  จันทร์แดง
2. นายรวิภาส  โคมากุล
 
รวม6444
45 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายธนบัตร   จันทร์ทร
2. เด็กชายสิทธา  ปานเพ็ง
3. เด็กชายหนุ่ม  บุญคำ
 
1. นายนกรณ์  จุลหอม
2. นายอนุชิต  กรีแสง
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายศุภวิชญ์  จันทร์สอน
2. นายอภิรักษ์  ซุยมาเมือง
3. นางสาวเบญญาภา  จิรฐาทวีวัฒนกุล
 
1. นายมานะ  ถูวะการ
2. นายนกรณ์  จุลหอม
 
รวม64
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงธีรกานต์   กิจสกุล
 
1. นายณันวุฒิ   โปร่งกลาง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์พิชญธรรม
 
1. นายกิตติพงษ์  วงษ์จิ้น
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายสิทธิพล  คล้ายปลื้มรักษ์
 
1. นายไพโรจน์  นุชพะเนียด
 
รวม33
50 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุขขัง
 
1. นางสาวอารียา  เทพฉิม
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวิญาดา  ล่องหลง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สงวนพานิช
 
1. นายพรเทพ  บุญวงษ์
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายภัทรพล  เหล่าสมาธิกุล
 
1. นางสาวสุธาสินี  ขาวสำอางค์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายปิยะภูมิ  คงสกุล
 
1. นายรังสรรค์  ทองสุกนอก
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  พรหมทอง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วอุ่นเรือน
3. เด็กหญิงพัชริดา  ตรังพาณิชย์
 
1. นายฐากร  แดงสงฆ์
2. นายสุรชัย  จามรเนียม
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายญาณวุฒิ  ทองยัง
2. นายพัทธกิตติ์  กุดาศรี
3. นางสาวฟ้าเอ็นดู  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นายไพบูลย์  พิมพ์สุวรรณ
2. นายสุรชัย  จามรเนียม
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ฝอยพรมราช
2. นายนิติภูมิ  กายชัยภูมิ
3. นายภาณุพงศ์  ธนภาชน์
 
1. นายไพบูลย์  พิมพ์สุวรรณ
2. นายสุรชัย  จามรเนียม
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายปรินทร  คิ้วสุวรรณ
 
1. นางปทุมมา  กอแก้ว
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายพิชญุตม์  ชัยโย
 
1. นายรุ่งโรจน์  กิติสัทธาธิก
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จี้แสง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คู่บุญประเสริฐ
 
60 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายนราวิชญ์  ครุฑขุนทด
2. นายภาคิน  ชวาลปัญญา
3. นางสาวศศิพร  สะอิมิ
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  หาญยุทธ
 
61 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิราภา  วัฒนสิน
2. เด็กหญิงพรพิมล  ยอดสะอึ
3. เด็กชายภูเชษฐา  เจริญพจน์
 
1. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
2. นายวินัย  ศรีภักดิ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายศิวกร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ชัยพรหมนฤภัย
 
1. นางอำไพ  กิตติรพีโชติ
2. นางสาวสมจินต์  กลิ่นถนอม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชญาณุช  สดใส
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายสราวุธ  ชมปรารภ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายธรรม์ธชิน  ศรีพิพัฒน์
 
1. นายวิศรุต  ขำสอน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายปวริศ  ใจประดิษฐ์
 
1. นายวิศรุต  ขำสอน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวนรีรัตน์  นาคซื่อตรง
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกพร  สายสุนทร
2. นางสาวกมลชนก  คำรศ
3. นางสาวกัญญารัตน์  กิจเพียร
4. นางสาวปุณณมาส  วรเตชะคงคา
5. นางสาวพีรดา  พิพัฒน์รมยา
6. นางสาวรุ่งรวี  ฉิมมณี
7. นางสาวศศิพร  อนุสรณัฐพงศ์
8. นางสาวโชติกา  แสงแจ่ม
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิตต์
2. นางสาวปานจิต  รุ่งสว่าง
3. นายกุลวุฒิ  สังข์ประเสริฐ
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายกรวิชญ์  สำราญรื่น
2. นายจารุภัสส์  จันธสโร
3. นายภควัต  อ้นพรหม
4. นายรชต  กานต์ดา
5. นายวิทวัส  ชื่นใจ
 
1. นายวิศรุต  ขำสอน
2. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ตันมณีสาคร
2. เด็กชายทศพล  สิงห์โต
3. เด็กชายธนกร  นันเนิ้ง
4. เด็กชายนภัทร  จินดาแดง
5. เด็กชายภูมิรพี  บูรณัติ
6. เด็กชายวรวิบูลย์  เปรมจันทร์
7. เด็กชายวัชริศ  ปิ่นท้วม
8. เด็กชายศุภวัฒน์  พุฒทอง
 
1. นายวินัย  ศรีภักดิ์
2. นายธนาวินท์  ไกรกาศ
3. นายทรงกต  มณีคำ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกลักษณ์  รักสถิตกุล
2. นางสาวจิรวไล  จำปาเวียง
3. นางสาวจิราภัค  อานิสงฆ์
4. นางสาวณภัทร  มรกตจินดา
5. นางสาวณัฐชญา  ลุนหวิทยานนท์
6. นางสาวณิชารีย์  กุศลเอี่ยม
 
1. นายธนาวินท์  ไกรกาศ
2. นายรุ่งโรจน์  กิติสัทธาธิก
3. นายวรกฤต  โพธิ์อุบล
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  อิ้วชาวนา
2. นางสาวพัชรวลัย  สุกพันธุ์ดี
3. นายภูมินทร์  ดาวผ่อง
4. นางสาวเกวลิน  คำหวล
5. นายเชิดชูศักดิ์  เจรจาปรีดี
 
1. นางสาวกมลษรัตน์  เกตุนิล
2. นางสาววารุณี  บุญชู
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฐพงษ์  ศุภวิโรจน์เลิศ
2. นายเตชวาสน์  นารักษ์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฏฐ์  ซ้ายพิพันธ์
2. นายณัฐวัฒน์  พึ่งบาง
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
2. นายกิตติศักดิ์  หนูเชื้อเวียง
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายศรุติ์  อาจณรงค์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  กรีประชา
 
