รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นางสาวแพรวา  กระฐินเทศ
 
1. นางสาวจิราพร  จินดาโรจน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวภูษณิศา   ยวงทอง
 
1. นางสาวแน่งน้อย  ลิ่มทองสมใจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา   จันทระ
 
1. นางสาวกัญญา  สมจิตรนา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณัฐชา   ชื่นเจริญสุข
 
1. นางสาวนันทพร   มีฤทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาววริศรา  กฤษดี
 
1. นางสาวนาตยา  ทรงสุภาพ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวฐาปณิกร   ศรีวรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมจรรย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  คล้ายเข็ม
 
1. นางสาวอมราภรณ์  ทิพชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายอนันต์  -
 
1. นางสาวประนิดา  ดันงุ่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสโรชา  ขุนทอง
 
1. นางสาวธิฐิกาญจน์  มุ่งเบียดกลาง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐริดา   ศิริโอวัฒนะ
 
1. นางสาววรรณวลี  เจนเจนประเสริฐ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   เพียรทอง
 
1. นายสุมิตร   เหพูลอย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงสุภาพร  ปั้นศรีนวล
 
1. นางสาวจิรฐา  วิโรจน์ธรรมคุณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญปภัทร  วงศ์มาก
 
1. นางสาวพิศมัย  ต่ายสุวรรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1. นางสาวขจารินทร์  สว่างศรี
 
1. นายกรณ์พงศ์  พัฒนปกรณ์พงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวบวรลักษณ์  ตันตินิยงค์กุล
 
1. นางสาวอังคณา  สุขเอี่ยม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวลักคณา   สุขวรรณ
 
1. นางสาวฐิติมา   พรหมทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายศิรสิทธิ์   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายอัครภูมิ   เนียมนุช
 
1. นายกันตภน   วาทะพุกกณะ
2. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกุลจิรา  วรรธนาภา
2. เด็กหญิงธัญวลัย  นิธิโรจน์ชลิตา
 
1. นางสุภาพร  ต้นกันยา
2. นายโยธิน  ช่างฉลาด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  บุญมีพิพิธ
2. เด็กหญิงธนพัฒน์  จันทา
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
2. นางจิราภร  สิริภคยาพร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวนภัสพิชญาน์  มานะลอ
2. นายปิยวัฒน์  วงค์แก้วเมือง
 
1. นายพล  พิมพ์โพธิ์
2. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายภคิน  คนเสงี่ยม
2. นายอาทินันต์  อนุรักษ์
 
1. นางสาวณัฐริกา  คำเตือนใจ
2. นายธีระศักดิ์  นามบุรินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นางสาวทิติมา  มูลกิจ
2. นางสาวพินิสา  ศรีใส
 
1. นายวิษณุ  พุ่มสว่าง
2. นายนัฐพล  พิมพ์ทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฏฐชัย   สระทองเตี้ย
2. เด็กหญิงพรรณนารา   ขวัญจันทร์
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์   นุ่นส่ง
2. นางสาวฤทัยรัตน์   จุ้ยคง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายคมภณัฏฐ์  วงษ์ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงนิศาชล  วิสารัตน์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  เหล่ารักผล
2. นางชนิตร์นันทน์  วงษ์สุวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงชนิสรา  จันท้วม
2. เด็กหญิงนลินี  ณ รังษี
 
1. นางสาวดรุณี  คงคณะ
2. นางสาวรถสยาม  วิจิตรสกุลสูง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายปภังกร  ศรีระษา
 
1. นางสถิตย์  แตงเกษม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกัญญาภัทร  เชื้อเกตุ
 
1. นางสาวนรมน  หอมกลบ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายรัฐภูมิ  ส้มดี
 
1. นายพร้อมยศ  ถาริยะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธฤษณุธัช  กริ่มใจ
 
1. นายชัยยากรณ์  กอบกำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง
 
1. นางรัชนีวรรณ  พาลพ่าย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายบุณยกร  ธารพานิช
 
1. นายธีรเดช  จั่นกระแสร์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายพงษ์นเรศ  คำแสนวงค์
2. เด็กหญิงพรปวีย์  มาลัยศิริรัตน์
3. นายโบอิ้ง  ยอดเถื่อน
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางสาวสุรภา  สารประดิษฐ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธราฎณ  ทองแย้ม
2. เด็กชายปัณณทัต  ดีอ่ำ
3. เด็กชายพุฒิธร  วิบูลย์เจริญกิจจา
 
1. นางสาวสุจินตนา   พรมพุ้ย
2. นางสุกัญญา   ภัทรสกล
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายณรงค์รัชช์   วัฒนามโนมัย
2. นางสาวธิดารัตน์   ต้นภูบาล
3. นางสาวพัชรพร   ชอบชื่น
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พวงพี่
2. นางสาวปาริชาต   บุญมี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวญาณิศา  จันทร
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ป้อมคำ
3. นางสาวหทัยกานต์  เบญจพรหม
 
1. นางสาวปิยวรรณ  กองใบศิลป์
2. นางสมบัวคำ  กองสิงห์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวประกายมาศ  จิระสิทธิชัย
2. นายรติบดี  แสนสุข
3. นายศรราม  ยิ้มจู
 
1. นายชวัลวิทย์  จินดา
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สวัสดิ์  สีหาจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฌิกศา  กาญจนรัตนเพ็ญ
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เจริญกิตตินุกูล
3. นายภูมิพัฒน์  มิ่งมาลัยรักษ์
 
1. นางสาวสลิลดา  ลิ้มเจริญ
2. นายวรวลัญช์  ทวีกาญจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนัท   ถาวรศักดิ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ   จันดำ
3. เด็กหญิงพรกนก   หมีทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์   ชมัฆพงษ์
2. นางสาวศิริธร   โตแย้ม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  มานะกิจ
2. เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์
3. เด็กหญิงวรพิชชา  ไกรสิทธิพาณิชย์
 
1. นางสาวญาณินี  สอาด
2. นางสาวบุษกร  ชูศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวณิชากร    สำพานิชย์
2. นายภาณุชัย    วังคีรี
3. นายรวิทัศน์   วิธานธำรง
 
1. นางสาวภิรมย์ขวัญ    ศิริสุวรรณ
2. นายธวัชชัย   พาลาศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นางสาวคหัฏฐินี  เทียนธรรม
2. นางสาวดลญา  นิยมเดชา
3. นางสาวภัคสริตา  วิชชุตารัช
 
1. นางสาวชาลินีย์  แซ่ตั๊ง
2. นายวีระชัย   แสนบัณฑิต
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายภีมพัฒน์   ทองมี
2. นายสิรวิษญ์   อัครฉัตรพัฒน์
3. นางสาวสิริกมล   ประไพสุวรรณ
 
1. นางอังคณา   อรรฆยมาศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชัชฎาภร   ยาทา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิณณพัต  แต่แดงเพชร
2. นายธนกฤต  แสนโยธา
 
1. นายมนิตย์  อัตตะ
2. นางสาวปัทมา  ปุริสังข์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายจุฑาจุฬา  สุภัททธรรม
2. เด็กหญิงปริยากร  เดชะวรรธนะ
 
1. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
2. นางสาวกานต์ธีรา  คำโท
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายกฤษ  เนตรประจักษ์
2. เด็กชายวิฆเนศ  วิสุทธิแพทย์
 
1. นางขวัญใจ  งาเจือ
2. นางสาวชมพิชาน์  กฤษฎิ์ธนกาญจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายจารุกิตติ์   อมรเศรษฐชัย
2. เด็กชายปูรณ์ปริญ   กระแจะเจิม
 
1. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม
2. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นายธนกร   เครือวัลย์
2. นางสาวสุธิดา  สุขสูงเนิน
 
1. นางเกศินี  แสงฉัตรแก้ว
2. นายวุฒิพร  สีแดง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชนินาถ   สมาธิ
2. นางสาวพริมา   แสงสิรคุปต์
 
1. นางสาวผานิตย์   ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
2. นายอำนาจ  เปรมบางเขน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายจิระนันท์  ชำปฏิ
2. นายวีรภัทร  เทศสิงห์
 
1. นางขวัญใจ  งาเจือ
2. นางสาวชมพิชาน์  กฤษฎิ์ธนกาญจน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  เอนกบุญ
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงนัชชนันท์  วรพรรณโสภาค
 
1. นายพิมพ์พันธุ์  หอมแก่นจัน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ฉิมงาม
 
1. นางอัญชลี  รัตนสีหา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวญาโณทัย  เปี่ยมเพ็ง
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นางสาวสุกฤตา   บัวผัน
 
1. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายวันชัย  แกะมา
 
1. นางสาวบุปผา  ทับศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคงคาราม 1. นายธนพล  กล่ำกล่อมจิตต์
2. เด็กหญิงวันวิสา  สว่างแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญใจ  กอวิจิตร
2. นางสาวสุชาดา  คอนหงาย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายพิทักษ์  วารี
2. นายรฐา  วงษ์คำนา
 
1. นายนิพนธ์  บุญสุข
2. นายจักรวรรดิ  ไชยโคตร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายณภัทร  วนัชสุนทร
2. นายรักษ์ชาติ  ศักดิ์ธานี
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดดี
2. นายจารึก  ภมร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายธนาวุฒิ  แสงศรี
 
1. นางสาวนงนุช  สุขทนารักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายนนท์ธวัช  นฤภัย
 
1. นายฉัตรชัย  ประชัน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 1. นายจิตรกร  เขียวอ่อน
 
1. นางสาวอรอนงค์  วงศา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรภารดี  แม่นปืน
 
1. นางสาวโชติกา  ฤทธิ์เทพ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร
 
1. นางทองบิน  จรุงวงศ์เสถียร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนาธิป  คนทัตย์
 
1. นางวราภรณ์  บัวตูม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายธิติทรรศน์  เทียนกระจ่าง
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาววริยา  เข็มทองคำ
 
1. นางสาวปัทมา  บัวลังกา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวพิมพ์พิชชา  กสิกรณ์
 
1. นางสาวนันทภรณ์  คล้ายชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายศุภกร  เธียรจินดากุล
 
1. นางสาวสุดารัตน์   พิบูลย์สังข์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  สระศรี
 
1. นางสุทธิชา  สมุทวนิช
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  รักษ์สุวรรณ
 
1. นายทรงกลด  บุราคร
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ไทยสุริยันต์
2. เด็กชายปุณธวัช  เลิศจรัญรัตน์
3. นายภัทรพล  พุทธจักรศรี
 
1. นางสาวพรลภัส  เสวกะ
2. นางสาวภัทรา  อินทร์ธูป
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายณิชกุล   ตันบุญเอก
2. เด็กชายสิรวุฒิ   กุลอารีย์รัตน์
3. เด็กชายเศรษฐวัฒน์   วัฒนาโกศัย
 
1. นายอดิศร์  เกิดมณี
2. นางสาวพรทิพย์   สุพรรณโมก
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายณัฐวินทร์  วัฒนกิตติ
2. เด็กชายอดิเทพ  พงษ์วิจิตร
3. เด็กชายเพียรแทนคุณ  เพียรภายลุน
 
1. นางสาวศิราณี  โชติงาม
2. นางภคพร  จิตตรีขันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายณัฐชนน   ธีระงามไพศาล
2. นายณัฐวี  วิวัฒน์ธนกุล
3. นายนายวรอรรถ  ลิ้มปัญญาเลิศ
 
1. นายหัสวนัส  เพ็งสันเทียะ
2. นางสาวสุภาภรณ์   ตาปนานนท์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ถาวร
2. เด็กหญิงปวันพัสตร์  เครือจักร
3. เด็กหญิงพรสินี  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวทองใบ  สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   เพ็งลา
2. เด็กหญิงข้าวฟ่าง   ศรแสง
3. เด็กหญิงทัศนันท์  ไพรดี
 
1. นางสาวกัลยา  จันทะคูณ
2. นางฐิติพร  เผือกพิบูลย์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายปุณณภัฐน์  ศีลเศวตศิลา
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ระดาฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  บูรณสันติ
 
1. นางอักษรศรี  ระบอบ
2. นายสุพรรณ  บุญกัณหา
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร   ปันกิ่ง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล   ราชเนย์
3. เด็กหญิงศุภิศรา   สะอาดศรี
 
1. นางฐิตารีย์   บุญแจ้ง
2. นางสาววิภาพร   สมนึก
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธีรนาฎ  กาตะขบ
2. นางสาวพรชิตา  วงหิรัญ
3. นายวรดนัย  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นางสาวพิชญานิน  วาสะศิริ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวชญาภา   พยอมหอม
2. นางสาวปรัชญาพร  นามใหม่
3. นางสาวพิชญ์สินี  ไตรทิพธำรงโชค
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บุณยทรรศนีย์
2. นางสาววรรษมน  ตังอ่วม
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกันต์เสฏฐ์  ประเสริฐสุข
2. นางสาวปิยาพัชร  สุทธิวานิช
 
1. นายพงศกร  พรมทา
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวนิตยา  เจียรพัฒน์
2. นายปฏิภาน  งอกผล
3. นายเวสารัช  สังข์ศรี
 
1. นางจิตพร  สุวรรณะ
2. นางสาวโชติรส  บุตรชน
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  เซนคราม
2. เด็กชายสหทัย  กิจพยัคฆ์
3. เด็กหญิงแพรวา  มั่นเหมือนป้อม
 
1. นายณภัทร  ศักดิ์จิรพาพงษ์
2. นางสาวชนกนันท์  สังข์เผือก
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  เชียงทอง
2. เด็กชายธีรกร  ยิกุสังข์
3. เด็กชายพชรดณฐ์  ทิพรัตน์
 
1. นางสาวสุทธาภา  พรมสะอาด
2. นางสาวกริชนาฏ  สมพงษ์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายวริทธิ์   ยูวะนิยม
2. นางสาวสุตาภัทร  พุดน้อย
 
1. นายสยาม  หมวกอิ่ม
2. นางสาวอริญา  สุริยาบุตร
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายพีรกานต์   ยู
2. นายเปรมวิทย์   เกตุแก้ว
3. นางสาวไอริณ  อินทรทัต
 
1. นางสาวปัทมาพร  ณ น่าน
2. นางสาวนันทา  ศรีแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐกานต์  หยดย้อย
2. นายปภังกร   ดุเหว่าดำ
3. นายภูริพันธ์   ศรีษะ
 
1. นายธนภณ บุญพลอย  บุญพลอย
2. นางสาวจิรัฐติพร  สงวนสุทธิกุล
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สมสง่า
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พวงวงค์ษา
3. เด็กหญิงอัยยา  เขาทอง
 
1. นางสาวทิภากร  สาริกา
2. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกชนน  ลิ่มวีระกูล
2. เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  พุทธา
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พันธ์ศิริ
 
1. นางสาวสุภาวดี  พึ่งรุ่ง
2. นางสาวเสาวภา  จุรุพันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์   ทรัพย์สกุล
2. นายธนากร   พรามศาสตร์
3. นางสาวส้มโอ  -
 
1. นางสาวศิริวรรณ   แก้วจันทร์
2. นางสาวสุพัตรา   ทัดรัด
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวภูสุดา   ศรีอนันต์
2. นางสาววณิดา   นาพันธ์
3. นางสาววลัยนภัส    ฉวีพักตร์
 
1. นางเบญจวรรณ   อานามนารถ
2. นายสันติภพ  ฝึกฝนจิตต์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกชพร  ไชยอินทร์
2. นางสาวธัญชนก  จิราก้องวานิช
3. นางสาวพิชฌาย์กาญจน์  วิเชียรเทียบ
 
1. นายไพโรจน์  ชัยวัฒน์
2. นางสาวเกตุวดี  ทักษิณาจารี
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวจันทรัตน์  สารรัตน์
2. นางสาวนิศารัตน์  สารรัตน์
3. นายอติชาติ  สันตุน
 
1. นางสาวกัญญานันท์  เจนพานิช
2. นายพชรพล  ธรรมมา
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายภสิทา   ดิษฐมาลี
2. เด็กชายเทพทัต   ภู่นาค
 
1. นางสาวธนัดดา   คงมีทรัพย์
2. นางสาวศศิภา   นวลละออง
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายนิกันติ  จิราสุคนธ์
2. เด็กชายอนุชา  บัวสาย
 
1. นางสาวพรนภา  วิชาชัย
2. นางสาวนวลจันทร์  ลักษวุธ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายซาย  นน เลิน
2. เด็กชายเตชัส  ต้นปาน
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นางสาวภคอร  บุญเลิศ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายคณาธิป  นอกขุนทด
2. นายภวัต  กิตติธนากร
 
1. นายธนากร  จันทนากร
2. นางแสงฤทัย  ลี้ภัยเจริญ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพีรภัทร   สกลเกียรติ
2. นายรัฐภูมิ   คุ้มสวัสดิ์
 
1. นางสาวมีนตา   จันทร์เพ็ง
2. นายพุฒิเมธ   จำปานิล
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายสิรวิชญ์   ตั้งใจ
2. นายอภิสิทธิ์  ภักดิ์จัตุรัส
 
1. นายวิทวัฒน์   สีลาด
2. นางสุวรรณ   สาลีผล
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  คงสุข
2. นางสาวศรัณย์พร  ศรีรักษา
 
1. นายธนพงศ์  พลอยลอย
2. นางสาวสุนารี  ชินรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  สุรีย์แสง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ฆ้องบ้านโข้ง
 
1. นายราชศักดิ์   สว่างแวว
2. นางชรินดา   สว่างแวว
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงภูณิศา  นาลาธร
2. เด็กหญิงสุนิสา  เบญญมาศ
 
1. นางสาวชลิดา  จันทร์เจ็ก
2. นางสาวมยุรี  วรรณพิรุณ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ศิลป์ศร
2. เด็กหญิงธัญญ์ศิตา   บุญทรง
 
1. นายราชศักดิ์   สว่างแวว
2. นางชรินดา   สว่างแวว
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายจารุวัฒน์  สงวนศักดิ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  สุโข
 
1. นายสมหมาย  ศรีพงษ์
2. นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ปออ่อน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หวังจันทร์
 
1. นางรัตนา  วันเย็น
2. นางสาวมนกานต์  ทองศุภผล
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 99.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายธนดล  แกมทอง
2. นายธนวินท์  เกียรติกังวาฬไกล
3. นายอรรถกร  มหาสุข
 
1. นายพิชญ์พิชาภพ  นามศรีฐาน
2. นางสาวฐิติมา  วงษ์สีทา
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 96.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายณัฐภัทร  โซ๊ะมิน
2. นายปริพัฒน์  ลือนาม
3. นายภควัต  มิ่งขวัญ
 
1. นายอนุรักษ์  แสงงาม
2. นายปกรณ์  เสน่เหา
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายชุติพงษ์  บินยะรงค์
2. นายนนทวัฒน์  สัพพัญญู
3. นายอานนท์   ศิริปัญญา
 
1. นายพิพัฒน์  สอนศรี
2. นางสาวเข็มทอง  ภูกองชนะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกุศลิน   ดิษฐาภรณ์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา   ธนะสารสมบูรณ์
3. เด็กหญิงณฐยา   สินไชย
4. เด็กหญิงณธิดา   เลาวหุตานนท์
5. เด็กหญิงอภิสรา   ตันติแก้วประโยชน์
 
1. นางสาวณัฐกมล  ลิมปนะชัย
2. นางสาวมยุรา   สิงสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจิณณตา  จันทร์พิบูลย์
2. เด็กหญิงตองยี  บัวบาน
3. เด็กหญิงศิรประภา   วิสุทธิมรรค
4. เด็กหญิงอภิชญา  โลจนอรรคพงค์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  สีเสือ
 
1. นางสาวนภัทร  สีหะวงษ์
2. นางสาวเพ็ญพิกา  พาโคกทม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงกิตติญา  หนูนันท์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  มณฑา
3. เด็กหญิงชัญญานุช   ชาลี
4. เด็กชายชิระวพงศ์   พงศ์ภัคมูลนาม
5. เด็กหญิงฐิติชญา   หวานใจ
 
1. นายวิชาญ  รองศรี
2. นางสาวอนุสรา  บุญเฟรือง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายกฤตเมธ   ทานะมัย
2. นายคมชาญ  วงศ์แหยม
3. นายชินวัตร  วงษ์ปัน
4. นายปรัชญา  แซ่โง้ว
5. นายศุภวัฒน์  เสริมสร้าง
 
1. นางสาววลัยพร  ตรีไธสง
2. นางสาววสวัตตี  สุขกฤต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายจันทณัฏฐ์   เศรษฐธัญกิจ
2. นายณัฐชัย  เพ็งพันธ์
3. นางสาวพรปวีณ์  แดงขาว
4. นางสาววารีรัตน์  เคียงศิริ
5. นางสาวสุนิตา  เนตรสุวรรณ
 
1. นายปราโมช  พันธุเมฆินทร์
2. นางสาวสายสุนีย์  หนูแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  วัฒนกูล
2. นางสาวทักษิณา  ท่องวิถี
3. นายพงศธรณ์   เคียงคู่
4. นางสาวพัฑฒิดา  ธาระมณี
5. นางสาวเนปาน   สุคันธเมศ
 
1. นายปรเมษฐ์  ศรีรัตนโชติ
2. นายวัชระ  วงศ์ระพี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงฑิตทิตา  รพีมนัส
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีแดง
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองรัศมี
5. เด็กหญิงเสาวภาคย์  มาโสมพันธ์
 
1. นายชัยณรงค์  ลำไธสง
2. นางสาวสุนันทา  ยาคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจารีทิพย์  ภัทรปิยพันธ์
2. เด็กชายณัฐพล  อู่สุวรรณ
3. เด็กหญิงปรางวลัย  ลางกูล
4. เด็กหญิงวรปภา  เสือยอด
5. เด็กหญิงอัญธิกา  สีหานู
 
1. นางสาวนิภาพรรณ   กุดนอก
2. นางสาวนันทิวรรณ  แดนศิริมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  รุ่งสาง
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  บันจุน
3. เด็กหญิงปทิตตา   น้ำนุช
4. เด็กหญิงสิริกาญจน์   ผลประเสริฐ
5. เด็กหญิงเสาวรส  อินทะสร้อย
 
1. นางพัชรินทร์  คงสมบัติ
2. นางสาวหัทยา  เพ็ชรอิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชนันญา  ปัญญาประดิษฐ์
2. นางสาวนภิสา  บุญสร้าง
3. นางสาวนันธิดา  สุขโต
4. นางสาวสมิตานันท์  เปลี่ยนดิษฐ
5. นายเรวัติ   พุ่มทอง
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
2. นางสาวจีรภัสร์  บัวสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทอง
2. นางสาวกมลวรรณ์  ปั้นบัว
3. นางสาวณัฏฐ์ธกฤตา  ธะนะวัฑวงค์
4. นางสาวรังสิยา  สิอิ้น
5. นางสาวเมธาวดี  นาคสุข
 
1. นางสาวสุมาลี  ศรประสิทธิ์
2. นายวรภัทร  ทองสาท
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  จักรประทีป
2. นางสาวอาคิรา  แสงกระแสร์
3. นายเทพทัต  สถิตชน
4. นายเธียรวิชญ์  จันทร์หอม
5. นางสาวไอรีณ  สำราญรื่น
 
1. นางสาวนิดา  ลอยละลิ่ว
2. นางสาววารีรัตน์  เหลาจันทร์แดง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวณภัทร  นกพึ่ง
2. นางสาวปณิตา  อัครเดชชัยกุล
3. นางสาวภัทรวรรณ  ทองเถื่อน
4. นางสาวศรัญญา  จายะกัน
5. นางสาวเนตรชนก  วิสุวรรณ
 
1. นายเอกภูมิ  ชูนิตย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภิชยาภา   ขอนแก่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวนิศารัตน์  คงศิริ
2. นางสาวปานชีวา  มองตัว
3. นางสาววลัยพร  สุขเสงี่ยม
4. นางสาววาสนา  สีเหลือง
5. นางสาวอบีตัส  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสมศักดิ์  แป้นเกิด
2. นายพีรวิชญ์  ขำไชโย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ด่านปาน
2. เด็กชายทักษดนย์  น่าเอ็นดู
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พัฒนะผล
4. เด็กชายภูภูมิ  สุจริต
5. เด็กชายสุรพงษ์  เอมยงค์
 
