สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. นครปฐม [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงสุนิสา  เกตุบ้านท่า
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ลัดดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปณิตา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  ศิริเวช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายธันวา  เตียงกูล
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  ศิริเวช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวญาดาวดี  บุญเจ๊ก
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  ศิริเวช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงวรากร  ม่วงนิล
 
1. นางสาวภัสกร  แดงหรา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายวชิรวิชญ์  สุขเสน
 
1. นางสาวภัสกร  แดงหรา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพีรนันท์  บุญเปรม
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  ศิริเวช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายการัณย์  พงศ์พันธุ์
 
1. นางสาวภัสกร  แดงหรา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงชิดชนก  หนูชนะจิตร์
2. เด็กชายภานุวัตร  จันทรา
 
1. นางสาวภัสกร  แดงหรา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงบุญนิสา  หลาบอินทร์
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ชมพูบุตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ลัดดา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปลายฟ้า  คงวงศ์วาน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ลัดดา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายธนกร  โบอ่องเจริญลาภ
 
1. นางสาวสุพัตรา  บัวบาน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายอโนม  มีทรัพย์มั่น
 
1. นางสาวสุพัตรา  บัวบาน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายอมรเทพ  เทพรัตน์
2. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  รักษ์ศรีทอง
 
1. นายนที  ศิริจรรยาพงษ์
2. นางสาวสุพัตรา  บัวบาน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายทัถษ์ดนัย  เพ็งไพบูลย์
 
1. นายนที  ศิริจรรยาพงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงภคอร  วรรณวงษ์
 
1. นางสาวธิดารักษ์  ฟักเงิน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93.5 ทอง 5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาววราพร  สินสุดสวาท
 
1. นางสาวธิดารักษ์  ฟักเงิน
 
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.25 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายจิรภัทร  เขาถ้ำทอง
2. เด็กชายจิรเมธ  พุกพบสุข
3. เด็กชายวัชรพล  พันระหา
 
1. นางสาวสุธีรา  บุญส่ง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริสุข
 
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  คงวงศ์วาน
2. นางสาวพิยะดา  สันติเอกชุน
3. นางสาววิลาสินี  ทองแป้น
 
1. นางสาวสุธีรา  บุญส่ง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริสุข
 
20 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงจันทร์ดารัตน์  ทองพุ่มพฤกษา
2. เด็กชายธนกร  บางแก้ว
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  พงษ์หาญ
 
1. นางอุมาพร  ชัยปรีชา
2. นายกิตติพงษ์  รุจจนเวท
 
21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายนราวิชญ์  ขันทอง
2. นายภูมิธรรม  แก้วนิล
3. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์ดียิ่ง
 
1. นายกิตติพงษ์  รุจจนเวท
2. นางอุมาพร  ชัยปรีชา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวประภานันท์  สบายใจ
2. นางสาวศิรภัสสร  ปัญญาวงค์
3. นางสาวศิริพรรณ  จรรยาวงษ์
4. นางสาวศิริวรรณ  จรรยาวงษ์
5. นางสาวอัญชลี  ตะโกใหญ่
 
1. นางสาวกรณัฏฐ์  จินดาโสม
2. นางสาวพจมาน  สว่างวงษ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพรรณษา   รุขะจี
2. นางสาวพรรัมภา  เลี้ยงบุตร
3. นางสาวยลดา  วงษ์วิสิฏฐ์
4. นางสาววณิชยา  ปิ่นทอง
5. นายอุทัย  ปักษา
 
1. นางสาวจามจุรี  บุญเต็ม
2. นางสาวจิราภรณ์  เทพคุ้มกัน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 11 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายทินวุฒิ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวกรณัฏฐ์  จินดาโสม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ทัฬหกรณ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมเคลือบ
 
1. นางสาวจามจุรี  บุญเต็ม
2. นางสาวจิราภรณ์  เทพคุ้มกัน
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายตฤณเมศร์  หมอยาดี
2. นางสาวสุภัททา  วงศ์แสงศักดิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เทพคุ้มกัน
2. นางสาวจามจุรี  บุญเต็ม
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายณภัทร์  ทองกวด
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  นางงาม
 
1. นายวัชระ  หลักเพชย์
2. นายวิเชษฐ์  วิชัยวงษ์
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายฐณวัฒน์  สิทธิโกมลพัชร์
2. นายภูริภัค  แก้วนิล
 
1. นายบุญชู  เศษรักษา
2. นายสุทธิการณ์  สุทธิประภา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงคนใหม่  พินิจ
 
1. นางกาญจนา  กลัดกลีบ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เดชกล้าหาญ
 
1. นางกาญจนา  กลัดกลีบ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกษิรา  ตันไพบูลย์
2. เด็กหญิงพลอยปภัส  ปมหิน
 
1. นางกาญจนา  กลัดกลีบ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายปิยะพล  ชิวปรีชา
 
1. นางกาญจนา  กลัดกลีบ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายอภิเดช  เก๊าคำ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ฝันถึงภูมิ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงธนิตา  อมฤตโอฬาร
 
1. นายอนุชาติ  บุญไพศาล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวจุฑามาศ  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ฝันถึงภูมิ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายณัฐวุฒิ  สุไล
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ฝันถึงภูมิ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพิชญา  เพ็ชรละออ
 
1. นางสาวภัสกร  แดงหรา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวอินทิรา  เผื่อนประไพ
 
1. นายอนุชาติ  บุญไพศาล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายณัฐวุฒิ  เชิดฉาย
 
1. นายอนุชาติ  บุญไพศาล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวอินทิรา  เผื่อนประไพ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ฝันถึงภูมิ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายณัฐวุฒิ  สุไล
 
1. นายอนุชาติ  บุญไพศาล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงชิดชนก  เอี้ยงอารี
 
1. นายอนุชาติ  บุญไพศาล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นอุบล
 
1. นางสาวภัสกร  แดงหรา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายศุภสิน  เพชรช่วย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  ทองพูล
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตีเมืองสอง
2. เด็กหญิงจันทร์ดารัตน์  ทองพุ่มพฤกษา
3. นางสาวชญาณ์นันท์  ชาญวิทยากุล
4. เด็กหญิงธัญรดา  เชิดฉาย
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  มากพยัพ
6. เด็กหญิงวิริฒิญา  กลิ่นจำปา
7. เด็กหญิงสิริกัญญา  สัมภาวนานุสรณ์
8. เด็กหญิงสุนิษา  เกตุบ้านท่า
 
1. นางสาวพจมาน  สว่างวงษ์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวประภานันท์  สบายใจ
2. นางสาวพิมชนก  สินสุดสวาท
3. นางสาวศิรภัสสร  ปัญญาวงค์
4. นางสาวศิริพรรณ  จรรยาวงษ์
5. นางสาวศิริวรรณ  จรรยาวงษ์
6. นางสาวอัญชลี  ตะโกใหญ่
 
1. นางสาวพจมาน  สว่างวงษ์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.75 เงิน 8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายสาริน  อภัยโส
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ฝันถึงภูมิ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายธีระพัฒน์  สมหวัง
 
1. นางสาวจาริยา  แสงมฤค
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายชลวิชย์  เชียงกา
2. นายพีรวุฒิ  งบสูงเนิน
3. นายอภิสิทธิ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายกฤษณะ  มีดี
2. นางสาวพจมาน  สว่างวงษ์
 
50 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณรัฐสนันทร์  เขาถ้ำทอง
2. นางสาวสุชาดา  เรียนลึก
3. นางสาวสุพัตรา  ศรีนา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริสุข
2. นางสาวชุติมา  เชียงอินทร์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายธนภัทร  เหมือนละม้าย
2. นายธรรมบท  หนุ่ยศิลา
3. นายธีรภัทร์  หมะปิ
 
1. นางสาวชุติมา  เชียงอินทร์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริสุข
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. นายธนเสฏฐ์  กรชัยนันทศรณ์
 
1. นายพารณ  ยืนยง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. นายภราดร  พนมเขต
 
1. นางสาวนริศรา  ศักดิ์ปัญจโชติ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. นางสาวปทิตตา  นาบุญพัฒนา
 
1. นายสหรัฐ  จันทร์เฉลิม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. นายธนาธิป  เชิดฉาย
 
1. นางณัฐชยา  นัจจนาวากุล
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธเนศ  โปรยเจริญ
 
1. นางสุพรรณี  กิจนิธิธาดา
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายพงศธร  สุวพานิชย์
 
1. นางสาวสุนันท์   เทพาชมภู
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายหัสดิน  วัฒนเสวี
 
1. นางสาวสิรินภา  เอกเผ่าพันธ์
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 55.75 เข้าร่วม 16 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายอริยะ  ชูพยัคฆ์
 
1. นางสาวจันที  วะสุขันธ์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายเปี่ยมวัฒน์  พิทักษ์พร
 
1. นางสาวสิรินภา  เอกเผ่าพันธ์
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปณวัฒน์  ปุริปุณณะ
 
1. นางสาวจันที  วะสุขันธ์
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภู  แก้วสีนวล
 
1. นางสาวสิรินภา  เอกเผ่าพันธ์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.33 เงิน 12 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายอนุกูล  วงค์ปัน
 
1. นางสาวจันที  วะสุขันธ์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.68 เงิน 11 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายปิติพล  บรรจงโคกสูง
 
1. นางสิริรัตน์  ครามวิชิต
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายชนาธิป  ทองทิพย์
 
1. นางสิริรัตน์  ครามวิชิต
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนัทเศรษฐ์  ศรีสุขพงษ์
2. เด็กชายวัชรวิทย์  ศิริทรัพย์
 
1. นายสุทธิพงษ์  นิ่มนวล
2. นางสิริรัตน์  ครามวิชิต
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายณุชนสิษฎ์  แป้งใส
2. นายสัณหณัฐ  วงศ์สวัสดิวัฒนา
 
1. นางสาวสุนันท์   เทพาชมภู
2. นางสาวจันที  วะสุขันธ์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภัทร  บัวศรีคำ
2. เด็กชายปภากร  เอียดแก้ว
 
1. นางสุพรรณี  กิจนิธิธาดา
2. นางสาวสิรินภา  เอกเผ่าพันธ์
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายบารมี  นาคา
 
1. นายเชิดศักดิ์  ภักดีวิโรจน์
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายพงศภัทร์  สุขเจริญ
 
1. นายสุรพศ  กิจนิธิธาดา
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูรี  ใจเพิ่ม
2. เด็กชายอินทัช  ยิ้มน้อย
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
2. นางสาวศยาพร  ศรัทธาผล
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายพชรพล  โสพิกุล
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  คงประเสริฐ
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายพนธกร  คล้ายขยาย
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  คงประเสริฐ
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายจอมทัพ  น่วมจะโป๊ะ
2. เด็กชายไกรศร  ชุมแสงโชติสกุล
 
1. นางสาวสุนิษา  วุฒิภักตร์
2. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายธีภพ  บุษบา
 
1. นางสาวสุนิษา  วุฒิภักตร์
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูรีวัฒน์  สถาปนพิทักษ์กิจ
 
1. นางสาวสุนิษา  วุฒิภักตร์
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายอนพัช  จารุพงศ์จิตรัตน์
 
1. นายสุรพศ  กิจนิธิธาดา
 
78 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.75 เข้าร่วม 10 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายคุณานนต์  แก้วเจริญ
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  เชื้อบ้านเกาะ
3. เด็กชายเจตวัฒน์  ยมแก้ว
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  บุญรอด
2. นางสาวรัชนี  รูปสวย
 
79 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.625 ทองแดง 7 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายกมลพัชร  วิเชียรเลิศ
2. นายลภัส  คณาสาร
3. นายสรกฤช  กาญจนนิมมาน
 
1. นายสุดสาคร  ศรีบัวรอด
2. นายพรศักดิ์  เมืองงาม
 
80 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายธนกฤต   เจียมกาย
2. นายธีรศักดิ์  อารีวงค์
 
1. นางสาวณัฏฐา  บุญยินดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญพิชชา  พานแก้ว
 
81 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  แตงสอน
2. เด็กชายวัฒนชัย  จันทระ
 
1. นางสาวรัชนี  รูปสวย
2. นายสุดสาคร  ศรีบัวรอด
 
82 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรากร  ขจรกลิ่น
2. เด็กชายเจรภัทร  กำไลทอง
 
1. นางสาวรัชนี  รูปสวย
2. นายสุดสาคร  ศรีบัวรอด
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนาธร  พุ่มพวง
2. เด็กชายปัญณพงศ์  ทวีพรไพสิฐ
 
1. นายกัปปิย  เล้าเจริญ
2. นางสาวจิราพร  โบสิทธิพิเชฎฐ์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายติณณภัทร์   เพชรแก้วนิธิยศ
2. นายเตซินท์  ทองภูเบศร์
 
1. นางสาวจิราพร  โบสิทธิพิเชฎฐ์
2. นายกัปปิย  เล้าเจริญ
 
85 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายดนัยณัฏฐ์  เติมกิจวาณิชย์
2. เด็กชายธนภัทร  เสียงชอบ
 