1. นางสาวศิริขวัญ   สุขขีพันธุ์
2. นายภาณุเดช  เกตุบ้านท่า
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกกร  อินพาเพียร
2. เด็กหญิงกนกกร  รอดเรืองรัตน์
3. เด็กชายธนธรณ์  สุสดี
4. เด็กหญิงอภิสราภรณ์  ใช้เจริญ
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  อินทร์ประดับ
6. เด็กหญิงเปรมกมล  เล็กจินดา
 
1. นางสาวจุรีพร  นาโสก
2. นางสาวศรัณพร  ผมหอม
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลชนก  ภูถุ
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  พงษ์อุดมปัญญา
3. นางสาวพรทิพย์  แก้วประเสริฐ
4. นางสาวพิชญาวี  โคเรือง
5. นางสาวภาวินี  รอดเรืองรัตน์
6. นางสาวอรอนงค์  สังข์รักษา
 
1. นางสาวศรัณพร  ผมหอม
2. นางสาวจุรีพร  นาโสก
3. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายธนัท  แสงพิทักษ์
2. นางสาวพรรณปพร  ศรีสุวัฒนานันท์
3. นางสาวศวิตา   สำลีนิล
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงคณิตาภรณ์  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงจิดาภา  คุณสุข
3. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  น้อยนารถ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกัลยกร  สุโพธิ์
2. นางสาวณัชชา  โป้สมบุญ
3. นางสาวธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
รวม8950
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงสุณิสา  อู้ทึ้ง
2. เด็กหญิงอัศฉราภรณ์   คุ้มพะเนียด
3. เด็กหญิงอัศฉราภา  คุ้มพะเนียด
 
1. นายวาทิต  บริสุทธิ์
2. นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นางสาวดาว  คงศรี
2. นางสาวประสิตา  แสงสิงห์
3. นางสาวแอนณา  สุวรรณ์
 
1. นายวาทิต  บริสุทธิ์
2. นายสัตตบุษ  ยิ้มแย้ม
 
รวม64
83 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงตรีรดา  ตรีเดชา
2. เด็กหญิงพรพิมล  กล้าแกร่งอาชา
3. เด็กชายอัศวิน  หนูวัฒนา
 
1. นางสาวพิชญา  กล้าหาญ
2. นางเอมอร  กล้าแข็ง
 
84 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวกชพร  แป้นใหญ่
2. นางสาวจิรนันท์  มีจั่นเพชร
3. นางสาวรังสินี  สายอุบล
 
1. นางสาวพิชญา  กล้าหาญ
2. นางสาวสุรัตน์  จินดานิล
 
รวม64
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวชนาภา  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  เพิ่มพูล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวยูง  ทองดี
 
1. นายฐิติพงค์  ธเรษตรีศวร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวยูง  ทองดี
 
1. นายฐิติพงค์  ธเรษตรีศวร
 
รวม33
88 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  อิ่มสิน
2. เด็กชายวรินทร  ขุนเที่ยงธรรม
 
1. นางสาวเจริญสุข  ธัมมัง
2. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
89 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงทิชา  คล้ำชานา
2. เด็กหญิงภูษิตา  มากเจริญ
3. นายอดิเทพ  งามสง่า
 
1. นายพีระพัฒน์  เหล่านรากิตติ
2. นายอธิป  บุญวิวัฒน์สกุล
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงกุลาณัฏฐ์   โคตรคำ
2. เด็กชายชัยมลลิ์  คูวัธนไพศาล
 
1. นางสาวทรายทอง  เกตุพลอย
2. นางสาวสุพิชาณัฐ   แซ่อั้ง
 
91 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายชินะ  เวชสุวรรณมณี
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
92 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายกิตติธัช  เชียงนิยม
2. นางสาวรัตนาพร  จันทร์สว่าง
3. นางสาวสศิกานต์  พุ่มพยอม
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ลิ้มสวัสดิ์
 
93 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  สนน้อย
 
1. นางสาวบุษกร  บุญชื่น
 
94 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวนิตยา  จันทรศรี
 
1. นายพีระยุตต์  สุจริยานุรักษ์
 
95 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวอารีรัตน์  ทิพย์สุมณฑา
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
 
96 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวปัญญณัฐ  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวปภัสสร  สมทรงแป้น
 
97 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายนันธชัย   กุลฉวะ
 
1. นางสาววันวิสา  นุชเสถียร
 
98 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายนัฐพล  แต้มมาลา
2. นายภานุวัฒน์  ภักดียา
 
1. นางสุกัญญา  ราชอินทร์
2. นางสาวสุพิชาณัฐ  แซ่อั้ง
 
รวม1816
99 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวอรอนงค์  คำสุ่ย
 
1. นางสาวสายฝน  โหจันทร์
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์ฟ้า  วาสิตะ
2. นางสาวสุพรรณิการ์  เสียงเจริญ
 
1. นางจินตนา  สกุลดี
 
101 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคีติกา  ทัศนวิไล
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ทรัพย์รื่นรวย
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ยังมีสุข
4. เด็กหญิงธนพร  ดาวงษ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  กีตา
6. เด็กหญิงนภัสสราวดี  พรมสูตร
7. เด็กหญิงรชยา  ราษฎร์สภา
8. เด็กหญิงวิภาวี  มีใจรัก
9. เด็กหญิงอภิสรา  เสนาะพิน
10. เด็กหญิงอรุชา  นิลรัตน์
 
1. นางเปรมสิณี  สมจิต
2. นางสาวดวงระวี  ชูศรี
3. นางสาวสาลินี  แก้วแหวน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปภาดา  พรรณธรรม
 
1. นายวิทวัส  ช่วยเจริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ตีรนานนท์
 
1. นายวิทวัส  ช่วยเจริญ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เศษไธสง
2. เด็กหญิงภรภัทร  ชัยพันธ์
 
1. นางสาวภานุมาศ  ธีรากิจ
2. นางสาวศิรินุช  กองตัน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธันยชนก  บุญเกิดรัมย์
2. นางสาววิราวรรณ  ทีระสุเวทย์
 