1. นายอภิชาติ  กังวาล
2. นางสาวสุนิสา  คำวันสา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทีมา
2. เด็กหญิงมณิสรา   รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงรุระวี  แย้มฉวาก
4. เด็กหญิงวิริยา   กลั่นเอี่ยม
5. เด็กหญิงสุวภัทร   สดคมขำ
 
1. นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ
2. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เมนะชัย
2. เด็กหญิงนุชฎา  สว่างวงษ์
3. เด็กหญิงรมย์รัมภา  มั่นเกตุวรวัฒน์
4. เด็กหญิงอชิรญา  ตันตานนท์
5. เด็กหญิงเพียรพร  คำวิลัย
 
1. นายพิษณุ   ชัยทอง
2. นายณัฐสิทธิ์  ใจดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐชยา  บุตรแก้ว
2. นางสาวณัฐมน  วณิกเกียรติ
3. นายธนภัทร  แย้มกสิกร
4. นายนพฤทธิ์  เกษศิลป์
5. นางสาวอาทิตยา  สุขสำราญ
 
1. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
2. นายอิศราชัย  คุณประทุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธัญจิรา   แซ่ตัน
2. นางสาวมณฑารพ   ทัดไท
3. นางสาวมนัสวี   เกษมไพบูลย์
4. นางสาวสลิลทิพย์   แดงสา
5. นางสาวสุธาทิพย์   ทองแถบ
 
1. นายอาคม   ชาญเดช
2. นางสาวหทัยกาญจน์   ช่วยเพชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายพัชรดนัย   ธัญญเจริญ
2. นายภาณุพงศ์   สาระวงษ์
3. นางสาวศศินันท์   พิมสุวรรณ
4. นายสิทธิกร   เขียวไสว
5. นางสาวสุพิชญา   ปิ่นสกุล
 
1. นางสาววรรญา   นูมหันต์
2. นางสาวปัทมา   พิกุลทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายฐิติศักดิ์   วงศาสตร์
2. นายน้ำ  -
3. นางสาวปฐมาวดี   จันโสดา
4. นางสาวพัชราภรณ์  ผ่องแผ้ว
5. นางสาวภัทรธิดา   ศรีนารอด
6. นายยศกร   นาคใหญ่
7. นายยศบดินทร์  พิศพรรณ
8. นายรัฐภูมิ   นิ่มแย้ม
9. นางสาวลีลาวดี   ขอนจันทร์
10. นางสาววิชญาดา   สรน์จันทร์
11. นางสาววิลาวัลย์   ป้อมสุวรรณ
12. นายวิษณุ  คันธสกุลชัย
13. นางสาวศรัณย์ภัทร   ป่าสนธ์
14. นายอติวุทธ  รุ่งเรือง
15. นางสาวเพ็ญพิชชา   ชัยสุข
 
1. นายชิษณุ   วงษ์พิทักษ์
2. นางสาวมัทนพร   พันพิลา
3. นายพีระพงษ์   นักผูก
4. นางสาวนวพร   เฮ้าประเสริฐสกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายกรภันธุ์  สุขุมเงิน
2. นายกรวิชญ์  พิมพ์ทอง
3. นางสาวกรวีร์  อภัยกุญชร
4. นางสาวกัญญ์วรา  ละบุญเรือง
5. นายคชภัค  กรมระรวย
6. นางสาวจิราพร  ชาดี
7. นางสาวจิรายุ  พันชำนาญ
8. นางสาวจิราวรรณ  เคนรัง
9. นายณวัฒน์  บุญเกลี้ยง
10. เด็กชายธนกฤต  นามพุทธา
11. นายปัญญากร  นาฤทัย
12. นายพงษ์พิพัฒน์  สุขณรงค์
13. เด็กชายวฤทธิ์ศนันทน์   ภูเดช
14. นางสาวสุวภัทร  ศรียาวงศ์
15. นายอัครชา  ชมภู
 
1. นายสรเพชร  บัวดอก
2. นางสาวจตุพร  วงศ์ประทุม
3. นางปภาดา   ชัยวัฒนโชติ
4. นางสาวสุธิดา  แก้วโสนด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  ลิ้มนราภรณ์
2. นางสาวจิรญา  สินธุพาชี
3. นางสาวชนัตกันต์  นิลยาน
4. นางสาวณัฐณิชา  กุลภัทร์แสงทอง
5. นางสาวณิชาพัชร์  แซ่จิว
6. นางสาวธัญลักษณ์  พวงศรีเจริญ
7. นางสาวปัญชลีย์  ชื่นสวัสดิ์
8. นางสาวปิ่นทิพย์  ชัยพิมพา
9. นางสาวพรชิตา  ลอยแก้ว
10. นางสาวรตานรี  ธิติอภิธาน
11. นางสาววชิรญาณ์   ตราชู
12. นางสาววรันธร  ทวีสุข
13. นางสาวสริดา  จาง
14. นางสาวอารีวันต์  บุพพารัมณีย์
15. นางสาวแพรพราว  ยถาภูธานนท์
 
1. นางสาวสายทิพย์  ขุนอินทร์
2. นายชัยวัฒน์   อังคตรีรัตน์
3. นายทศพล  จุฑารัตน์สกุล
4. นายวชิระ   สามกองาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงกฤติมา  มั่นคง
2. นางสาวกัลยา  พลคำมาก
3. นายฉายตะวัน  ไกรจรูญ
4. นายธนัญชัย  พร้อมจิตร
5. นางสาวปิยเนตร  สุขเจริญ
6. นายพชรพล  หะหมาน
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามวิชา
8. นางสาวภัศรา  เสือเมือง
9. นายภูวรินทร์  เพ็ชรคง
10. นายภเสฐ  ศรีไสล
11. นายศิริวัช  แจ่มดี
12. นายศุภณัฐ  เสงี่ยมครัว
13. นางสาวศุภิสรา  ธีรเนตร
14. เด็กชายอนันดา  ปะสาวะเท
15. นายอภัชญา  เก็บเงิน
 
1. นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร
2. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์
3. นายปฏิภาณ  แจ้งสันเทียะ
4. นางฆฏนาวดี  มะหะเลา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกานต์ชนก  อยู่ยืน
2. นายจิรัฎฐ์  สีดาตม
3. นางสาวชนาภา  มณีเจียร
4. นายชยางกูร  สาสดี
5. นายฐิติวัฒน์  พิเศษสกุลชัย
6. นายนาถวัฒน์  หลักคำ
7. นายปวรุตม์  จี๊ดเจริญ
8. นายปวีร์  อินวกูล
9. นายพิพัฒน์  กาษร
10. นายภัทรภูมิ  ประหวั่น
11. เด็กชายภูดิศพงศ์  อวิสุ
12. นายรชต  กระจ่างยุธ
13. นายวิชญภาส  เกิดมงคล
14. นายอภิชญา  เชยสาคร
15. เด็กชายโสรัตน์  อินทร์เจริญ
 
1. นางสิริมาส  ทองมาดี
2. นางสาวชุติมา  โพธิ์ดี
3. นางสาวโยทนัท  สงวนโสม
4. นางสาวกิติยา  บุญมีสง่า
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกฤตธี   วัฒนกุล
2. เด็กชายกฤตพรต   บุญญามณี
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  แย้มดี
4. นายชยพล   พวังสุข
5. นายณัชพล   เอี่ยมจินดา
6. นายธนภูมิ   เคนสันเทียะ
7. นายธีรเมศร์    กู้สุจริต
8. นายปิติภัทร  หิรัญเศรษฐวัฒน์
9. เด็กชายพรชัย   วิเชียรชาติ
10. นายภูวดล   กวีสัจจะ
11. นายวรวิชญ์   ปุณหะกิจ
12. เด็กชายศราวินท์   ลีนิล
13. นายศิษฎิเจฏฐ์   สี่พยัคฆ์
14. นายศุภกานต์   ขวัญม่วง
15. เด็กชายสิรภพ   ตันมณี
 
1. นายวรวุฒิ   อาจเดช
2. นายเวทชัย  สุภาพ
3. นายหัตถโกวิท   ต่วนชัยภูมิ
4. นายพณณพัชร์    จีนเลี้ยง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงไอศิกา  เตมีรัสมี
 
1. นางสาวอัจฉรา  นพสิทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุญญดา  อิ่มเอิบ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พ่วงพี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายก่อเกียรติ   ริมสันเทียะ
 
1. นายคณิต   บุตรตรา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวอรปรียา  ปึกไธสง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ยิ่งยงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกชพรรณ  เล็กคง
 
1. นายหิรัญ  เจริญแล้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกัญยาณี  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวสุมาลี  อรุณศรีสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวอริสา  โสภา
 
1. นางธันยากร  ธัญญเจริญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เขียวเชื้อ
2. เด็กชายธนกฤต  บุญรอด
 
1. นางสาวอุทุมพร  เขาสถิตย์
2. นายพิชิต  คำพลงาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพงศกร  โชฎก
2. เด็กหญิงสุนิสา  เจียมภูเขียว
 
1. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
2. นายสมาน  บุบผา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายอรรถพล  ศรีจำปา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  อิงคากุล
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  มีแสน
2. นางสาวพัชรา  สุวรรณปักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายธีธัช  สวามิภักดิ์
2. นางสาวปคุณดา  จูอนุวัฒนกุล
 
1. นางสาวอรทัย  ไวยพัฒน์
2. นายยศวรรธน์  พูลทรัพย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวดวงฤทัย   โพธิ์ศรี
2. นายมนัสชัย  นิลทับ
 
1. นางสาวพัชรินทร์   ชื่นอารมย์
2. นายชวลิต  พึ่งเสือ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวปทิดา  ประทีปสุขปกรณ์
2. นายภูมิพัฒน์  ภูสิทธิวรพนธ์
 
1. นางอุไรวรรณ  น้อมนำชัย
2. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 97.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวณัชชา  นาควิเชตร์
2. เด็กหญิงนิตยา  วารีรัตน์
3. เด็กหญิงพรชิตา  สุกระสูยานนท์
4. เด็กหญิงภัททญาณี  กระต่ายจันทร์
5. นางสาวสุภสิมา  เปรมปรีดิ์
6. เด็กหญิงอาชัญญา  ลิ้วกลาง
 
1. นางกรรณิการ์  ทองแผ่น
2. นางสาวพิมพ์เพ็ญ  โล่กันภัย
3. นายสมพิศ  บุญทูล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีมาลา
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ทองดารา
3. เด็กหญิงณีรนุช  ทองดารา
4. นางสาวนภัทร  บัวทอง
5. เด็กหญิงบุญญาพร  สีราช
6. นางสาวสายธาร  สุริยพงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  อนุกูล
2. นางพรพรรณ  ตอรบรัมย์
3. นางณัฐวรา  ทุมมาไว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  บุญเชิญ
2. นางสาวจารุวรรณ  ศรีสอาด
3. เด็กหญิงจีรารัตน์  รุ่งแจ้ง
4. นางสาวชนม์นิภา  ลาวัด
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญชูเชิด
6. เด็กหญิงอภิญญา  ชาตินาฝาย
 
1. นายวิริยะกิจ  เกตุทอง
2. นายบรรจง  เพนเทศ
3. นางสาวปราณี  นำพา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ปิ่นทองคำ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปั้นทอง
3. นางสาวกานดา  ทรัพย์สงวน
4. เด็กชายณกุลกฤติ  อินรุ่ง
5. เด็กหญิงพิชชาภา  น้อมจันทึก
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  ยินดี
7. นางสาวมิณฑิตา  จารุจินดา
8. นางสาวศุภิสรา  อัมรานนท์
9. เด็กหญิงสุตาภัทร  โพธิ์แก้ว
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวหลง
 
1. นางอรษา  อ่างแก้ว
2. นางสาวรตนมน  ขาวสะอาด
3. นายทิฐิ  สุจิมหันต์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกฤติยา   ภูมิวัฒนะ
2. เด็กหญิงจิตตาภา   ตรีอินทอง
3. เด็กหญิงณัฐพัชร   อินตารักษา
4. นางสาวธัชพรรณ   ส้มเอม
5. นางสาวปรียนันท์   เลิศศิรวรเมธ
6. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   สายแก้ว
7. เด็กหญิงภัทรธิดา   ทองศรี
8. นางสาวสิรินท์ดา   มีชัย
9. นางสาวสุภาพร   วงกลม
10. นางสาวอลิศาพ์   คำจ่า
 
1. นายพิชิตพล   รักคง
2. นางสุนีย์  แก้วคำ
3. นายปราโมทย์   ภูษาทพ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาตา  กูฎโสม
2. เด็กหญิงณัฐพรรณ   พงษ์งาม
3. เด็กหญิงถาวรีย์   กสิวัตร
4. นางสาวพัชรพร   สามัคคี
5. เด็กหญิงพิชญธิดา   นิลธิเสน
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วงษ์มาก
7. นางสาวภูริชญา   ถิติปัญญา
8. นางสาวมณีย์เนตร   ลอยประโคน
9. เด็กหญิงวันวิสา   ธรรมรังษี
10. เด็กหญิงอารยา   มีปิ่น
 
1. นางสาวทิวาร์   ศรนรินทร์
2. นายคำสิงห์   ทองประ
3. นายศิริมงคล  สิทธิกาล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวชนติกานต์   สร้อยมณี
2. นางสาวชนาภา   พินิจกุลชัย
3. นางสาวธัญธร   คำทำดี
4. นางสาวธีรกานต์   รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงพาขวัญ   นิลวงค์
6. เด็กหญิงมาวิกา   สุธาพจน์
7. นางสาวสุนิตา   มีภูครั่ง
8. นางสาวอภิชญา   รัตนอยู่สุข
9. นางสาวอรวรรณ   ศรีพลอย
10. นางสาวเบญจวีณ์   กุลพิสิทธิ์นาคะ
 
1. นายวีระศักดิ์   สำนักวังชัย
2. นางสาวคุลิกา   ขันชู
3. นางสาวสิรินภา   ทองพูล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญพัชญ์  วัดละเอียด
2. นางสาวกุลญาณัฎฐ์  ปู่ผุด
3. เด็กหญิงชนัญญา  ตุ้มเหล็ก
4. นางสาวณฤทัย  หลวงศรี
5. เด็กชายณัฒพร  พราหมณ์ศาสตร์
6. นางสาวตีรณา  ปิ่นทอง
7. เด็กหญิงธาริกา  รื่นนุสาน
8. นางสาวปาลิดา  ยังมีมาก
9. นางสาววชิราภรณ์  ยี่รงค์
10. เด็กหญิงสุตาภัทร  ศรีประถม
 
1. นายชัชวาล  พูลสวัสดิ์
2. นายอนุพงศ์  สุริฉาย
3. นายเฉลิม  ทองแดงห่วง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นายก้องภพ  จ้อยชู
2. นางสาวจิรนันท์  ส่งศิริ
3. นางสาวธนพร  สุขวัฒนากอบกุล
4. นางสาวพรวิภา  หินพลอย
5. นางสาวพิมลพรรณ  พุทธคู
6. นางสาวลลิตา  สินปรุ
7. นางสาววรรณิษา  ทานประสิทธิ์
8. นางสาวว่านทอง  ดังโพนทอง
9. นายเฉลิมเกียรติ  ปินะกาพัง
10. นางสาวโบชิตา  คณโททอง
 
1. นางสาวศุภณัฐ  ทองฉายา
2. นายฉัตรชัย  องอาจ
3. นางสาวสุขุมาภรณ์  ฟองงาม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญญาไว
2. เด็กชายณัฐชัย  พันโท
3. เด็กชายทินกฤติ  เนตรสกุลณี
4. เด็กชายธงชัยชนก  ชอร์ทเนสซี่
5. เด็กหญิงพรชนิตว์  คงประชา
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ผาวันดี
7. เด็กหญิงสุฌาวดี  ตะมะณี
8. เด็กชายสุทธิพงศ์  ปานแพร
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูคำวงศ์
10. เด็กหญิงอภิสรา  มณีวงศ์
 
1. นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล
2. นายไอศูรย์  กรุงเกษม
3. นายถาวร  กราบขุนทด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ละออย้อย
2. นางสาวกานต์ธีรา  ดีรักษา
3. เด็กหญิงชนิสา  ทอดสนิท
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ   เกิดทอง
5. เด็กหญิงนัฐญาดา  เผื่อนโชติ
6. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ทองแย้ม
7. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เกิดศรี
8. เด็กหญิงศุภาพิช  ไทยวิบูลย์
9. เด็กชายอัธวินร์  สุคนธประทีป
10. นางสาวแพรวา  คงศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ไตรยศ
2. นายนันทวุฒิ  สังข์ภักดี
3. นางสาวดวงพร  ดำมณี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกวินธิดา   แก้วพิจิตร
2. เด็กหญิงจิรัชชา   ทองชิง
3. เด็กหญิงชนัญพร   แสงโสด
4. เด็กหญิงฐิติกานต์   หงษ์วิชา
5. เด็กหญิงณัฏฐชญา   โพธิ์ชุ่ม
6. เด็กหญิงทิพปภา   อังกุรรัชต์
7. เด็กหญิงธัญจิรา  กิ่งโสดา
8. เด็กหญิงธินิดา   จ่าหมื่นปราบนคร
9. เด็กหญิงมนันญา   ดีเหลือ
10. เด็กหญิงศิริรัตน์   ศรีสาเอี่ยม
 
1. นายวีระศักดิ์   สำนักวังชัย
2. นายธีระศักดิ์   ช้างน้อย
3. นางสาวสิรินภา   ทองพูล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 90.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกุลฑิรา  สร้อยระย้า
2. นางสาวนภาเพ็ญ  นิ่มนวล
3. นางสาวพิมพ์รสา  อุทธารัมย์
4. นางสาววรรณษา  เปี่ยมพิไชย
5. นางสาววริศรา  เย็นใจ
6. นางสาววริษฐ์  มากมูล
7. นางสาวศศิวิมล  เหลืองมณีเวชย์
8. นางสาวสุภัสสรา  น้อยเจริญถาวร
9. นางสาวอรุณรัตน์  จันทร์แพง
10. นางสาวเบญญทิพย์  สุวรรณวงค์
 
1. นางสาวเบญจพรรณ  พูนลาภเดชา
2. นางสาวทรรศวรรณ  ผ่องแก้ว
3. นายกิตติพิชญ์  เอียดซัง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวข้าวปลาย  อิสสระกุล
2. นางสาวชลดา  สุจินโน
3. นางสาวธมลวรรณ  ธนชัยกานต์กุล
4. นางสาวธัญญ์ภัสร์  แพ่งเกษร
5. นางสาวบุษกร  แก้วสีดา
6. นางสาวพรสวรรค์  ช่อจันทร์
7. นางสาวภคพร  ประทุมวัน
8. นางสาววัลลภา  ชีวกาญจน์
9. นางสาวสุดารัตน์  อุดมรักษ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ปานคงคา
 
1. นายธณวรรษ  อรชร
2. นายธนภัทร  ทาเวียง
3. นายสันติธร  สระทองพลอย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกลรัตน์   พวงเพ็ญ
2. นางสาวกิตติยา   ผิวขำดี
3. นางสาวจิดาภา   บุญเนียม
4. นางสาวญาณวดี   เกิดลาภ
5. นางสาวณธิดามาศ   สมใจหวัง
6. นางสาวณัชธัญญ์   เพื่อมเสม
7. นางสาวนภนันท์  ภู่ทอง
8. นางสาวพุทธิกุล   ศรีนวล
9. นางสาวภาราดา   สนธิ
10. นางสาววันวิสา   จันทร์สุข
 
1. นายอานนท์  สืบสังข์
2. นายธงชัย  จีบเจือ
3. นายนเรศ   แสงศรีจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายภานุพันธ์    แสนทำพล
 
1. นางสาวนวลนฤมล  นามจำปี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายรชฏ   ศิริรจน์
 
1. นายภาคิน  อิศวมงคล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสโรชา   การจนารักพงค์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   นิลสุขุม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวปวริศา  อนันตศิริ
 
1. นายชาญณรงค์  นุษพรรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวนัทธมน   ถาวร
 
1. นางสาวรัตรวี   ว่องไว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายปรัตภกร   แก้วระยับ
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวชรินรัตน์   สินทรัพย์เกษตร
 
1. นายตรีเพชร   บำรุงจิตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นางสาวพรพิมล  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวชนิกานต์  พรายแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงพรณิชา   สุขสบาย
 
1. นายภาคิน  อิศวมงคล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอาคิรา   สงเมือง
 
1. นางสาวนวลนฤมล  นามจำปี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงคีตกานต์   อยู่ปราง
 
1. นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวมุกศิรินทร์  สุดพิพัฒน์
 
1. นายพีรพัฒน์  ดวงชัยภูมิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกชพรรณ  แสงอิ่ม
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวปณิตา  โชติรัส
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายธราธิป  แสงวิเชียร
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาววรัญญา   จันทรา
 
1. นายสุรเชษฐ  พลายงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  หนูอุดม
 
1. นางสาวอรพิน  ศรีหะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายวีระเดช  งามสามพราน
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวอรอุมา  กาญจนบุรางกูร
 
1. นายชาญชัย  คูณทา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายประสิทธิ์  สิงชิว
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางละมุง 1. นายอำนาจ  ศัตรูพินาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา   สาทจีน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายศรราม  สูงใหญ่
 
1. นางกัญจรัตน์  พรหมจรรย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัฐนิชลาวัณย์  เหล็กนาง
 
1. นางสาวสีวลี  ยืนยาว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาพา  หอมเย็น
 
1. นางสุภัทรา   อินต๊ะคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายปริภัสน์   ทองเบ็ญญ์
 
1. นายสุรเชษฐ  พลายงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาววันวิสา  ชีวา
 
1. นางสาวศิวกานต์  หลักดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวอภิชญา  ทะแกล้วทหาร
 
1. นายสมเกียรติ  นงนุช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐชา   ทับประเสริฐ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนุชกานต์   อายุวัฒนะ
2. เด็กหญิงภัคจิรา   จำปาคำ
 
1. นางสาวขวัญชนก   ภิญโญทรัพย์
2. นายปฏิภาณ  เคี่ยมทองคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชาลิสา  ภู่จำเริญ
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ศักดิ์เจริญ
 
1. นางสาวอนุสรา  สิงห์โต
2. นางสาวนิชาภัทร  อมรพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  พุกภูษา
2. เด็กหญิงอภิชญา  พลับวังกล่ำ
 
1. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
2. นางสาวสุธิดา  สายบัว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพิมพากานต์  รักข์สุวรรณกุล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาธร   สินปรีดี
 
1. นายภัทรพงศ์  เชื้อสามารถ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   พึ่งกิจ
 
1. นายภาคิน  อิศวมงคล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ตันจอ
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวพรศิริ  ลิ้มชัชวาลกูล
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวมนัสนันท์   ผิวเกลี้ยง
 
1. นางสาวรัตรวี   ว่องไว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โอสถานนท์
2. เด็กชายชนะพงศ์  เหมือนเนียม
3. เด็กชายอัครพล  ตะเภาพงษ์
 
1. นายธนกฤต  แสงอุทัย
2. นางสาวอินทนัชฤทัย  บุญโต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายจีระพงษ์  หลักบึง
2. เด็กชายธรณินทร์  ทองสิมา
3. เด็กหญิงนภาพร  ศรีกุล
 
1. นายชวลิต  ทัพเครือ
2. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา  สีทะ
2. เด็กชายนริศ  ขุนเสวย
3. เด็กชายรังสิมันต์  ฝ่ายเป็น
 
1. นางสาวเภริน  เชยล้อมขำ
2. นายณรงค์  รามัญอุดม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธิตสกล   ยศเมธากุล
2. เด็กหญิงศิริวรฎา   วิสิทธิ์
3. เด็กชายศุภวิชญ์   คำจริง
 
1. นายจิรายุ   แซ่ลอ
2. นางสาวโชติกา   ขอผล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายภัทธนันท์   สุภาภรณ์
2. เด็กชายวรัญญู   สุทิม
3. เด็กหญิงอนันตญา   สาตรพันธุ์
 