1. นางสาวพอรุ้ง  แสงนวล
2. นางสาวช่อดาว  หอมหวล
 
86 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายศิวกร  เห็นแก้ว
2. นายศุภณัฐ  สุทธิรัตน์
 
1. นายอัครพล  คงใจดี
2. นางสาวสุนิสา  หมั่นกระโทก
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูรีภัทร  เสนวงษ์
 
1. นางสาวสุริวิภา  สุปัญญาพงศ์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายปิติญากรณ์  นิธิวัฒนากุล
 
1. นางสาวสุริวิภา  สุปัญญาพงศ์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธราธร  หุ่นสม
 
1. นางสาวสุริวิภา  สุปัญญาพงศ์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายอรรถพล  โชติพนิชเศรษฐ์
 
1. นางสาวสุริวิภา  สุปัญญาพงศ์
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภกร  ทรงประโคน
 
1. นางสาวสุริวิภา  สุปัญญาพงศ์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤตบุญ  รุ่งรัตน์
2. เด็กชายกำแพงพัชร  บัวแดง
3. เด็กชายสิริพงษ์  วรพงศ์พิมชาติ
 
1. นางสาวสุริวิภา  สุปัญญาพงศ์
2. นางสาวจตุพร  ปทุมารักษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายชยางกูร  ระตีพูน
2. เด็กชายธฤต  หวานเสนาะ
3. เด็กชายธันวา  โชติเนาวรัตน์
4. เด็กชายนิปุณ  กลับรอด
5. เด็กชายรัฐชัย  มังคละมณี
6. เด็กชายวรปรัชญ์  แก้วสุวรรณ
 
1. นายศราวุธ  รักดี
2. นายธนภณ  พัชรสุรเดชา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 5 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายกฤษนภัทช  สหวัฒนาสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 4 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูรดล  ทองดอนเหมือน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายศิวพล  ดำเนินยุทธ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายรัฐชัย  มังคละมณี
 
1. นายศราวุธ  รักดี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายศุภกรณ์ชัย  ทองรวย
 
1. นายธนภณ  พัชรสุรเดชา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายปฏิมากร  แก้ววะดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายกฤต  แพทยกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายพชร  ล้ำเมธี
2. เด็กชายภัทร์จิรัฐิ  แขวงโสภา
3. เด็กชายยศกร  กสิณเวทย์
4. เด็กชายวสุพล  ชูวงษ์
5. เด็กชายศรัณห์  พรดิลกรัตน์
6. เด็กชายศิริกร  เหนือมณีมงคล
7. เด็กชายศิวกร  อินสระ
8. เด็กชายศุภโชค  เอกระ
9. เด็กชายสรวิศ  ณ ลำปาง
10. เด็กชายอภิภู  ทรัพย์ไพบูลย์
11. เด็กชายไกรวิน  วงศ์เมือง
 
1. นายศราวุธ  รักดี
2. นายธนภณ  พัชรสุรเดชา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายชนกฐิติพงศ์  วิจิตรโสภณ
2. นายชมม์ตะวัน  ชาคำมูล
3. นายธัณย์ศรุต  เจดีย์กุลพัชร
4. นายรัตนฤทธิ์  หลีกรัตน์
5. นายราชพฤกษ์  จันทนภุมมะ
6. นายศุภกรณ์ชัย  ทองรวย
7. นายสิรวิชญ์  ศรีทา
 
1. นายศราวุธ  รักดี
2. นายธนภณ  พัชรสุรเดชา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  หนูสอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายธนโชติ  หลีล้วน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ทรัพย์ศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายณัฐภัทร  จูเปีย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายปุณณภพ  กฤตธนโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายธนโชติ  หลีล้วน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกฤต  หลีล้วน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายภัคพล  ตราทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  นามสกุล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายปฏิมากร  แก้ววะดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายภัคพล  ตราทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายศิวกร  วิทยานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายคมม์พีระภัทร  ทรงชุ่ม
2. เด็กชายณราเมศ  หาระสาร
3. เด็กชายต้นข้าว  ชื่นฟัก
4. เด็กชายธีธัช  พรหมรัตน์
5. เด็กชายธีธัช  มากวงศ์
6. เด็กชายสรณ์ธรรมธน  นิลสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
2. นายณปภา  ศรีเพ็ชร
3. นางนริศร  กรุงกาญจนา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายจีรศักดิ์  มนอุ่น
 
1. นางสาวโชติกา  อินประนาม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายภัทร์จิรัฐิ  แขวงโสภา
 
1. นางสาวโชติกา  อินประนาม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายอเล็กซานเดอร์  สตรอมเนอร์
 
1. นางสาวโชติกา  อินประนาม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.8 ทอง 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายปารุจ  โกยอัครเดช
2. เด็กชายภูวนาท  แสงวุฒิกุลชัย
 
1. นางสาวภัทราวดี  อ่อนมี
2. นางสาววรัญญู  ฉายผุด
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 4 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายชินาธิป  มอญถนอม
2. นายเสฏฐพงศ์  ตรุษลักษณ์
 
1. นางภาวิดา  บุตรเนียม
2. นายอาทิตย์  ไชยจันทร์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 10 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายพบธรรม  ประสาททอง
2. เด็กชายรชต  หริรักษ์หรรษา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โมระมัต
2. นางภาวิดา  บุตรเนียม
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 11 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายศุภวิชญ์  กิจกูลทอง
2. นายสหพล  ศรีสดใส
 
1. นางภาวิดา  บุตรเนียม
2. นางสาวจุฑารัตน์  โมระมัต
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.4 เงิน 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  โมราสุข
2. เด็กชายสรวิชญ์  เขมะจารัง
 
1. นางภาวิดา  บุตรเนียม
2. นางสาวจุฑารัตน์  โมระมัต
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.67 ทอง 5 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกถษณะ   วงศ์สุวรรณ
2. เด็กชายธาวิน  โทสุวรรณ์
3. เด็กชายนฤปนาถ  พิลาจันทร์
 
1. นางสาวประเทือง  เสรีเผ่าวงษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  พัฒนศิริ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายธนภูมิ  วงศ์สุวรรณ
2. นายพิชินาถ  วิมลวงศ์สกุล
3. นายอรรถวินทน์  สุรินทร์วงศ
 
1. นางสาวประเทือง  เสรีเผ่าวงษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  พัฒนศิริ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรเมศร์  วัฒนอักษรศักดิ์
2. นายนิติธร  รัตนพันธุ์
3. เด็กชายเดชาวัต  ยอดบุญนอก
 
1. นางปริณดา  กลิ่นถือศีล
2. นางวิไลวรรณ  อนันรัตน์
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายกฤตยชญ์  แสงมณี
2. นายชัยสิงห์  ทองรักษ์
3. นายธนกฤต  พิมพ์มหินทร์
 
1. นางปริณดา  กลิ่นถือศีล
2. นางวิไลวรรณ  อนันรัตน์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกันตวิชญ์ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สายสวัสดิ์
 
1. นางบัวตั๋น  สาระติ
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนกันตวิชญ์ 1. เด็กหญิงอธิศนันท์  ธนอริยะนันท์
 
1. นายอริย์ธัช  สารพร
 
129 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.25 เข้าร่วม 13 โรงเรียนกันตวิชญ์ 1. เด็กหญิงชญาพร  เทศสวัสดิ์วงค์
2. เด็กชายณฐกร  หว่างเจนผล
3. เด็กหญิงโยศิตา  บุญญาภานุกูล
 
1. นางสาวธนัตถ์ภัทร  ฮวบบางยาง
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนกันตวิชญ์ 1. เด็กชายปภังกร  ธนกิตวรกุล
 
1. นายสุพจน์  โหมขุนทด
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกันตวิชญ์ 1. นายกฤตยชญ์  สุยะลา
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  พลัวตระกูล
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงปรินทร  อ่วมนุช
 
1. นางสาวบุษยมาศ   บุญก่อสร้าง
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณัฐชา   ชื่นเจริญสุข
 
1. นางสาวนันทพร   มีฤทธิ์
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฎฏวรรณ   พานิชปฐม
 
1. นางสาวศิริพร   เอกอุ
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวเมธาวี   สุวรรณเรือง
 
1. นางสาวสุวณีย์  แสงนิ่ม
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายพีรวิชญ์   เพชรี
 
1. นายภานุพงศ์   ใจเยือกเย็น
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวรัษฎาภรณ์   พาชิด
 
1. นางประกายกาญจน์   กาญจนรัตน์
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงเขมจิรา   นาคบัว
 
1. นางกมลรัตน์   รื่นเริงใจ
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวตะวัน   เปรมมุณี
 
1. นางรัตติยา   บุญศิริ
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   จือจำ
 
1. นางสาวสุพัตรา   ไพบูลย์วัฒนกิจ
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวรฐา   อภัยพัฒน์
 
1. นางสาวศุภรา   ดีหะสิงห์
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกฤตยา    ศรีประชา
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์   พลพวก
 
1. นางศุภลักษณ์    รัศมีแจ่ม
2. นางสาวดาวรุ่ง   เถียรทวี
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกิ่งพัชชา   กิ่งชา
2. นางสาวมัญชุพร   ไชยเพชร
 
1. นางศุภลักษณ์   รัศมีแจ่ม
2. นายอชิรวิชญ์   ถิรชัยธนวันต์
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงปภาวดี   ทวาโรจน์
2. เด็กหญิงสุขธิดา   วงค์สุโท
 
1. นางสาวณฐอร   โคตรจักร์
2. นางสาวสุธินันท์  เลิศกมลวรรธน์
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวธนรินทร์   ฐิติมิตร
 
1. นางสาวสุธินันท์   เลิศกมลวรรธน์
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายณฐกร  อารีรมย์
 
1. นายนัธวินทร์  คมขำ
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายศิร์ณัฏฐ์  จันพนาผล
 
1. นายพรชัย  อินทร์กล่ำ
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  วิวรรธนาภิรักษ์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์
2. นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายจารุภพ  จำปาขาว
2. นางสาววริศรา  รักสวัสดิ์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์
2. นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายพีรพัฒน์  ภู่สุพรรณ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เจริญผล
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายธาราชล  เตชะกวิน
 
1. นางกมลชนก  ภาคภูมิ
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายณัฐนนท์  จารย์โพธิ์
2. นายธนกร  เบ็ญจมธารกุล
 
1. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวชนกานต์  สระสม
 
1. นางสาวพรวิมล  ศรีสังข์
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกัญญา  อัยสานนท์
 
1. นางธรัณภัสร์  โกศรี
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวเฟรยา  เจนกฤติยา
 
1. นายเจตพล  ยอดทองดี
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายธัญชนก  โสมศิริกูล
 
1. นางสาวพรวิมล  ศรีสังข์
 
157 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายณัฐพัชญ์   คุณาธิปศรีตระกูล
2. เด็กชายนันทชัยย์    ประโยชน์เจริญผล
3. เด็กหญิงเมสิยา   วานิชพงษ์พันธุ์
 
1. นางสุธาทิพย์  ผลไสว
2. นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์
 
158 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกฤตภาส   นวลสุมา
2. นายวรพงษ์   ปิ่นเกตุกาญจน์
3. นายเมธัส   มีเปรมปรีดิ์
 
1. นางสุธาทิพย์  ผลไสว
2. นางสาวปิยาภรณ์   ศิริยุวสมัย
 
159 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา   คุณวุฒิ
2. เด็กหญิงพรนภา   พันธ์วริศ
3. เด็กหญิงอริญชย์ญา   สง่าแสง
 
1. นายนวัช  ปานสุวรรณ
2. นางสาวสาลินี   เจริญศรี
 
160 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายชิติพัทธ์   แก้วกาญจนเศรษฐ์
2. นายทานุ    เซ่งลอยเลื่อน
3. นางสาวภัทร์นรินท์    อิ่มเอิบรัตน์
 
1. นางสาวอรวรรณ   จันทร์ฟู
2. นางปิ่นแก้ว   กฤชแสงโชติ
 
161 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงจรรยพรรธ   ปะวะเสนะ
2. เด็กหญิงพีรดา   ตุลานนท์
3. เด็กหญิงอารียา   สวัสดิ์กว้าน
 
1. นายนวัช  ปานสุวรรณ
 
162 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนัฐกาญจน์   อังกูรเจริญพร
2. นางสาวนิสิตทรา   พันธ์ธุม
3. นางสาวปวริศา   อินเลิศ
 
1. นางสาวกุลญา  แสงทอง
2. นางสาวสาลินี   เจริญศรี
 
163 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.4 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงนรพรรณ   อุ่นใจ
2. เด็กชายปิยังกูร  ภู่หงษา
3. เด็กหญิงพรพรรณ   ยาวรัมย์
 
1. นางสาวสาลินี   เจริญศรี
2. นางสาวขวัญธีรา   แซ่อึ้ง
 
164 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนันทริกา   แป้นกลัด
2. นางสาวลักขนางค์  โตเลิศลักษณ์
3. นางสาววรางคณา   สุภาพสวัสดิ์
 