1. นางสาวศิรินุช  กองตัน
 
รวม1910
106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายธีระทัศน์  ลิ้มบริสุทธิ์
2. นางสาวนิรมัย  บุญบางยาง
3. นายวิสาล  เกรียงสินยศ
 
1. นายอังกูร  จันท์ชาวนา
2. นางสาวฐิตาภรณ์  ชาวห้วยหมาก
 
107 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายธนกร  แจ่มพินิจ
2. นายธีทัต  ชื่นอารมย์
 
1. นายโกวิท  หนักไหล่
2. นายประชุม  เทียนเที่ยง
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนาขวัญ  สิทธิเวช
 
1. นางธนกาญจน์  เอี้ยวรัตนวดี
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนพนธ์  โรจนเพียรสถิต
2. เด็กชายศิวนาถ  ชูช่วย
 
1. นางสาวปัทมาพร  จิตร์บำรุง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายขันติพงศ์  จารุวังสันติ
 
1. นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายภัทรธร  ศรีชัย
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปัญญา  สุภาสืบ
 
1. นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวดวงหทัย  นราแก้ว
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวฐิตารีย์  พจน์ชพรกุล
2. นางสาวสาริศา  เทวาชลาอังกูร
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์สุวรรณ
 
รวม1411
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายศักดิ์นันท์  กมลวงษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  มีรักษา
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพรพรรณ  แก่นคง
 
1. นายจุมพล  เนียมแสวง
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  อารมณ์ชื่น
2. นายชยพัทธ์  เปี้ยทอง
3. นางสาวปิยะฉัตร  วงษ์กวน
4. นายภาณุพงษ์  มาพา
5. นางสาวรัตนา  ดิษาภิรมย์
 
1. นายศิลชัย  ถาวร
2. นายทรรศรัล  เผ่าพันธ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนิดา  ขวัญจ่า
 
1. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์แก้ว
2. นายณัทพงศ์  คุปตะศิลป์
3. เด็กหญิงนาถนภา  ทองชัยเดช
4. เด็กหญิงนิริวารี  จุ้ยดอนกลอย
5. เด็กหญิงวิชัญญา  อุดมพันธ์
6. เด็กชายศตวรรษ  หลีน้อย
7. เด็กหญิงเบญจภาคี  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงเพชรลัดดา  โตมร
9. เด็กชายเมฆินทร์  ทนดี
10. เด็กชายโอมภัทร์  วชิรกิตติวงศ์
 
1. นางสาวจันทพร  เมฆจันทร์
2. นางภัสสร  ทิมาศาสตร์
3. นางสาวกมลรัตน์  คำหวาน
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายจีระศักดิ์   พิรักษา
2. นางสาวชนัญญา  เอี้ยวพันธ์
3. นางสาวณภัชดา  โตมอญ
4. นางสาวธัญญาพร  เส็งนา
5. นางสาวปริณดา  ชั้นจิรกุล
6. นางสาวพิชามญชุ์  ก๋งเกิด
7. นางสาวมนัสวิธา  สีชะนะ
8. นางสาวมิ่งขวัญ  ดวงตา
9. นางสาวยศวดี  สมศักดิ์
10. นางสาวอภิญญา  จันทร์ศรีรัตน์
 
1. นางสาวจันทพร  เมฆจันทร์
2. นางภัสสร  ทิมาศาสตร์
3. นางจิตณา  มั่นคง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยนุช  ชาโชติ
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  จั่นเพชร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง
2. นางสาวโชษิตา  มะลิทอง
 
รวม3013
122 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ทรัพยสาร
 
1. นางสาวนุสรา  พึ่งบ้านเกาะ
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  แก่นสวาท
 
1. นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน
 
124 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงนพวรรณ  เพชรสิมาลัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุจริต
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวนิภาพร  ผิวเพชร
2. นางสาวอภิชญา  ทัสนานุตริยะ
 
125 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกฤษณา   แสงอาทิตย์
2. นางสาวจิราภรณ์   หิรัญคำ
3. นายณัฏฐชัย   พูนสันเทียะ
 
1. นายไสว   ศิลา
2. นางสาวปวีณา   รอดเจริญ
 
126 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพีรภัทร   สกลเกียรติ
2. นายรัฐภูมิ   คุ้มสวัสดิ์
 
1. นางสาวมีนตา   จันทร์เพ็ง
2. นายพุฒิเมธ   จำปานิล
 
127 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา   แก้วพิลา
2. เด็กชายณัฐนนท์   พิสันเทียะ
 
1. นายมนตรี   ภู่ระหงษ์
2. นางอังคณา   เพ็ชรแก้ว
 
128 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   อัคนิตย์
2. เด็กชายพานทอง   ยิ้มลมัย
 
1. นายมนตรี   ภู่ระหงษ์
2. นายสุพัฒน์   แซ่ลิ้ม
 
129 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธนกร   ผดุงไชย
2. นายวิทวัส   ราชพลแสน
3. นายศิวนาถ   คำชัย
 
1. นายมนตรี   ภู่ระหงษ์
2. นายธงชัย   ขันตีชู
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธารากร  แซ่เอี๊ยว
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  จึงศรีรัตนสกุล
3. เด็กหญิงลดา​  กิตติมานนท์กุล
4. เด็กหญิงวรัชกร​   ประมูลจักรโก
5. เด็กหญิงสุประวีณ์  ​จึงศรีรัตนสกุล
 
1. นางสาวศิรประภา​  จังพานิช
2. นายสุรเดช  ธรรมประโชติ
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกัญญรัตน์  ถิ่นปวัติ
2. นายดำรงค์ชัย  มาเชื้อ
3. นายธันวา  บุญค้าศรี
4. นางสาวนวรัตน์  ดวงเกษร
5. นางสาวปาณิศา  ช่วงโชติ
6. นางสาวพชรภรณ์  บุณยเลขา
7. นายพีรวิชย์  เรณูธรณ์
8. นายภูมิริภัทร  อยู่อินทร์
9. นายภูริน  จันทร์ประยูร
10. นางสาวรพีพรรณ  ป้องสา
11. นางสาวรุริญา  เดชหามาตร์
12. นางสาววัลยา  ศรีบุญมา
13. นางสาวสายชล  น้ำทิพย์
14. นางสาวอารยา  เจริญบางจาก
15. นางสาวอินทิราภัสร์  ทรงฤกษ์
 