1. นางสาววณนาต์  โชคปีติกุล
2. นายชานนท์  จันทร์ช่วงโชติ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  หมุกหมาก
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นาคหล่อ
3. เด็กชายเปรมประชา  คงคากูล
 
1. นายอำพล  ดอนแหยม
2. นางสาวธฤดี   แย้มศิริ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายทักษ์ดนัย  เบญจทรัพย์
2. นางสาวลลิตา  สีประโคน
3. นางสาววาสินี  อ่วมประเสริฐ
 
1. นายชวลิต  ทัพเครือ
2. นายเจษฎากร  ตันตราจิณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศิริบูรณ์
2. นางสาววรรณิษา  รัตนพันธ์
3. นางสาวศินิตฐา  ผลอินทร์
 
1. นายอาทิตย์  ชารัมย์
2. นางสาวนิศา  วงษ์สุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายตติพัฒน์  -
2. นายตรีภพ  แตงโม
3. นายเจษฎาพร  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นายสร้างสรรค์  พุ่มบุญทริก
2. นายสุรชัย  ศาลา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวจิราพร  สีปลาด
2. นางสาวจิราภา  เยี่ยงสอน
3. นางสาวธนิดา  แสงสุริยะ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงกนกกร  คงแคล้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงแคล้ว
3. เด็กหญิงปวริศา  อานุภาพบรรเจิด
4. เด็กชายปัญฑวุธ คายล์  นีละคุปต์
5. เด็กหญิงสุภัชชา  เทียมเสมอ
6. เด็กหญิงอภิณห์พร  พุฒพีระโรจน์
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
2. นางปัญจพร  ยอแซฟ
3. นายสุจินดา  พูนผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เหรียญสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนวิยา   ปานทองณรงค์
3. เด็กหญิงปัญฑารีย์  มั่นศรี
4. เด็กชายศรานนท์   พุ่มเรือง
5. เด็กชายศรายุทธ   ทองเย็น
6. เด็กชายศิรชัช   ชินชูศักดิ์
 
1. นายจุมพล   เพิ่มสิน
2. นางสาววชิราภรณ์  คุรุเมธากร
3. นายอัคพณ  ห้ามกลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายฐิติกร   อ่วมแป้น
2. เด็กหญิงธญาภร   เลิศประธานพร
3. เด็กชายนิธิศ  ไพบูรณ์
4. เด็กหญิงพลอยนภัส   บุญยรัตน์เอกธนา
5. เด็กหญิงพิชชาพร  ดำเรือง
6. เด็กหญิงพิณรวีร์  ศาสนวิบูลย์
 
1. นายวาทิต  ชาติไทย
2. นางสาวณัฏฐณิชา  เทียมอุทัย
3. นางสาวนันทวัน  ตอบงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1. นายจิรนนท์  ศักดิ์เพ็ญศรี
2. นายปณิธาน  จุลเสน
3. นายปัณณพัชน์  เบ็ญจรัตน์
4. นางสาวปันนา  ล้อเจริญกิจ
5. นายมานวรรธน์  วงศ์ธานุวัฒน์
 
1. นายปิยะรัชย์  สุวรรณสิทธิ์
2. นายจิรายุ  ศรีขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกฤษณรัตน์  ก๋งเกิด
2. นายจีนส์  วิชญาพร
3. นายชลธาร  เซ็นเชาวนิช
4. นางสาวศุภภร   บารมีแสงเพชร
5. นายอภิวิชญ์  ภัทรจินดา
6. นายไกรวี  หิรัญกุล
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
2. นายโกเมศ  เชาวนะญาณ
3. นายวชิรพันธุ์  กิจเสมอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาว วันลดา   นิตยาชิด
2. นายกริช   รัตนชัยวรวุฒิ
3. นางสาวพงศ์ภรณ์   ดำรงพันธ์
4. นายวรานนท์   เกตุปาน
5. นายสรยุทธ   ดาเหม็ง
6. นายไชยวิทย์   เชิงรู้
 
1. นางสาววรพร  โล่สถิตย์มณฑล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกชวรรณ  คงการุณ
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  บุญชุบ
3. นายกัลป์  กรรตุพันธาพร
4. เด็กหญิงกุณนัดดา  เจริญทรัพย์
5. เด็กหญิงกุศลิน  สุขพร้อม
6. นายขันทอง  ขำผุด
7. นายจักรกริช  ผ่องจำปา
8. นางสาวชนาภัทร  จันทร์กลั่น
9. เด็กหญิงชาลิสา  เพิ่มทอง
10. เด็กหญิงญาณิสา  ใหลกุล
11. เด็กหญิงฐิติกานต์  สระแก้ว
12. นางสาวณัฎฐณิชา  สุดจันทร์
13. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  เฟื่องขจร
14. นายณัฐพงษ์  เอี่ยมตระกูล
15. นางสาวณัฐพร  พรมหลวง
16. นายดลสุข  เพ็ชรสันทัด
17. นายธนนท์  ป้อมลอย
18. เด็กชายธนพล  ขาวขำ
19. เด็กชายธาดา  อธิวัฒน์เดชากร
20. นางสาวนริศรา  เฉลิมฤกษ์
21. เด็กชายปฏิพันธ์  ใจเด็จ
22. นายปรินทร  มาอินทร์
23. เด็กหญิงปัณฑิกา  กองวัง
24. นายปาณภัทร  มีดี
25. เด็กหญิงปิ่นวดี  สีม่วง
26. นายพงษ์สกร  แย้มคำ
27. เด็กหญิงภัทรจาริน  ทรัพย์หิรัญ
28. เด็กหญิงภัทรภร  โชคชัย
29. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธุ์โต
30. เด็กชายวชิรวิทย์  เฉลยศักดิ์
31. นางสาววณิดา  วัฒนา
32. เด็กชายวรวิทย์  เฉลิมกิจ
33. นายวีระยุทธ  ชื่นใจ
34. เด็กหญิงศลิษา  จุลสอาด
35. นายศุภชัย  เกิดภาคี
36. นางสาวสาธิตา  ใจเพ็ชร
37. นางสาวสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
38. นางสาวสุชาลักษณ์  น้อยพึ่ง
39. เด็กหญิงอนันญา  เปาอินทร์
40. นางสาวอรดี  ซ่อนกลิ่น
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
2. นายชัยพล  อนุสุวรรณ
3. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
4. นางสาวอัญชิตา  บัวทั่ง
5. นางสาวชลฤทัย  สีสด
6. นายเมธา  ละมั่งทอง
7. นายวุฒินันท์  สิงห์ทอง
8. นายนุกูลกิจ  เนตรส่งศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  คล้ายจิตสกุล
2. นางสาวกนกพร  เทิม
3. นายกนกพล  บัวชุม
4. นายกฤติมา  เข็มทองเจริญ
5. นายกษิดิ์เดช  พุ่มนุ่ม
6. เด็กชายกาญจนธัช  คำศรี
7. เด็กหญิงจิดาภา  ตุงคะวะระ
8. เด็กหญิงชญานิศ  สัตยชัยวรรณ
9. นางสาวชนกนันท์  ชนาชน
10. เด็กหญิงชุติภา  ฉายายน
11. เด็กหญิงฐิตาภา  ศรสวาท
12. เด็กชายณฐภัค  สมบูรณ์
13. นางสาวณัฐณิชา  เอี่ยมสอาด
14. เด็กหญิงณัฐพัชร์  สิงห์โตอ่อน
15. เด็กหญิงณิชานาฎ  เพ่งพิศ
16. นางสาวดวงจันทร์  มหพงษ์พิภพ
17. นายธนาทร  เครือแก้ว
18. นายธัญพิสิษฐ์  สุขร่องช้าง
19. เด็กชายนนทวิทย์  จงจิตร
20. เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ยินดีสิทธิ์
21. นางสาวบุญสิตา  ทองชู
22. เด็กหญิงปณิตตา  โมรา
23. เด็กหญิงปุญญิสา  ภักดีวานิช
24. นางสาวภูษิตา  โอภาสวัฒนา
25. เด็กหญิงรัชธิกาญ  ชุมพลวงศ์
26. นางสาวรัตนาวดี  เมฆพิทักษ์
27. นางสาววชิรญาณ์  ภักดีวานิช
28. เด็กหญิงวรรณวิษา  บุญเเสง
29. เด็กหญิงวรรณิสา  ศรีงาม
30. นายวัชรพล  ศรีงาม
31. เด็กหญิงวิไลพร  เลิศภูมิธรรม
32. นายวีรยุทธ  เหมรา
33. นางสาวศิริปัญญาภรณ์  จงอ่อนน้อม
34. นางสาวสลิลทิพย์  พรมเม้า
35. นายสิริโชค  ไวแสน
36. นางสาวอทิตญา  จงลาด
37. นางสาวอมลรดา  มูลกิตติ
38. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  นุชประเสริฐ
39. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจเด็ด
40. นางสาวเพ็ญพิชชา  จันทร์อุฏฐานะ
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
2. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
3. นางสุนันทา  ปฐมนุพงศ์
4. นายแดนทัย  จำปาบุรี
5. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
6. นายเทวกุล  อัมภรัตน์
7. นายณัฐวัฒน์   เทพสันทัด
8. นางสาวนัยเนตร  ดงทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวกรกมล  ไทยขำ
2. นางสาวกัญญารัตน์  เอื้อวรรธณพินธุ์
3. นายจารุเดช  เผ่าชวด
4. นางสาวจิรวรรณ  เย็นเพิ่ม
5. เด็กชายชนากานต์  ครามบุตร
6. นายชัยรัตน์  พันธ์เขตการ
7. นางสาวณัฏฐณิชา  เหมะ
8. เด็กชายณัฐฐิกร  รักเสนาะ
9. เด็กหญิงณัฐสุดา  พาทอง
10. นายธนากร  คำมี
11. เด็กชายธนาวุฒิ  อินทรแรม
12. นายธีรพงษ์  เผ่าชวด
13. เด็กหญิงนฤมล  จันทระเสริฐ
14. นางสาวนฤสรณ์  จันทรเดช
15. นายนิทธนต์  โฉสูงเนิน
16. นายนิทธันต์  โฉสูงเนิน
17. นายปุญญพัฒน์  เอนกฤทธิ์
18. นายพงพัศ  สีคาม
19. นางสาวพณิสา  นิคมทัศน์
20. เด็กหญิงพรพิมล  เปล่งรัสมี
21. นายพลพัฒน์  แก้วกก
22. นายภัทรวี  พุ่มทอง
23. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุข
24. นางสาวภัทราภา  พานแก้ว
25. นายมนัสชัย  พึมขุนทด
26. เด็กชายรัชชานนท์  ไม้พลวง
27. นางสาวลักษณ์สุดา  เพิ่มทรัพย์
28. นายวรายุทธ  เกิดกรุง
29. นางสาววิภารัตน์  ธัญญกรรม
30. เด็กหญิงวิราวรรณ์  ทรงรัตน์
31. เด็กชายสรวิศ  สานุทิตย์
32. นายสุธาเทพ  พุกยี่
33. นายส่งเสริม  ม่วงสุข
34. เด็กชายองอาจ  สุวรรณศรี
35. นายอนุชา  ปั้นชู
36. นางสาวแพรวา  ชมชื่น
 
1. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค์
2. นายชยพล   ดีเทียน
3. นายกฤษณะ  แถมพยัฆ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชณัช  แสงไทย
2. นายกฤษฎา  กุลกรรณ์
3. เด็กหญิงกัลยากร  อ๋อยอารี
4. นายคณิต  แสงรัก
5. เด็กชายคุณวุฒิ  ขุนวิเศษ
6. นางสาวจริยา  จันทร์เลขา
7. นางสาวณัฏฐกานต์  บูโฮม
8. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รื่นนุสาน
9. เด็กหญิงณัฏฐ์วรินทร์  โพธิ์ศรี
10. นางสาวณัฏฐ์เณรี  ชวันจิรเกียรติ
11. นายณัฐนนท์  อินทร์กลิ่น
12. เด็กหญิงณัฐภัทรา  กิตติวิไลธรรม
13. เด็กหญิงณัฐิพัช  มาศเมฆ
14. นายธนดนย์  มูลทองจาด
15. นางสาวธนภรณ์  วงศ์เรณู
16. เด็กชายธนวัตน์  สระทองนวล
17. นายธนศิริ  อนุสนธิ์พรเพิ่ม
18. นางสาวธวัลรัตน์  พิมลธวัช
19. นายธีระ  อินทิม
20. นางสาวนัทธมน  ทรงวิชัย
21. นางสาวนัยชนก  ช่างทุ่งใหญ่
22. นายบดินทร  เอกรัตนณัฐ
23. นายพงศกร  ทิมอ่อน
24. นางสาวพชรพร  โพธิ์เจริญ
25. เด็กหญิงพิชชาพร  ต้นศิริ
26. นางสาวพิชญ์สินี  ชูศักดิ์บวร
27. เด็กชายพิสิฏฐ์พล  ปานศรีแก้ว
28. นายพีรณัฐ  เอกบูรพากร
29. นางสาวภัตรธา  ลิ้มละมัย
30. นางสาววงศ์ชนก  คะมนตรี
31. นางสาววรรณนิภา  เย็นนาน
32. เด็กหญิงวรัญญา  ยิ้มน้อย
33. นางสาววรัมพร  แก้วบุบผา
34. นางสาวศรุตา  จารุธรรมวัฒน์
35. นางสาวศุภิสรา  โสภา
36. เด็กหญิงสิรภัทร  สามสาหร่าย
37. นางสาวสุธาสินี  แซ่ลิ้ม
38. เด็กหญิงสุภพิชา  กิมอิ่ม
39. นางสาวอนัญญา  ดำรงธรรม
40. เด็กชายอริย์ธัช  เชาวนานนท์
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
2. นายอนวัช  พวงสมบัติ
3. นางสาวประกายวรรณ  บุญอยู่
4. นายภูริพัฒน์  เพ็ชรจั่น
5. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
6. นางสาวกัลยกร  ภุมมารักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกนกวรรณ   วงศ์มั่น
2. นางสาวจิรภิญญา  วรรณสอน
3. นางสาวจิรัชยา  แป้นบริบูรณ์
4. นางสาวชาลิสา   ทาทอง
5. นางสาวณปภา   คุ้มทรัพย์
6. นางสาวณัชชา   หรั่งศิริ
7. เด็กหญิงณัฐณิชา   แสงโพธิ์แก้ว
8. นายณัฐพงศ์  บัวหอม
9. นายตรีเนตร   คำอ้อ
10. เด็กชายธนภัทร   ฝังนิล
11. นางสาวธรรญธร   ดีพลงาม
12. เด็กชายธรรมรัชต์   กุศลจูง
13. นายธีรพงศ์   อิ่มเนียม
14. เด็กชายนฤพัชญ   ประสิทธิ์
15. นางสาวนัทชา  ทิทอง
16. เด็กชายปฐวี  เลาหวรรณธนะ
17. เด็กชายปัญญากร   ต๊ะคำ
18. นายพงศพัส  สุทัศน์วัฒนะ
19. นางสาวพัชริวิอร   จันทร์สมโภชทวี
20. นางสาวพิชชาภรณ์   แหลมประโคน
21. เด็กหญิงภคนันท์   บัวพลอย
22. เด็กหญิงภคพร   แย้มเนตร
23. นายภูไท   วิชาสาร
24. นายรัฐภูมิ   คำจุมพล
25. นางสาวลักขณา   ศรีเทพ
26. เด็กหญิงวีรวรรณ  แซ่ก๊วย
27. นางสาวศดานันท์   วงษ์มา
28. เด็กชายศิวัช   สาสุนันท์
29. เด็กชายศุภณัฐ   แตงหวาน
30. นางสาวสุชานันท์  ศรีสว่าง
31. นางสาวสุชานาฏ   ทับทิมโต
32. นางสาวสุพิญา   ติยะสัน
33. นายสุรวัฒน์   สิริพงษ์
34. นางสาวอภิชญา  บัวสุวรรณ
35. นางสาวอรกช   ฝนชอุ่ม
36. นายอรรถภูมิ   ศีวัณณา
37. นางสาวอุทุมพร   นาคครุฑ
38. นางสาวเบญจาพร   แพพิพัฒน์
39. นางสาวเปมิกา    ไกรวัน
40. นายเป็นไท   วิชาสาร
 
1. นายศุภฤกษ์   กำลังเดช
2. นางสาวศศิวิมล   คงกัน
3. ว่าที่ร้อยตรีจรัส   ผิวดี
4. นายมานัส   จันทร์กำเนิด
5. นายชัยวัฒน์   ภูมิโคกรักษ์
6. นางสาวกัณฐิกา   วาริคิด
7. นายศรัญญู   เพ็ชร์อินทร์
8. นางสาวศรสวรรค์   ยวงโป่งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นายกรกฎ   ศักดิ์ศรี
2. นางสาวกรรณิกา   ทองวิจิตร
3. นางสาวกรรณิการ์   โพธิ์เมือง
4. นางสาวกัลยกร   แก้วอมร
5. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ชากำนัน
6. นายกิตตินันท์   ลาภรัมย์
7. เด็กหญิงกุลนันท์  สวัสดี
8. เด็กหญิงขวัญมนัส  แสงจันทร์
9. นายคมเดช  คำเรือน
10. นางสาวจรรยพร   โพธิ์ทอง
11. นางสาวชญานนท์   สาลี
12. นายชุติพนธ์  เงินหล่อ
13. นางสาวณัฐพร   โพธิ์ทอง
14. นายณัฐพล   มรรควิล
15. นางสาวดารัตน์   ทรัพย์เจริญ
16. นายธนภัทร   ดีนาน
17. นายธรรมฤทธิ์   นวลคำ
18. เด็กชายธีรกานต์   แจ่มใส
19. นางสาวนงนุช  นทีธารทอง
20. นางสาวนภัสวรรณ   แจ่มใส
21. นายนิรชัย   ศิลป์ไพราช
22. นายบุญญฤทธิ์  สินวิชัย
23. เด็กหญิงปพิชญา   น้อยรังษี
24. นางสาวปองขวัญ   สายเสมา
25. นายปิยณัฐ   พัสมุทร
26. เด็กหญิงพิยดา   บุรณ์เจริญ
27. เด็กหญิงภัทรธิดา   หนูแดง
28. เด็กหญิงระพีพัฒน์   สอนจันทร์
29. นางสาวรุริญา  สะเล
30. เด็กหญิงวรัญญา   ทิมุณี
31. นางสาวสมใจ   เตศิริ
32. นางสาวสรัลพร   จันทราช
33. นายสิรดนัย   ใจบุญ
34. นางสาวสุพิชญา   นิราศชล
35. เด็กชายอภิชาติ  พวงมณี
36. นายอภิรักษ์   หนูแก้ว
37. นางสาวอรอนงค์   พรประสิทธิ์
38. นายเกียรติศักดิ์   ปั้นหยี
39. นางสาวเมศิณี   แว่นมณี
40. เด็กชายแบงค์ชาติ  มหิทธิการ
 
1. นางอัญชัญ   เอกอักษราภรณ์
2. นายกฤศรุทธิ์   ปัญจรักษ์
3. นางวิภารัตน์   นวชาตสกุล
4. นางสุวิกรานต์   เจียมจันทร์
5. นางสาวพนิตธิดา   เปรมานุพันธ์
6. นายศุภฉัตร   รัตนเนตร
7. นายติโชติ   พันธ์ทองหลาง
8. นางสาวสุนิสา   ลีซือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายบทเพลง  ภิญโญ
 
1. นายนฤดล  โพธิ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพีรวิชญ์   น้อยจำรัส
 
1. นายธีรเดช  สกฤตเนตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายเขตไทย   สันตะโชติ
 
1. นายวัชรินทร์   อุดหนองเลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนคาวิทยา 1. นายศตวรรษ  อุ่นใจดี
 
1. นายศุภมิตร  เหมือนจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. นายภูมิพัฒน์  แสงนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นายภาณุวิชญ์   พริ้งเพราะ
 
1. นายคเณศร  ศรีรงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายราชศักดิ์  ต่วนเครือ
 
1. นางสาวชลิตา  จันทร์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาววรรณิดา  ตันตะราวงศา
 
1. นายศิวา  กองเกิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงภัทราพร  นิลอร่าม
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  กอบแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รื่นนุสาน
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. นางสาวกนิษฐา  ศรีลุปะบาต
 
1. นายศุภัช  พันธุ์ทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวกัณฑ์ฑพัณณ์   ทรัพย์โภค
 
1. นางสาวณัฐยุภาพร   หนูเต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวศลิษา  สืบสาย
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. เด็กชายฌณาวุฒิ  จันทรปรรณิก
 
1. นายเทพสัญยา  ทรงสิริวรกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายกัปต์ตินันท์   สกุลวรานันท์
 
1. นายกานต์  พงษ์ศรีเจริญสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กชายประพันธ์  ภิญโญ
 
1. นายพิชิต  คำลักษณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายราชศักดิ์  ต่วนเครือ
 
1. นายกมล  ทองดอนตัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายชลธาร  เซ็นเชาวนิช
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายกฤษณ์  ศรฟ้า
 
1. นายเกรียงศักดิ์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1. เด็กหญิงมนภทริตา  ทองเกิด
 
1. นายฤทธิ์นันต์  พงษ์สระพัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงทิพย์อัปสร  ใจบุญสวัสดิ์
 
1. นางสาวอศัลยา  ศักดิ์สิทธิ์ภากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สินรัตนภักดีกุล
 
1. นางสาวสุชานันท์  เดชฟุ้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) 1. นางสาวกานต์สินี  วงศ์โสภา
 
1. นายชลนที  ไวอำภี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวธัญทิพ   แสงอาภา
 
1. นายธนกฤต  ด้วงคงมนศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  มงกุฎทอง
 
1. นายสงกรานต์  ชาวไร่อ้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายกัปต์ตินันท์   สกุลวรานันท์
 
1. นางสาวศุภนิดา  สำเภาทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายภาวิต  ทองสุขงาม
 
1. นายเจตสิทธิ์  สว่างเอี่ยม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกนกกานต์  ปีเงิน
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายสมาร์ท  ณ ปัตตานี
 
1. นางสาวศิยามล  ดาทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. นายอนพัช  บรรเจิดศิลป์
 
1. นายเทพสัญยา  ทรงสิริวรกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายธณัฐชัย  บุญศรีภิรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายภัคนันท์   พงษ์พานิช
 
1. นางสาววิภาวรรณ   พูลขำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกศิลป์  เกษรสังข์
 
1. นายพรรณวัฒน์  สุกระสูยานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พิพัฒน์วิทยานนท์
 
1. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณภชา   ประทีปวิศรุต
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ทัศนเกษม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวศุภภร   บารมีแสงเพชร
 
1. นายวชิรพันธุ์  กิจเสมอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวปวรรัตน์  พุ่มศิริ
 
1. นายสุรเกียรติ  สโรบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) 1. นางสาวกานต์สินี  วงศ์โสภา
 
1. นายชลนที  ไวอำภี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายจามิกร  ทองชมภู
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายนิพล  กันยา
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เกตุสุวรรณ
 
1. นายวศิน  เสวกะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายวรานนท์  อิ่มเอิบ
 
1. นายสงกรานต์  ชาวไร่อ้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายราชศักดิ์  ต่วนเครือ
 
1. นายศรุต  อุดมโภคา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายเอื้ออังกูร  พวงแก้ว
 
1. นายมงคล  วันภักดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สินรัตนภักดีกุล
 
1. นางสาวสุชานันท์  เดชฟุ้ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพานชนก  เอกบูรพากร
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกศิลป์  เกษรสังข์
 
1. นายพรรณวัฒน์  สุกระสูยานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1. นางสาวเปมิกา  เงินส่งเสริม
 
1. นายประพนธ์  พิสัยพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) 1. นางสาวกานต์สินี  วงศ์โสภา
 
1. นายชลนที  ไวอำภี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวฐิตาอำไพ  ม่วงมณี
 