1. นางอุไรพร   ชูศักดิ์
2. นางสาวเบญจรัตน์   ปฐมสุริยะพร
 
165 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายณัฐวินท์   คงถนอมธรรม
2. เด็กชายปัณณวิชญ์   สิริเลิศโยธิน
 
1. นายนวัช  ปานสุวรรณ
2. นายบรรณรักษ์   บุญปก
 
166 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายชยพัทธ์  คงมี
2. นายธีรพงษ์   พันธะไหล
 
1. นายวิธวินท์   ทองมังกร
2. นายนวัช  ปานสุวรรณ
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกุลนิดา  พึ่งสุขแดง
2. เด็กหญิงณภาภัช  โชติเจริญเกษม
3. นางสาวธันยพัต  พงษ์ศิริ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีจันทรา
5. นางสาวปัญชลานี  ขุนพินิจ
 
1. นางสาวอุมาพร  วงษ์การดี
2. นางศิรินาถ  สุขแสน
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวฉัตติญา  ฟักอ่อน
2. นางสาวทอฝัน  พรเจริญโรจน์
3. นางสาววริศรา  ซื่อตรง
4. นางสาววิมลภัทร  พรมริ้ว
5. นางสาวเรนะ  อาซามิ
 
1. นางญาติกร  มณีวงษ์
2. นางจันทิรา  ผลวัฒนะ
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงจณิสตา  พรมกำเหนิด
2. เด็กหญิงญานภัทร  เมฆทอง
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  แก้วแววน้อย
4. เด็กหญิงภิรมณ  ป้อมสา
5. เด็กหญิงอชิรญา  บัวด้วง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว
2. นางสาวอุไรวรรณ  ภูมั่ง
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายธารธร  มาตรสุวรรณกิจ
2. นางสาวธีรธิดา  แดงช่วย
3. นายปุณยวัจน์  นิเวศน์
4. นายภูวาริช  กองจร
5. นายสุเทพ  กรทอง
 
1. นายหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม
2. นายปฏิภาณ  จ้อยสองศรี
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปัญญาดา   พุฒิลดา
2. นางสาวภลินี   แสนไทย
3. นางสาวรัญชิดา  ศรีผึ้ง
4. นางสาวลัลนา   บุญพักผล
5. นายสุภนัย  พาณิชย์ชัชวาลย์
 
1. นายฐากูร  ขานตา
2. นางประกายกาญจน์  กาญจนรัตน์
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงชลรัศมี  สุขอร่าม
 
1. นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพิลาสินี  อินทรวิชัย
 
1. นางสาวนิตยา  เซ่งเซี่ยง
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.3 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมวิจารณ์
2. เด็กหญิงภิสารัตน์  ลุนสอน
 
1. นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว์
2. นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวชามา  อินทร์พิทักษ์
2. นายวรินทร  โชคอัมพรทรัพย์
 
1. นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว์
2. นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกานต์สลิล  ชนะคุ้ม
2. นางสาวนภชนก   บุญทาเลิศ
3. เด็กหญิงพัชรพร  มีอยู่
4. เด็กหญิงวรัชญา  รัชตพงศ์บวร
5. นางสาวศศิธร  ขันวิเศษ
6. เด็กหญิงอชิชญาสุ์  มารุ่งเรือง
 
1. นายฐากูร  ขานตา
2. นางศิรินาถ  สุขแสน
3. นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว์
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกุลธิดา  พลนิล
2. เด็กหญิงจิดาภา  เซี่ยงจ๊ง
3. นางสาวจิรัชญา  แสงค้า
4. นางสาวชนัญชิดา  ทองเต่าหมก
5. เด็กหญิงณัฐพร  นครังสุ
6. นางสาวทักษพร  รุ่งวิทยากรผดุง
7. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธันวานนท์
8. นางสาววรางคณา  เห็นวงศ์ประเสริฐ
9. เด็กหญิงอิสรีย์  เร่งดารา
10. นางสาวเกษเพชริ์  สุจินพรัหม
 
1. นายธีรพงศ์   อรนันต์
2. นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์
3. นายบุญช่วย  ทองคุ้ม
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ม่วงสิงห์
2. เด็กหญิงอธิชญา  อมาตยกุล
 
1. นางสาววีนัสญา  สามสังข์
2. นางสาวอุไรวรรณ  ภูคลัง
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกัญญาพัชร์   เหล็กกล้า
2. นางสาวโชติกา  ไทรสมุทร
 
1. นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์
2. นายธีรพงศ์   อรนันต์
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกุลภัสส์  กุตัน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวไหมรดา  ถิ่นวงศ์อินทร์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกรชนก  ภานุมาศ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาววรัญญา  จันทรมณี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ไม้รอด
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลาภมูล
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  แก้วพฤกษ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงทัศพร  อ่อนละมูล
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณัฐสุดา  เล็กนิกร
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงศิริญากร  โยศรีคุณ
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณัฐสุดา  เล็กนิกร
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายดรัณพิมุกต์  ยุทธ์ธนโภคิน
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายเบญจคุณ  ศรีพรหมคำ
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงสิริรชาพร  สินใจ
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปุณยาพร  เทียนพัด
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายเบญจคุณ  ศรีพรหมคำ
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงสาธิดา  ดีไชยโย
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปุณยาพร  เทียนพัด
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายภีมพศ   พรายมี
 
1. นายศรัณย์  พงษ์สมบูรณ์
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายพลกฤต   สุขอยู่
 
1. นายพศวัต   คชเดช
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพัชรากร   ศรีนุช
 
1. นายศรัณย์  พงษ์สมบูรณ์
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา  ตั้งปริมณฑล
 
1. นายพศวัต   คชเดช
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายพงศ์พล  ตั้งปริมณฑล
 
1. นายพศวัต   คชเดช
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายสิราวัชญ์  วลีเดช
 
1. นายพศวัต   คชเดช
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายธีรวุธ  สาระสุรีย์ภรณ์
 
1. นายพศวัต   คชเดช
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายสิราวิชญ์  วลีเดช
 
1. นายพศวัต   คชเดช
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงสรัญญา  โกกุล
 
1. นายพศวัต   คชเดช
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ภิรมย์สุข
2. เด็กชายจิรภัทร  ลิ้มเจริญ
3. เด็กหญิงฐานิดา   ฑีฆะเสถียร
4. นางสาวณัฐสุดา   เล็กนิกร
5. เด็กหญิงนภัสนันท์   กิตติรัตน์หมาย
6. เด็กชายพลกฤต   สุขอยู่
7. เด็กหญิงพัชรากร   ศรีนุช
8. เด็กชายรวิพล   โพธิ์อำพร
9. นางสาวสรัญญา   เจียงชัย
10. นายสุราช  ใหญ่สูงเนิน
11. เด็กหญิงอังศุมาลิน   ศรีปัตติวงศ์
12. เด็กชายโชติวิทย์   หลวงพล
 
1. นายพศวัต   คชเดช
2. นายศรัณย์  พงษ์สมบูรณ์
3. นางสาวเจริญศรี  แย้มสุวรรณ
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวชัชฎาภรณ์   ศรีวัฒนตระกูล
2. นางสาวปัณณพร   พุฒิลดา
3. นางสาววรัตน์ภวรรค์  รุ่งเรืองใจ
4. นางสาววัชราภรณ์  ศรีวัฒนตระกูล
5. นางสาววิชิตา   บัวลอย
6. นางสาวอัณณ์ธิกานต์   เนียมเเตง
 
1. นางอนงค์รัตน์   กัลยา
2. นางสาวอรนภัส   ศรีสมบัติ
3. นางสาวภันทิรา   ชื่นชุมทรัพย์
4. นางสาวภพพร   บุญศรีวงค์
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงจิรสุดา   ขัดปัญญา
2. เด็กหญิงชนัญดา   เล่าอุย
3. เด็กหญิงญาดา  ขาวฉิม
4. เด็กหญิงบุณยวีร์   ไทรแช่มจันทร์
5. เด็กหญิงปวริศา  ชมศรี
6. เด็กหญิงพัชรกันย์   ชมพิกุล
7. นางสาวศิรินภา   สิทธิพา
8. เด็กหญิงสิรินรัตน์   มีชัย
 
1. นางอนงค์รัตน์   กัลยา
2. นายปัณณทัต   โกวิทางกูร
3. นางสาวอรนภัส   ศรีสมบัติ
4. นางสาวภพพร   บุญศรีวงค์
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกฤติกุล   บุญทรัพย์
 
1. นางสาวอสมา   มนตรีเจริญ
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายณัฐพัชร์   พรหมมานันท์
 
1. นายกิตติพร   นันต๊ะภาพ
 
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณฐมน   ตั้งเศรษฐสิริ
2. นางสาวนันท์นภัส   ชลพิวัฒน์ภูวดล
3. นางสาวบุรัสกร   เกิดทองคำ
4. นางสาวรังสิตา   เสียมทอง
5. นางสาววิรญา   สีพรม
 
1. นางสาวณัชชารีย์   ร่มโพธิ์ธารทอง
2. นางสาวธิติมา   ปลายเนตร
 
213 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกรชนก   สุขศิริ
2. นายชินภัทร   พิชญ์พิศาล
3. นางสาวนันท์นภัส   ธรรมราช
4. นางสาววรวลัญช์   เลิศศรีสุวัฒนา
5. นางสาวอริศรา   แก้วเนตร
 
1. นางสาวนุชนาฏ   ราชบวร
2. นางสาวพิชญ์วรัญ   เลาหรุ่งพิสิฐ
 
214 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนรินญรัศมิ์   ญาณวีร์
 
1. นางสาววันดี   เมืองแก้วฟ้า
 
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวภัทราวดี   แก้ววิจิตร
 
1. นางจารุพร   ลิขิตที่รุ่งเรือง
 
216 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงภัคนภ   นพสันติ
 
1. นางสาวดลนภา  ใจกล้า
 
217 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 72.3 เงิน 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายศุภกร  ลีพุทธพันธ์
 
1. นางสาวสิรินทร์  ปานแม้น
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพลอยปภัส   ประเสริฐนิรันดร์
2. นางสาววรายุภัสร์   กิติสมพรวุฒิ
 
1. นายจรินทร์   ภูกระโทก
2. นางสาวฐิตินันท์   เชฏฐกุล
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวตุลยดา   สาธรรม
2. นางสาวนารา   พรโชคบวร
 
1. นายจักรพันธ์   ชีวธนานนท์
2. Mrs.Lu  Caihong
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกนกสุภัค   แจ่มสว่าง
2. นางสาวตฤณนภาพร   จารุนงคราญ
 
1. นางสาวรนิสา   ศรีไสยเพชร
2. Mrs.Lu  Caihong
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนลินนิภา   กี่ศิริ
2. นางสาวพิชชาภา   ขุนณรงค์
 
1. นางสาวณัชชารีย์   ร่มโพธิ์ธารทอง
2. นางสาวธิติมา   ปลายเนตร
 
222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาววิไลลักษณ์   บุญรุ่งเรือง
2. นายอัครวินท์  จิตจรูญ
 
1. นางสาวนุชนาฏ   ราชบวร
2. นางสาวพิชญ์วรัญ   เลาหรุ่งพิสิฐ
 
223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายปิยบุตร  กังวานกิจวาณิช
2. นายไวทิน  จิตติเรืองวิชัย
 
1. นายศรัณย์  จันทร์แดง
2. นายขจรศักดิ์  โท้รู้ดี
 
224 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายชาญวิช  มาศมัณฑนะ
2. นายรักษิต  รุ่งรัตนไชย
3. นายเกียรติศักดิ์  มากมีทรัพย์
 
1. นายศรัณย์  จันทร์แดง
2. นางสาวทวิณา  ไชยยงยศ
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายธีรพงศ์  เข็มเพ็ชร
2. นายบุญยศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นายศุภกิตติ์  ดนุดิษฐ์
2. นางสาวทวิณา  ไชยยงยศ
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายพีรณัฐ  เอี้ยวรัตนวดี
2. เด็กชายรัชพล  ชูชัยวุฒิพงศ์
 
1. นายขจรศักดิ์  โท้รู้ดี
2. นายกิตติศักดิ์  บุญคุ้มวงศ์
 
227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายธีร์  เจริญสุขะวัฒนะ
2. เด็กชายเตชิต  ตั้งมณีนิมิตร
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง
2. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวชมดาว  บรรดาศักดิ์
2. นายธนนัต  สุลาเลิศ
 
1. นายรวิภาส  โคมากุล
2. นางสาวพรรณวลี  ภู่พันธ์
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายพีระพันธ์  แสงจรูญ
2. เด็กชายศุภวุฒิ  ศิริรัตนาวราคุณ
 
1. นายรวิภาส  โคมากุล
2. นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวธัญพิชชา  บุญลือ
2. นางสาวพัสนันท์  แจ่มใจ
 
1. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง
2. นางสาวพรรณวลี  ภู่พันธ์
 