1. นางนิรัสรา  เจริญทรัพย์
2. นางสาวรินทร์ลภัส  ศรีเลิศธนิกกุล
3. นายปริญญา  กองข้าวเรียบ
4. นายนายภาคภูมิ  บุญมา
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวกุสุมนิภา  เกียนนอก
3. นายจิณณวัตร   เรืองรังษี
4. นางสาวชนิดา  หัดระสา
5. นายณฐพงศ์  ปรารถนาธรรมกุล
6. นางสาวณัฐธิดา    สุขประเสริฐ
7. นางสาวพราวพร้อมรัศมิ์   ภาษิต
8. นางสาวพิฆัมพร   พลสว่าง
9. นางสาวภาวิณี  ัวันเพ็ญ
10. นางสาวฤดีรัตน์  ศรีเครือ
11. นางสาววรัญญา   วังตะพันธ์
12. นางสาวสาธินี  คร้ามสมบุญ
13. นายอภิสิทธิ์   กิชะรัมย์
14. นายอัครดนัย  หงษ์ทอง
15. นายอัครเดช   สังข์ทอง
 
1. นายภาคภูมิ  บุญมา
2. นางจุฑามาศ  เล้าแสงฟ้า
3. นางสาวสกุลรัตน์  สุนา
4. นายวุฒิพงษ์  ยมพ้วย
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ชัยดำรงค์
2. เด็กหญิงฉัตรณิชา  นิลรักษา
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  อ่วมมั่น
4. นางสาวพัชรินทร์  นมัสสีลา
5. นางสาวสิรินทรา  ฤทธิ์ศักดิ์
6. เด็กหญิงอาฑิตญา  สูงโคตร
 
1. นางหัสยา  อุสาหะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิกานต์  สนสนิท
3. นางสาวจารุพร  รุ่งสินเกษม
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ถ้วนคล้าย
2. นางสาวกฤตยา   ฝอยทอง
3. นางสาวกองยอด  เเก้วสว่าง
4. เด็กหญิงชนิกานติ์   เข็มกลัด
5. นางสาวณัฐนิชา  อินแขก
6. นางสาวธมนวรรณ  วันนา
7. เด็กหญิงธาราทิพย์  สิงใส
8. นางสาวประไพ  เพ็ชรวิสัย
9. เด็กหญิงสุภัทรา  แจ่มศรี
 
1. นายสุพรชัย  เงี่ยมจื๊อเกร็ด
2. นางสาวขวัญใจ  หัสชู
3. นางสุภาวดี  ทวีคูณ
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกัมพล  สารีรักษ์
2. เด็กชายจิรเดช  โพธิ์เเก้ว
3. เด็กชายต้น   ปานรักษา
4. เด็กชายธนศักดิ์  ระวิวรรณ
5. เด็กชายธีรวัตน์   มาลัยทอง
6. เด็กชายรพีภัทร  บุญสมประสงค์
7. เด็กชายสิทธิชัย  ปู่จุ้ย
8. เด็กชายสิรวิชญ์   จริยา
9. เด็กชายสุรพัศ  พรหมทรัพย์
10. เด็กชายอิทธิพร   เม้งเกร็ด
 
1. นางสาวขวัญใจ  หัสชู
2. นายสุพรชัย  เงี่ยมจื๊อเกร็ด
3. นายวันชัย  งามสามพราน
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายกิตติพศ  เอกเจริญโอสถ
2. นายจิรายุ   เกตพันธ์
3. นายชนะชัย  เณรบางเเก้ว
4. นายณัชพล   ธรรมวิเศษเจริญ
5. นายธนกฤต  ศรีม่วง
6. นายธนภัทร   สอนบุตร
7. นายปฏิณัฐ  ถวายนาค
8. นายประเมษฐ์   กลัดจันทร์
9. นายวิษณุ   เอกอุดมศักดิ์
10. นายอาทิตย์  เเซ่กัง
 
1. นางสาวขวัญใจ  หัสชู
2. นายสุพรชัย  เงี่ยมจื๊อเกร็ด
3. นางสาวสายใจ  เเซ่เตีย
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  ช่อจำปา
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายณัฐนันท์  บุญโต
 
1. นายเจษฎากร  ตันตราจิณ
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายวีระเดช  งามสามพราน
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวชลิดา  แซ่อุน
 
1. นายเจษฎากร  ตันตราจิณ
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวทิพย์สุดา  แสงศรีเรือง
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายจีระพงษ์  หลักบึง
2. เด็กหญิงนภาพร  ศรีกุล
3. เด็กชายเตยะพงศ์  รุ่งเรืองศรี
 
1. นายชวลิต  ทัพเครือ
2. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายทักษ์ดนัย  เบญจทรัพย์
2. นางสาวลลิตา  สีประโคน
3. นางสาววาสินี  อ่วมประเสริฐ
 
1. นายชวลิต  ทัพเครือ
2. นายเจษฎากร  ตันตราจิณ
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายกิตติ  กองเตย
2. เด็กชายจอห์นนี่  ม้าใน
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผจงศิลป์
4. นางสาวฐิชา  ดีนา
5. นายณภัทร  โพธิสระ
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีธร
7. นายทวีชัย  ปฐมเนติกุล
8. เด็กชายธนดล   พุ่มมะปราง
9. นายธนัช  พูนลัน
10. เด็กชายธนากร  ของยอด
11. นายธนากร  แดงเจริญ
12. นายธัชชัย  บู๊ประเสริฐ
13. เด็กชายธีรพัฒน์  เผือกสุวรรณ
14. เด็กชายธีรพันธ์  พุทธคุณ
15. เด็กชายธีรศักดิ์  ท้วมนาค
16. นางสาวนงนุช  ชื่นวรกิตติพล
17. นายบวรวิทย์  โพธิ์ศรี
18. นางสาวปัญริดา  รัตนาดี
19. นางสาวปานชนก  ขุนอาจ
20. นายพงศกร  พวงทอง
21. เด็กชายพงษ์พสิน  ศรีพึ่งจั่น
22. นายพิทักษ์   แวดไธสง
23. เด็กหญิงพิมชนก  พิลาบุตร
24. นางสาวภรพิมล  ปลื้มถนอม
25. เด็กหญิงภัทรดา  สังฆมานนท์
26. เด็กชายภานุพงษ์  พิมพ์ปรุ
27. นางสาวภุมมารินทร์   อยู่อินทร์
28. นายภูมิพัฒน์  ปิดกันภัย
29. นายรชานนท์   โอษฐงาม
30. นายวรัญญู  แสงทอง
31. นางสาววรินธร  สังข์สมศักดิ์
32. เด็กชายวุฒิภัทร  ตรุษสาท
33. นางสาวสรัญญาภร  แสงสุด
34. เด็กหญิงสายเพชร  ปักษาทอง
35. นายสุธี  คุ้มรักษา
36. นางสาวสุรัสวดี  มะอาจเลิศ
37. นางสาวอนันตญา  สระแสง
38. นายอภิรักษ์  วงค์คำแก้ว
39. นายเขตโสภณ  ภูโต
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำทราย
 