1. นายรวิภาส  พยุงวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายจิราวุฒิ   เคียงศิริ
2. เด็กชายชวนากร   เอี๊ยะสมบูรณ์
3. เด็กชายดนุพร   ชมภูพื้น
4. เด็กหญิงปลายฟ้า   หมอนอรุณ
5. เด็กหญิงปานิดา   สาคร
6. เด็กหญิงพัทธนันท์   สายเสนา
7. เด็กชายพุฒิกุล   จงกุลวิชญ์
8. เด็กชายภาสวุฒิ   เเก้วมณี
9. เด็กหญิงมณิสรา   บัวแก้ว
10. เด็กชายอติรัณณ์   อุ่นแก้ว
11. เด็กชายอภิณัฎฐ์   พันธุ์สัมฤทธิ์
12. เด็กชายอัฑฒรัช   คุณรัตนปราการ
 
1. นายประยุทธ  ชาญอักษร
2. นายนพดล  โถวิเชียร
3. นายธนกฤต  ด้วงคงมนศรี
4. นายชนะศักดิ์  วงษ์วีระวินิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายชลิต   ยังเฟื่องมนต์
2. เด็กชายณภัทร   บรรลือวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   สัมฤทธิ์ศุภผล
4. เด็กชายณัฐปคัลภ์   ขจรพฤกษ์
5. เด็กชายนัทธวัฒน์   คำเงิน
6. นางสาวปาณิสรา   วันวงษ์ษา
7. เด็กชายภูริทัต   จ้อยเชื้อ
8. เด็กชายวชิระวิชย์   สังข์ทอง
9. เด็กชายศิริเกียรติ   ไพเราะ
10. นายอมรเทพ   ธำรงโชติ
11. เด็กชายเจตวีร์กานต์   คุปตจิต
12. เด็กชายเตชินท์   ศรีแจ้
 
1. นายประยุทศักดิ์   สงวนเพชรจินดา
2. นางสาวปัทมา  คชวงศ์
3. นางเพ็ญศรี   มูกขุนทด
4. นางสาวระวิวรรณ   เกษนคร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1. เด็กหญิงชญานิน  คชะสุต
2. เด็กชายทัศน์ไชย  พงษ์ศิริธรากุล
3. เด็กชายธรา  ตรีพิเชฐกุล
4. เด็กหญิงธัญนัท  อินทรา
5. เด็กชายนันทภัทร  พรกฤดา
6. เด็กชายปวีร์  เจริญศิลป์
7. เด็กหญิงปานไพลิน   เปาอินทร์
8. เด็กชายปิยวัฒณ์  ชยุตนิธิโรจน์
9. เด็กหญิงพีรดา   อังคะสุวพลา
10. เด็กชายพีรวิชญ์  วีระประทีป
11. เด็กชายสิริวัส  วงษ์วิทย์บุตร
12. เด็กหญิงสุประวีณ์  อัศวกิตานนท์
 
1. นายชัยภัทร  ไตรพิพิธสิริวัฒน์
2. นางสาวกรวิภา  ปลอดดี
3. นายประพันธ์ศักดิ์  ปานเสียง
4. นายจิรายุ  ศรีขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายกนกพล   ชูประกาย
2. นายกนกสรร   รุ่งจิรธนานนท์
3. นายณัฏฐชัย   สี่สกุลวรารักษ์
4. นางสาวณัฐชา  ช่วยชูเชิด
5. นายธีระนันท์   คงทอง
6. นายปฏิพล   สุขสา
7. นายปัณณธร   เลขะวิพัฒน์
8. นายภพธร   บัวงาม
9. นางสาวภัทรนันท์   เพียรทรัพย์
10. นางสาวมนต์นภา   ชัยชนะโยธินวัชร
11. นายวรดร   วะนา
12. นายอภิวิชญ์   ศิริอารีรัตน์
 
1. นายประยุทธ  ชาญอักษร
2. นายนพดล  โถวิเชียร
3. นายธนกฤต  ด้วงคงมนศรี
4. นายชนะศักดิ์  วงษ์วีระวินิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายคฑาทิป  ยั่งยืน
2. นายคณิศร  ดำรงอ่องตระกูล
3. นายฐิติกร  จันทนา
4. นายฐิติพัชร์  เชาว์ทวีผล
5. นายทิวัตถ์  ไผ่กอ
6. นายปรเมศวร์  นาคขะโหนง
7. นายภูชนะ  ยางเยี่ยม
8. นายภูรินทร์  อ่อนมั่ง
9. นายภูริภัทร  นิธิพงศ์ไพศาล
10. นายมนภัทร์  สุทธิรัตน์
11. นายรณภพ  สังข์ทอง
12. นายอนาวิล  สระทองคำ
 
1. นายสร้างสรรค์  พันสะอาด
2. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
3. นายชัยวัฒน์  แก้วสอาด
4. นายมาโนช  ส่งศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกชกร  จำเริญรัก
2. นางสาวกฤติมา  ไหลนานานุกูล
3. นายคณิศร  เขี้ยวงา
4. นางสาวจิรัฏฐ์  พิทวัสภาคิน
5. นายชนะภูมิ  ทองคำวรรณ
6. นายณัฐวุฒิ  สุทธิเลิศ
7. นายณัทกฤช  อธิชัยธนกุล
8. นายธนพร  วรรณตรง
9. นายธีรนัย  กำจัดภัย
10. นายนที  นักฟ้อน
11. นายพนมลักณ์  กรมแสง
12. นายรัฐภูมิ  ใจตรง
 
1. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
2. นายศรัณยู  ปรีชา
3. นายจักฤษ  สำราษรมณ์
4. นายไวทิน  สีแพงเลิศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหลวง 1. เด็กชายฐิติวัชร์  ธนบุญพิศุทธ์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  ศรีตัณท์
3. เด็กหญิงนงนภัส  อินไชย
4. เด็กชายบัณณฑัต  เฉลิมทิวากร
5. นางสาวปนัดดา  พงษ์ผา
6. เด็กหญิงประกายฟ้า  ศรีภา
7. เด็กชายปัณณวิชญ์  มูณี
8. เด็กชายปาทาน  มะดำ
9. นางสาวปุณยวีร์  สีงามดี
10. เด็กหญิงพรปวีณ์  พรพนม
11. เด็กหญิงพลอย  -
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  วงค์พระหัส
13. นางสาวริสา  เหมือนเมือง
14. เด็กหญิงวรรัตน์  สมร่าง
15. เด็กหญิงวรัญญา  พึ่งสาย
16. นางสาววริศรา  เกยด่านกลาง
17. เด็กหญิงวันทกาล  เงินถา
18. เด็กชายวิญญู  กองเกิด
19. เด็กหญิงวิมลวรรณ  พลอยไทย
20. เด็กหญิงวิรดี  แจะรัมย์
21. เด็กหญิงสุพิชญา  กำลังฤทธิ์
22. นางสาวหทัยชนก  เภาภู่
23. เด็กหญิงอนันตญา  คงดา
24. เด็กหญิงอมีราห์  สมเจริญ
25. เด็กชายอัครา  เซียวทรงสุข
 
1. นายศักดิ์สมเนียร  ชูกำแพง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ใจมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกวิสรา  สารีบท
2. เด็กหญิงกัญจนพร  เหล็กคำ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โคตรอาษา
4. นางสาวกัญญ์วรา  แก้วชมจิตร์
5. เด็กชายจิณณ์ เกรโกรี  มิลส
6. เด็กหญิงจิตต์จุฑา  เจียรพุฒิ
7. เด็กหญิงจิรฐา  นวลสุมา
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  หวลกสินธุ์
9. เด็กชายฐิติวุฒิ  ยอดคำ
10. เด็กชายฑีฆวัฒน์  ศรีสุข
11. เด็กหญิงณชเล  ชัยประสิทธิ์
12. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชาญธีรวัชร์
13. เด็กหญิงนภัส  ตั้งวัฒนากาญจน์
14. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พุ่มพวง
15. เด็กหญิงบุษยากร  จิตรวุฒิโชติ
16. เด็กชายปฐพี  มหามงคล
17. นางสาวปทิตตา   เรืองธิวัฒกุล
18. นางสาวปวริศา  สวนจันทร์
19. เด็กหญิงพลีรภัทร  เทศดีตระกูล
20. เด็กชายพานทอง  ภูมิเจริญ
21. เด็กหญิงพิชญา  เครือด้วง
22. เด็กหญิงภิรญา  คำแดง
23. เด็กหญิงวรัญญา  อยู่ดี
24. เด็กชายวิวัฒิคุณ  สิงห์เสือ
25. เด็กหญิงศุภรดา  จันทรมนตรี
26. เด็กหญิงศุภสุตา  จงเจริญธัมมสิริ
27. เด็กชายสหธรรม  เสาวไพบูลย์
28. เด็กชายสันต์  สการันต์
29. เด็กหญิงสิภาภัสสร์  พูนจันทร์นา
30. เด็กหญิงหฤทชญา  บุญรุ่งศิริธร
31. เด็กหญิงอัจจิมา  มัจจุปะ
32. เด็กชายอานนท์  เเซ่หว่อง
33. นางสาวอารีษา  อัครแสง
34. เด็กหญิงอิโซว์แบร์ว  สวอลโล
35. เด็กหญิงเจนิสตา  ละวรรณา
36. เด็กหญิงเนติญา  ชัยงามจิตร
37. เด็กหญิงเพ็ญปภาสิริ  เบค
38. เด็กชายแพททริค  ทอท
39. เด็กหญิงโอเลเซีย  เซเลนท์
40. นางสาวไอร์รินญาร์  อิสระวัชร์
 
1. นายสุคณัชญ์  โพธิ์ศรีสุข
2. นางจันทร์อำพร  ปิงยศ
3. นายนันทพัทธ์  เกิดแก้ว
4. นางสาวพรนรินทร์  คำพาที
5. นายธีระเดช  มั่นหมาย
6. นางสาวอลิสา  เจสกุล
7. นายขุนพล  เคนพรม
8. นายมิตรชัย  สมบูรณ์สุขวนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน 1. เด็กชายBadee  singkrui
2. เด็กชายจิรายุ  พลชัย
3. เด็กหญิงชลธิชา  โตอัสมิ
4. เด็กชายชวัลวิทย์  ลพเมฆ
5. เด็กชายนฤนาถ  กัณหาทิพย์
6. เด็กชายปกรณ์  เยือร์เกนส์
7. เด็กชายปัญญา  กินลา
8. เด็กหญิงปัณฑิตา  ดำรงรัตน์นุวงศ์
9. เด็กหญิงพลิน  ปราณประดิษฐ์
10. นางสาวพิมพ์ชนก  เยือร์เกนส์
11. เด็กชายพุทธ  พงศ์อรพินท์
12. เด็กชายวิชญ์  วิทวัสสำราญกุล
13. เด็กชายสมุทร  ชัยรุ่งเรือง
14. เด็กหญิงอิสเบล่า แอนนา   มาเรีย รอธ
15. เด็กหญิงเขมญา  ทักษ์ธัญวุฒิ
16. เด็กหญิงเอมี่ เอมิชา  เดรนิค
17. เด็กหญิงแคทเทอรีน อลิซสเบส  แสตมม์
18. เด็กชายไบยรอน  โอคะโส
 
1. นายขจรยศ  ทาสา
2. นายมารุต  ตั้งยะฤททธิ์
3. นายธีรวิทย์  กลิ่นจุ้ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ 1. นางสาวจิดาภา  มีกลาง
2. นายจิรภัทร  รุ่งสุวรรณ
3. นายชยพล  โกวิทจตุรภัทร
4. นางสาวชุติรัตน์  คงเหลือสิน
5. นางสาวณัชชารีย์  อัครภูวพิริยกุล
6. นายดุลวิทย์  เจริญเศรษฐกิจ
7. นางสาวธนาภรณ์  ร้อยแก้ว
8. นางสาวธัญชนก  สุบรรณโรจน์
9. นางสาวนรินทา  วินทะไชย
10. นางสาวน้ำพลอย  กมลวิเศษกุล
11. นายบวรภัค  กฤษณา
12. นายบวรวิทย์  กฤษณา
13. นายปฏิพัทธ์  มะลิทอง
14. นางสาวปารามีณ  บุญรัตน์
15. นางสาวปาริชาติ  คํ่าคูณ
16. นางสาวยุพาพิน  พิชญวิวัฒน์
17. นายรณเดช   สุกไสว
18. นางสาวรสิกา  เปี่ยมมโนรี
19. นางสาวลลิษา  พองนวล
20. นางสาววรรณิดา  ตันติกุล
21. นายวันเฉลิม  เตชะทรัพย์ทวี
22. นายวีรชิต  บำรุง
23. นางสาวศรุตา  จงอุ้มกลาง
24. นางสาวสาธิตา  สาระกุล
25. นางสาวสิริยากร  จินดาประเสริฐ
26. นางสาวสุมินตรา  ทองฉิม
27. นางสาวหัทยา  ใบแก้ว
28. นายอภิวิชญ์  แสนจิตตธัม
29. นายอัมรินทร์  สมอนา
30. นายอัศวิน  นาสุรินทร์
31. นายเปรม  ปัญญ์เอกวงศ์
 
1. นายนันทวัฒน์  ขาวหอม
2. นางสาวเพชรมณี  สียางนอก
3. นายปริญญา  เอี่ยมยี่สุ่น
4. นายอภิวัฒน์  ทรัพย์ประเสริฐ
5. นางสาวณัฐชยา  มงกฎ
6. นางสาวจิตรดา  ไชยยา
7. นายกิตติศักดิ์  ภู่บัว
8. นางชุติมา  เจียมศิริเลิศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวกันติชา   กันตนิกข์
2. นางสาวกันยากร   นามบุญเรือง
3. นางสาวกิตติยา   พูลเกษม
4. นางสาวชนาภรณ์   ทวีชาติ
5. นางสาวฐิตาภา   โตประสิทธิ์
6. นางสาวธัญรดา   จันทรี
7. นางสาวธีริศรา   ศรีเมือง
8. นางสาวปพิชญา   เกิดพรสวรรค์
9. นายปวริศ   สุดคง
10. นางสาวปวริศา   บัวเกิด
11. นางสาวพรณภัทร   ศรีสมุทร์
12. นายพัฒนันท์   พรหมนิมิตร
13. นางสาวพิชรินทร์   สิงห์บุญ
14. นางสาวพิมพ์ญาดา   ชัยชนะ
15. นางสาวพิมพ์มาดา   สังข์ลำใย
16. นางสาวภัคจิรา   โมรมนตรี
17. นางสาวศศินันท์   ตันละมัยงาม
18. นายอชิตะ  กลิ่นประทุม
19. นางสาวอณัฐชยา​   จิตรประวัติ
20. นางสาวอรนิชา   ชุนเจริญ
 
1. นายประยุทธ  ชาญอักษร
2. นายนพดล  โถวิเชียร
3. นายธนกฤต  ด้วงคงมนศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  จงกสิริ
2. นางสาวกัลย์สุดา  ขัตโท
3. นายจักริน  สายชนะ
4. นายณฐกร  พงษ์วิชัย
5. นางสาวณัฐวรรณ  พรศิรินภา
6. นายทัพธนู  อยู่มั่น
7. นางสาวทัศนีย์วรรณ  โสสว่าง
8. นางสาวบุญญารักษ์  ศรีกลิ่นดี
9. นางสาวปวีณสมร  พูนพัฒนสุข
10. นายปิยวัฒน์  เทพแสง
11. นางสาวพรจรัส  กัลยา
12. นางสาวพฤษชาติ  ถวิลวงษ์
13. นายพีรพัฒน์  เชื้อนพรัตน์
14. นายภัทรพล  พร้อมประเสริฐ
15. นายรัชชานนท์  พานิชกุล
16. นายวศิน  เทพวิภาภรณ์
17. นายศุภกร  กลิ่นจันทร์
18. นายศุภฐ์วิชฆ์  จันทุมมี
19. นายสิทธิพงษ์  ร่วมรักษ์
20. นายสิปปวิชญ์  ยวงเอี่ยมใย
21. นายสุกัญตภณ  วงศ์ชัย
22. นางสาวสุชาดา  โพธิ์ศรี
23. นางสาวสุภานันท์  สมประสงค์
24. นางสาวอธิชา  เรงัง
25. นางสาวอพาพร  ทองแม้น
26. นายอมรเทพ  โตะวานิ
27. นางสาวอรภา  เมินสูงเนิน
28. นายเจษฎา  หล้ายิ้ม
29. นางสาวเพชร  กัน
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นายเชาวฤทธิ์  วงษ์สกุล
4. นางสาวศิรพร  การะกิจ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  เข็มทิศ
6. นางสาววิมลรัตน์  ทองอินทร์
7. นายไพรัช  วัฒนกูล
8. นางสาวกัณฐิกา  ก้อนทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. เด็กชายกิตติภัทร   สืบเชื้อ
 
1. นายอรรถพงษ์   ชมพักตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงกฤษยา  พิทักษ์พงศ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญเกิด
 
1. นางสาวณัฎฐรี  พิณพาทย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายธนกฤษ  บุญจันทร์
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายศุภวิชญ์  สุวรรณนิกวณิช
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายวรวัฒน์  ธงสิริ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์นาค
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญเกิด
 
1. นางสาวณัฎฐรี  พิณพาทย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. นายธัญวัฒน์  ศิริมงคล
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงศศิมา  คำศิริ
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายสายลม   มีสมชีพ
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายวีรภัทร  ดิเรกโภค
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวจิตดาภา   เเจ้คำ
 
1. นายนภัสกร   รอดเเก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกรกนก  วรรณพิรุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกอบลาภ  จันมุณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์นาค
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายธนิสร  บุญเลี้ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายธนกฤต  ขุนอาจ
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายสุธิวัฒน์  มิศิริ
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายกรธวัช  ตันสุธรรม
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายพัช  บุณรัตพันธุ์
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์นาค
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายพีรัช  จุลมาตร
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายศิวัช  ชัยมงคลทิตต์
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนิชศร  สุขสุมิตร
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวอนามิกา   เพ็ชรทอง
 
1. นายธนัท  วัฒนาวณิช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงสรารัตน์    ไชยวงศ์
 
1. นายเจกวิณท์วริศ  กุหลาบอ่ำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะอา
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชนิตา  กอศรี
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายพสธร  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวศศิภา  อุดมพัฒท์
 
1. นางสาวณมลชนก  เข็มนิล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะอา
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายกันตพงศ์   กำจาย
 
1. นางสาวกมลภา  ทองคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายปัณณทัต  นราแก้ว
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายศุภวัฒน์  เสริมสร้าง
 
1. นายทศพร  เกิดออมทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. นายภราดร  พนมเขต
 
1. นางสาวนริศรา  ศักดิ์ปัญจโชติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายชนพล  ทองเกื้อ
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วประดับ
 
1. นายรวิภาส  พยุงวงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธัญญากร  มูระคา
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายยศนันทน์  สอนสาย
 
1. นายสมคิด  อ่อนบาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาววัลลภา  วิวัฒนาภิรักษ์
 
1. นายวิโรจน์  รัตนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายศตายุ  องอาจ
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงศุภสุดา  สว่างศรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วก่อ
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐฐานันทร์  เทวะประกาย
 
1. นางสาวณัทวีร์  สดคมขำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวเบญญาภา  แก้วล่ามสัก
 
1. นายวรปรัชญ์  ทองหล่อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวอุมากร  เขียวเสน
 
1. นางสาวนุชสรา  พิณพาทย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวนภัส  กล้าเกิด
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โค้วสุวรรณ
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายชยากร  แก้วเมืองกลาง
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงภครพร  ชุณศาสตร์
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายภีรพัฒน์    เมืองสินปกรณ์
 
1. นางสาวสมาพร   สมสืบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายธนกร  ชนาสินพูลเดช
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอวัง 1. นายพัฒนขวัญ  หงษ์เงิน
 
1. นายชัยเทพ  ชัยภักดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายนิธิกันต์  ยอดฉุน
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพัชมณฑ์  รุ่งเรือง
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ก้านเงิน
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายพงศ์พล  บ่อผล
 
1. นางสาวณัฎฐา  เกียรติศิริกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวมัณฑิตา  สุขดี
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวนันท์นภา   จุดมี
 