231 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายขวัญชล  ลิ่มพิทักษ์
2. เด็กชายณฤดี  สุวรรณคาม
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยโชติวิชิต
 
1. นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง
2. นายรวิภาส  โคมากุล
 
232 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวกิตติณัฎฐ์  ช่างทำ
2. นายยศวัฒน์  อิ่มใจ
3. นายวรุณ  รักษ์วงศ์สิริ
 
1. นายศรัณย์  จันทร์แดง
2. นายรวิภาส  โคมากุล
 
233 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงธนัชชา   คุ้มสังข์
2. เด็กหญิงนิชานันท์  โพบุตตะ
3. เด็กหญิงสรัลชนา  เก่งธัญกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธิ์คำรพ
2. นางสาวธนัชพร  เชื้อคอยนาม
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวศศิกานต์  รอดคล้ำ
 
1. นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงแดง  ใจดี
 
1. นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวอัญตินันท์  รามกุล
 
1. นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงเปมนีย์  สามงามวี
 
1. นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวอัยญาดา  ซอมกระโทก
 
1. นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวลลิตา  โพธิกะ
 
1. นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 19 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงพรหม
 
1. นางธมลวรรณ  อิทิสาร
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวกรกมล  คุณจรูญ
 
1. นางธมลวรรณ  อิทิสาร
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายธนวัฒน์  แซ่ตั้น
 
1. นางธมลวรรณ  อิทิสาร
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายสิทธิเลิศ  ลาชโรจน์
 
1. นางสาวชนิกานต์  จันทร์ดา
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายอานนท์  ยอดศรีคำ
 
1. นางสาวชนิกานต์  จันทร์ดา
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวชนิกานต์  จันทร์ดา
 
247 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 17 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายชัยชนะ  วิเศษเผ่า
2. เด็กชายธนฉัตร  เพ็งเรือง
3. เด็กหญิงศรัณญา  รวยทรัพย์
 
1. นายวัฒนา  สร้อยสังวาลย์
2. นางสาวธัญวรัตม์  อิ่มปรีชา
 
248 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวจารุพิชญา  ปรีดาวงศ์
2. นางสาวณัฐนรี  ลิมปชัย
3. นางสาวสุขเหมย  ต่าแสง
 
1. นายวัฒนา  สร้อยสังวาลย์
2. นางสาวธัญวรัตม์  อิ่มปรีชา
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายธิปก  มีโต
2. เด็กหญิงสุชาดา  สมศรีสุก
 
1. นางสาวเกศินี  สินสอน
2. นายพิษณุ  ใจดี
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวปริยฉัตร  เที่ยงราตรี
2. นายอำมรินทร์  สร้อยมณี
 
1. นางสาวเกศินี  สินสอน
2. นายพิษณุ  ใจดี
 
251 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 22 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวจันจิรา  แดงเวช
2. นางสาวฐัชณี  โชติวัฒนกิจ
 
1. นายเฉลิมชัย  อินทร์วิมล
2. นายหัสวรรษ  พรมตระโก
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงภวิตา  ตันทพงษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  หอมสุข
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงมุขริณ  สุวรรณะ
2. เด็กหญิงเมษา  ประทุมแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  หอมสุข
2. นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายพงศ์ภัค  แสงศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  หอมสุข
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงเวียง
2. เด็กหญิงภคนันท์  นาสา
3. เด็กหญิงสุธิมา  ศรีอินทร์คำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  หอมสุข
2. นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 12 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวพนิดา  ปิ่นเกล้า
 
1. นางสาวชนิกานต์  จันทร์ดา
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวอริยา  วินิจกัลยา
 
1. นางสาวศรัญย์รัชท์  เรืองโรจน์
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวธารารินทร์  ทรัพย์อบรมย์
 
1. นางสาวชนิกานต์  จันทร์ดา
 
259 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศาสถาพร
2. เด็กหญิงพรทิภา  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  สารสุวรรณ
4. เด็กหญิงภิญญาดา  แก้วใสคู
5. เด็กหญิงอรวรรรณ  ฉิมประโทน
6. เด็กหญิงแสงหลู่  ลุงซอ
 
1. นางสาวศรัญย์รัชท์  เรืองโรจน์
2. นางธมลวรรณ  อิทิสาร
3. นางสาวชนิกานต์  จันทร์ดา
4. นางสาวเวธการณ์  สหุนันท์
 
260 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สุขพิภัตร
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  กลิ่นสุมาลย์
3. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีมีธรรม
4. เด็กหญิงปัทมพร  ปานคงคา
5. เด็กหญิงพรปวีณ์  แพสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพีรนันท์  แซ่ลิ้ม
7. เด็กหญิงภัทรพร  อุ่นศิริ
8. เด็กหญิงรชยา  พลายบุญ
9. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วโรจน์
10. เด็กหญิงอภิญญา  วันดี
 
1. นางสาวศรัญย์รัชท์  เรืองโรจน์
2. นางธมลวรรณ  อิทิสาร
3. นางสาวเบญนภา  สามิภักดิ์
4. นางสาวชนิกานต์  จันทร์ดา
5. นางสาวเวธการณ์  สหุนันท์
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 57.25 เข้าร่วม 15 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวธิติมา  มุงคุณ
 
1. นางสาวเบญนภา  สามิภักดิ์
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71.6 เงิน 10 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สามเล็ก
2. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์แดง
 
1. นางสาวสุทธิดา  จงเหนี่ยวกลาง
2. นางสาวพวงพร  โชคทรัพย์ทวี
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 55.3 เข้าร่วม 13 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายจิรายุ  ลุนสลิต
2. นายวุฒิพงษ์  แสงม่วง
 
1. นางสาวสุทธิดา  จงเหนี่ยวกลาง
2. นางสาวพวงพร  โชคทรัพย์ทวี
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายถิรธรรม  สุรพล
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วธนรัชต์
 
1. นายนกรณ์  จุลหอม
2. นายเฉลียว  เขียวพระอินทร์
 
265 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 7 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายนภัสกร  แก่นยางหวาย
2. นายวทัญญู  สุคนธนะ
 
1. นายนกรณ์  จุลหอม
2. นายมานะ  ถูวะการ
 
266 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายธนบัตร   จันทร์ทร
2. เด็กชายสิทธา  ปานเพ็ง
3. เด็กชายหนุ่ม  บุญคำ
 
1. นายนกรณ์  จุลหอม
2. นายอนุชิต  กรีแสง
 
267 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายศุภวิชญ์  จันทร์สอน
2. นายอภิรักษ์  ซุยมาเมือง
3. นางสาวเบญญาภา  จิรฐาทวีวัฒนกุล
 
1. นายมานะ  ถูวะการ
2. นายนกรณ์  จุลหอม
 
268 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กชายณัชพล  เทพฝั้น
2. เด็กชายรัชชานนท์  เพ็งนาเรนทร์
3. เด็กชายสาธิต  ปลื้มใจ
 
1. นายนกรณ์  จุลหอม
2. นายเฉลียว  เขียวพระอินทร์
 
269 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายธีรเดช  เอี่ยมองค์
2. นายพนุวัชน์  ฉิมเกิด
3. นายพิชญุฒม์  จิรฐาทวีวัฒนกุล
 
1. นายนกรณ์  จุลหอม
2. นายอนุชิต  กรีแสง
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.67 ทอง 11 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงพุธิตา  มณีโชติ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ปิ่นเกล้า
3. เด็กหญิงอรัญญา  แสงแก้ว
 
1. นางพัฒน์นรี  ศรีงิ้วราย
2. นางสาวจิดาภา  ปิ่นแก้ว
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 9 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นางสาวดวงกมล  สุวรรณเวช
2. นางสาววนัสนันท์  จันทร์ช้าง
3. นางสาวศิวารัตน์  สวัสดิ์กลิ่น
 
1. นางพัฒน์นรี  ศรีงิ้วราย
2. นางปิยมน  สง่าอารีย์กูล
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงศิรินาฏ  ซ้อนกลิ่น
 
1. นางยุพาพรรณ  ห่วงทอง
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายชัยณรงค์  คุ้มถนอม
 
1. นางยุพิน   เกิดน้อย
 
274 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 8 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวภูสุดา   อาจิณกิจ
 
1. นายพรหมมินทร์  วงษ์ละมัย
 
275 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวดุสิตา  กิจพิทักษ์
 
1. นางยุพิน  เกิดน้อย
 
276 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงศิวพร   แดงสมบูรณ์
 
1. นางสาวธาดาพร   แก้วอัมพร
 
277 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวพรรณชนิดา  เชื้อทอง
 
1. นางกลองแก้ว  วัฒนา
 
278 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์รักษา
2. เด็กหญิงพิชชาภา  บุญค้ำชู
 
1. นางสาววิณี  มั่นกลัด
 
279 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวนวพร  สิงโห
2. นางสาวเปมิกา  พลนาคู
 
1. นางยุพิน  เกิดน้อย
 
280 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายจิระกร  หมื่นหลำ
2. เด็กชายวริทธิ์   แสงทับทิม
 
1. นางสาวธาดาพร   แก้วอัมพร
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวปริมประภัทร์  นิลไร่นา
 
1. นางสาวสิริรักษ์  สวัสดิ์พรปิติ
 
282 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศาลางาม
2. เด็กหญิงธิชา  จันทร์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา   แสงเขียวงาม
 
1. นายณัฐกันตภ์  คุ้มพะเนียด
2. นางหล่อลักษณ์  กิจประเสริฐ
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวพัชราพร  กิจพิทักษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญส่ง
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายชยพศ​  ดวงมณี
2. เด็กชายศิรณัฏฐ์​   ศรีวลักษณ์​
 
1. นางขวัญชนก  เกิดท่าไม้
2. นางสาวเกตุวดี  พลายระหาร
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71 เงิน 14 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายธนัช  เศวตสุธากร
 
1. นางขวัญชนก  เกิดท่าไม้
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บัวระภา
 
1. นายกิติชัย   วัฒนา
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายพลพล  ช่อพยอม
 
1. นายกิติชัย  วัฒนา
 
288 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 7 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุเปรมศรี
2. นายศรุติ  พงษ์พานิช
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  สีทา
 
1. นางชนิกา  มีครองแบ่ง
2. นางสาวราตรี  คำศรี
 
289 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 15 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวชนินาถ  วานิยาม
2. นางสาวพรพิมล   ขวัญยืน
3. นายสุวิจักขณ์  ผิวอ่อน
 
1. นายเรวัฒน์  เพชรซัด
 
290 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงสุภัทรษร  เจริญจิ้น
2. เด็กหญิงสุภาวิตา   กล่ำป้อง
3. เด็กหญิงสโรชินี  โมกขะสมิต
 
1. นางชนิกา  มีครองแบ่ง
2. นางสาวราตรี  คำศรี
 
291 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายทินภัทร  เตชูปกรณ์
2. นายธนวินท์  คงบวรเกียรติ
3. นางสาวเชษฐ์ธิดา  นาชัยลาน
 
1. นางสาวอนุรี  โพธิสุทัศน์
2. นายนัฐพล  ศิริเวชช
 
292 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายภาคิน  ศิลปเจริญ
2. นางสาววันทนาภรณ์  แสงสว่าง
3. นายวีระพงศ์  จงเฉลิมไพบูลย์
 
1. นางสาวอนุรี  โพธิสุทัศน์
2. นายนัฐพล  ศิริเวชช
 
293 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 9 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวจิรกานต์  เจียมเจริญ
2. นางสาวมณีรัตน์  เพ่งพิศ
3. นายวริญธรณ์  กิจสวัสดิ์
 
1. นางสาวอติกานต์  แย้มปู่
2. นางสาวสุฑารัตน์  ธรรมนิยา
 
294 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายกลวัชร  พุ่มประจำ
2. เด็กชายณัฐนนท์  ไชยสิงห์
 
1. นางชนิกา  มีครองแบ่ง
2. นางสาวราตรี  คำศรี
 
295 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายฉัตรอธิป  แผนคู้
2. นายอชิระ  ฉางงูเหลือม
 
1. นายเรวัฒน์  เพชรซัด
 
296 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายธันวา  ร่มเย็น
2. เด็กชายวชิรวิทย์  แสนสีดา
 
1. นายเกษม  กิจสงวน
 
297 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายขัยกลม  เจริญธรรม
2. เด็กชายวชีร  วงศ์แจ่ม
 
1. นายเกษม  กิจสงวน
2. นายชูชีพ  ทุมแสน
 
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงนัฏฐวดี  ยิ้มสะอาด
2. เด็กหญิงบุษกร  ตระกูลวงค์
3. เด็กหญิงประภาวรินทร์  โสดา
4. เด็กหญิงพรนภัส  สนธี
5. เด็กหญิงพัชราวดี  โตเลี้ยง
 
1. นายมลธวัฒน์  กิจสวัสดิ์
2. นายนนท์ธา  มีจิตร
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวธนพร  พามขุนทศ
2. นางสาวสุธัญญา  ชูภู่
3. นางสาวอริศรา  สุขขำ
4. นางสาวอลันดา  แก่นกูล
5. นางสาวอัจจิมา  อยู่ประยูร
 