1. นายปฐมพร  บุญประสงค์
2. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
3. นางสาวพัทธ์ธิดา  ลัดดากลม
4. นายชวลิต  ทัพเครือ
5. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
6. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
7. นางสาวธัญลักษณ์  ม่วงคำ
8. นางสาวศุภลักษณ์  บุญสงค์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวนิรชา  สุขใจ
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวนิรชา  สุขใจ
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายกฤดิธฤต  ตั๊งสมบุญ
2. เด็กชายกฤษนัส  ศรีน้อย
3. เด็กหญิงกันยรัตน์  อินทรทัศน์
4. นายกิตติธัช  เลิศสำราญ
5. เด็กหญิงชนสรณ์  สนธิรักษ์
6. นายณัฐปกรณ์  ขุนพรมมา
7. นายนพรัตน์  สุนทรไทย
8. เด็กหญิงปทิตตา  ปานเรือง
9. เด็กหญิงปริญญา  คงประเทศ
10. เด็กชายปิตินัย  ไกรสีห์
11. นายพงศธร  ศรีวสุนทรา
12. นายวงศกร  บุตรโสภา
13. นายวชิรวิทย์  ไชยเวช
14. นายวรชิต  วรปัญญานันท์
15. เด็กหญิงวิรัญดา  เมืองโคตร
16. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศิลาจันทร์
17. เด็กชายศุภชัย  ศรีศักดาราษฎร์
18. นายอภิวัฒน์  ไชยหาทัพ
 
1. นายวีระวัฒน์  พิมพ์ตะคลอง
2. นายธนกร  นามวงษ์
 
148 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายณัฎฐ์นันท์  แสนย้อย
2. เด็กชายณัฐวัชร  จิตโชติ
3. เด็กชายธนกิจ  คงสถาน
4. เด็กหญิงนภสร  ปานเจริญ
5. เด็กชายพันธุ์นา  อุปวงษ์ศา
6. เด็กหญิงพัสวี  บุญนำ
7. เด็กหญิงรณิดา  บุญมี
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  รัตนะวัน
9. เด็กชายสิรภพ  อุตบุญ
10. เด็กหญิงสุธิดา  ลอยนอก
 
1. นางสาวพัทธ์ธิดา  ลัดดากลม
2. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
3. นางสาวศุภลักษณ์  บุญสงค์
 
149 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวชยานันท์  เจียมตน
2. นายชาติชาย  เกรียงไกรวิทย์
3. นายณัฐภูมิ  ตะโส
4. นายธนัท  เพชรพรศิริกุล
5. นางสาวบุญสิตา  ณรงค์กรสิริชัย
6. นายปิยฉัตร  อ่อนวิเศษ
7. นายสนันตน์  นิจโคป
8. นางสาวสุมาลี  หอมสุวรรณ
9. นางสาวสุลลิตา  ฐิตธรรมสุขกุล
10. นางสาวเสาวรัตน์  รอดอนันต์
 
1. นางสาวพัทธ์ธิดา  ลัดดากลม
2. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
3. นางสาวธัญญลักษณ์  ม่วงคำ
 
150 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตามพะปัณณะ
2. นางสาวจุฑารัตน์  กลัดจันทร์
3. นางสาวณัชชา  สาตรพันธุ์
4. นางสาวพริริสา  ขวัญเมือง
5. นางสาววริศรา  ฉ่ำแฉล้ม
6. นางสาวสิริรัตน์ฐา  โยกัลยา
 
1. นางสาวพัทธ์ธิดา  ลัดดากลม
2. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
3. นางสาวหทัยชนก  อภัยพงศ์
4. นางสาวนวภรณ์  ขุนพรมมา
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีเมือง
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วพิกุล
 
152 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายสุภัช  วรพันธ์
 
1. นางสาวนฤภร  หลำแสงกุล
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวทคนันทินี  สงสุวรรณ์
2. นางสาวเอื้ออรินทร์  อินทร์พิทักษ์
 
1. นางสาวอรชา  เทพจินดา
2. นางสาวฐิตามร  ไชยศักดา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงณิธิญาดา  พรหมประกาย
4. เด็กหญิงมนทกานติ์  คำโพธิ์
5. เด็กหญิงอภิษฐา  หรั่งไพบูลย์
 
1. นายพิพัฒน์  ไพบูลย์วัฒนกิจ
2. นางใจภักดิ์  ไพบูลย์วัฒนกิจ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา   สุดล้ำเลิศ
2. นางสาวฑิฆัมพร   ศรีสกร
3. นายทรงพล   วัฒนะ
4. นางสาวธิดารัตน์   สีสารี
5. นางสาวปริชญา   แต่งตั้งรัมย์
6. นางสาวปานหทัย  คุ้มเจริญ
7. นายมนตรี   อ้อมงาม
8. นายมนัสวี  กาฬภักดี
9. นางสาวอพิชยา   พงษ์ปันแก้ว
10. นางสาวแพรชมพู  เพชรชัยศรี
 