1. นางสาวกุลธิดา   กุลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะอา
2. เด็กชายฑากูร  สุภาพ
3. เด็กชายณรงค์กร  ปิยทับทิม
4. นายทักษ์ดนัย  อูเอกิ
5. เด็กหญิงทิพย์ณัชท์ชา  โกไศยกานนท์
6. เด็กหญิงบุษบามินตรา  จรรย์นาฏย์
7. เด็กหญิงปภัชญา  ลิ่มรัตนมงคล
8. เด็กหญิงพิชชาภา  จีระพงศ์
9. เด็กหญิงเรนี วาวินยา  กุย
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
2. นายเข็ม  กลั่นใสสุก
3. นายศิริธัญญา  ตันสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กชายกวินวัชร์  ศักดิ์สิทธิรัฐ
3. นายธนกร  ชนาสินพูลเดช
4. นายพีระศักดิ์  คำสีบัว
5. นางสาวภัทรศรี  สุขสมกรณ์
6. นางสาวมัณฑิตา  สุขดี
7. นางสาวศศิภา  อุดมพัฒท์
8. นายสุวรรณภูมิ  สายทอง
9. นางสาวโยษิตา  ทรัพย์ทวีพงศ์
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
2. นางวรรณกวี  ทองสีดา
3. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวฌัชชา  พูดคล่อง
2. นายพรอาภากร   วัฒนศิลธรรม
3. เด็กหญิงภัศธิมา   คาดหมาย
4. นางสาวยศวดี   ศรีสอาด
5. เด็กหญิงวลัยพร   ประทุมเกษร์
6. นายวัชรพงษ์   พุทธิสาร
7. นายสิทธินันท์   แสงอุทัย
8. นางสาวอริญชย์   นะสุดใจ
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
2. นายกิตติบดี   มิ่งเจริญวงศ์
3. นางสาวพิชญา  โพธิ์น้ำซับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายจุลธีร์  เจริญรัชต์
2. นายชยางกูร  เดชปัญญา
3. เด็กชายณเรศ  เอกสนธิ์
4. เด็กชายทรงกลด  เลี้ยงภักษาหาร
5. นายธนกฤษ  บุญจันทร์
6. เด็กชายธนพัฒน์  สวนเศรษฐ
7. เด็กชายธีราณุวัตร์  เจริญรัชต์
8. เด็กชายนันทพันธ์  ภัคจิรันธนิน
9. เด็กชายนิธิกันต์  ยอดฉุน
10. นายปริวัฒน์  สดไธสง
11. เด็กชายปุณยวีร์  เหลี่ยมสกุล
12. นายพงศ์พิศักดิ์  นรสิงห์
13. นายภาวัช  ศิลป์จารุ
14. เด็กชายศุภกร  ดิสา
15. นายเตชิต  ฤทัยวิลาวัณย์
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
2. นายรณชัย  ถ้ำทอง
3. นายภูวิศ  แถวเพีย
4. นางสาวนันทพร  ผ่องพุฒิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกวิตา  กิตติโชตินราแย้ม
2. เด็กชายชิษณุชา  ชลสิทธางกูร
3. นายธนกร  ชนาสินพูลเดช
4. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
5. นายนันทกร  หงษ์ทอง
6. เด็กชายนันทวัฒน์  ถิ่นไทรขึง
7. นางสาวปารวี  หอมนิยม
8. นางสาวมัชฌิมา  แววสวัสดิ์
9. นางสาวมัณฑิตา  สุขดี
10. นางสาวรวิภา  สุวรรณจักร
11. นางสาวรวิวรรณ  น้อยประเสริฐ
12. เด็กชายศิลาดล  นนตรี
13. นางสาวอภิญญา  พลับพลาเล็ก
14. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จันทร์หอม
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นสุข
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
2. นายชัชวาล  อาสาสนา
3. นายธนพล  โตอุตชนม์
4. นางกฤชภอร   มอญใต้
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะอา
2. เด็กชายฑากูร  สุภาพ
3. เด็กชายณรงค์กร  ปิยทับทิม
4. นายณัฐนันท์  จรรย์นาฏย์
5. นายทักษ์ดนัย  อูเอกิ
6. เด็กหญิงทิพย์ณัชท์ชา  โกไศยกานนท์
7. เด็กชายธามม์  จรรย์นาฏย์
8. เด็กหญิงปภัชญา  ลิ่มรัตนมงคล
9. เด็กหญิงพิชชาภา  จีระพงศ์
10. เด็กชายภาราดาม  แก้วล่ามสัก
11. นางสาววาดทราย  ขันดา
12. เด็กชายสวิตต์  แซ่แต้
13. เด็กหญิงสิรภัทร  ตุลยพงศ์รักษ์
14. นายอิศรุณวงศ์  ภัทรรุ่งเรืองกุล
15. เด็กหญิงเรนี วาวินยา   กุย
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
2. นายเข็ม  กลั่นใสสุก
3. นายศิริธัญญา  ตันสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกษิดิ์เดช  ดำพลงาม
2. นายจีระศักดิ์  เจริญรัมย์
3. นางสาวชมพูนุช  พันพูทอง
4. นายฐณรัช  ศรีปทุม
5. เด็กชายณัฐดนัย  ดำพลงาม
6. นายธนศักดิ์  สีหะวงค์
7. นายธนาธิป  เสน่ห์ดี
8. นายธีรเดช  แถมมั่น
9. นายยุทธพงษ์  ปะรินรัมย์
10. เด็กชายศาสตรา  จงเจริญ
11. นายศิลปะ  ประคำทอง
12. นายสุทธิวัฒน์  มีศิริ
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
2. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
3. นายโกวิท  ยิ่งเกียรติคุณ
4. นายธนายุทธ  กาญจนานุช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ลัดเล็ง
2. นายชยางกูร  เดชปัญญา
3. เด็กชายชวินธร  แดงประเสริฐ
4. เด็กชายทรงกลด  เลี้ยงภักษาหาร
5. นายธนกฤษ  บุญจันทร์
6. นายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
7. เด็กชายธีราณุวัตร์  เจริญรัชต์
8. เด็กชายนิธิกันต์  ยอดฉุน
9. นายปริวัฒน์  สดไธสง
10. นายภาวัช  ศิลป์จารุ
11. นายรพี  พิลาหา
12. นายเตชิต  ฤทัยวิลาวัณย์
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
2. นายรณชัย  ถ้ำทอง
3. นายภูวิศ  แถวเพีย
4. นางสาวนันทพร  ผ่องพุฒิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายกิตติพิชญ์   หงษ์เวียงจันทร์
2. นายชยพล   พรโชคไชย
3. นายธนกฤต   จิตต์ย่องอำไพ
4. นายธนาธิป   สุพลา
5. เด็กหญิงธัญญ์รัตน์   ก่อเกิด
6. นายพงศภัค   พันธุ์ทับ
7. เด็กหญิงมัทนี   ทรงไตรย์
8. นายวัชรพงษ์   พุทธิสาร
9. นายวิศรุต   เกิดทรัพย์
10. นายสายลม   มีสมชีพ
11. นายสิทธินันท์   แสงอุทัย
12. นางสาวสุกัญญา   ประจันตะเสน
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
2. นายกิตติบดี   มิ่งเจริญวงศ์
3. นางสาวพิชญา  โพธิ์น้ำซับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กหญิงกวิตา  กิตติโชตินราแย้ม
3. เด็กชายกวินวัชร์  ศักดิ์สิทธิรัฐ
4. นางสาวกิรณา  วุฒิธนานันท์
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
6. เด็กชายชยากร  แก้วเมืองกลาง
7. เด็กชายชิษณุชา  ชลสิทธางกูร
8. เด็กชายธีริศรา  อุดมพัฒท์
9. เด็กชายนันทวัฒน์  ถิ่นไทรขึง
10. นางสาวปฐมาวดี  มหาอุป
11. เด็กหญิงปริยา  สุวรรณมณี
12. เด็กชายพงศ์พัทธ์  โสมศรี
13. นางสาวพิมลพรรณ  วิเชียร
14. นางสาวภัทรศรี  สุขสมกรณ์
15. นางสาวรวิภา  สุวรรณจักร
16. นางสาวศศิภา  อุดมพัฒท์
17. นางสาวสายชล  ฟักบุญเลิศ
18. นายสุวรรณภูมิ  สายทอง
19. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จันทร์หอม
20. นางสาวเปรมหทัย  ปัสสาวะโท
21. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นสุข
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
2. นางสาวณมลชนก  เข็มนิล
3. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
4. นายจิราพงศ์  จุติธนะเสฏฐ์
5. นางเดือนงาม  นามเมือง
6. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กชายคมสัน  เสริมศาสตร์
2. เด็กชายชนะสิทธิ์  แสงภู
3. นางสาวชวัลรัตน์  อยู่ศิริ
4. เด็กชายชายชาญ  บุญปก
5. เด็กชายณภัทร  ประทุมทอง
6. เด็กชายธนรัตน์  วาดสุทธาชีพ
7. เด็กหญิงนภัสสร  ส้มหวาน
8. เด็กหญิงนลินี  ล่ำสันต์
9. เด็กหญิงนันนิภา  ประวันนา
10. เด็กชายปิยพัทธ์  มีโพธิ์
11. เด็กชายปิยะณัฐ  สังขมาลัย
12. เด็กหญิงฟ้าใส  เนตรพรมราช
13. เด็กชายภวัต  ม้าเฒ่า
14. นายภาณุ  ไสสุทธิ์
15. นายรัชพล  แผ้วตัน
16. เด็กหญิงวรัทญา  แสนยม
17. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองหล่อ
18. เด็กหญิงอนุธิดา  ธรรมดา
19. เด็กชายเจษฎา  สมาน
20. นางสาวใบเตย  บางลาภ
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นางสาววรัญญา  พวงศรี
3. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกุลภรณ์  วาไชยะ
2. เด็กชายณตะวัน  ทับทอง
3. นายธนากรณ์  แย้มกลาง
4. นายธนาวุฒิ  กุศลส่ง
5. เด็กหญิงปณิตา  แพงพันธ์
6. เด็กหญิงปริยาภรณ์  หิรัญยะนันท์
7. เด็กหญิงปริยาภัทร  หิรัญยะนันท์
8. เด็กชายปิยวัฒน์  รัชตรังสี
9. เด็กชายปุญญพัฒน์  บุ้งทอง
10. เด็กชายพัชร์สกรณ์  จันทร์ฉวี
11. เด็กชายพุทธิพงษ์  แก้มพรม
12. เด็กหญิงฟ้าใส  โตไผ่
13. เด็กหญิงภริตา  สิงห์แก้ว
14. เด็กหญิงมนัสชนก  อ่วมงามขำ
15. นายรติพงษ์  แพงพันธ์
16. เด็กหญิงรวงข้าว  สุภาพ
17. นายศรัณย์รัชต์  ทองภู่
18. นางสาวอชิรญา  โพธิ์ทัย
19. เด็กชายอภินัทธ์  ทับทอง
20. เด็กชายอริย์ธัช  คำภีระ
21. เด็กหญิงแสงดาว  คำกองแก้ว
 
1. นายทยากร  คุ้มภัย
2. นายรณกร  มะโนวรรณ
3. นางสาวกัญญาณัฐ  นะยา
4. นางสาวกฤษชนก  โคตรทิพย์
5. นางสาวณัฐณิชา  ศรียาน
6. นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายจารุเดข  ชูเวชย์
2. เด็กชายจิตริน  หวังจิตต์
3. เด็กชายจิรกาล  สงวนรัตนโชติ
4. เด็กหญิงณิชากมล  บุฝ้าย
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินเพ็ง
6. เด็กชายอภิเชษฐ  เขียวคำ
7. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ติรกาญจนกุล
8. เด็กหญิงเขมนิจ  นิยมราษฎร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชชานนท์  น้อมรับพร
2. นายจารุวิทย์  ตั้งจิตร
3. นายปราณต์  มานทัศน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณัฐสรณ์  ทิพย์พยอม
2. เด็กชายทวีทรัพย์  ทรัพย์เกรียงไกร
3. เด็กชายทินณภพ  ลี้สกุล
4. เด็กหญิงธนพร  โตเงิน
5. เด็กหญิงนงนภัส  ปราบเภท
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วทับทิม
7. เด็กหญิงพรพระพุทธ  หอสว่างวงศ์
8. เด็กชายภัทรพล  ช่อไสว
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
2. นายคณน  ไชยพร
3. นางสาวนันท์นภัส  แนงแหยม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร   ลิ้มเจริญ
2. เด็กชายคณิศร   สระแสน
3. เด็กชายจิรเดช  ถาคำ
4. เด็กชายชนาธิป   จันทะนุย
5. เด็กหญิงณิชากร   รวมกลาง
6. เด็กหญิงประภาวดี  จวนสาง
7. เด็กหญิงปริญรดา  อะนุการ
8. เด็กหญิงพัชชา  คงน้อย
9. เด็กชายอดิศร  สุวรรณบน
10. เด็กชายอิทธิพล  ไพบูลย์
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายประธาน  พิรุณรัมย์
3. นางสาวกุสุมา  สุนทรวิภาค
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวกานต์ธิดา  ประทับสิงห์
2. นายจักรารัตน์  จตุรพรหม
3. นายจิระพันธ์  คุปตาภากรณ์
4. นายทาย  -
5. นางสาวธัญสุดา  กองมา
6. นางสาวฟิล์ม  -
7. นายรัตน์รวี  โม่ต๊ะ
8. นายสุริยา  -
9. นางสาวอัจฉรานันท์  วงศรีรัตนชัย
10. นางสาวเว  -
 
1. นายพงศภัค  ศรีสกุล
2. นางสาวหทัยชนก  พรหมสว่างศิลป์
3. นายบัณฑิต  ทองดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายจตุรภุช  ดวงแก้ว
2. นางสาวชุติกาญจน์  คงศิริ
3. นางสาวณัฐริกา  เทินสระเกษ
4. นางสาวธิญาดา  ทองเสม
5. นายธีระชาติ  ชูเมือง
6. นายปุรินทร์  เตชประสพชัย
7. นายพรภิเดช  เดชราช
8. นายภาคิน  ประเทืองวัฒน์
9. นางสาวสิรินดา  กางแก้ว
10. นางสาวสุพิชชา  ศรีนวล
 
1. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
2. นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนประทุม
3. นายเอกลักษณ์  สุริยะญาติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฏฐนันท์  น้อยอำไพ
2. นายธนชัย  สมุทรชัยสกุล
3. นายธนวัฒน์  น้อยอำไพ
4. นางสาวนภัสวรรณ  สือสกุล
5. นายนฤเบศ  นาครัตน์
6. นางสาวปิยาพัชร  อ่วมด้วง
7. นางสาวภัทรธิดา  หงษ์ศรี
8. นางสาวสุภาวดี  สลับวงค์
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
2. นายคณน  ไชยพร
3. นางสาวนันท์นภัส  แนงแหยม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรชยา  ภัสสรภาคภูมิ
2. เด็กหญิงณฎาษาฒ์  อินทจาร
3. เด็กหญิงณัชริญา  บริสุทธิ์ธรรม
4. เด็กหญิงณิชาลฎา  ฉัตรธรรมธร
5. เด็กหญิงลภัสรดา  งามสุจริต
6. นางสาวสิริกร  วงษ์นิกร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวพิมพ์ลดา  หงส์ธนรัตน์
4. นางสาวสุรีพร  นะตะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกัญญาพัชร  บุตตะ
2. เด็กหญิงชัญญพัทน์  จิตวิริยนนท์
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีละบาล
4. นางสาวปวีณ์ธิดา  สุขรัตน์
5. นางสาวปัญชลิดา  จิตร์มั่น
6. เด็กหญิงลภัสรดา  ภพสว่าง
7. เด็กหญิงวริฒิภา  จงจงประเสริฐ
8. เด็กหญิงวรุณรัตน์  ศิริอักษร
9. เด็กหญิงอภิญญา  หอมทอง
10. นางสาวเนตรนภา  บรรดิษ
 
1. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
2. นายประเวช  ผสมงาม
3. นายกฤษณะ  แสนคนึง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวฉัตรสิริ  สงฆ์จันทร์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ประเสริฐวงษ์
3. เด็กหญิงชมพิมาน  กิจสุภาพศิริกุล
4. เด็กหญิงชลภัสสรณ์  ชินทอง
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตรสม
6. นางสาวธมนวรรณ  ปันแก้ว
7. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็ญสุขสันต์
8. เด็กหญิงปภาวดี  พัชรงามสิริ
9. เด็กหญิงพัณฑิตา  อินสุ่น
10. เด็กหญิงภรภิชชา  โพธิ์ทองมา
11. เด็กหญิงรัตน์เกล้า  ภิรมย์กิจ
12. เด็กหญิงอนันตญา  ศิริมาตร์
 
1. นางสาวนฤมล  กันตังกุล
2. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
3. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
4. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวณัฐวรา  แนงแหยม
2. นางสาวนลินนิภา  ชุมภูวร
3. นางสาวภูษณิศา  ภัณฑารักษ์สกุล
4. นางสาวรุ่งทิวา  สีอ่อนรอด
5. นางสาวสุรินทรา  ละม้ายศรี
6. นางสาวอภิญญา  ศรีสง่ากุล
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
2. นายคณน  ไชยพร
3. นางสาวนันท์นภัส  แนงแหยม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายจักริน  หงษา
2. นายปริญญา  แซ่ก๊วย
3. นายวรวัฒน์  พึ่งสมบุญ
4. นายอธิบดี  ยศศิริ
5. นายอัครพล  ชมฤทธิ์
6. นายเดชาธร  สาหร่ายทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชชานนท์  น้อมรับพร
2. นายจารุวิทย์  ตั้งจิตร
3. นายปราณต์  มานทัศน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจิราทิพย์  พานิชสมบัติกิจ
2. นางสาวนวพร  ชมานนท์
3. นางสาวศดานันท์  สุขเกิด
4. นางสาวศิริประภา  นกจั่น
5. นางสาวสาริศา  ลาภเชษฐา
6. นางสาวอัจฉรา   สะใบทอง
 
1. นางกรกมล  วัฒนวิจารณ์
2. นายปริญญา  บ่อจักพันธ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สามหมอ
2. เด็กหญิงชญารัตน์  คล้ายสุบรรณ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงเผ่า
4. นางสาวณศิธาร  สีตา
5. เด็กหญิงธนพร  พันมูล
6. เด็กหญิงนลินี  โมอาน่า เฮาส์ชิลด์
7. เด็กหญิงนันท์นภัส  เสลานนท์
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  ลัทธศรี
9. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ดาศรี
10. เด็กหญิงอัจฉลาวดี  อ้นเอี่ยม
11. เด็กหญิงอาจรีย์  คำสะสม
 
1. นายกรรวี  ผมหอม
2. นายพงษ์เพ็ชร  ตะถา
3. นายณรงค์ศักดิ์  โรยอุตระ
4. นายธนพล  รักษา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวฉัตรสิริ  สงฆ์จันทร์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ประเสริฐวงษ์
3. เด็กหญิงชมพิมาน  กิจสุภาพศิริกุล
4. เด็กหญิงชลภัสสรณ์  ชินทอง
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตรสม
6. นางสาวธมนวรรณ  ปันแก้ว
7. นางสาวนันท์นภัส  เพ็ญสุขสันต์
8. เด็กหญิงปภาวดี  พัชรงามสิริ
9. เด็กหญิงภรภิชชา  โพธิ์ทองมา
10. เด็กหญิงภัททิยา  ชัยทอง
11. เด็กหญิงรัตน์เกล้า  ภิรมย์กิจ
12. เด็กหญิงอนันตญา  มีเจริญ
 
1. นางสาวสุรีย์วรรณ  ราชสูงเนิน
2. นางสาวนฤมล   กันตังกุล
3. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
4. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปริยา  หม่า
2. เด็กหญิงจิรชยา  ภัสสรภาคภูมิ
3. เด็กหญิงณฎาษาฒ์  อินทจาร
4. เด็กหญิงณัชริญา  บริสุทธิ์ธรรม
5. เด็กหญิงณิชาลฎา  ฉัตรธรรมธร
6. เด็กหญิงภรพุทธิกันย์  เหล่าคะเณย์
7. เด็กหญิงลภัสรดา  งามสุจริต
8. นางสาวสิริกร  วงษ์นิกร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวพิมพ์ลดา  หงส์ธนรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวกานต์ธิดา  ประทับสิงห์
2. นางสาวทัศณี  มั่นใจ
3. นางสาวธัญสุดา  กองมา
4. นางสาวบุปผา  ทวีอานุภาพ
5. นางสาวพัดชา  -
6. นางสาวฟิล์ม  -
7. นางสาวมานิตา  สุขแจ่ม
8. นางสาวอัจฉรานันท์  วงศรีรัตนชัย
9. นางสาวเว  -
10. นางสาวแก้ว  -
 
1. นายพงศภัค  ศรีสกุล
2. นางสาวกมลชนก  เงินงาม
3. นางสาวพิมพา  แพทย์วงค์
4. นายเกรียงศักดิ์  จันทวาศ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวกัลยารักษ์  สาลีนาค
2. นางสาวปัญจพร  บุญพบ
3. นางสาวศุภานิช  เลอสิทธิศักดิ์
4. นางสาวสิรภัทร  มุ่งโนนบ่อ
5. นางสาวอนุช  เจิมพันธ์นิช
6. นางสาวอนุธิดา  คำบุตรดี
7. นางสาวอาภัสร  อัศวเสวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชชานนท์  น้อมรับพร
2. นายจารุวิทย์  ตั้งจิตร
3. นายปราณต์  มานทัศน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกัญชพร  เตชจรูญจิตร
2. นางสาวณิชารัศม์   ศักดิ์เกษมรัตน์
3. นางสาวทัชชญา  ลาภสุทธิเกษม
4. นางสาวธนวรรณ  ปัญญามิตร
5. นางสาวนงนภัส  พุทธาทาป
6. นางสาวนุชจิตรา  รุ่งเรือง
7. นางสาวพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
8. นางสาวเขมิสรา  รัศมีจันทร์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวพิมพ์ลดา  หงส์ธนรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัคศร   สุศาโยธิน
2. นางสาวณิชกมล   ชื่นอู่ทรัพย์
3. นางสาวธัญดา   เปียวิเศษ
4. นางสาวปัญญ์ชลี   หว่านพืช
5. นางสาวพิชชาพร   ช่างประดับ
6. นางสาววริศรา   วิเชียรชูตระกูล
7. นางสาวศศิวิมล   หลอดทองแดง
8. นางสาวศุกร์ปรากร   บัวงาม
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวสุวจนี  พุ่มทอง
3. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
4. นางสาวชฎาพร  หว่านพืช
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   แสงจันทร์
2. เด็กหญิงญาณวดี   เกษี
3. เด็กหญิงณัฐนันท์   นุ่นอ่อน
4. เด็กชายธีรเดช   ธัญญะศรี
5. เด็กหญิงน้องหญิง   รึก
6. เด็กชายปรวัฒน์   สาคร
7. เด็กชายปรีชา   เมฆทา
8. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์   สุขสวัสดิ์
9. นายภูผา   อำพล
10. เด็กหญิงวัชลาวลี   สิงหพันธ์
11. เด็กหญิงศินันท์พร   อำพล
12. นายศิวา   สออนงค์
13. นายสุธนัย   หอยสังข์
14. เด็กหญิงอภิสรา   จันทาป
15. นางสาวแระ   วงค์
16. เด็กชายไตรรงค์   ธนากิจ
 
1. นายอรรถพล   ชัยนอก
2. นายอดิศักดิ์   แสงจันทร์ดี
3. นางสาวอรอนงค์   แหวนวงษ์
4. นางสาวอรอุมา  พูลเพิ่ม
5. นายวุฒิชัย  มีสำราญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อาจณรงค์ฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัณฑ์ณณัฐ   ใจดี
3. นางสาวกัลยรัตน์  ลาภพันธุ์พรหม
4. เด็กหญิงกุลปริยา  หม่า
5. เด็กหญิงจิรชยา  ภัสสรภาคภูมิ
6. เด็กหญิงณฎาษาฒ์  อินทจาร
7. เด็กหญิงณัชริญา  บริสุทธิ์ธรรม
8. เด็กหญิงณิชาลฎา  ฉัตรธรรมธร
9. เด็กหญิงนันทวดี  ตั้งธนาธรทิพย์
10. เด็กหญิงพัฒน์มาศ  ทรัพย์ทวี
11. เด็กหญิงภควรรณ  เพ็ชยมาตร
12. เด็กหญิงภรพุทธิกันย์  เหล่าคะเณย์
13. เด็กหญิงลภัสรดา  งามสุจริต
14. เด็กหญิงลักษณียา  นาคสุก
15. นางสาวสิริกร  วงษ์นิกร
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางสาวพิมพ์ลดา  หงส์ธนรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงซอนี  -
2. เด็กชายธนภูมิ   สมประสงค์
3. เด็กหญิงธัญสินี   เสงี่ยมดี
4. เด็กหญิงนิรดา   ฝั่นเฝือ
5. เด็กหญิงปัฐมาพร   มีสิทธิ์
6. เด็กหญิงพลอยปภัส   ภิรมย์พร้อม
7. เด็กหญิงพัชรากร   บุญช่วยนางเดียว
8. เด็กหญิงลลิตา   เรือนจันทร์
9. เด็กชายวราทร   ทิมแท้
10. เด็กหญิงศศิตา   เรือนจันทร์
11. เด็กหญิงสวพรรณ   ศรวงษ์
12. เด็กหญิงสิริรัตน์   ลำโพง
13. เด็กหญิงสุริศา   ทั่งทอง
14. เด็กหญิงเปิ้ล  -
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ดีจันทึก
16. เด็กชายเอกพันธ์   อ่อนจิ๋ว
 
1. นายกัญญาภัทร   เกษมสุข
2. นางสาวจารุพรรณ   ชวนชิต
3. นายจีรัชญ์  ภักดี
4. นางสาวสุจิตรา  สมวาส
5. นางสาวธริษฐาณันท์  เถกิงกร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกมลทิพย์  ทิมตระหง่าน
2. นางสาวการณ์นัฐชา  จำปา
3. นางสาวชุติมา  นาฎวรดิลก
4. นางสาวนงนภัส  ปุยสาลี
5. นางสาวนฤมล  มุงคุณดี
6. นางสาวปณิตา  บุญเกิน
7. นางสาววิณารัตน์  วงศ์ธนาวัฒนกิจ
8. นางสาวศิวรรณรดา  จิตวิริยนนท์
9. นางสาวสุพรรษา  ศักดิ์ทอง
10. นางสาวอทิตยา  อยู่เป็นสุข
11. นางสาวอรดา  ไชยสา
12. นางสาวเกตน์นิภา  ผโลทัยดำเกิง
 
1. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
2. นายประเวช  ผสมงาม
3. นายหาญชนะ  บุญทิน
4. นายกฤษณะ  แสนคนึง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกนกลดา  กปิญชลานนท์
2. นางสาวกัญชพร  เตชจรูญจิตร
3. นางสาวณัฏฐณิชา  ถนัดกิจ
4. นางสาวณิชารัศม์   ศักดิ์เกษมรัตน์
5. นางสาวทรรศชล  สิทธิโรจน์
6. นางสาวทัชชญา  ลาภสุทธิเกษม
7. นางสาวธนวรรณ  ปัญญามิตร
8. นางสาวนงนภัส  พุทธาทาป
9. นางสาวนุชจิตรา  รุ่งเรือง
10. นางสาวปพิชญา  วราตินันท์
11. นางสาวพรสวรรค์  คุณาโรจน์เดชา
12. นางสาวพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
13. นางสาวอัญชสา  เหลืองอุไร
14. นางสาวเขมิสรา  รัศมีจันทร์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวพิมพ์ลดา  หงส์ธนรัตน์
4. นายปฏิวัติ  เพ็ชรรัตน์
5. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกัญญารัตน์   สวนสวรรค์
2. นางสาวขนิษฐา   แดงเกตุ
3. นายณฐกร   คงศิริ
4. นางสาวณัฐกานต์   โหจันทร์
5. นายณัฐธเดชน์   หนาแน่น
6. นางสาวณัฐวรรณ  เผ่าผม
7. นายธนพัต   พุทธสอน
8. นายธีรสิทธิ์   ศรีศักดิ์
9. นายปฐวี   หอยมุข
10. นางสาวพัชราภรณ์   ส้มเทศ
11. นายพีรพัฒน์   วงศ์ดำเนิน
12. นางสาวมณฑกาญจน์   เครือนาค
13. นายรัตนพงษ์   คำป้อ
14. นายอมรเทพ   บัวแก้ว
15. นางสาวเกษมณี   ลุ่มบุตร
16. นางสาวเสาวลักษณ์   ศิลปศร
 