1. นายจิรวัฒน์  ตนุสิทธิ์ธนกุล
2. นางมยุรี  เทพอำนวยสุข
 
300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุญชอบ
2. เด็กชายชภาณุพงศ์  กิจเจริญ
3. เด็กหญิงนัจภัค  กิจเจริญ
4. เด็กชายปาณัสม์  แย้มขจร
5. เด็กหญิงสาริศา  สามศรีทอง
 
1. นางสาวกมลา   สุริยพงค์ประไพ
2. นางสาวจินตนา   กิจแก้ว
 
301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายชิตังเม   เมฆทวีภูมิ
2. นางสาวนงนภัส   แซ่ล้อ
3. นายภาสวิชญ์  เข็มเจริญ
4. นายศกร  กิจเจา
5. นายอานัส  โรจน์วาทิน
 
1. นายมลธวัฒน์   กิจสวัสดิ์
2. นางมยุรี  เทพอำนวยสุข
 
302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์รักษา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองดอนน้อย
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.4 เงิน 13 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวอัญชลิกา  กิจประยูร
 
1. นางมยุรี  เทพอำนวยสุข
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.6 เงิน 12 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สีหะวงษ์
2. เด็กชายศุภกิตต์    สุดสาร
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ทวีทรัพย์
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 11 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวนิชาภัทร  โตแดง
2. นายอณาจักร  พันธ์ยาง
 
1. นางมยุรี  เทพอำนวยสุข
2. นางสาวปิยะนันท์  ธีรานุวัฒน์
 
306 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงชญาดา  พหลโยธิน
2. เด็กหญิงชยุดา   พูลศิริ
3. เด็กหญิงณัฐพร  จินงี่
4. เด็กชายธีรดนย์  การิม
5. เด็กหญิงนุสรา  อินทรสมบูรณ์
6. เด็กหญิงพชรวรรณ  คำหอม
7. เด็กหญิงมนทกานต์  เนียมน้อย
8. เด็กหญิงมุฑิตา  งาหอม
9. เด็กหญิงวรบรรณ  อุปจันทร์
10. เด็กหญิงสุนิษชา  บุญมา
 
1. นางชญาพัฒน์  ง้อแขก
 
307 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงกรกนก  ศาลางาม
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  วิมูล
 
1. นางชญาพัฒน์  ง้อแขก
 
308 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวจันทรวิมล   อำภา
2. นางสาวยศวดี   รัตนโสภา
 
1. นางชญาพัฒน์  ง้อแขก
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงอิสรีย์  ได้สันเทียะ
 
1. นางสาวชฎาทิพย์  บุตรศรีด้วง
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวสุกฤตา  สาครแก้ว
 
1. นางสาวชฎาทิพย์  บุตรศรีด้วง
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายอริย์ธัช   วิเทศวรกิจ
 
1. นางสาวชฎาทิพย์  บุตรศรีด้วง
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวแซง  คอน
 
1. นางสาวชฎาทิพย์  บุตรศรีด้วง
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายชญานนท์  วิเศษสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชดาภา  ศุภกุลเอกวัฒนา
3. เด็กชายนาธาร  แววแก้ว
4. นายพงษ์พัศภูมิ  ธรรมชันติพงศ์
5. เด็กชายภาคภูมิ  ลาภานิช
 
1. นายกมลภพ  วัชรเสวี
2. นายทศพล   อ่อนนาคคล้ำ
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายธนาวีร์  ชาติพหล
2. นายนันทกร  เนคะมานุรักษ์
3. นายปณิฏฐา  เขียวงาม
4. นายภูริชญ์  รักณรงค์
5. นายวายุ  เหล่าบัวบาน
6. นายสรยุทธ  ดวงคำ
 
1. นายทศพล  อ่อนนาคคล้ำ
2. นายณรงค์เดช  นาคพุฒ
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน 6 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงศิกาญณ์มาส  คงสกุล
 
1. นายกมลภพ  วัชรเสวี
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงปุณณดา   แก้วโพธิ์
 
1. นายกมลภพ  วัชรเสวี
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวณีรนุช  คุ้มกลัด
 
1. นายณรงค์เดช  นาคพุฒ
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงธีรกานต์   กิจสกุล
 
1. นายณันวุฒิ   โปร่งกลาง
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์พิชญธรรม
 
1. นายกิตติพงษ์  วงษ์จิ้น
 
320 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปู่กว้าง
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์   เจริญพรพิมลกูล
3. เด็กหญิงธนกัลยา  แว่นแก้ว
4. เด็กหญิงธฤษวรรณ  นาทองคำ
5. เด็กหญิงธิดาทิพย์   วรรณศรีเมือง
6. นางสาวภัทราภรณ์   รุณพัฒน์
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  มุสิกไชย
 
321 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวกมลพร  เทียงปา
2. นางสาวชลิตา   สงประชา
3. นางสาวฐิติรัตน์   บุญนคร
4. นางสาวปภัสรา  วงษ์ชา
5. นางสาวปวัณรัตน์  จุ้ยประชา
6. นางสาวพชรพร  ศิริเวชช
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  มุสิกไชย
 
322 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายศุภกฤต  ไทยแก้วรอด
 
1. นายศตพร  ศรีสุขพงษ์ศักดิ์
 
323 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายสิทธิพล  คล้ายปลื้มรักษ์
 
1. นายไพโรจน์  นุชพะเนียด
 
324 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 15 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงเมธาพร  อมรศุภมิตร
 
1. นายอัครเทพ  กลิ่นจันทร์
 
325 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.75 เงิน 10 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวลลิตา  ฟักเหลือง
 
1. นางสิรารมย์  พันธ์โยธี
 
326 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 6 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงธนิดา  บัลนัสสำโรง
 
1. นายไพโรจน์  นุชพะเนียด
 
327 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายกิตติกันต์  จงเกษมวงศ์
 
1. นายไพโรจน์  นุชพะเนียด
 
328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73.8 เงิน 9 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวญาณิศา  รอดแสดง
2. นายพงษ์ศกร  เยอสูงเนิน
 
1. นางสาวสาลีรัตน์  กิจบำรุง
 
329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ประสบธีรกิจ
2. นายวรวิทย์  ไม้หอม
 
1. นางสาวสาลีรัตน์  กิจบำรุง
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวฐิติยา  สามชัย
2. นางสาวปารวีร์  โนนใหม่
3. นายพิชญางกูร  พันปันเป้า
 
1. นางสาวสิริรักษ์  สวัสดิ์พรปิติ
 
331 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายภูฑิเบศ   นาคสมญาติ
2. เด็กชายวชิระ   นาคะ
 
1. นายเฉลิมรัฐ   อนันตชาติ
2. นายพสิษฐ์   ข่มอาวุธ
 
332 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงสถิริศา   สุขผล
2. นายอัครวิทย์   อุดมธนานพ
 
1. นายเฉลิมรัฐ  อนันตชาติ
2. นายพสิษฐ์  ข่มอาวุธ
 
333 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายภัค  อินทรัตน์
2. นายศุภกร   โคตรตราแสง
 
1. นายเฉลิมรัฐ  อนันตชาติ
2. นายพสิษฐ์  ข่มอาวุธ
 
334 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 6 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายกิตติภัค   กิ่งเมือง
2. เด็กชายณัฐพล   เพชรเกิด
 
1. นายเฉลิมรัฐ  อนันตชาติ
2. นายพสิษฐ์  ข่มอาวุธ
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.33 เงิน 13 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงฉันทิตา  บุญประโลม
2. เด็กหญิงนิภารัตน์  ทิวรักษา
3. เด็กหญิงพราวรวี  ธนะวงศ์
 
1. นางพิมลมาศ   เผ่าขุ้ย
2. นางสาววิมล  คำชาลี
 
336 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  ฉิมมณี
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
 
337 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 21 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกิติยากร  ทองอ่อน
 
1. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
 
338 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พลอยหิน
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ชำนาญศิลป์
 
339 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวอชิรญา  อินทร์จ้อย
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ชำนาญศิลป์
 
340 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุขขัง
 
1. นางสาวอารียา  เทพฉิม
 
341 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายโชติธนัตถ์  ทรัพย์แก้วยอด
 
1. นางสาวอารียา  เทพฉิม
 
342 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  พะวงษ์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กงเหลียง
 
343 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวสวภัทร  แช่มมั่นคง
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กงเหลียง
 
344 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  เทพทอง
 
1. นางสาวนวพร  โปรานานนท์
 
345 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวอริสรา  เฉลิมสินธ์
 
1. นายอนุชา  ขำคะจร
 
346 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวิญาดา  ล่องหลง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สงวนพานิช
 
1. นายพรเทพ  บุญวงษ์
 
347 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธมณทอง  วีรณะ
2. นายธรรมสรณ์  คิ้วสุวรรณ
 
1. นายพรเทพ  บุญวงษ์
 
348 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัลญรัตน์  บุญเกิด
2. เด็กชายรัชชานนท์  นิลคร
 
1. นายกฤษณะ  สุโขรัมย์
 
349 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกุลนารินทร์  อมตศรีประเสริฐ
 
1. นายกฤษณะ  สุโขรัมย์
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายภัทรพล  เหล่าสมาธิกุล
 
1. นางสาวสุธาสินี  ขาวสำอางค์
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายปิยะภูมิ  คงสกุล
 
1. นายรังสรรค์  ทองสุกนอก
 
352 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  พรหมทอง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วอุ่นเรือน
3. เด็กหญิงพัชริดา  ตรังพาณิชย์
 
1. นายฐากร  แดงสงฆ์
2. นายสุรชัย  จามรเนียม
 
353 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายญาณวุฒิ  ทองยัง
2. นายพัทธกิตติ์  กุดาศรี
3. นางสาวฟ้าเอ็นดู  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นายไพบูลย์  พิมพ์สุวรรณ
2. นายสุรชัย  จามรเนียม
 
354 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายธนเดช  พรเจริญโรจน์
2. เด็กชายปฐมพัฒน์  แรมชื่น
3. เด็กชายอภิสิฏฐ์พล  อิสสะอาด
 
1. นางสาวศิตรานุช  ภูมิประกาย
2. นางสาวศิวพร  เอมโกษา
 
355 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ฝอยพรมราช
2. นายนิติภูมิ  กายชัยภูมิ
3. นายภาณุพงศ์  ธนภาชน์
 
1. นายไพบูลย์  พิมพ์สุวรรณ
2. นายสุรชัย  จามรเนียม
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายนวคุณ  ม่วงคลองใหม่
2. นายปภังกร  หอมสุวรรณ
 
1. นายสุรชัย  จามรเนียม
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายปรินทร  คิ้วสุวรรณ
 
1. นางปทุมมา  กอแก้ว
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายพิชญุตม์  ชัยโย
 
1. นายรุ่งโรจน์  กิติสัทธาธิก
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายจิรวศิน  คุ้มแปลก
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  ใช้เจริญ
 
1. นางพัชรียา  นุชประคอง
2. นางสาวธนิษฐา  นาคลำพา
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายสรชัช  รุ่มนุ่ม
 
1. นางพัชรียา  นุชประคอง
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายเกษมสันต์  สุดสุวนิชย์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  มารุ่งเรือง
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายธนพัฒน์  แม้นสมุทร์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จับจิต
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จี้แสง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คู่บุญประเสริฐ
 
364 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนิศามณี  แย้มผกา
2. เด็กหญิงปณิดา  สายหงษ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ไกรศรี
 
1. นางสราญทิพย์  คุมพล
2. นางสาวณัฐสิมา  นิลจินดา
 
365 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.125 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกัลยกร  ผ่องฉวี
2. นางสาวจารุวรรณ  แสงพิทักษ์
3. นายสนธิ  เชิงชาญกิจ
 
1. นางสาวบัว  พิมพ์สุวรรณ
2. นางสาววนิฎา  ฮวบบางยาง
 
366 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คิ้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงนฤสรณ์  สุขวรรณดี
3. เด็กหญิงวริศรา  เธียรธโนปจัย
 
1. นางวราภรณ์  แตงจั่น
2. นางสาวปัญจพาณ์  ศรีพุฒ
 
367 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธีรกานต์  จันทร์ริยา
2. นางสาววิลาสินี  ฮวบบางยาง
3. นางสาวเขมจิรา  จันดีวันทา
 
1. นางสาววนิฎา  ฮวบบางยาง
2. นางสาวบัว  พิมพ์สุวรรณ
 
368 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บัวทอง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เทศสมบูรณ์
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  นุ่มวงศ์
 
1. นางวราภรณ์  แตงจั่น
2. นางสาวปัญจพาณ์  ศรีพุฒ
 
369 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายนราวิชญ์  ครุฑขุนทด
2. นายภาคิน  ชวาลปัญญา
3. นางสาวศศิพร  สะอิมิ
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  หาญยุทธ
 
370 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิราภา  วัฒนสิน
2. เด็กหญิงพรพิมล  ยอดสะอึ
3. เด็กชายภูเชษฐา  เจริญพจน์
 
1. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
2. นายวินัย  ศรีภักดิ์
 
371 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชลิดา  พงษ์เวียง
2. นางสาวณัฏฐกันย์  สงกา
3. นายศิริพงศ์  ลัดลอด
 
1. นายวินัย  ศรีภักดิ์
2. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
 
372 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีวิไชย
2. เด็กชายกวิศ  ทองมี
 
1. นางสราญทิพย์  คุมพล
2. นางสาววนิฎา  ฮวบบางยาง
 
373 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายกฤตนันท์  เคลือบวัณณรัตน์
2. นายอภิสิทธิ์  โยธาจันทร์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  หาญยุทธ
 
374 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  เสริมสำราญ
2. เด็กชายวีระพล  แสงแจ่ม
 
1. นายสุชาติ  เสประโคน
2. นายธนาวินท์  ไกรกาศ
 
375 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายภัทรพล  พรมโสภา
2. เด็กชายอดิศร  จันทร์ท่า
 
1. นายธนาวินท์  ไกรกาศ
2. นายสุชาติ  เสประโคน
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธิวาเทพ  ศรีวารีรัตน์
2. เด็กหญิงปนิตา  พิณทอง
3. เด็กหญิงพรพิมานเมฆ  นิ่มรักษา
4. เด็กหญิงพริมรตา  สุขสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเดือนตุลา  แซ่อุน
 
1. นายกุลวุฒิ  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวเอมอร  บุตรดีโสภา
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวพฤกษธร  ลิ้มปัสมานนท์
2. นางสาววรรณวิศา  อ่วมกระทุ่ม
3. นางสาววาริษา  มหาช้าง
4. นางสาวศุภษา  สิริทวีสิน
5. นางสาวเนตรชนก  เซ็งมณี
 
1. นายพุทธิวัฒน์  อริยะชัยสิริ
2. นางสาวศิริรัตน์  สมประชา
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวนงนภัส  สมประชา
2. นายบดินทร์  ล้ำเลิศ
3. นายปัญญาโชติ  ประยุทธสินธุ์
4. นางสาวฟ้าสิรินทร์  พุทธพิพัฒน์
5. นายรัตน์ถสิทธิ์  เหลืองจิตรุ่งกุล
 
1. นายพีระ  โค้วเจริญ
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธัญวรัตน์  สังหร่าย
2. นายปิติศักดิ์  ปานานนท์
3. นายภูริภัทร  คำสงคราม
4. นางสาวศิรภัสสร  สุริยาวงษ์
5. นางสาวเนติวรรณ  ไหลวารินทร์
 
1. นายพีระ  โค้วเจริญ
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 72.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกฤตพร  ถิ่นคำ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มีรักษา
3. เด็กชายขวัญชัย  ตนะทิพย์
4. เด็กชายนนทพัฒน์  น้อยนารถ
5. นางสาวพัทธนันท์  เขียวงาม
6. เด็กหญิงพิชชา  วาทีทอง
7. เด็กชายพีรวุฒิ  แหยมบำรุง
8. เด็กชายพุฒิพัฒน์  เสถียรวัฒน์ชัย
9. เด็กชายรชต  น้อยรักษา
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  น้อยรักษา
11. นางสาวสุริสา  จันทร์คงวงษ์
12. เด็กชายอภินันท์  ทองเนียม
13. เด็กชายอรรถพล  ปลาบู่ทอง
14. นางสาวอรุณีย์  ทุมเสน
15. เด็กชายอาทิตย์  ปืนกันภัย
 
1. นายวุทธิพัฒน์  ธนธรรมพานนท์
2. นางสาวณัชชาพัชร์  ชูชาติ
3. นายพุทธิวัฒน์  อริยะชัยสิริ
4. นายกิตติศักดิ์  หนูเชื้อเวียง
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายภัทรพล  พ่วงบุญปลูก
 
1. นางสาวญาณ์นิศา  พรหมศร
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายศิวกร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ชัยพรหมนฤภัย
 
1. นางอำไพ  กิตติรพีโชติ
2. นางสาวสมจินต์  กลิ่นถนอม
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.3 เงิน 8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายจักรพันธ์  อินเสือสีห์
2. นางสาวณิชาภัทร  สุขดี
 
1. นางอำไพ  กิตติรพีโชติ
2. นางสาวสมจินต์  กลิ่นถนอม
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธนันณัฎฐ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงนภัทร  สมัครกิจ
3. นางสาวนฤภร  ยังมีมา
4. เด็กหญิงพัชมน  อินหลี
5. เด็กหญิงศศิภา  เรืองจุ้ย
6. เด็กหญิงอรวรรณ  พุ่มแย้ม
 
1. นางธัญวรัตน์  ยุรศักดิ์พงศ์
2. นายอติฌาน  แสงคำ
 
385 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์   น้ำสมบูรณ์
2. เด็กหญิงภิญญานุช  บุญประกอบ
 
1. นายณัฐวัชร  ดอกคำ
2. นางกรรณทิมา  เหมือนศรี
 
386 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวบัณฑิตา  จูคลองตัน
2. นายปพน  ยิ้มถนอม
 
1. นางกรรณทิมา  เหมือนศรี
2. นายณัฐวัชร  ดอกคำ
 
387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงมาลาตา  หนูมาน้อย
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฐิดา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายธนเทพ  สุขรอด
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  กิจสงวน
 
1. นายธนเทพ  สุขรอด
 
390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชลิดา  โตสงวน
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงศุภน์พัชยาค์  เชี่ยวชาญชูกุล
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวปุณรดา  ประชาชัยศรี
 
1. นายวัชรสินธ์ุ  สอดศรี
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชญาณุช  สดใส
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชนัดดา  ทองศรี
 
1. นายวัชรสินธุ์  สอดศรี
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงอชิรญา  ภิรมย์อยู่
 
1. นายธนเทพ  สุขรอด
 
396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวรินรดา  สังข์ไทย
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายธนวัฒน์  จือเกร็ด
2. นางสาวนลินนิภา  พึ่งประชา
3. นางสาวปิยะวรรณ  เอื้อสรรเสริญ
4. นางสาวมุกอันดา  สีหะเนิน
5. นายวิทวัส  สุขประเสริฐ
6. นายอติรุจ  กุลวัฒนวิภาต
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
2. นายวิศรุต  ขำสอน
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายสราวุธ  ชมปรารภ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวนลินนิภา  พึ่งประชา
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายธรรม์ธชิน  ศรีพิพัฒน์
 
1. นายวิศรุต  ขำสอน
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฐวัฒน์  ใจกล้า
 
1. นายวิศรุต  ขำสอน
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชนัญพร  มีทอง
 
1. นายวิศรุต  ขำสอน
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายภูมิธัช  อัษฎมงคล
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงอุรวี  คำจันทร์วงค์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชนิกานต์  ไชยชนะ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายปวริศ  ใจประดิษฐ์
 
1. นายวิศรุต  ขำสอน
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปพิชญา  มีสุข
 
1. นายวิศรุต  ขำสอน
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สังข์เงิน
2. เด็กหญิงดากานดา  สุขผลานันท์
3. เด็กหญิงดาวิกา  ทัพธเนศน์
4. เด็กหญิงนภัสสร  คงโต
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ชูเชิด
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  พริ้งพัฒนพงษ์
7. เด็กหญิงพิรดา  ทองคำ
8. เด็กหญิงศศิตา  รัตนสิทธิ์
9. เด็กหญิงศุภัชญา  นพสมบูรณ์
10. เด็กหญิงอธิศา  เสถียรวัฒน์ชัย
11. เด็กหญิงอภิษฐา  แพงศรี
12. เด็กหญิงอักษราภัค  ปานา
 
1. นายสมบูรณ์  กล่อมจิต
2. นายวิศรุต  ขำสอน
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธัญชนก  พรหมสุทธิ์
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวนรีรัตน์  นาคซื่อตรง
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฐาปนี  แพรแก้ว
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณพิชญา  กิจสมัคร
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
413 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองใบอ่อน
2. เด็กชายจักรภัทร  สุขโพธิ์เพชร
3. เด็กชายตันติกร  ใจบุญ
4. เด็กหญิงปคุณดา  สุวัณนะศิริ
5. เด็กหญิงปพัฒน์สร  กิตติวรรณสกล
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทรังศรี
7. เด็กชายภูริภัทร  แก้วประชา
8. เด็กชายวัชรพล  บัวแย้ม
9. เด็กหญิงสิริกัญญา  พรหมคุณ
10. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ตันมณีสาคร
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิตต์
2. นางสาวปานจิต  รุ่งสว่าง
3. นายกุลวุฒิ  สังข์ประเสริฐ
 
414 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจินดามณี  งานดี
2. นางสาวจิราภรณ์  ระหงษ์
3. นายชุมพล  กาญจนาพงศาเวช
4. นายณัฐพงษ์  ตระการวงศ์ไพศาล
5. นางสาวธนภรณ์  ใช้บางยาง
6. นายปรินันท์  ชินชำนาญ
7. นางสาวสริลรัตน์  พรดำเนินสวัสดิ์
8. นางสาวสุชาดา  เหรียญประชา
9. นายหัสฐภูมิ  ชุมรักษา
10. นายอัครวุฒิ  พระเกตุเมือง
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิตต์
2. นางสาวปานจิต  รุ่งสว่าง
3. นายกุลวุฒิ  สังข์ประเสริฐ
 
415 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  กันภัย
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  กลมเลี่ยม
3. เด็กหญิงชีวาพร  มรกตจินดา
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ใจกล้า
5. เด็กหญิงธัญชนก  ทุ่มโสภา
6. เด็กหญิงปฏิพร  แสงคำ
7. เด็กหญิงวินตา  กังใช่ง้วน
8. เด็กหญิงสราภาภัทร  ไตรวุฒิ
9. เด็กหญิงแสงดาว  แสงพันธุ์ตา
10. เด็กหญิงแสงเดือน  แสงพันธุ์ตา
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิตต์
2. นางสาวปานจิต  รุ่งสว่าง
3. นายกุลวุฒิ  สังข์ประเสริฐ
 
416 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกพร  สายสุนทร
2. นางสาวกมลชนก  คำรศ
3. นางสาวกัญญารัตน์  กิจเพียร
4. นางสาวปุณณมาส  วรเตชะคงคา
5. นางสาวพีรดา  พิพัฒน์รมยา
6. นางสาวรุ่งรวี  ฉิมมณี
7. นางสาวศศิพร  อนุสรณัฐพงศ์
8. นางสาวโชติกา  แสงแจ่ม
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิตต์
2. นางสาวปานจิต  รุ่งสว่าง
3. นายกุลวุฒิ  สังข์ประเสริฐ
 
417 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายกรวิชญ์  สำราญรื่น
2. นายจารุภัสส์  จันธสโร
3. นายภควัต  อ้นพรหม
4. นายรชต  กานต์ดา
5. นายวิทวัส  ชื่นใจ
 
1. นายวิศรุต  ขำสอน
2. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจารุภา  กิตติละโช
 
1. นายนวรัตน์  คงธนาคมธัญกิจ
 
419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายคณิต  แตงแก้ว
 
1. นายทินวัฒน์  งามสัตตบุษย์
 
420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกรกมล  กาญจนมัย
 
1. นางสาวสุภาพร  เตรียรัมย์
 
421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.25 ทอง 5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาววราลี  อินทรพร
 
1. นางสาวอรกัญญา  สุวรรณกนิษฐ
 
422 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงอภิรดา  เดชชลาลัย
 
1. นายคมสันติ์  กล่อมเมฆ
 
423 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 7 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวอนิษฐ์สา  คุรุวัชรพงศ์
 
1. นายคมสันติ์  กล่อมเมฆ
 
424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฏฐาพร  กิตติปัญญาธรรม
2. นางสาวนรีกานต์  ทองนอก
 
1. นางสาวอลิษา   เกียรติประชา
2. นางสาวสกุลรัตน์  เกียรติขจรรัตน์
 
425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชาริกา  พึ่งฤกษ์ดี
2. นายธีรวุฒิ  บวรเจิดพงศ์
 
1. นางสาวอลิษา   เกียรติประชา
 
426 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ตันมณีสาคร
2. เด็กชายทศพล  สิงห์โต
3. เด็กชายธนกร  นันเนิ้ง
4. เด็กชายนภัทร  จินดาแดง
5. เด็กชายภูมิรพี  บูรณัติ
6. เด็กชายวรวิบูลย์  เปรมจันทร์
7. เด็กชายวัชริศ  ปิ่นท้วม
8. เด็กชายศุภวัฒน์  พุฒทอง
 
1. นายวินัย  ศรีภักดิ์
2. นายธนาวินท์  ไกรกาศ
3. นายทรงกต  มณีคำ
 
427 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกลักษณ์  รักสถิตกุล
2. นางสาวจิรวไล  จำปาเวียง
3. นางสาวจิราภัค  อานิสงฆ์
4. นางสาวณภัทร  มรกตจินดา
5. นางสาวณัฐชญา  ลุนหวิทยานนท์
6. นางสาวณิชารีย์  กุศลเอี่ยม
 