1. นางปิ่นอัปสร  รัตนะขวัญ
2. นางสาวไปรยา  บุบผาโชติ
3. นายอภิรัตน์  ช่างเกวียน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฆะสันต์
2. เด็กหญิงภิญญามาศ  ยศธิไกร
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  แสงเขียว
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เทพตาแสง
2. นางสาวชุติกาญจน์  เฮ้าประเสริฐสกุล
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์   รอดคลองตัน
2. นางสาวขวัญจิรา   กีตา
3. นางสาวสุรีมาส  มีสาวงศ์
 
1. นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน
2. นางสาวพิมลณัฎฐ์   ภคหิรัญวิรุฬห์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพชรพล  จงรักษ์
2. นางสาวพัชราภา  เสียงใส
3. นายอัครวิทย์  แก้ววรรณา
 
1. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
2. นางสาวเจริญ  ถิ่นปุก
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายณัฐภณ  ระวัง
2. เด็กหญิงบำรุงรัตน์  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงพลอยรัตน์  แวงวรรณ์
 
1. นายศักรินทร์  บุญช่วย
2. นายธวัช  ปิ่นเกตุ
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงขนิฐา  ทัดแช้ม
2. เด็กหญิงจิรัชญา  จีระวัตร์
3. เด็กหญิงนภาพร  รัตนเจริญ
 
1. นายศักรินทร์  บุญช่วย
2. นางสาวเสาวรส  ประสานนาม
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปิยาภรณ์  มณีวงษ์
2. นางสาววันเพ็ญ  วงค์ล้วน
3. นายวีรภัทร  ศรีพรหมมา
 
1. นายธรรมนูญ  ทัดภู่
2. นางสาวเสาวรส  ประสานนาม
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  น้อยนารถ
2. เด็กชายณัฐพล  รอดบำรุง
3. เด็กหญิงสุธิตา  สุขสงวน
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  เพราะทอง
2. นางสาวสุคนทิพย์  เทศทำ
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีสำราญ
2. นางสาวชลิตา  บุญสาลี
3. นางสาวเสาวคนธ์  คุ้มเจริญ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กันภัย
2. นางสาวณธิดา  ศรีกมล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ออมทรัพย์
2. เด็กหญิงธีรนุช  ดวงแก้ว
3. เด็กชายปรีดีพัฒน์  นันทสิทธิ์
 
1. นายสกรรจ์  ลิมปิทีป
2. นางสาวรัตติกร  ภิรมย์โคร่ง
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงมุจิรานันท์  เจียรนัย
 
1. นางสาวพิมลณัฎฐ์  ภคหิรัญวิรุฬห์
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงธนกร  เภาจี๋
 
1. นางสาวลลิตา  แช่มช้อย
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  อัคนิตย์
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพรแพรวา   ลำชู
 
1. นางสาวดรุณี   ทรัพย์ผล
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธีรทัช  มาลัย
 
1. นายสุธี  นาคประยูร
 
170 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพานุชิต  ประเสริฐหล้า
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  ทันศึก
 
1. นายยศไกร  จีนประชา
2. นางสาวฉัตรทิพย์  พั่วพันธ์ศรี
 
171 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  เกิดอุบล
2. นายนิรวิทธ์  บัวหลัน
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีระนำ
2. นางสาวฉัตรทิพย์  พั่วพันธ์ศรี
 
รวม239103
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กชายวงศ์วริศ  พันธุ์ธนกานต์
2. เด็กชายสิรภัทร  วงพิมพ์รัตน์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  บัวจูม
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณรดา  เตโพธิ์
 
1. นางธารารัตน์  ธรรมชาติ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นายชนกันต์  มาเนตร
2. นายญาณธร  นิลพันธุ์
3. นางสาวณัชชา  สุขทิพย์
4. นายณัฐพล  จันทร์คำพา
5. นายวันชนะ  จงสูงเนิน
 
1. นายจุมพต  รัตนพิทักษ์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวทยานันท์  เดือนสมร
 
1. นายจุมพต  รัตนพิทักษ์
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวฉัตรกมล  จุ๊ดศรี
2. นางสาวธนัชชา  ตุ้มโหมด
3. นางสาวธัญมน  ธัญญสนธิ
4. นายภูวเนตร  แก้วประดิษฐ์
5. นางสาวสุภัสสร  ศรีไทยพันธุ์
 
1. นายอภิวัฒน์  หลีแจ้
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพ  ปิยะภัทรนพ
2. นางสาวนนธพร  จ้อยทองมูล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ศรีหทัย
 
รวม166
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นายธีรภัทร   ภิรมย์คูณ
2. นางสาววรินทร์ภรณ์   เทียนทับทิม
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วเรือง
2. นางสาวธารินี  วิเศษสิงห์
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ต่วนกลิ่นคง
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีบุญเรือง
 
180 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศิริแส
2. นายธันวา  รื่นทองคำ
 
1. นายญาณพัฒน์  ภัทรนวรุ่งโรจน์
 
181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นายวุฒิชัย  จันทร์มีชัย
2. นายศิรภัทร  กิจบำรุง
 
1. นายญาณพัฒน์  ภัทรนวรุ่งโรจน์
 
รวม75
182 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร   พอหพูน
2. เด็กชายชยกร   พันธ์ยาง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุวรรณวงศ์
4. เด็กชายนเรศ   ทิพย์ไสยาสน์
5. เด็กหญิงพิชญา   เปียสมุทร
6. เด็กหญิงพิมมาดา   คำกาหลง
7. เด็กชายรณชัย   เรณูศักดิ์
8. เด็กชายวรพล   วรชินา
9. เด็กชายสรวีย์   ประมวลสุข
10. เด็กชายสิทธิพร  สุขประเสริฐ
11. เด็กชายอุดมทรัพย์   ช่วงสูงเนิน
12. เด็กหญิงแป้ว   ปลื้มจิตร
 
