สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ณ สพป.นครปฐม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายพณฎ  อิ่มกระจ่าง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สมสกุล
 
1. นางกาญจนา  จ้อยเจริญ
2. นางกาญจนา  จ้อยเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิรสิน  ชินแขว
 
1. นางสาวสุนิษา  วุฒิภักตร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิศร  คงวัฒนกุล
2. เด็กชายมหาสมุทร  ชลวัฒน์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
2. นางสาวศยาพร  ศรัทธาผล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกริช  สะเภาทอง
2. เด็กชายแทนคุณ  ทองศิริ
 
1. นางสาวสุนิษา  วุฒิภักตร์
2. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายภูริทัศน์  กล่ำกลอน
 
1. นางสาวสุริวิภา  สุปัญญาพงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายธนภัทร  ภู่ห้อย
2. เด็กชายธนโชติ  โคกสีนอก
3. เด็กชายนนทราช  อัศวบริสุทธิกุล
 
1. นางสาวสุริวิภา  สุปัญญาพงศ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายธนวัฒน์  อ้นเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายชลนรินทร์  บรรจงกิจ
 
1. นายศราวุธ  รักดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  พัฒน์ลำภู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอชิระ  ใจอารีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนนน  อินนาดอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายกันยกร  ลิ้มสังกาศ
 
1. นางสาวโชติกา  อินประนาม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทินกฤดิ์  สระทองเยาว์
2. เด็กชายรัชพล  สิริวัฒนเสถียร
 
1. นางสาววรัญญู  ฉายผุด
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายชนาภัทร  ปานจันทร์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ชาวไร่
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  สอนใจ
 
1. นางสาวปัทมา  ทมมืด
2. นางสาวกาญจนา  บุญสร้อย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชญ์ภูรินทร์  ภู่ศรีจันทร์
2. เด็กชายสงกรานต์  เสนสีทอง
3. เด็กชายอรรถวิท  วรรณประดิษฐ์
 
1. นางสาวพรชลิตา  สุริโย
2. นางสาวนิภาพร  แสงประทุม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายขุนเขา  สุกใส
2. เด็กชายณัฎฐ์  ด่อนแก้ว
3. เด็กชายธนกรม  ยวนเกิด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พัฒนศิริ
2. นางสาวประเทือง  เสรีย์เผ่าวงษ์