1. นายธนาวินท์  ไกรกาศ
2. นายรุ่งโรจน์  กิติสัทธาธิก
3. นายวรกฤต  โพธิ์อุบล
 
428 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกชพร  น้อยพิทักษ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ใจดี
3. เด็กหญิงธันชนก  เอ็นดู
4. เด็กหญิงนภัทร  สำเภาทอง
5. เด็กชายวงธวัช  ขุนรักษา
6. เด็กหญิงวรดา  เอี่ยมยั่งยืน
7. เด็กหญิงศิรภรณ์  ลัดลอด
8. เด็กหญิงสิริกร  ศรีต่างวงศ์
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วไทรคู
 
1. นางกรรณทิมา  เหมือนศรี
2. นายทรงกต  มณีคำ
3. นายพรเทพ  บุญวงษ์
 
429 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  อิ้วชาวนา
2. นางสาวพัชรวลัย  สุกพันธุ์ดี
3. นายภูมินทร์  ดาวผ่อง
4. นางสาวเกวลิน  คำหวล
5. นายเชิดชูศักดิ์  เจรจาปรีดี
 
1. นางสาวกมลษรัตน์  เกตุนิล
2. นางสาววารุณี  บุญชู
 
430 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงดนยา  พัดเกร็ด
3. เด็กหญิงสุธิดา  คงสกุล
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
 
431 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกชพร  พรมมาลี
2. นางสาวณัฐกฤตา  แก่นศักดิ์ศิริ
3. นางสาวรวินท์พร  แก้วไทรอินทร์
 
1. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
2. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
 
432 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวพัชรพร  พัดไสว
2. นางสาวอัยยา  อมตวนิช
3. นางสาวอารีย์  หอยสังข์ทอง
 
1. นางสาวเจนจิรา  อุ่นสี
2. นายรุ่งโรจน์  กิติสัทธาธิก
 
433 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายนราวิชญ์  เหลืองประเสริฐ
2. นายสิรวิชญ์  ถมยา
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
 
434 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฐพงษ์  ศุภวิโรจน์เลิศ
2. นายเตชวาสน์  นารักษ์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
 
435 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายธนวัฒน์  สังข์ปรีดา
2. นายพงศกร  ไทยทวี
3. นางสาวพลอย  พวงมาลา
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
 
436 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฐพล  นินนาท
2. นายสิทธิพันธุ์  ฮงเจริญ
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
2. นายกิตติศักดิ์  หนูเชื้อเวียง
 
437 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชลกานต์  หมื่นศิลป์
2. เด็กหญิงอัญเชิญ  ชำกรม
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สุขขีพันธุ์
2. นายกิตติศักดิ์  หนูเชื้อเวียง
 
438 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายพุฒิพัชร  โตสาคร
2. เด็กชายสิทธิภูมิ  เหล่าสมาธิกุล
 
1. นายภาณุเดช  เกตุบ้านท่า
2. นายกิตติศักดิ์  หนูเชื้อเวียง
 
439 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฏฐ์  ซ้ายพิพันธ์
2. นายณัฐวัฒน์  พึ่งบาง
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
2. นายกิตติศักดิ์  หนูเชื้อเวียง
 
440 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายรัชชานนท์  ศิวะยุทธกิจ
2. นายอดิศร  เวชกุลธำรง
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
 
441 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85.8 ทอง 5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายปุญญพัฒน์  วรรณเจริญศรี
2. นางสาวอภิรตา  อุตสาห์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
2. นายกิตติศักดิ์  หนูเชื้อเวียง
 
442 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายธีรเมธ  บุษบก
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  พนมวงค์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สุขขีพันธุ์
2. นายภาณุเดช  เกตุบ้านท่า
 
443 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายศรุติ์  อาจณรงค์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  กรีประชา
 
1. นางสาวศิริขวัญ   สุขขีพันธุ์
2. นายภาณุเดช  เกตุบ้านท่า
 
444 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกกร  อินพาเพียร
2. เด็กหญิงกนกกร  รอดเรืองรัตน์
3. เด็กชายธนธรณ์  สุสดี
4. เด็กหญิงอภิสราภรณ์  ใช้เจริญ
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  อินทร์ประดับ
6. เด็กหญิงเปรมกมล  เล็กจินดา
 
1. นางสาวจุรีพร  นาโสก
2. นางสาวศรัณพร  ผมหอม
 
445 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลชนก  ภูถุ
2. นางสาวนรินทร์ทิพย์  พงษ์อุดมปัญญา
3. นางสาวพรทิพย์  แก้วประเสริฐ
4. นางสาวพิชญาวี  โคเรือง
5. นางสาวภาวินี  รอดเรืองรัตน์
6. นางสาวอรอนงค์  สังข์รักษา
 
1. นางสาวศรัณพร  ผมหอม
2. นางสาวจุรีพร  นาโสก
3. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
446 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวพรพรรณ  เหมนิยมานันท์
2. นางสาวพัชรี  นามบุตร
3. นางสาวลักษิกา  เบาเนิด
 
1. นายอดิเทพ  เรืองสม
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
447 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงการันชิตา  พุฒห้อย
3. เด็กหญิงพรธิวัล  ผ่อสุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
 
448 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายธนัท  แสงพิทักษ์
2. นางสาวพรรณปพร  ศรีสุวัฒนานันท์
3. นางสาวศวิตา   สำลีนิล
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
 
449 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชมพูนิกข์  ทองประไพ
2. นางสาวณัชชา  หริ่มช่อชูเชิด
3. นางสาวโสรยา  สุขสาคร
 
1. นายอดิเทพ  เรืองสม
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
450 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงคณิตาภรณ์  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงจิดาภา  คุณสุข
3. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  น้อยนารถ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
451 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกัลยกร  สุโพธิ์
2. นางสาวณัชชา  โป้สมบุญ
3. นางสาวธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
452 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงสิรภัทร  งามพักตร์
 
1. นางสาวเกวลิน  แสงนุภาพ
 
453 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  ไทรเขื่อนขันธ์
 
1. นางสาวชณัฐศิกานต์  ประสงค์เงิน
 
454 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นางสาวพิไลวรรณ  พึ่งจะแย้ม
 
1. นางสาวเกวลิน  แสงนุภาพ
 
455 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  รามัญอุดม
2. เด็กหญิงศิริวงษ์  แสงเหลา
 
1. นายณลงกรณ์  ประสงค์
2. นางสาววิภารัตน์  โอฬารทิชาชาต
 
456 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นายชยานันท์  สุริฉาย
 
1. นางสาวชณัฐศิกานต์  ประสงค์เงิน
 
457 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ขันทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ประทุมสินธุ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จันทรัตน์
2. นางสาววิภารัตน์  โอฬารทิชาชาต
 
458 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพา  ชอบชื่น
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  จันทรัตน์
 
459 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นายศุภกิจ  มุขสิกาเวก
 
1. นายสัตตบุษ  ยิ้มแย้ม
 
460 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กชายก้องหล้า  ปักกาสี
2. เด็กหญิงฐาสินีย์  ฟ้าหวั่น
 
1. นายวันเฉลิม  รูปสูง
2. นายสัตตบุษ  ยิ้มแย้ม
 
461 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นางสาววาสนา  แหวนเพ็ชร
 
1. นายปิยพงษ์  กำลังงาม
 
462 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นายธนกร  ขำชม
 
1. นายปิยพงษ์  กำลังงาม
 
463 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นายก้องศักดิ์  ฤทธิ์คำรพ
2. นางสาวภัทรานิชษฐ์  ภูมิโคกรักษ์
3. นางสาวอาภาวรรณ  ประทุมเดช
 
1. นายสุริยา  แก้วสวัสดิ์
2. นางสาวธัญชนก  ยอดน้อย
 
464 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นางสาวจิณณ์จุฑา  แซ่จู
2. นายนที  ครองสมบัติ
3. นางสาวปัณฑารีย์  ปรีสมุทร์
 
1. นายสุริยา  แก้วสวัสดิ์
2. นางสาวธัญชนก  ยอดน้อย
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กชายรัชวีร์  ภาณุหสตังไทรแก้ว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ผลเจริญ
 
1. นายสัตตบุษ  ยิ้มแย้ม
2. นางสาวศิริลักษณ์  จันทรัตน์
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.3 ทอง 4 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นายสุรดิษ  ถนอมรัก
2. นางสาวสโรชา  พานทอง
 
1. นายสัตตบุษ  ยิ้มแย้ม
2. นางสาวศิริลักษณ์  จันทรัตน์
 
467 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชักชวน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วเกิดเถื่อน
 
1. นายกฤษติธี  ประทุมสินธุ์
2. นายกฤษณะ  วงษ์ศรี
 
468 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นายขรรค์ชัย  ฤทธิ์คำรพ
2. นางสาวจารุวรรณ  ประทุมเดช
 
1. นายกฤษติธี  ประทุมสินธุ์
2. นายกฤษณะ  วงษ์ศรี
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงชญานุช  นฤสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กสิรวัฒน์
 
1. นางสาวประภาพร  แย้มสมุทร
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงสุวิชญา  เหมหงษา
 
1. นางสาวประภาพร  แย้มสมุทร
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงอัญจรี  บัวจันทร์บุญ
 
1. นางสาววิภารัตน์  โอฬารทิชาชาต
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นางสาวภัทรวดี  ขำชม
 
1. นายวันเฉลิม  รูปสูง
 
473 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงสุณิสา  อู้ทึ้ง
2. เด็กหญิงอัศฉราภรณ์   คุ้มพะเนียด
3. เด็กหญิงอัศฉราภา  คุ้มพะเนียด
 
1. นายวาทิต  บริสุทธิ์
2. นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์
 
474 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นายชาตรี  เฮี้ยนชาศรี
2. นายธนพนธ์  วงษ์ศรี
3. นายศุภณัฐพงศ์  คงทน
 
1. นายวาทิต  บริสุทธิ์
2. นายณัฐพล  สุขสมบูรณ์
 
475 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ยิ้มพยัคฆ์
2. เด็กหญิงสาวิภา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอริสรา  ใจมั่น
 
1. นายวาทิต  บริสุทธิ์
2. นายสัตตบุษ  ยิ้มแย้ม
 
476 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นางสาวดาว  คงศรี
2. นางสาวประสิตา  แสงสิงห์
3. นางสาวแอนณา  สุวรรณ์
 
1. นายวาทิต  บริสุทธิ์
2. นายสัตตบุษ  ยิ้มแย้ม
 
477 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  โตเหมือน
2. เด็กหญิงลีลาวดี  นาคเรืองศรี
3. เด็กชายศิวัตม์  ขันทะมาลา
 
1. นางสาวดาริกา  ปานะโปย
2. นายศุภชัย  ทองดอนดู่
 
478 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.25 ทอง 5 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นางสาวพรลิตา  จำเริญ
2. นางสาวมณฑกานต์  ประทุมรัตน์
3. นางสาวอังคณา  ณ บางช้าง
 
1. นางสาวดาริกา  ปานะโปย
2. นายศุภชัย  ทองดอนดู่
 
479 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงนลินนิภา  นราเกตุ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา  คงกล่อม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ชื่นเจริญ
 
480 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 7 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นางสาวณภัทศร  บัวจันทร์บุญ
2. นางสาวปนิสา  อ่อนส้มกิจ
3. นางสาววรัตฐา  ทองงาม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ชื่นเจริญ
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญนิษา  ใจซื่อกุล
2. เด็กหญิงณภัสสร  ขำชม
3. เด็กหญิงปรารถนา  แก้วไทรเพ็ง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ชื่นเจริญ
 
482 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงศรีอิสรา  รัตนวรรณพันธ์
 
1. นางสาวสุนิสา  ม่วงพรวน
 
483 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวกัลย์ญาดา  คงบุญถึง
 
1. นางสาวสุนิสา  ม่วงพรวน
 
484 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ   แขวงสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุนิสา  ม่วงพรวน
 
485 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 12 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวสุธาสินี  ต้นสอน
 
1. นางสาวสุนิสา  ม่วงพรวน
 
486 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา   อินทกูล
 
1. นางสาวสุนิสา  ม่วงพรวน
 
487 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวพิมพ์หทัย   พรรอด
 
1. นางสาวสุนิสา  ม่วงพรวน
 
488 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงแนน  ดาลาแสง
 
1. นางสาวสุนิสา  ม่วงพรวน
 
489 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นายธีรพัฒน์  ศรีตระบุตร
 
1. นางสาวสุนิสา  ม่วงพรวน
 
490 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงปวริศา  อ่อนละมูล
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองศรีเมือง
 
1. นางสาวสุนิสา  ม่วงพรวน
2. นางสุมนา  สิงหาทอง
 
491 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวจารุนันท์  พะวัน
2. นางสาวสาวิตรี  แพกำเหนิด
 
1. นางสาวสุนิสา  ม่วงพรวน
2. นางสุมนา  สิงหาทอง
 
492 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  เพ็งภิญโญ
 
1. นางสุมาลี  ทิพย์เทพ
 
493 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวพิชญาภา  พึ่งบุญอยุธยา
 
1. นางสาวปรียา  บัวทอง
 
494 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เพชรคำดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงคาหลวง
 