1. นายวิฑูร   ดอกเทียน
2. นายธนภัทร   สุนทรภักดี
3. นางสาววรัชยา   จ้อยจอก
4. นายบุญเกิด   กลิ่นถือศีล
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายขจรศักดิ์   แก้วมุงคุณ
2. นายจิตรเทพ   อำเถื่อน
3. นายชัยสิทธิ์   เทพชา
4. นางสาวฐิตาพร   ชาวนาฟาง
5. นางสาวนุชรดี   แก้วโกมุท
6. นายปณวัฒดิ์   วิเสรมย์
7. นายพฤกษ์   มั่นธรรม
8. นางสาวภัณฑิลา   ภู่ทอง
9. นายวรชษฐ์   ทรัพย์มั่นคง
10. นายศุภชัย   วงเวียน
11. นายอานัติ   ภู่ซ้อน
 
1. นายวิฑูร   ดอกเทียน
2. นายธนภัทร   สุนทรภักดี
3. นางสาววรัชยา   จ้อยจอก
4. นายบุญเกิด   กลิ่นถือศีล
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กชายพิพัฒน์พร   อุส่าห์ดี
 
1. นางสาววรัชยา   จ้อยจอก
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กชายชัยกร   กองทอง
2. เด็กชายณัฏฐนิฐ   ทัฬหกรณ์
3. เด็กหญิงธัญทิพย์   บุญบำรุง
4. เด็กหญิงธิวารัตน์   เซี่ยงฉิน
5. เด็กชายพิพัฒน์พร    อุส่าห์ดี
6. เด็กชายภคพล   รื่นสำราญ
7. นายวรรธนะ   ฝูงชมเชย
8. เด็กชายวรัญชิต    กลมเกลี้ยง
9. เด็กหญิงวริยา   ทัศนสุวรรณ
10. นางสาวศศิกาญจน์   สินยอง
11. เด็กหญิงสุขวิมล   ช้างฉาว
12. เด็กหญิงแสงแก้ว   เมืองนาย
 
1. นางสาววรัชยา   จ้อยจอก
2. นายวิฑูร   ดอกเทียน
3. นายธนภัทร   สุนทรภักดี
4. นายบุญเกิด   กลิ่นถือศีล
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กชายกฤติพงศ์   ชินท่งจู
2. เด็กหญิงจิริญาภรณ์   จันทร์หอม
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฤกษ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงธิชาดา  เขียวประไพ
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์   พรหมจรรย์
6. เด็กหญิงฟ้าใส  แก้วมณ๊
7. เด็กหญิงรินรดา  ประสพเนตร์
8. เด็กหญิงวรปภัสร์  กอกล่อม
9. เด็กชายสุทิวัส   ดาบพิมพ์ศรี
10. เด็กหญิงเกวลิน  หลักบุญ
 
1. นายธนภัทร  สุนทรภักดี
2. นายวิฑูร  ดอกเทียน
3. นางสาววรัชยา  จ้อยจอก
4. นายบุญเกิด  กลิ่นถือศีล
5. นายสุวารินทร์   สร้อยบรรจง
 
187 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   พุกประทุม
2. นายพลวัฒน์   มณีคำ
3. นางสาวสุธานุช   มะยะหงษ์
4. นายอรรคพงษ์   พลายกำเนิด
5. นางสาวอัมพา   เลิศเดชะ
 
1. นางสาวเอมอร   ชูทัน
2. นางสาววันวิสาข์   ขัติยะ
 
188 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายทักษ์ดนัย  ปิยะแสงทอง
2. นายสุทธิพจน์  พจน์ฉิมพลี
 
1. นางสาวเอมอร   ชูทัน
2. นางสาววันวิสาข์   ขัติยะ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวคีตาพร   อมัติรัตนะ
2. นายธีรพงศ์   กุลครอง
3. นางสาวพัชรีพร   ตันมณี
 
1. นายสกล   ตรีเดชา
2. นางสาวพรรณลักษณ์   ธนาชัยจรัส
 
รวม5624
190 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายหาญเศรษฐ์   ศรีเทพเอี่ยม
 
1. นางสาวภารดี   มีเจริญ
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวฌัชจิมา   เชื้อปากน้ำ
 
1. นางสาวภารดี  มีเจริญ
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายชนวีร์  พานิช
2. เด็กชายชานน  พานิช
3. เด็กชายณัฐพล  แก้วเกสร
4. เด็กชายนิพิฐพนธ์  แซ่เอี๊ยว
5. เด็กชายปกป้อง  กายเย็น
 
1. นายอัษฎาวัชร์  สามงามยา
2. นายอิทธิรักษ์  ปาลวัฒน์
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวปัญฑารีย์   จันทวงศ์
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงวีร์สิริ   ธนวิโรจน์กุล
 
1. นายรัตนชัย  อรรถพลภูษิต
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์   คงสกุล
2. เด็กหญิงชนัญชิดา   ไพบูลย์
3. เด็กชายชินธันย์   บุผาสน
4. เด็กชายธนวิทย์    พรชื่น
5. เด็กชายสิริ   จารุพุทธิศิริพจน์
6. เด็กหญิงอังศวีร์   จารุพัฒนะพงษ์
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
2. นายรัฐพงษ์  กูลกิติโกวิทย์
3. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงอังศวีร์   จารุพัฒนะพงษ์
 
1. นายอรรณพ  วงศาโรจน์
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงปภาวี   อันอาตม์งาม
 