1. นายธราธัส   จำเริญวัตติ์
2. นางสาวมัลลิสา  สำราญราษฎร์
3. นางสาวศุภาพิชญ์    ปานบุญ
4. นางสาวนพวรรณ   ใจบรรเจิดกุล
5. นางสาวฐิติมา   จินดาพฤกษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กชายนัทธพงศ์   ชุมนุมพร
2. เด็กหญิงปรีชานุช  น้ำฟ้า
3. นางสาวมณีรัตน์  บูรณเจริญกิจ
4. นายสวิตต์  ระดาดาษ
5. เด็กหญิงอรปรียา  จุกสีดา
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ลอองสุวรรณ
2. นายนนท์ณัฏฐ์  จันทรเนตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นายชิษณุชา  มั่นเสดาะ
2. นายพีรพัฒน์  ใจดี
3. นายรัชเมธี  จอมโพธิ์
4. นางสาวสุภาพร   ชาววังเย็น
5. นางสาวโศศิษฐา  สอนสงวน
 
1. นางสาวชลธิชา  ชตานนท์
2. นายกิจจา  เดชพุ่มไสว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นายณัฐสิทธิ์  เอี่ยมปรีชา
2. นางสาวพวงชมพู  ศรีคำ
3. นายภควรรฒ  ผาริโน
4. นายภูมิเพชร  กงชัยภูมิ
5. นางสาววิชญาภรณ์  บุตรหนองแสง
 
1. นางสาววิลัลดา  มณีสม
2. นายสมศักดิ์  แหวนเงิน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวฑิฆัมพร  หาญคำหล้า
2. นายสิรภพ   จันทร์สุข
 
1. นางบุญรัตน์   แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี   สารศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวธนพร  อารี
2. นายพีระภัทร  ธรรมวัฒนา
 
1. นางสาวจิรภา  นามนัย
2. นายราชันย์  ขุนทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงภัสส์พิชชา  ภวิศชวินโชค
2. นายวรชาติ  วิมลขจรยศ
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวปณิตา  วงษา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงลภัสรดา   แก้วบริสุทธิ์
 
1. นางสาวอรัญญา   ผลจิตต์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภวิตรา  ดำรงศีล
 
1. นางกนกวรรณ  จุนาศัพท์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปศุฏา   อ่วมประเสริฐ
 
1. นางสาวอรรถจิมา   โคษา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวอชิรญา  ไชโย
 
1. นายนภัทรวิชญ์  โอริส
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายโกเฟอร์  สุนทรกุล
 
1. Mr.Philip  Durham
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายแทนคุณ  รอดพ้น
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทิพาศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาสเปน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายวัชรพงษ์  เพชรเทศ
2. นายวัชรเกียรติ  ไชยพูน
 
1. นางสาวภีรดา  ทองจีน
2. Mr.Enrique Serrano  Osuna
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาสเปน ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนรกมล  อุทโธ
2. นายสุวรรณภูมิ  ทัศนาญชลี
 
1. นายสานนท์  คุววัฒนานนท์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาสเปน ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวพิชณาศ   ชวดนุช
2. นางสาววิลาสินี  เพียรพัฒนกิจ
 
1. นางนิญมาส   เมฆฉาย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายนันทวัฒน์  ตองติดรัมย์
2. นายปภาวิน  ทับสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  เจนรชต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกฤชสุดา  สินาทวรกุล
2. นางสาวกฤติยาณี  คลาดโรค
 
1. นางสาวยลดา  กิวงพรม
2. Mr.AUNG THU HEIN  -
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจันทิมา   ฤทธิ์จันทร์
2. นางสาวนิศาชล   รักขุมแก้ว
 
1. นางธนัฏฐา   นาบุญ
2. นางสาวสโรชา   เอื้อจิตสันติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพีรพัฒน์  โพธิ์ประยูร
2. นางสาวอรกัญญา  นวมศิริ
 
1. นางสาวขวัญตา  ดาบคม
2. Mr.Zar Ni  Aung Tun
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายพงศ์พิศุทธ์  เพ็งสุข
2. นางสาวอินทุอร  ทาหนองค้า
 
1. นางสาววรนัณ  ชนะรัตรวิเดช
2. นางจุฑารัตน์  วรรณพริ้ง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกนกพล  ยอดมณีบรรพต
2. นางสาวปิยฉัตร  คัมภีรางกูร
 
1. นางสาวชลิตา  พ่วงเจริญ
2. นางสาวธัญญารัตน์  เติมพงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเขมร ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวอริสรา   เรืองภักดิ์
2. นางสาวเบญจวรรณ   ขออ้อมกลาง
 
1. นางสาวศศิธร   เพชรนิล
2. นางกชกร   มิ่มกระโทก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเขมร ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งนภา  บุญเกิด
2. นางสาวอรนิภา  โทชาติ
 
1. นางสาวปวันรัตน์  จำเริญ
2. นายนพดล  ธงชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเขมร ม.4-ม.6 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  แสนสมัคร
2. นายภูวดล  เจรัมย์
 
1. นายอภินันท์  จันดี
2. นางอำไพ  คณะเมฆ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวธัญชนก  บัวดัง
2. นายธิติสรณ์  เตโชอภิวัฒนกุล
3. นายวิศรุต  อาจบำรุง
4. นางสาวศุภางค์กุล  บุญไชย
5. นางสาวสะวันนา  อุนนาภิรักษ์
 
1. นางสาวพิมชนก  วิริยจารี
2. นางสาวนพวรรณ  บัวจูม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายณัฐจินต์  ขำคง
2. นายวจกฤษณ  ผิวสอาด
3. นางสาวสุภาวดี  เรืองศรี
4. นางสาวสุวิชญากร  สุวรรณเล็ก
5. นางสาวแก้วขวัญ  บุญกว้าง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เอี่ยมพล
2. นางสาวสุธีราภรณ์  ทองคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวนภิชชา  อรัญชัยเวช
2. นางสาวนันทนิชา   นันทะวงค์
3. นางสาววิมลพรรณ  ลิ่มเริ่มสกุล
4. นายสิรวีร์  อัคคีสุวรรณ์
5. นางสาวเจตน์รดา   งามกาละ
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์
2. Mr.Kazuma   Matsuo
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  มีรัตน์
2. นางสาวทักษพร  อมรเดโช
3. นางสาวปาลิตา  ศรีสุริยะ
4. นางสาวพลอยไพลิน  วีระนนท์
5. นางสาวสุวิชชา  ปุภาษี
 
1. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
2. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกุลสินี  รักวงศ์สกุล
2. นายพีรพัฒน์  ประทุมศรี
3. นางสาวมัลลิกา  แท่นทอง
4. นางสาวรวิสรา  เรือนคง
5. นางสาวอรอนงค์  อร่ามเรือง
 
1. นางสาวอารยา  ตุ่นทา
2. MissYoo  Dajung
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกนุช  จรรยาฉลาด
2. นางสาวกุลธิดา  ศรีสังข์
3. นางสาวชุติมณฑน์  สุขระ
4. นางสาวธมนวรรณ์  เรียงเล็กจำนงค์
5. นางสาวพณิชย์การ   คำภากุล
 
1. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
2. MissHyejeong  Seo
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายกิตตินันท์  พรหมเสนา
2. นางสาวณิชาภัทร  พุ่มภักดี
3. นายพศิน  สายะเวส
4. นางสาวรัตติกานต์  จานนอก
5. นางสาววิรดา  สวยคำ
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
2. นายธัญญวิทย์  วุฒิสว่างวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกอรมน  เกศณรายณ์
2. นางสาวกันต์กนิษฐ์  อ่อนสันเทียะ
3. นางสาวจิณัฐตา  จินา
4. นางสาวภัทรธรณ์  ทรพับ
5. นางสาวรัตธิชา  วิมาณ
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
2. นางสาวปุณยวีร์  อินทร์คุ้มวงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวกันยรัตน์   พันธ์บุรี
2. นางสาวบงกมณ   เอี่ยมพ่วง
3. นายปฏิภาณ  เกิดไผ่ล้อม
4. นางสาวพิรญาณ์  ภูพิลา
5. นายภูสิทธิ์   พิเศษฤทธิ์
 
1. นายนันธวัฒน์  ทับเงิน
2. นายธนัท   ธนสีลังกูร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกฤษภพ   จันวนา
2. นางสาวกอปร์สุข  นาคสิงห์
3. นางสาวกุลธิดา   พุ่มทอง
4. นายทัตเทพ  ศิริรักษ์
5. นางสาวนราธร  สิวะนาวิน
 
1. นางสาววรันธร  เจริญรูป
2. นายบุณณริศร์  ประเดิม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวจีนิรา   อ่อนละออ
2. นางสาวปลายฝน   ศักดิ์เสาระยะ
3. นางสาวปะการัง  ดีทองอ่อน
4. นายภูธเนศร์  พันธุ์เพิ่มพูล
5. นางสาววรัญทร   ตั้งศิริวิชัยกุล
 
1. นางสาวพิมพ์นรี   สองเมือง
2. นายชัยณรงค์  จันทร์ภักดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 84.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวณัชนันท์  ศิริไธสง
2. นางสาวณิชา  ช่วยชบ
3. นางสาวนันท์นภัส  พงศ์เจริญหรัญ
4. นายศรีบรรพต  วงษ์คำ
5. นางสาวเขมจิรา  หงษ์สุพรรณ
 
1. นางสาวสุทธินีย์  สุดประเสริฐ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สัตตะรุจาวงษ์
 
1. นางสาวจินดา  ไขตะขบ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายชิติโชติ  สงวนดีกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  บัวระพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวณภัทร  พิมเสน
 
1. นางรัตน์ดา  สุขเหลือ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  ไตรพัชร์
 
1. นายประสิทธิ์  ประมูลจักโก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายธรณัส  สินสร้างบุญ
 
1. Mrs.Maria Theresa  Imperial
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวพริมรตา  กัลยาทอง
 
1. นายตะวัน  แสงทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาสเปน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวฐานุตา  จิตรานุกิจกุล
2. นายธัชพล  แก้วตาทิพย์
3. นางสาวพิมพ์วิมล  วิริยะจันทร์
4. นายยศวร  อัตตนาถ
5. นางสาวสิริยากร  เตียงทอง
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  สังขพันธานนท์
2. นางสาวกาญจนา  วงศ์กมลาไสย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาสเปน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกรกนก  นุชอ่อง
2. นางสาวชุติภา  บัวเจริญ
3. นางสาวธันยาภัทร์  ขวงพร
4. นางสาวปวริศรา  วิเชียรราชัย
5. นางสาวปิติพร  แป้นโก๋
 
1. นางสาวภีรดา  ทองจีน
2. Mr.Enrique Serrano  Osuna
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาสเปน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวจันทนิภา  สืบนาค
2. นางสาวจิตรลดา  ยงทอง
3. นางสาวณัชชา   แซ่ผุง
4. นางสาววฬาพร  โพธิชัยรัตน์
5. นางสาวสิริยุพา  กรมเกลี้ยง
 
1. นายพิพัฒน์  สุนทรโชติช่วง
2. MissMaria  Tierno Armas
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายกอบุญ  กอสงวนมิตร
2. นายกานต์นิธิ  จิตประสพเนตร
3. นายชวินธร  ธูปทอง
4. นายณฐนันท์  โคนอก
5. นายธันวา  บุตรไพโรจน์
 
1. นายณัฐพล  เจนรชต
2. นางสาวปุณยิศา  ศิริชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษารัสเซีย ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวขวัญนภา  พินิจการ
2. นางสาวญาณิศา  ปฐมพรสุริยะ
3. นายณธภัส  ธงอาญาสิทธิ์
4. นางสาวนพรัตน์  อ่อนน้อม
5. นายเสฏฐพันธ์  รอดสำราญ
 
1. นางสาวชณัฐญา  จุลนัย
2. นางสาวจรสพร  นาคปฐม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นางสาวน้องคิด   จันทร์ดาวสุกใส
2. นางสาวมนัสนันท์   สุมังคะละ
3. นายอนุพล   ตึกห่อ
4. นายออมทรัพย์  สามหล้า
5. นายอัศวิน   วิชญาภิวัฒน์
 
1. นายชลัชธารา  แสนตรามาส
2. นางสาวสุจิตรา  สิงห์บุบผา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายณัฏฐกิตติ์   จำเนียรกาล
2. นางสาวรัตนกร  ภุมรินทร์
3. นางสาวศิริพรรษา  สอบสวน
4. นางสาวอภิชญา  ทองสุก
5. นางสาวอัญชิสา  ทองสุก
 
1. Mr.AUNG THU HEIN  -
2. นางสาวยลดา  กิวงพรม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเมียนมา ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกรกนก  สว่างใจ
2. นายคณาธิป  กลัดทอง
3. นายณัฐพร  สีดี
4. นางสาวณิชากร  ทองอรุณ
5. นายวชิรวิทย์  บุญมีโชติ
 
1. นางสาวขวัญตา  ดาบคม
2. Mr.Zar Ni  Aung Tun
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายคาร์ลอส  แหล่งหล้า
2. นายธนภัทร  จันทร์สำเภา
3. นางสาวธัญพิชชา  อ้วนศรีเมือง
4. นางสาววรพิชชา  สังข์ยิ้มพันธ์
5. นางสาวสุปรียา  ดวงขาว
 
1. นางสาววรนัณ  ชนะรัตรวิเดช
2. นางสาวฉัตรสุดา  พิมพา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวผกาวลี   บุดดี
2. นางสาวพฤศศิริ   หัตถสาร
3. นางสาวภาวนา   ศิริพงษ์
4. นางสาวรวิสรา   พูลผล
5. นางสาวรินรดา   นนทิกร
 
1. นางสาวศศิธร   เพชรนิล
2. นางกชกร   มิ่มกระโทก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวชนินาถ  สุขสวัสดิ์
2. นางสาววรัญญา  ฉิ่งสูงเนิน
3. นางสาวศิริวรรณ  แสงนวล
4. นางสาวสุกัญญา  นุชศรี
5. นางสาวสุธาสินี  สีนน
 
1. นางสาวตะวันนา   สังคะรินทร์
2. นางสาวจิตฤดี  บุญมี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  สิทธิ
2. นายณัฐพล  น้อยประเสริฐ
3. นายวรากร  วงษ์สุวรรณ
4. นางสาวสุจิรา  เนียรแก้ว
5. นางสาวอัญธิกา  เทพคำปลิว
 
1. นายอภินันท์  จันดี
2. นางสาวปุณยวีร์  ไกรรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายกุศลิน  ประทุมแก้ว
 
1. นางสาวปริชญา  ติชะพันธุ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายยศวินทร์  อังศุจันทร์
 
1. นางสาวหทัยชนก  ภูมินา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงภคมน   โกญจนพันธ์
 
1. นางสาวจรรยวรรธน์   พิมหะศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวพิชญาภา   คูสินทรัพย์
 
1. นายศรยุทธิ์  จันสม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวสุณัฏฐา  บัวเกิด
 
1. นางสาวพิชยา  ตรงวิริยะสุทธิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงภัสริตา  ภักดีรัตน์
2. เด็กหญิงอติกานต์  เจนเกรียงไกร
 
1. นางสาวสิริพรรณ  ถาวรจักร์
2. Miss XIAO RUI  ZHANG
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงดาริน   ณภาธนนนท์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   วุฒิ
 
1. นางสาวชญานิศา   พรชื่นบาน
2. นางสาวกาญจนาทิพย์   หนูภัยยันต์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงกชพร  ทุเรียน
2. เด็กหญิงเทพรัตน์  แช่มเจริญพร
 
1. นางสาวภิญญดา  คนึงคิด
2. Mr.Cho  Li-Yang
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  พฤกษ์ทยานนท์
2. นางสาวสุภัสสร  คำภิละปาวงศ์
 
1. นางสาวพิชชาอร  อารีมิตร
2. นางสาวจันทา  จำปีกลาง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกานต์กวี  อุดแก้ว
2. นางสาวทอฝัน  เจริญวงศ์
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดแก้ว
2. MissLi  Yifei
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายชิษณุพงศ์  กองสมบัติสุข
2. นางสาวเบญญาภา  บุญเสริมสุข
 
1. นางสาวสุปรียา  สุดประเสริฐ
2. นายกฤตพงศ์  มูลมี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นายก้องภพ  อาจหาญวงศ์
2. นางสาวสุชญา  ไชยมาตย์
 
1. นางสาวพิมนภา   ชาติกานนท์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธิตาพร   วานิชพงษ์พันธุ์
2. นางสาวเพชรนภา   มหิดุลย์
 
1. นางวรรณกาญจน์   อุ่นจิตรพันธุ์
2. นายอรรถพล   แซ่ย่าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายภูธนา  สุทธิอภิวัฒน์
2. นายลภัสกร  ไชยมิ่ง
 
1. นายจักรพงษ์  แซ่หลี่
2. นางสาววาสนา  เพชรรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณภัทร  เอี่ยมองค์
2. นางสาวพัชรีพร  มาศมัณฑนะ
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
2. นางสาวสุวีนา  พันธุมี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกนกนภัส  แสงนิล
2. นางสาวณัฏฐณิชา  การุณรักษ์
 
1. Dr.Tatsu  Tsuruishi
2. นายธิติ  ไชยันติร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจรัณญา   กัลยาณพจน์พร
2. นางสาวศุภรดา   ผิวงาม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   อยู่ประยงค์
2. นายธนันพัชญ์   ตันติคงพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  บุญพันจันที
2. นางสาวศิรดา   นันทกิจกำธร
 
1. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
2. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐธิดา  วรเมธี
2. นางสาววีรดา  จำนงค์นารถ
 
1. นางสาวศศิมา  จอมศรี
2. Mr.SANGWOO  CHO
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณิชาพัชร์   บุญรอด
2. นางสาวสุธินี   หาญคำภา
 
1. นายนิติธร   ษัฏเสน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทร์ประเสริฐ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวครองขวัญ  ดอนปานไพร
2. นางสาววิชาดา  นันสา
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
2. นายธัญญวิทย์  วุฒิสว่างวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวธนพร   ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวสุชัญญา  ยอดน้อย
 
1. นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน
2. นางสาวสุภัทริภา  ทองจีน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณฐพร  เจียมอาตม์
2. นางสาวถิรดา  ปิ่นปรีเปรม
 
1. นางภวิสรา  กฤษฎาพรรณ
2. นางสาวนาถลดา  ยอดเพชร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพิริญา  ชัยยะ
2. นายเผ่าภัค   วิเชียรสินธุ์
 
1. นางสาววรันธร  เจริญรูป
2. นายบุณณริศร์  ประเดิม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวกุลิสรา  อุ่นถา
2. นางสาววิชญาพร  สิงหรัตน์
 
1. นางสาวสุทธินีย์   สุดประเสริฐ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาววิไลลักษณ์   บุญรุ่งเรือง
2. นายอัครวินท์  จิตจรูญ
 
1. นางสาวนุชนาฏ   ราชบวร
2. นางสาวพิชญ์วรัญ   เลาหรุ่งพิสิฐ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายดนุเดช  มิ่งแม้น
2. เด็กชายธนกฤต  มากมูล
3. เด็กชายธีรพงศ์  ดีมาก
4. เด็กชายวรชัย  สุพรรณชาติ
5. เด็กชายวุฒิชัย  เทพคีรี
6. เด็กชายศตวรรธ  นกน่วม
7. เด็กชายสารวิน  เทพนิมิตร
8. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์ช่วง
 
1. นางสาวไข่มุก  หังสบุตร์
2. นายอนุวัฒน์  ไชยวรรณคำ
3. นายสมยศ  จุลหอม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชยพัทธ์  องค์ไทร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสาสุข
3. เด็กชายธนพัฒน์  เต้นลือ
4. เด็กชายปภาวิชญ์   อ่อนศรี
5. เด็กชายพรชัย  สระทองอ้อย
6. เด็กชายภคิน  ร้อยโทสาย
7. เด็กชายศุภวิชญ์  กำมะณี
8. เด็กชายอภิชาต  รอดขำ
 
1. นายณรงค์  ชูเชิด
2. นายปิยวิทย์  แก้วรักษ์
3. นางสาวศกลวรรณ  อุ่นคง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกันต์ธีร์  ชอบชน
2. เด็กชายจัตุมงคล  สีลางาม
3. เด็กชายชนาเมธ  จัตุกุล
4. เด็กชายธัญเทพ  รัตนสินทร์
5. เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล
6. เด็กชายภูเมธ  วัฒนปัญญาขจร
7. เด็กชายเจตน์  นามสุโพธิ์
8. เด็กชายเปรมชัย  ศรีคงรักษ์
 
1. นายสราวุฒิ  คะเรรัมย์
2. นายสิรภพ  นักเสียง
3. นายธนาดุล  สุทธิรัตน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายชนนพงศ์   สังวรณ์
2. นายธีรภัทร  สุขสม
3. นายภูมิภัทร  พูลผล
4. นายวาคิม  แสงวงศ์
5. นายสุธน  วงษ์ประดิษฐ์
6. นายเสรี  บุญกองชาติ
 
1. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
2. นายวิศิษฏ์  หนาแน่น
3. นายพชร  สายรัตน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชามงคล 1. นายกรณ์ดนัย  แข็งขัน
2. นายยุทธพลชัย  บ้านกลางดิลก
3. นายวงษ์วุฒิ  ถิ่นนาสวน
4. นายวรรชัย  พรมมา
5. นายสิรภพ  เขตแววควง
6. นายอิทธิฤทธิ์  กรึงไกร
 
1. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
2. นายปิยวัฒน์  ตั้งพรชัย
3. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นายฉัตรชัย  ภู่คงพันธ์ุ
2. นายณัฐภัทร  ภากรศิลป์
3. นายปกรณ์  ไพเราะ
4. นายพัชรพล  เสนเภา
5. นายพิพัฒน์พร  หมอยาดี
6. นายรัฐภูมิ  ศรีกานิช
 
1. นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์
2. นายปรัชญา  ทองสุข
3. ว่าที่ร้อยตรีปฤษดา  กำลังคลี่
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกชกร  ธนสารกุล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญมาภิ
3. นางสาวซิลซิเอ  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงนฤมล   เฉยโฉม
5. เด็กหญิงนิกาญดา  ปาแสนกุล
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพ็งพินิจ
7. เด็กหญิงพริบพันดาว  ราตรีโชค
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทารักษ์
9. เด็กหญิงมาณิตา  กรสมบัติ
10. เด็กหญิงวริศรา   โพธิ์วัน
 
1. นางสาวอัจฉริยา  นาคอ้าย
2. นายธีรวัต  นวลภักดิ์
3. นางสาวอุไร  แก่นสัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมายครอบกลาง
2. เด็กหญิงญาตาวี  ศรีหา
3. เด็กหญิงตวงทอง  มหาเนตร
4. เด็กหญิงธีรพร  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงพรนภัส  สุดมี
6. เด็กหญิงศิโรธร  แก้วดวงดี
7. เด็กหญิงสุปัญญา  สันติวรรักษ์
8. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณนอก
9. เด็กหญิงเพียงออ  ขำบางเลน
10. เด็กหญิงแพรไพริน  จำปาพรม
 