1. นายอรรณพ  วงศาโรจน์
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกรวินทร์   แซ่เตียว
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร   อนุสรธนาวัฒน์
3. เด็กชายกันตวิชญ์   มรรคเจริญ
4. เด็กหญิงกันตา   ยิ้มถนอม
5. เด็กหญิงจิรชญา   เจี๊ยบนา
6. เด็กหญิงชนกาญ   ลื่นเสือ
7. เด็กหญิงชนัดดา   สุดสัตย์
8. เด็กหญิงณฐมน  ผูกพานิช
9. เด็กหญิงณัฏฐิมา   สงวนศักดิ์โยธิน
10. เด็กชายณัฐวัชต์   วรวัฒนาชัยนนท์
11. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ตุลารัตนพงษ์
12. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ทรัพย์ธงทอง
13. เด็กหญิงปณาลี   ชาญธัญกรรม
14. เด็กหญิงปทิตตา   อภิโชควรกร
15. เด็กหญิงภัครัชญ์  บำรุงรักษา
16. เด็กหญิงวนัสนันน์  มาชมสมบูรณ์
17. เด็กหญิงวรัชญาน์  อวยชัย
18. เด็กหญิงสุทธาศินี  บางวัฒนา
19. เด็กหญิงอรรจนา   จุ้ยสามพราน
20. เด็กชายอลงกรณ์  นาคทัต
21. เด็กหญิงอุษณิษา   ห้วยหงส์ทอง
22. เด็กหญิงเมลดา   พงษ์บัณฑิต
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
3. นายธนิต  พณิชยกุล
4. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
5. นางสาวปิยะพร  กลางการ
6. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
7. นางสิริรัตน์  เยาวนนท์
8. นางสาวฐิติมา  เนี๊ยะอั๋น
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกฤษนัย  นวมนาฆะ
2. นางสาวกัญญณัช   ฝอยทอง
3. นายคุณานนท์   จินตนารักถิ่น
4. นางสาวจังคนิภา   รอดเรืองสันต์
5. นายชลธร   นัทธีศรี
6. นายญาณดิฐ  หทัยธีรกุล
7. นายณภัทร   เวียงอินทร์
8. นางสาวณัฐธิดา   ปฐมวัฒนศิริ
9. นางสาวณิชาภา  ชัยสนิท
10. นายทรงธรรม   สุวรรณปา
11. นางสาวธนพร   บานสว่าง
12. นายธนวรรธน์  คณา
13. นางสาวธัญสุตา   ทองประดิษฐ
14. นางสาวนิชนันท์   สมใจสุข
15. นางสาวนิพาดา   วงศ์ยะลา
16. นางสาวบงกชรัตน์   พุ่มพยอม
17. นางสาวบุณญาพร   เกตุแก้ว
18. นางสาวปวีณ์นุช   สุทธิ
19. นางสาวปาณิสรา   อินทราเวียง
20. นางสาวพลอยนภัส   แก่นสม
21. นายพสภัค   นุชเพนียด
22. นางสาวพัณณิตา   แต่แดงเพชร
23. นายภัคพล  พุ่มพยอม
24. นางสาวภัทรศยา   อินทราเวียง
25. นางสาวภิรดา   มีวัฒนะ
26. นายภูกวิน  ก.ศรีสุวรรณ
27. นายภูมิกิติ  ภูฆัง
28. นายภูริณัฐ   เจ็งสวัสดิ์
29. นายมนัสวี   ดาราแก้ว
30. นางสาวมลธิฌา   สาขา
31. นางสาวรุ่งทิวา   จำเริญดี
32. นางสาวลิปิการ์   โสพิกุล
33. นางสาววริทธิยา   ปัถวี
34. นางสาวศุกลภัทร   หงษ์หิรัญ
35. นางสาวอนัญญา   อินทร์บำรุง
36. นายอภิกรณ์   ทองแผน
37. นางสาวอิงครัตน์   กมลวชิรเศรษฐ์
38. นางสาวเนติญากร  ศรีเอียด
39. นางสาวเพชรไพรรินทร์  เซี่ยงฉิน
40. นายเอกรัฐ   จุตะโน
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
3. นายธนิต  พณิชยกุล
4. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
5. นางสาวปิยะพร  กลางการ
6. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
7. นางสิริรัตน์  เยาวนนท์
8. นางสาวฐิติมา  เนี๊ยะอั๋น
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกัณฑ์ญาญ์สินี   จันทร์เทียน
 
1. นายอรรณพ  วงศาโรจน์
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกิตติพศ   โป้สมบูรณ์
2. เด็กชายณภัทร  นาคบรรพตกุล
3. นายณัฐวัฒน์    แต้วงชัยพฤกษ์
4. นายธนภัทร   สมบูรณ์พร
5. เด็กหญิงธัญจิรา  แจ่มศิริ
6. นายปกรณ์   เพชรจอม
7. นางสาวปวีณ์นุช   สุทธิ
8. นายภีมรพัทธ์   เอี่ยมอินทร์
 
1. นายอรรณพ  วงศาโรจน์
2. นายรุจิกร  พิมพ์สอน
 
202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายพงษ์บริพัตร   จางนอก
2. นายรุจินนท์   รุจิตานนท์
 
1. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
2. นายขวัญชัย   เณรแตง
 
203 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา   นาคขำ
2. เด็กหญิงธัมมทินนา   สมเชื้อเวียง
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร   กิตติพิบูลย์
 
1. นางสาวสุภาวดี   ผลรักษ์
2. นายธนา   บุญชู
 
204 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวณภัทร   ศรีตันยู
2. นางสาวณิชชาพัณณ์   นัดสูงวงศ์
 
1. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
2. นางสาวสุภาวดี   ผลรักษ์
 
205 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายภูรี   โสธรประทาน
2. นายสรวิชญ์   เวชอุบล
 
1. นายสุเมธ   พงษ์ภีละ
2. นายศุภเกียรติ   วิริภิรมย์กูล
 
206 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายปภินวิช   สุดสิ้น
2. เด็กชายปัญณัฎ  สาวิลุน
3. เด็กชายสหรัฐ  โทรจุฬานนท์
 
1. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
2. นายธนา  บุญชู
 
207 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายบุณยกร   พูลศรี
2. นายปริญ  ธนัทสุขหิรัญ
3. นายวิศรุต  เนตรประภา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ผลรักษ์
2. นายสุเมธ  พงษ์ภีละ
 
รวม10342
208 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงสุภาพร  ปั้นศรีนวล
 
1. นางสาวจิรฐา  วิโรจน์ธรรมคุณ
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กชายภัทรนันท์  จันทร์แก้ว
2. นายภานุวัฒน์  ขันทองดี
3. เด็กหญิงศรวัสย์  พุ่มกุมาร
 
1. นางสาวธนัญชนก  ทองมูลตน
2. นางสาวจิรฐา  วิโรจน์ธรรมคุณ
 
รวม43
210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมบัววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเสน
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศิริบุตรดา
3. เด็กหญิงภาวิดา  ศรีจันทร์ทอง
4. นางสาววันเพ็ญ   คำแสง
5. เด็กชายสุนทรีย์  ทัพธานี
 
1. นายอรรถพล  ชนะบุญ
2. นายจักรกฤษณ์  มูลปาก
 
รวม52
รวมทั้งหมด723372