1. นางสาวดวงใจ  งามเลิศวงศ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   เทพวาที
3. นายอณพัทย์   โกเจริญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. นายการิน แม็กซ์ซิม  โรเยอร์
2. เด็กชายจักริน  ชนะพาล
3. นายธัญสิทธิ์  สมศรี
4. นายนรวิชญ์  แป้นอินทร์
5. นายภัทรจินดา  ดะนา
6. เด็กชายรุ่งระวิญ  ทองรุ่ง
7. นายรุ่งระวิน  เพชระบูรณิน
8. นายวัชรากรณ์  กูลเกื้อ
9. นายศิวัฒน์   ทิวาพัฒน์
10. เด็กชายเจ้าพระยา  วิลาศรี
 
1. นายชัยรัตน์  ค้าไม้
2. นายฤทธิพร  พึ่งอยู่
3. นางกรรณศมา  พึ่งอยู่
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวกานต์สินี  การะเวก
2. นางสาวจิณณพัต  จำปาแพง
3. นางสาวชนิดาภา  อุปวัตร
4. นางสาวช่อแก้ว  รอดนุสนธิ์
5. นางสาวฌานา  ปั้นเกตุ
6. นางสาวพลอยไพลิน  ศุภการ
7. นางสาววชิรญาณ์  กาญจนกูล
8. นางสาวสุภาพร  เหลืองตรงกิจ
9. นางสาวหทัยชนก  กลิ่นอุบล
10. นางสาวอาฑิมา  หรั่งฉายา
 
1. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
2. นางสาวกมลลักษณ์  กล่ำสกุล
3. นายณัฏฐภิสิษฐ์  โต๊ะงาม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐชา  แสนท้วม
2. นางสาวณัฐกฤตา  ศรพรมมาส
3. นางสาวธัญลักษณ์  ยอดสุรินทร์
4. นางสาวพัชรมน  จินดาสิงห์
5. นางสาวมณีรัตน์  มายา
6. นางสาววรรณนิษา  ชาวงาใต้
7. นางสาววลีรัตน์  เนื้ออ่อน
8. นางสาววัชราภรณ์  กิจเดช
9. นางสาวศิริพรรณ  ชายทุ่ย
10. นางสาวสิริยากร  แสงศิริวุฒิ
 
1. นางสาวปรีนัฐญา  รากกระโทก
2. นางสาวสาวิตรี  ชูจันทึก
3. นายเลิศ  จันทร์คำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัฒนานิคม 1. นางสาวณัฐธิดา   เนติธรรมรัตน์
2. นางสาวพิมพ์ราวัล   แซ่หลอ
3. นางสาวรินรนีย์  อุ่นกาย
4. นางสาวรุ้งตะวัน  กมลชิตร
5. นางสาวสวรรณยา  ชูวงษ์
6. นางสาวสุกัญญา   ฉ่ำศิริ
7. นางสาวอชิรญา  นิลาบุตร
8. นายเทพพิทักษ์   ศรีภุมมา
9. นายเมฆรินทร์   ปะติตัง
10. นางสาวไปรยา   วาจาอ่อน
 
1. นางสาวอโรชา  สลุงใหญ่
2. นางสาวรัศมี  เฮงอรุณ
3. นางสาวมาริสา   ลอยแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงกรชนก  วรรณศรี
2. เด็กหญิงกุสุมา  ชัยพานิช
3. เด็กชายธนภูมิ  มณีมาศ
4. เด็กชายพงศ์พิพัฒ   จริงจิตร
5. เด็กชายพีรพุฒิ  ช่างทอง
 
1. นางสาวสุชีวัน  อยู่คง
2. นางสาวศุภกานต์   สุขหอม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  ราชพรมมา
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ขุนคำ
3. เด็กหญิงภัทรภร  คำษร
4. เด็กหญิงสวามิณี  สุมาทร
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันดี
 
1. นางสาวพรพิรุฬห์  หอมสุวรรณ
2. นางดวงฤทัย  ช่วงชัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงกฤษณา  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงกัลยา   พวงลำเจียก
3. เด็กหญิงฐานิกา   แซ่ม้า
4. เด็กหญิงนวรัตน์   วิงวน
5. เด็กหญิงสุทาศิณี  เอี่ยมเฟื่อง
 
1. นางสาววรรณวิไล  ภักดีรักษ์
2. นางสาวพุทธิตา   มงคลสาร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกิตติพร   จินดารัตน์
2. นายชยังกูร   รักสี
3. นายฐากูร   ชมสุวรรณ
4. นางสาวณภัทร   สว่างศรี
5. นางสาวณัฐภัทร   พลายระหาร
6. นายณัฐภัทร   คำอินทร์
7. นางสาวมัจจิมา   เฟื่องฟุ้ง
8. นางสาวสุภาวิดา   ระวิวรรณ
9. นางสาวโสภิดา   แก้วลอยฟ้า
10. นายไชยฤกษ์   โพธิ์ทองคำ
 
1. นายกวี   โพธิสุธา
2. นางสาวณัฏฐ์ธนัน   ระวิพงษ์
3. นางประนารถ   ปิ่นทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกฤติมา   สุพรรณพงษ์
2. นางสาวจังคนิภา  จิรวัฒน์
3. นางสาวชุติมา  ภักดิ์จำนงค์
4. นางสาวณัฐชา  วงศ์วาสนา
5. นางสาวนริสรา  พิพัฒน์
6. นางสาวน้ำผึ้ง   
7. นางสาวรังสินี  ผดุงกุล
8. นางสาวอชิรญา  สิริมีสง่า
9. นางสาวอังศุมารินทร์  สันติถวิล
10. นางสาวเจติยา  ทรัพย์ไพบูลย์
 
1. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
2. นางสาวชนกพิชา  เจริญพร
3. นายจุมพล  บุญมี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาพร  อู๋เวียงคอย
2. นายจักรภัทร  แสงทอง
3. นายธนรินทร์  ยามพวา
4. นางสาวปัญจณัท  บุญประคอง
5. นายพีรพัฒน์  เข็มต้น
6. นายวิศรุต   หมีเงิน
7. นายวีรภัทร  เฮงที
8. นางสาวสุดารัตน์  เหลืองขมิ้น
9. นางสาวเกตุนรินทร์  โหมกพิมาย
10. นางสาวเกศรา  ดำขำ
 
1. นางสุรีรัตน์  อักษรประดิษฐ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย   เชื้อนิล
3. นางพัชรินทร์  คงสมบัติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงกุลิสรา  สระทองอ้อย
2. เด็กหญิงธิดามาศ  ทองยอดเกรื่อง
3. เด็กชายระพีภัทร  มิ่งขวัญ
4. เด็กหญิงรัชฎา  รุณเกตุ
5. เด็กชายวุฒิชา  เนตรช่วงโชติ
 
1. นางสาวนููรีดา  ยือโร๊ะ
2. นางสาวปวริศา  เหลี่ยววงศ์ภูธร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤติน  กิตติธนากร
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  คนคล่อง
3. เด็กชายธิติพัทธ์  วัฒนากร
4. เด็กหญิงพรนภัส  ทองปัตย์
5. เด็กหญิงเขมิกา  ชีวรัศมี
 
1. นางชนิดา  อิงคสุวรรณ
2. นางสาวนภัทร  คชพงษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกันยพัชญ์  ธัญธนาวิวัฒน์
2. เด็กชายฐณัฏฐ  ทับที่สุด
3. เด็กหญิงวรภร  ฤทธิ์แสวง
4. เด็กหญิงศุภากร  สายเนตร
5. เด็กหญิงสุรัชนา  สุขจิตต์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ปานสีนุ่น
2. นางสาวนภาพร  หริมเจริญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายจารุวัฒน์  มหาพล
2. นางสาวธนกานต์  ด่านนอก
3. นางสาวสิตาพัชญ์  ศิริสุขกิตติ์ธนา
4. นางสาวอิสรีย์  เทพมงคล
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  จันจุ้ย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
2. นางสาววารุณี  อยู่เชื้อ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายธีรสิษฐ  เอี่ยมสะอาด
2. นายบูรพา  เปรมปรีดา
3. นางสาวลดาวัลย์  ประทุมเนตร
4. นายอดิพล  พวงมาลา
5. นางสาวอภิชญาภา  ไชยวงศ์
 
1. นางภัสรัญ  สระทองนวล
2. นางจันทร์เพ็ญ  ปานชู
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐนันท์  กลัดทอง
2. นางสาวธนพร  สีสอาด
3. นางสาวปภาวดี  สิงแก้ว
4. นางสาวภคพร  รวงผึ้ง
5. นางสาวมานิตา  บุตรหวาน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ยี่สิ้น
2. นายรัฐธรรมนูญ  วงรักษา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงธัญญลักษมณ  อัครศรีประไพ
3. เด็กหญิงอภิชญา  คำแก่น
 
1. นางวรรณา  ปันส่วน
2. นางสาวอุมาพร  คืดนอก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินเรือน
2. เด็กหญิงนงนภัส  รัตนางกูร
3. เด็กหญิงนุชนาฏ  ผิวขำ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณิชชาอร   ค้าผล
2. เด็กหญิงทักษพร   มาประจักษ์
3. เด็กหญิงพิจิกานต์  คาดพันโน
 
1. นางสาวเพชรประภาร์   ชุมสาย
2. นางสาววันทนี   กุลสวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวพิมพ์มาดา  สิริวุฒิวิวัฒน์
2. นางสาวสลิสา  เจริญสุข
3. นางสาวเฌอปราง  พยัคฆะโส
 
1. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ขาวเผือก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวปภาพิมพ์  ศรีพรทม
2. นางสาวศิรินนิศษา   ธนาปรีชากุลวัชร
3. นางสาวเหนือธารทอง  ศรีชมภู
 
1. นางโศรยา  จิราสารสวัสดิ์
2. นางสาวกชณัฐชา  อุตทาพงษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวนงนภัส  ก้อนนิล
2. นางสาวภัทราพร  นัทธพงษ์
3. นางสาววรรณพร  สร้อยนวม
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
2. นายยุทธนา  ปัญญา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชานินาถ   วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงรสิตา   ชาวโพงพาง
3. เด็กหญิงอรุณี   สุขสันติถาวร
 
1. นายพรชัย   คล้ายศิริ
2. นางสาวศมณพร   เรืองสิทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงดั่งฤทัย  จันทะสี
2. เด็กหญิงรัญชิดา  สุคนธรส
3. เด็กชายสิดทิเดด  บุนทะลาด
 
1. นางนันทวรรณ  นามวงษ์
2. นายชัยมงคล  นพเธา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปล้องพันธุ์
2. เด็กหญิงวีรยา  เบญจปัญญาวงศ์
3. เด็กหญิงอิสรีย์  สว่างใจ
 
1. นางสาวกรุณา  รามัญจิต
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาวพรนภัส  ขุนพิทักษ์
2. นางสาวพิชชาอร  สุขสำราญ
3. นางสาวลลิดา  นิยมผล
 
1. นางนันทวรรณ  นามวงษ์
2. นางสาวภัทราวัลย์  วิเศษะภูติ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวชนิดาภา   ยิ้มสาย
2. นางสาวพัทถลัชนันท์   มงคลสวัสดิ์
3. นางสาววริศรา   จันทร์มริต
 
1. นายอธิวัฒน์  พูลเพิ่ม
2. นางสาวณัฏฐนิช   เยี่ยงมานิต
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกิรณา   สระทองกลั่น
2. นางสาวณิชชา   ปิ่นประชานันท์
3. นางสาวเขมจิรา   ชูนำชัย
 
1. นางนิตยา   สังข์มา
2. นางศรีวรรณ   โชระเวก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายมนัสวิน  ทองบ่อ
2. นายเอกมันต์  หมั่นศรี
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวรัชณีวัลย์  ธรรมรัตตานนท์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายอรรถชัย  สร้อยอากาศ
2. นายอาจหาญ  น้อยเทศ
 
1. นายธีระพล  พฤฑฒิกุล
2. นายจงรัก  ปรีชาวัชกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายธิติพันธ์  สุนทรปฎิคม
2. นางสาวปภาวรินท์  กิจพจนีย์
 
1. นายณัฐภัทร์  กลิ่นประชุม
2. นายอรงกรณ์  ทองพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษกร  ศตรัตพะยูน
2. นายพาทิส  ตันติสุขารมย์
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายวุฒิศักดิ์  ลีพรหมมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายภณ  รัตนพิชญชัย
2. นายศิวกร  ศรีวีระกุล
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวคีตภัทร  จันทร์พิทักษ์
2. นายนนทกร  ศรีชัย
 
1. นายพงศกร  แสงเพิ่ม
2. นายธนดล  เมธาวี
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. เด็กชายจิรภัทร  ปานขาว
2. เด็กชายณัชพล   วารินทร์
3. เด็กชายณัฐพล   เครือกุณา
 
1. นางสาวพรรณทิพา  ตริบุณฑริก
2. นางสาวธนพรรณ   นาคโขนง
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงณศิณัสฐา  แก้วบวร
2. เด็กชายภัควัฒน์  มีแก้ว
3. เด็กชายศุภรักษ์  โพธิวงศ์
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธนทร   วรนัทสิทธิกร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ธนปัญญาอมร
3. เด็กชายอรรฐาวิณทฐ์   โดษะนันท์
 
1. นายกวินวิชญ์   พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์   แสงนาค
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายธนกร  สัจจาธรรม
2. เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรงาม
3. เด็กชายศุภณัฐ  รุจิขจรเดช
 
1. นางมณฑกานต์  มาลา
2. นางสาวรัตนา  วิหกเหิร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชนาภัทร  แซ่จัง
2. นายณภัทร  เจียรวิจิตร
3. นายศิระภัทร  ไทรพงษ์พันธ์
 
1. นางนลินาสน์  เข็มณรงค์
2. นายวรวุฒิ  อินต๊ะชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1. นายณพสัญญ์  จีระวัฒนะนนท์
2. นางสาวภิญฐ์สิตา  เนียมอินทร์
3. นายอภิภูมิ  ชื่นชมภู
 
1. นางสาววรงรอง  ศรีศิริรุ่ง
2. นายปราการ  พูนผล
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชานาธิป   เขียวฉอ้อน
2. นายวรชัย   พิกุลขาว
3. นางสาวสาริศา   เชิดปรุ
 
1. นายกวินวิชญ์   พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์   แสงนาค
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1. นายคุณากร  อุรัจจเสวก
2. นายนาวิน  จักรธิฤทธิ์
 
1. นายธนบัตร  ฟักทอง
2. นายกิตติพจน์  เณรแตง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายกรวิชญ์  สามิตโสตถิ
2. นางสาวพัชรี  พวงธรรม
 
1. นายธวัชชัย  พรมวงค์
2. นางสาวอุมาพร  รักศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายวัธนพัทธิ์  พิศาลสรกิจ
2. นายอชิตพล  กระจ่างจันทร์
 
1. นางสาวโสภา  สุขนิคม
2. นายสุริยา  ทรัพย์เฮง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายธามัน  ฟักแฟง
2. เด็กหญิงเกตุนรินทร์  อาชีวะ
 
1. นางสาวอาทิตยา  เฟื่องสำรวจ
2. นายพีรภัทร  ฉัตรสุวรรณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช   ภาระบุตร
2. เด็กหญิงโยษิตา   ด่านปาน
 
1. นางภูริศา    รัตนวิจิตร
2. นางสาวกนกรัตน์   จำเนียรสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกิรณา  จรูญกูล
2. นางสาวชนัญธิตา  เอกวัตร์
 
1. นางสาวเกศทิพย์  จ้อยศิริ
2. นางสาวศุทธินี  จตุรภักดิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ศรีศักดิ์
2. เด็กชายเก้า  ดูดดื่ม
 
1. นางสาวชญาภา  รุ่งโรจน์ธีระ
2. นายเอกพันธ์  กาฬภักดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายณัฐพงศ์   สมบูรณ์กุล
2. เด็กชายธรรมิก  ธงธนานุรักษ์
 
1. นางสาวสุชารี  พูนปาล
2. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกมลชนก   พุ่มมาลา
2. เด็กหญิงธิชา   ติมินทระ
 
1. นางสาวศรัณยา   พรชัย
2. นางสาวชลิดา   ศรีพรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรัฎฐ์    นิลกล่ำ
2. เด็กชายวุฒิธิกุล    ศุภชิตกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา   จันทะขาล
2. นายพชรพล   พลธี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายวัฒนา  พัดการค้า
2. เด็กชายสุทธิภัทร  เพิ่มธัญกิจ
 
1. นางสาวศรารักษ์  แซ่อึ้ง
2. นางสาวพัชรี  ทองทักษิณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชยังกร  ศรีเดช
2. เด็กชายอภิลักษณ์  พุ่มจำปา
 
1. นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว
2. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นายธีรพงษ์  ตุงโสภา
2. นายหงษ์สุพรรณ  ขันตี
 
1. นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว
2. นายเจตริน  ธรรมโชโต
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธนวัฒน์  ทองสวรรค์
2. นายภัครพงษ์  ยานุพรหม
 
1. นายสุจิน  โมทะจิตต์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอู่ทอง 1. นางสาวธณัฐวดี   บ่อบัวทอง
2. นางสาวพัชราภรณ์  โพธิ์ยิ้ม
 
1. นางสาวคนึงหา   พรมเพชร
2. นายนฤเทพ   สุขประเสริฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกษิด์เดช  ร้อยดวง
2. เด็กชายสพลดนัย  เชี่ยวชาญ
 
1. นายบัญชา  เพ็ชรบุรี
2. นายวรวัช   ภัทรากิจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  สว่าง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ทรัพย์สถาผล
 
1. นางสาวสุวนี  ลลิตเลิศล้ำ
2. นางสาวปฏิพร  ชมชิด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายฐิติพงศ์  ราชธานี
2. นายอรรถพล  หาดขุนทด
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นายชนานันต์  พัฒนศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวฐิติรัตน์   สุโอฬาร
2. นายณรงค์พล   นิยม
 
1. นางคมคาย   ปวุตตานนท์
2. นางสาวปรารถนา   ดาวเจริญพร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวธนพร   พูลสวัสดิ์
2. นายนิติภูมิ   นิ่มเรือง
 
1. นายนวพัฒน์   เก็มกาแมน
2. นางสาวตุลารัตน์   แสนตอ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธนพัฒน์  ทองทา
2. นายพัฒนศักดิ์  ทองฟัก
 
1. นายธนการ  เทียนห้าว
2. นางชวลี  เจริญสมบัติ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวมาริสสา  กฤตยานนท์
2. นางสาวอิงฟ้า  จึงชัยชนะ
 
1. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวอรญา  ศรีผูย
2. นางสาวอรัชพร  มงคลสิทธิ์
 
1. นางสาวิณี  ฉิมพาลี
2. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายปรมี  แถวโสภา
2. นายอิทธิวัฒน์  สวนอนันต์
 
1. นายณรงค์ชัย  หล่อประเสริฐ
2. นางสาวเมทินี  นิชี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมา  สการะเศรณี
2. เด็กหญิงวิมุตรา  สาหร่าย
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายพงศ์สรรค์  จันทร์แสงแก้ว
2. เด็กชายสุรชา  ก้อนเครือ
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายพิชยะ  จำปาศรี
2. เด็กชายวุฒิกร  พุ่มศิริ
 
1. นางสาวยุพเรศ  ขาวฉ่ำ
2. นางสาวแพรวพรรณ  คาดสนิท
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายศรุติ์  อาจณรงค์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  กรีประชา
 
1. นางสาวศิริขวัญ   สุขขีพันธุ์
2. นายภาณุเดช  เกตุบ้านท่า
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายคภัสดี  แสงชื่น
2. เด็กชายธีรภัทร  แสนโสม
 
1. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
2. นายสราวุธ  วงษ์จู
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  พึ่งโพธิ์ทอง
2. เด็กชายวงศกร  เชื้อเพชร
 
1. นายวินัย  ศรีใสคำ
2. นางสาวนัทดาว  ภูฆัง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายพงษ์พิชัย  หงษา
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  ใจกล้า
3. นายสราวุฒิ  เฉียบแหลม
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นางสาวปาณัสม์กัญ  วงศ์กระต่าย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กชายธนภูมิ  อุดมศรี
2. เด็กชายธรรมรักษากุล  บุญเหลา
3. เด็กชายเฮง  เวง
 
1. นายศราวุธ  เผ่าพันธ์
2. นางสาวศิราวรรณ  พันธวัน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกชกร  หนูหนอง
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  ลิขิตธนาวัฒน์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  พรหมมาลี
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นางสาวศิริพร  อุนธุโร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายจักรพงษ์  ทองใบ
2. นายนภัสกร  เพิ่มพล
3. นายสุกนต์ธี  ใจดีเจริญ
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายกฤษณะ   นาคนุ่ม
2. นายธนกฤต  นาคสวัสดิ์
3. นายอัฐพงษ์  เมฆสุวรรณ
 
1. นางสาวประภาภรณ์   อ้นภู้
2. นายธนพงษ์  โฉมสอาด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายธณภัทร  วงค์แสงจันทร์
2. นายวริทธ์  ปัญญาแจ้ง
3. นายเสฏฐวุฒิ  สัมมา
 
1. นางสาวพิชญ์สินี   จันผาย
2. นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  หินนท์
2. เด็กชายสิรดนัย  เชื้อบัณฑิต
3. เด็กชายอัครเดช  มลิจันทร์
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักคีรี
2. เด็กชายพีรภัทร  รื่นรมย์
3. เด็กหญิงอรนลิน  ลุคามคูหา
 
1. นายสุขุม  ชินวงศ์
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายฉัตรดนัย  เปรมอมรกิจ
2. เด็กชายธนนนท์  คชเดช
3. เด็กชายเดชาธร  วิริยะพันธุ์
 
1. นางสาวภาวิณี  พรมเย็น
2. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นายวงศกร  สุขขันติราษฎร์
2. นายอนุสรณ์  เถาะปีนาม
 
1. นายวศิน  ภูฆัง
2. นางลดาวัลย์  มาลาวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายกฤษฎา  แสงสุข
2. นายนนทกร  เกิดเชื้อ
3. นายพีรเดช  อนุภาพยุทธชัย
 
1. นายจักรพล  วิเศษสมิต
2. นางสาวปวีณา  แก้วสำโรง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายพิตรพิบูล  หงส์สทัตกานนท์
2. นายภูผา   แสงทอง
3. นายแทนคุณ   สงวนศักดิ์
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นายบรรณทนา   หูทิพย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดวงใจ  กล้าหาญ
2. เด็กชายภูวิศ  โคกเลี่ยม
3. เด็กชายอัครวินท์   เทียนทอง
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายธนัช   ก่อสุวรรณสกุล
2. เด็กชายพงศ์ธนา    ดวงสนธิ
3. เด็กชายพัฒน์ภูมิ   ทาสระคู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงศกร  งามประเสริฐ
2. นายนนทวัฒน์  ภูมี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกิตติภูมิ  ศิริพรมพิศาล
2. นายยศสรัล  จันทร์เขียว
3. นายวรรณชัย  แสวงการ
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายสุรศักดิ์  ศิริอุดมโชค
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชญา   อัตโยโค
2. นายพุทธิพงศ์  งามกาละ
3. นายศรายุทธ  สายนิยม
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1. นายวชิรวิทย์  ยางสูง
2. นายไวกูณฐ์นาถ  จริยสุธรรมกุล
 
1. นายพิศิษฐ์  บุญประเสริฐศักดา
2. นายส่งเสริม  สุทัศนะพานนท์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายคุณานนต์  วันเย็น
2. นายมนกานต์  โกศลวิชญะ
3. นางสาวสุภาวิตา  ศิริประภาวดี
 
1. นางจันทิมา  นุชฉัยยา
2. นายพลกฤษณ์  อนันตรักษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายนะโม  รัตนชื่น
2. เด็กชายประสิทธิชัย  ใจบุญสวัสดิ์
3. เด็กชายปรเมษฐ์  กาญจนศรีสุนทร
4. เด็กชายรวิน  เดชอาคม
 
1. นายณัฐพล  พุทธานุ
2. นายฉัตรปกรณ์  ถนอมรัตน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เหลืองมหามงคล
2. เด็กหญิงปริศนา  สุตนนท์
3. เด็กชายอัศนี  ลาภลักษมี
4. นางสาวเปรมปภา  วิไลลักษณ์
 
1. นายศราวุธ  เผ่าพันธ์
2. นางสาวกชวรรณ  สร้อยสน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มุงคุลโคตร
2. เด็กหญิงปุณยนุช  ชวนชม
3. เด็กหญิงมุกสวย  ศรีบุตรตา
4. เด็กชายไซเวียร์   จื้อหมิง อึ้ง
 
1. นางสาวเพชรรัศมี  กัณหาไธสงค์
2. นางสาวพิชญ์สินี  จันผาย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายภูวิศ  ไผ่สุวัฒน์
2. นางสาวศิริกาญจน์  ฟักศรีเมือง
3. นายสรรพศาสตร์  ทองแถม ณ อยุธยา
4. นายเกียรติยศ  พุ่มดียิ่ง
 
1. นายวสันต์  อุส่าห์ค้า
2. นายวรปรัชญ์  สดเอี่ยม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายคณาธิป  ชัยวริศ
2. นายจีรวิทย์   พิบูลย์ไพร
3. นายธนภูมิ  พลรบ
4. นายสรวิศ   ผดุงกุล
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายสุรศักดิ์  ศิริอุดมโชค
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกรินทร์   สิทธิบุศย์
2. นายธีร์ธวัช   สุขมงคลรัตน์
3. นายศุภกิตติ์   ศิริไสยาสน์
4. นายสรวิชญ์   ผลประพฤติ
 
1. นายสุนทร   เรืองภักดี
2. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีจันโคตร
2. เด็กหญิงภัชรพร  รักไทย
3. เด็กหญิงวาริน  โพธิ์แสง
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤตกร  รื่นฤทัย
2. เด็กชายณัฐชนม์  วงศ์จันทร์
3. เด็กชายพงศกร  จันทร
 
1. นายศิริพงศ์  เงินบุคคล
2. นายมาโนช  ครอบครอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 1. เด็กชายจารุพัฒน์  แก้วแดงดี
2. เด็กชายปิติ  เอกตา
3. เด็กชายอภิสร  บุญเทียม
 
1. นายภูมิศักดิ์   พิศูจน์
2. นายประกาศิต   ยังตาล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นายธีรพรรณ   ครองพิมลมาศ
2. นายเอกภพ  สร้อยสูงเนิน
3. นายใหม่   อนันต์ทวีโชค
 
1. นายธเนศ  ศิริกมลนันท์
2. นายภาคภูมิ   บุญพึ่ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายกฤษณะ  กาญจนโกศล
2. นายณัฐพล   วงแหวน
3. นายสาธิต  พานทอง
 
1. นายมาโนช  ครอบครอง
2. นายศิริพงศ์  เงินบุคคล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนกฤต  ประสงค์ดี
2. นายศึกษกะ  นินนะมะ
3. นายอภิรักษ์  สาลีกิจ
 
1. นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์
2. นายมงคล  จิ๋วเชย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์สายตา
2. เด็กหญิงณภัทรนันท์  เปล่งพานิช
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ยิ้มละม้าย
 
1. นางสาวสุนันทา  เกษมสวัสดิ์
2. นางสาวเวธกา  ชุมทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิลามณี  แจ้งศิลป์
2. เด็กหญิงสัจจพร  วิเศษชู
3. เด็กหญิงโมนา  อิบบราฮิม อาฮาหมัด คาเด็ม
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นางศิรินันท์  ยันอินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงภาพิมล   ทะมา
2. เด็กชายมานัส   ดุ้งกลาง
3. เด็กหญิงสาวิตรา   หอมสนิท
 
1. นางสาวปานประทีป   ชัยสนาม
2. นางวรรชมน   พิศาลเศรษฐกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นางสาวชุดา  จันทร์ศรี
2. นางสาวรัฐทิดา  บัวศรี
3. นายสราวุฒิ  มีสุขมาก
 
1. นางสาวพิกุล  ยิ่งกำปั่น
2. นางสาวศรัญญา   กลิ่นจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวรุ่งนภา    ยศศักดิ์ศรี
2. นางสาววรรษมน   ยันตะพันธ์
3. นางสาวสุพัตรา    อินทรเกษร
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์   หงษ์โต
2. นางสาวเพ็ญศิริ  หงษ์งาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกชพร  เข้มแข็ง
2. นางสาวซาร์เนีย  วังยูโซ๊บ
3. นางสาวพัทรธิดา  สิงหะชัย
 
1. นางสาวสุนันทา  เกษมสวัสดิ์
2. นางสมใจ  คลังวิจิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) 1. เด็กหญิงจันทิมา   ชาวนา
2. เด็กหญิงดวงกมล   ศุภรปรีดากุล
3. เด็กหญิงพฤกษา   พรมมาจันทร์ดา
4. เด็กหญิงสุพัตรา   สุตพรม
5. นางสาวอนงค์พร   พิมพาพักตร์
6. เด็กชายอรรถพล   แสนกล้า
 
1. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
2. นางสาวเหมียวดี  สระเงินสิงห์
3. นางสาวคำปั่น  ศรีมหาไชย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงถิรมันตินี   เนตรอัมพร
2. เด็กหญิงธนัชพร   เร่งพัฒนพิบูล
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์   เทียนทอง
4. เด็กหญิงปนัดนันท์   จิรศิรินุพันธ์
5. เด็กชายวรากรณ์   สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงอัมพาพัชร์  จิรกัลยาลักษณ์
 
1. นางวราภรณ์   ตระยางค์กูล
2. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
3. นายนนท์ธิชัย  ประทุมสิทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชูชื่น
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หาญประสพ
3. เด็กหญิงธนภร  นนท์ไกร
4. เด็กหญิงปณิตา  โรจนวิจิตร
5. เด็กหญิงวรัญญา  มัธยูนุช
6. เด็กหญิงอัธยาศัย  ภูสุวรรณนานนท์
 
1. นางสาวราตรี  ลภะวงศ์
2. นางชลลดา  ชำนาญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวกฤษณพรรณ  ลิยงค์
2. นางสาวพีรดา   แดงเต๊ะ
3. นายรัชชานนท์  ไรโปง
4. นางสาวลัดดาวัลย์  หมื่นเดช
5. นางสาววิชิดา  พรหมจันทร์
6. นางสาวศิริวรรณ  คชเหี้ยม
 
1. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
2. นายสมภาร  พราห์มณีย์
3. นายสายัณห์  เจือจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวชลธิชา   ลี้ศิริสกุล
2. นายณฐพล  ไชยณรงค์
3. นางสาวนุชจรี   ถีระวงษ์
4. นางสาวปรารถนา  สังสี
5. นางสาวพรรัตน์ดา  อนานู
6. นายวัลลพ  สว่างสุข
 
1. นายกิติคุณ  รสแก่น
2. นางทรงสุดา   พวงแก้ว
3. นางสาวชนัฐกานต์   คงสมจิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกมลชนก   มีชาญ
2. นางสาวจีรนันท์   คงเขียว
3. นางสาวธนิศา  ขำคง
4. นางสาวธินิดา   คำติ๊บ
5. นางสาวปนัดดา   สอนจันทร์
6. นางสาวสุภาวิณี   ใจแก้ว
 
1. นางสาวปนัดดา   หวานชะเอม
2. นางอุไรรัตน์   เอี่ยมสอาด
3. นางสาวกันยารัตน์   กลิ่นแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 99.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอู่ทอง 1. เด็กชายณัฐภัธร   เขียวเซ็น
2. เด็กชายภัทรพล   ศรีประทุม
3. เด็กหญิงรติรัตน์   จำปาทอง
 
1. นางสาวสุนิสา   เครือปาน
2. นางสาวอำนวยวิทย์    ใจดี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงอภิชา   เพ็งอุ่น
2. เด็กชายอัครวินท์   บู่ทอง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เขียวรี
 
1. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์
2. นางสาวศุภรัตน์  ต้นพันธุ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนิตา  บรรเจิดจรัสเลิศ
2. เด็กหญิงมัญฑิตา  ดวงสนิท
3. เด็กหญิงมาริสา   สนั่นเกียรติเจริญ
 
1. นางสาวธัญรดา  แก้วโวหาร
2. นางสาวนิศาชล  เที่ยงธรรม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจินดาหรา  บุตรธรรม
2. นางสาวมลธิรา  อัมรสุคนธ์
3. นางสาวสรัลพร  หิรัญพฤกษ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ก๋องแสน
2. นางสาวสุขใส  มงคลธนตระกูล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจารุวรรณ   นิกรมมุนินทร์
2. นางสาวณัฐชนันท์   กุลนอก
3. นางสาวอภิชญาน์   แก้วภักดี
 
1. นางสาวฉัตรสิรินทร์  มีสุข
2. นางสาววารุณี  ศศะนาวิน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 1. นางสาวพัชริดา  ลาขุมเหล็ก
2. นางสาวสรัญญา  นนทฤทธิ์
3. นายอานุภาพ  วาทิตตาคม
 
1. นายสัญญา  อาภาสโชคทวี
2. นางสาวรุ่งทิพย์  คำปา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวรวิภาส์  วรรณะ
2. นายศิวพล   วิงชัยภูมิ
3. นายศุภกฤต   บุญวงษ์
 
1. นางสาวสุภาพร   มีบำรุง
2. นางดุจเดือน   มีใจดี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปิยาภรณ์  มณีวงษ์
2. นางสาววันเพ็ญ  วงค์ลัวะ
3. นายวีรภัทร  ศรีพรหมมา
 
1. นายธรรมนูญ  ทัดภู่
2. นางสาวเสาวรส  ประสานนาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวคีตาพร   อมัติรัตนะ
2. นายธีรพงศ์   กุลครอง
3. นางสาวพัชรีพร   ตันมณี
 
1. นายสกล   ตรีเดชา
2. นางสาวพรรณลักษณ์   ธนาชัยจรัส
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายหัสดินทร์   หินพิเศษ
3. เด็กชายเเกว   กรี
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นายกฤษณะพงศ์   สงคง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ไตลังคะ
2. เด็กหญิงปวริศา  อุดมลาภ
3. เด็กชายศิวัช  จันทศรี
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
2. นายนิรันดร์  เดือนพงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวภัทรลภา  แซ่ฉั่ว
2. นางสาววศินี  ประสานวงษ์
3. นางสาวอรกัญญา  กอดสันเทียะ
 
1. นางสุวรรณา   ดิษธรรม
2. นางสาววารุณี  ศศะนาวิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายณัฐพล   เปรมปรีดิ์
2. นายธีรภัทร  งามสะอาด
3. นายภูสิทธิ  บัวไสว
 
1. นายวัชรพล  เงินแท่ง
2. นายปุนภพ  ปรมาธิกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวกนกกร   ประสิทธิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   เเซ่ฮ้อ
3. นางสาวภัทราพร   เเสนหลวง
 
1. นางสาววรามน  บุญเจริญ
2. นางสาวนิภาพร  นนธิสอน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ปานาง
2. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ทรงบันดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   คูณหาร
 
1. นางสาวปริชาติ  รัตนประหาต
2. นางสาวชุตินันท์  ตระกูลชัยชนะ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายพชรดนัย  สอาดวงค์
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศิริมานพ
3. เด็กชายพีรธัช  วังศรี
 
1. นายจิรกฤต  คูไพริน
2. นางสาววลัยลักษณ์  ภูศรี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงวรรดิตา  พึ่งพา
2. เด็กหญิงอนิชา  จันทรงาม
3. เด็กหญิงอรนิดา  บัลลังพรมราช
 
1. นางสาววาสนา  ทองพูนตระกูล
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายธนพล   เอราวัล
2. นางสาววิมลสิริ   กำไลทอง
3. นางสาวสาริณี   คุ้มอยู่
 
1. นางสาวจรรยา   จิตมีธรรมเลิศ
2. นางสาวกชกร   เนียมเงิน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวขนิษฐา  เกิดประวัติ
2. นางสาวณัฐกฤตา  กุลบุตร
3. นางสาวอณัฐพร   โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ก๋องแสน
2. นางสาวพิชาดา  สนแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นางสาวนิรุชา  กล้าราญรอน
2. นางสาวพรรณภัทร์  เจียวยี่
3. นางสาวอรวีร์  ถ้ำแก้ว
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นายฐิติกร  บุตรเลิศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทพเรียน
2. เด็กหญิงชลธิชา  พอกสนิท
3. นางสาวณิชานันท์  ระยับศรี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
2. นางสาวญาญ์ฐณัฐฐ์  กลมเกลียว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญชลี  รัตนะราช
2. นางสาวศศิปภา  กนกกรรณ์
3. เด็กหญิงเอื้อกันต์  บันลือปัญญาดี
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  นิลพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงจิรัชญา  พรมปากสา
3. เด็กหญิงนรพร  ทองหลวง
 
1. นางสาวอริยา  กันทะวงค์
2. นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวดรุณี   บัวแดง
2. นางสาวธัญมาส   จินดา
3. นายนที   อิฐทอง
 
1. นางสาวธิวารัตน์   ศรีมุกดา
2. นางสาวพิทธิยา   รุนสำโรง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวณัฐสุดา   เลาะหมัด
2. นางสาวมลจิรา  ชูสุข
3. นางสาวสิริญญา   รูปสูง
 
1. นางสาวสุจิตตรา  กลิ่นสุคนธ์
2. นางสาวศิราภร   นาบุญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวธมนพร   ประกายรุ้งทอง
2. นางสาวรักษิณา  กลัดหว่าง
3. นางสาวสุพิชฌาย์  วงษ์ไกรนารถ
 
1. นางสาวรวินท์นิภา  กลิ่นด้วง
2. นางสาวสไบทิพย์  เลิศวัฒนเรืองชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศ  เเช่มเสือ
2. เด็กหญิงพันดาว  สุธีบำรุงพันธุ์
3. เด็กหญิงลภัสลดา  สุขสุเมฆ
 
1. นายภัคพล  พีระพงษ์
2. นางสาวชนิกานต์  นิธิธนากุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกิตติพงศ์  จิระพัฒนาเจริญ
2. เด็กชายปริวัฒพุฒิ  อ่อนบาง
3. เด็กชายสิริอธิษฐ์  ธนวชิราภรณ์
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญชัย
2. นางสาวปัณณภัสร์  ทาโบราณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิริสัมพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรัตน์  ศรีประทุม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขสำราญ
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางสาวลำดวน  เทียนรุ่งเรือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกรรภิรมย์   เพ็ชรวงค์
2. นางสาวบัณฑิตา   พรมลี
3. นางสาวรัชนก   สิงห์ทองวงษ์
 
1. นางสาวอัมพร   วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา   ร่มโพธิ์รี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธนกร  ต่อประสิทธิ์กุล
2. นางสาวสรยา  สุขจิตต์
3. นางสาวสุธิดา  กุมภาพันธ์
 
1. นางอิชยนิติ  มูลชอบ
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญล้อม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายวรากร  หงษ์ษามณี
2. นายเข่ง  ไม่มีนามสกุล
3. นายแต๊ะเมียรอู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายนพดล  กล้วยหอม
2. นางสาวสรินญา  สุขเจริญประเสริฐ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกรรวี  เรืองเทศ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จุลนิพิฐวงษ์
3. เด็กหญิงมิลตรา  วงค์คำวัง
 
1. นางสาวอัญชลี   แสงทอง
2. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายกฤตติกุล   ขันตี
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญศิริ
3. เด็กชายธนวัฒน์  เสรียุวราษฏร์
 
1. นางสาวกุสุมา  เก้าศักดา
2. นายกรพิสุทธิ์  กันทเสน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยา  นพสาย
2. เด็กหญิงพัฒนา  บุญเทือน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นพสาย
 
1. นายศิริวัฒน์  เทียนเพ็ชร
2. นายณัฐธกฤษ  สุขวังไทร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวชมพูนิกข์   ดวงรัตน์มณีโชติ
2. นางสาวอภิสรา   พูลขวัญ
3. นางสาวอาทิตยา   ทาเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา   คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี   แสงทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกัลยกร  สุโพธิ์
2. นางสาวณัชชา  โป้สมบุญ
3. นางสาวธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวรัตนาวลี  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวสุญาดา  สว่างอารมณ์
3. นางสาวสุนิสา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  พันธ์วัฒนะ
2. นางสุมล  โพธิ์พึ่ง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายภูว์ฤณ  ชัยบวรสกุล
 
1. นางสุมาลี  ขุนศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  ทองคำ
 
1. นางสาวอทิติยา  สุทธิ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. เด็กชายอานนท์  คล้ายสุบรรณ
 
1. นางธัญยวีร์  ซื่อสัตย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศักดิ์ไพฑูรย์
 
1. นายวิชิต  เครือยา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายวสุธันย์  ตันติวัฒนสุทธิ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงชลาลัย  ภู่วัลนา
 
1. นางสาววรรณฤดี  เหรัญญิก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. นายจิรเดช  อินทร์ท้วม
 
1. นายนวพล  สาธุชน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ฤทธิชู
 
1. นายศักดิ์ชัย   กล้าหาญ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงชญาดา  ชูประเสริฐ
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายณัชพัทธมน   ลายทอง
 
1. นางพิมพา    ดาวบริบูรณ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์  เผ่าผาง
 
1. นางสาววรรณี  ไพรภูธร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภัทร  รังสิผลิน
 
1. นางเสาวภา   วิริยะอุดมเสถียร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายชินะ  เวชสุวรรณมณี
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุญช์สรัฏ  สุกปลั่ง
 
1. นางณัฐกฤตา  ขุนเศรษฐี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายธนบดี  การันยกรกุล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายนวมิน   จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  วิโรจน์
3. เด็กหญิงใหม่  เยาวกาญจน์กุล
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางเสาวภา   วิริยะอุดมเสถียร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  แฉล้มรักษ์
2. เด็กหญิงภาสินี  แพงป้อง
3. เด็กหญิงอรรชนิดา  จ่ายจันทร์
 
1. นางพัชรี  ดีจริง
2. นางสาวนิภาพร  ทองอ่อน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกาณต์  ใจซื่อ
2. เด็กชายณัฐศาสตร์  อ้ายจม
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  ชูดี
 
1. นางสาวดุสิตา  แดงประเสริฐ
2. นางสาวศรัญญา  สุนทโรจน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายกิตติธัช  เชียงนิยม
2. นางสาวรัตนาพร  จันทร์สว่าง
3. นางสาวสศิกานต์  พุ่มพยอม
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ลิ้มสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายธีรพงศ์   ฐานิชฐ์ตระกุล
2. นายวรเมธ   แสนเสนาะ
3. นางสาวเปอว   เกิดมณี
 
1. นายปัณณวัฒน์   นุตัน
2. นางบานชื่น   ประไพ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายปัญจพล   แจ่มอ่วม
2. นางสาวพุทธรักษา   ชาญสูงเนิน
3. นายเรวัตร   ภักดีพันธ์ุ
 
1. นางอุบลรัตน์  ดวงสุวรรณ์
2. นางสาววรรธนา  แสวง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สร้อยสลับ
 
1. นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายฐิติโชค  ผสมทรัพย์
 
1. นางสาวอรอุมา  พสุรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กหญิงพัชรพร   เฟื่องฟูลอย
 
1. นางสาวจีระนันท์   สรรพเจริญสิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายศศกร  พันธุ์เอก
 
1. นายบวรภัค  ปันติ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  อัคนิตย์
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายเรวัต  สีสงกา
 
1. นางสาวภัทราพร  จำเเนกวุฒิ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายอยุธย์  แสงวิเศษ
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงปาลิตา  รุ่งแสงศรี
 
1. นายเอกภพ  ชาวบ้านเกาะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธนากรณ์  กำลังดี
 
1. นางสาวพัทธมน  กลำพากร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพนารักษ์  สุขสบาย
 
1. นางสาวชัญญณัท  ลัมยศ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวริศร  คงใหญ่
 
1. นางวรัชยา  รัตนะนาม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กชายสุริยะ  จันทร์ชมภู
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายนัทเกียรติ์  มิ่งมารถ
 
1. นายกันต์กมล  คหาปนะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายศรัณยู  คล้ายประยูร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายก้องภพ  ผาตา
 
1. นางสาวหัฏฐวรรณ   พรวนต้นไทร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกิติยาพร  รางวันนา
 
1. นางสาวชุติกานต์  โตพิทักษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวอังคนา  หมัดยูโก๊บ
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภา   สหรังสีสกุล
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายชนาธิป  ณ นคร
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายชยพัทธ์  หนูสกุล
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายภควัต  โสนางาม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  -
 
1. นางสาวอริศรา  บัวเจริญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงรักษิณา  เพิ่มพูล
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายสินธุ  บุญกมุติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เกตุณรงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 1. นายธนพล   สีดาเขียว
 
1. นางจารุณี   เบ้าสุด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพรแพรวา   ลำชู
 
1. นางสาวดรุณี   ทรัพย์ผล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพัฒน์  หิรัญรักษ์โอฬาร
 
1. นางสาวภาส์สิณี   กิติเจริญนันท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงวรปรียา  ศรีนคร
 
1. นางสาววิมล  อภิเมธีกุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายอัครชัย  สัตย์ซื่อ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นางสาวสาลินี  รวมจำนงค์
 
1. นายวิทวัส  ชำนาญยา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. นายจีรพงษ์  มณีสุข
 
1. นายธงไชย  ภาคพิธเจริญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายมงคล  จงประสบโชค
 
1. นายทิมทอง  เอี่ยมศรีนิรันดร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวอารีรัตน์  ทิพย์สุมณฑา
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ฉลาดล้น
 
1. นางอารีรัตน์  จำปาจีน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวทรายแก้ว  พีรพัฒน์ดิษฐ์
 
1. นางสาววรัญญู  เขียวอยู่
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นางสาวเมษยา  บางเชย
 
1. นายโชคชัย  ช้างงา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวอนันตญา  ทรัพย์ปราชญ์
 
1. นางสาวบุษราคัม  รักพวก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นางสาวสมฤทัย  ใจเอม
 
1. นายอนุสิทธิ์  คงคา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาววิวรญา  รักญาติ
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนาตาลี  แสงวิเชียร
 
1. นางสาวอริศรา  บัวเจริญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายชลกานต์  กลั่นจันทร์
 
1. นางกัลยา  มิงสะเมาะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายธนวรรธน์  มหาดไทย
 
1. นายเอกนคร  อัคธรรมโม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. นางสาวภัทราพร  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวมนัญญา  แจ้งบุรี
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายชัชรินทร์  บุญสว่าง
2. นายสุรศักดิ์  เสาวภาคสุนทร
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
2. นางสาวสุกัญญา  ชาซิโย
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกานติมา   ทรัพย์พลี
2. เด็กชายณัฐพล   เต็มสงสัย
 
1. นางวัชรีย์   รัตโนทัย
2. นางสาวธัญสินี   ศรีทรง
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายอดิเทพ   สิงห์งาม
2. นายอดิเทพ  ศิริเทพทวี
 
1. นางสาวขนิษฐา    จันทร์หล้า
2. นายวีรสิทธิ์   ประกอบศรี
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวชุติการณ์  เจริญศิริ
2. นางสาวศรัญญา  นาคมี
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สังข์ทอง
2. นางสาวปิยะฉัตร  วาดประสพ
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายธนกฤต   ยิ้มสุข
2. นางสาวอมลณัฐ   พ่วงจาด
 
1. นางสาวสุกัญญา   นภาพรเกษม
2. นางสาวณัฐสิริ   ทองสุข
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เสาเจริญ
2. นางสาวนริศรา  มะลา
 
1. นางสาวชิดชนก  วันดี
2. นางอารีรัตน์  เเก้วอินทร์
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายธราเทพ  บุญชาลี
2. นางสาวเกศกัญกร  นราพิทักษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มอไธสง
2. นางสาวพรนภา  ศรีกุลกิจ
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงนฤสร  พันธ์สมบุญ
 
1. นางสาววิชญาดา  หย่ำวิลัย
2. นางสาวรุ่งนภา  สุขสำแดง
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ชื่นสุคนธ์
2. เด็กชายวรายุทธ  สินทอง
 
1. นางสาวสำราญ  สังคีรี
2. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