1. นางสาวปรียา  บัวทอง
2. นายวันเฉลิม  สิทธิศักดิ์
 
495 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กชายณธภัส  แป้นทองดี
2. นายสุวิจักขณ์  อิ้วอำพันธ์
 
1. นางสาวปรียา  บัวทอง
2. นายวันเฉลิม  สิทธิศักดิ์
 
496 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชัยหา
 
1. นางสุมาลี  ทิพย์เทพ
 
497 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวน้ำผึ้ง  พูนบางยุง
 
1. นางสาวปรียา  บัวทอง
 
498 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กชายจิรพงศ์  สุขสมกิจ
2. เด็กชายอนพัช  สัมฤทธิ์
 
1. นางสุมนา  สิงหาทอง
2. นางสาวนุชนารถ  วงษ์ศรีนาค
 
499 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นายปฐมพงษ์  ไขไพวัน
 
1. นางสาวนุชนารถ  วงษ์ศรีนาค
 
500 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   กองเกตุใหญ่
 
1. นางสาวรุ่งระวี  วงษ์สังข์
 
501 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นายปรเมศว์   เรืองเชื้อเหมือน
 
1. นางสาวรุ่งระวี  วงษ์สังข์
 
502 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กชายรัฐนันท์  นิรมาน
 
1. นางสาวปรียา  บัวทอง
 
503 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ลูกอินทับทิม
2. เด็กชายพัสสกรณ์  หนูชิตเดชาพงศา
3. เด็กหญิงไอริสา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาววรัญญา  พะเลียง
2. นางสาวปัณฑิตา  อนุชาติ
 
504 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  สรรุวัตร
2. นางสาวณัฐชา   รัดรอดกิจ
3. นางสาวมณฑาทิพย์  พันธรักษา
 
1. นางสาววิภาพรรณ  ชนะภักดิ์
2. นางสาวสุภา  อรุณศรีประดิษฐ์
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง 4 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เส็งหลวง
 
1. นางสุมนา  สิงหาทอง
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 11 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวกุลนิษฐ์   พ่วงฟัก
 
1. นายกฤตมุข  กล่อมฤทธิ์
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  เลิศรักษาพงศ์
2. เด็กชายสิรภพ  ศรีอินกิจ
 
1. นางสาวอทิตยา  สมตัว
2. นายกฤตมุข  กล่อมฤทธิ์
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นายจุฑามาส  เล็กประยูร
2. นางสาวปนิดา  สุวรรณไตร
 
1. นางสาวอทิตยา  สมตัว
2. นายกฤตมุข  กล่อมฤทธิ์
 
509 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีอินทร์กิจ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ้มนิลกาล
3. เด็กหญิงขวัญวลัย  พุ่มจำปา
4. นางสาวชัญญานุช  พลายละมูล
5. นางสาวณัฎฐณิชา  รูปสม
6. นางสาวธัญญาภรณ์  อุ่นดา
7. เด็กหญิงมัลลิกา  เสือกลิ่น
8. เด็กหญิงวรรณิดา  ร่มเกษแก้ว
9. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  กองแก้ว
10. นางสาวศศิธร  เมฆสุทัศน์
 
1. นางสาววรนุช  จิตรมณี
2. นายพิบูล  โพธิ์งาม
 
510 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงศกลรัตน์  อุ่นดา
2. เด็กหญิงอรจิรา  ศรีอินกิจ
 
1. นายพิบูล  โพธิ์งาม
2. นายดนุพร  พันมี
 
511 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวปุณณิศา  ขำดี
2. นางสาวศิริพร  หกขุนทด
 
1. นายพิบูล  โพธิ์งาม
2. นายสุชาวุฒิ  อาภาอมร
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงอิสรีย์   เรืองเชื้อเหมือน
 
1. นางสาวสุพรเพ็ญ  วัลมาลี
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 13 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวลัดดาวัลย์   ป้านวัง
 
1. นางสาวสุพรเพ็ญ  วัลมาลี
 
514 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวญาติมา  บุญช่วย
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีประมงค์
3. นางสาวนภาวรรณ  บัวคลี่
4. นางสาวบุณยาพร  สุขวัฒนากรณ์
5. นางสาววราภร  สระทองที
6. นางสาววริศรา   ประสิทธิสุวรรณ
 
1. นางสาววรนุช  จิตรมณี
2. นางสุมนา  สิงหาทอง
 
515 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.75 เงิน 13 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงไปรยาภรณ์  ลือขจร
 
1. นางสาวอทิตยา  สมตัว
 
516 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  ดอนนุ่มไพร
2. นางสาวณภัทร  ดีศรีเกตุ
 
1. นายธงชัย  พาศรี
2. นายปัณวัฒน์  วิมูลชาติ
 
517 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีประมงค์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมมาลา
 
1. นายธงชัย  พาศรี
2. นายปัณวัฒน์  วิมูลชาติ
 
518 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.67 ทอง 7 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงวารินทิพย์  จารัตน์
2. เด็กหญิงศิวนาถ  ศรีถาวร
3. เด็กหญิงเนย  ดาลาแสง
 
1. นางสาวสุภา  อรุณศรีประดิษฐ์
2. นางสาววิภาพรรณ  ชนะภักดิ์
 
519 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงพัชฌา  วรรณวงศ์
 
1. นางศิริพร  สุริยะฉาย
 
520 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นายจิรัชญา  -
 
1. นางสาวจงกลณี  ภูอ่อนสี
 
521 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ไทรชมภู
 
1. นางสาวจิตรวดี  เพ็งภิญโญ
 
522 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 6 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวเขมมิกา  ศรีสดใส
 
1. นางอังสณา  ปรีชาสุนทร
 
523 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวรัตนพร  ใจอักษร
 
1. นางสาวจงกลณี  ภูอ่อนสี
 
524 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวอรญา  ปักษี
 
1. นางสาวจงกลณี  ภูอ่อนสี
 
525 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.34 ทอง 8 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  วรรณศรี
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เหล่าจั่น
 
526 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กชายจิรพันธ์  แสงมาลา
 
1. นายชานน  บุญเล็ก
 
527 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  ประสงค์กิจ
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  เพิ่มทวีทรัพย์
 
528 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นายต่อยอด  นาคเจือทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บุญญาพงษ์พันธ์
 
529 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นายพิริยะ  เมืองรามัญ
 
1. นายสุวรรณ์  คำวงษ์
 
530 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ไทรสงวน
 
1. นางกัญญา  วรอาจ
 
531 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.75 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กชายอนุศักดิ์  อรนันต์
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ภู่แย้ม
3. เด็กหญิงเกศินี  พินเสนาะ
 
1. นางสาวพิชญา  กล้าหาญ
2. นางเอมอร  กล้าแข็ง
 
532 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวนนทิยา  แก้วโสมกุล
2. นางสาวศิริรัตน์  เกตุพันธ์
3. นางสาวอริสา  มาศสุรินทร์
 
1. นางสาวสุรัตน์  จินดานิล
2. นางสาวนันท์นภัส  อนุสรณ์สัญญา
 
533 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงตรีรดา  ตรีเดชา
2. เด็กหญิงพรพิมล  กล้าแกร่งอาชา
3. เด็กชายอัศวิน  หนูวัฒนา
 
1. นางสาวพิชญา  กล้าหาญ
2. นางเอมอร  กล้าแข็ง
 
534 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวกชพร  แป้นใหญ่
2. นางสาวจิรนันท์  มีจั่นเพชร
3. นางสาวรังสินี  สายอุบล
 
1. นางสาวพิชญา  กล้าหาญ
2. นางสาวสุรัตน์  จินดานิล
 
535 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  ปุยะพันธ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  วิญญา
 
1. นางสาวสุรัตน์  จินดานิล
2. นางเอมอร  กล้าแข็ง
 
536 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 7 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นายภานุสรณ์  นาคสัมพันธ์
2. นางสาวศิริพร  นรคีม
 
1. นางสาวนันท์นภัส  อนุสรณ์สัญญา
2. นางสาวสุรัตน์  จินดานิล
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงธิรดา  หมีเงิน
2. เด็กหญิงนงค์พร  แซ่หือ
3. เด็กหญิงมนสิชา  ศรีจันทร์อินทร์
4. เด็กหญิงสวิชญา  อนุสรณ์เสรีชัย
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนส้มกิจ
 
1. นางกานต์สิรี  บัวแก้ว
2. นายเจนณรงค์  คำกองแก้ว
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 10 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีสุทธาวิทย์
2. นางสาวชนิตา  สงัดภู่
3. นายณัฐวุฒิ  ตรีฉัตร
4. นางสาววสมนต์  อินทุประภา
5. นางสาวเหมือนขวัญ  หมวกน้อย
 
1. นางสาวเอื้อม  ไกรสมโภชน์
2. นายวัชรพัทธ์  หาญสมัย
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กชายธนา  แซ่เถา
2. เด็กหญิงเกวลีน  พรหมสิน
 
1. นายวัชรพัทธ์  หาญสมัย
2. นายพันธกานต์  พราหมณกุล
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  แซ่อึ้ง
2. นายณัฐวัฒน์  ท้วมดี
 
1. นายวัลลภ  บุตรเกตุ
2. นายวิชัย  แก้วสอน
 
541 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บำรุงวงศ์
2. เด็กหญิงเบญจา  เอี๊ยะคนอง
 
1. นายกมล  สามงามน้อย
2. นายกฤษณะ  อินทโชติ
 
542 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวนภสร  ชินนาผา
2. นางสาวภัชรพร  สังข์ทอง
 
1. นายกมล  สามงามน้อย
2. นางสาวฉวีวรรณ  เอี่ยมพญา
 
543 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวหงส์หยก  ภู่แย้ม
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวมู่ลี่  ตั๊กนัย
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
545 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวสุภัททา  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  เตชธรรมโม
 
1. นายยุทธ์ชัย  ปัททุม
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 6 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวพรนภา  ศรีอ่อนรอด
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นายศรัณย์  เตชธรรมโม
 
1. นายยุทธ์ชัย  ปัททุม
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวพรนภา  ศรีอ่อนรอด
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 11 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  จันทรพิทักษ์
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชจันทึก
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 6 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นายปรมินทร์  นุชชาดี
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชจันทึก
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวพรนภา  เฉยนาค
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
553 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 47.66 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวจันทร์สิริ  เทพแสน
 
1. Mr.Roscelio  Bana
 
554 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงสุภมาศ  ภูงามเขียว
 
1. นางสุกาญจน์ดา  คำวงษ์
 
555 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์   ไกรสนิท
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บุญใหญ่เอก
 
556 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขสงวนศรี
 
1. นางสาววิววิภา  ไพบูลย์
 
557 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 71.3 เงิน 5 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นายรวิศุทธ์  จันทมูล
 
1. นายธนโชติ  อรรถวิมลพร
 
558 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 11 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวนิชาภา  ชัยชำนาญยุทธ
2. นางสาววรัชยา  แสงชัชวาลย์
 
1. นางสาวลิลลพัชร  พระวิทูรย์
 
559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 34.67 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นายณัฐชนน  แม้นพิมพ์
2. นางสาวพิมพา  ปิ่นศิริ
3. นางสาวสโรชา  ภู่ปัญญาศักดิ์
 
1. นางนงลักษณ์  แก้วสวัสดิ์
 
560 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นายพชรพล  ผูกเหมาะ
2. นายวิธวินท์  ไกรสินธ์
 
1. นายศรชัย  เกษมสุข
2. นายจิรวัฒน์  บัวธารา
 
561 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 10 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวพัชรศิริ  เส็งอนันต์
2. นางสาวอชิรญา  คล้ายจันทร์พงศ์
 
1. นายศรชัย  เกษมสุข
2. นางสาวอารีรัตน์  เติมสายทอง
 
562 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84.4 ทอง 6 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวชนาพร  ศรีสุข
2. นางสาวณัฐนันท์  ประคองพันธ์
 
1. นายศรชัย  เกษมสุข
2. นางสาวอารีรัตน์  เติมสายทอง
 
563 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตน์วงศ์
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  พลอยงาม
3. เด็กหญิงปารวี  วงษ์จ้อย
 
1. นางนงลักษณ์  แก้วสวัสดิ์
2. นายปิยะทัศณ์  แสงส่งศรี
 
564 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77.67 เงิน 6 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  แซ่ตั้ง
2. นางสาวพรณัชฌา  เผ่าพงศ์
3. นางสาวพีรชยา  ญาติมาก
 
1. นางนงลักษณ์  แก้วสวัสดิ์
2. นายปิยะทัศณ์  แสงส่งศรี
 
565 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวปาลิตา  งามทรัพย์
2. นางสาวสุชญา  เอกปัชชา
3. นายอัครวิทย์  ริ้วมูลงาม
 
1. นางนงลักษณ์  แก้วสวัสดิ์
2. นายปฐมมงคล  อัครสุธีชัย
 
566 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนาถ  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงปรียา  สันติ
3. เด็กหญิงภาวิตา  ม่วงไม้
 
1. นางสาวสมฤทัย  กระจายศรี
2. นางสาวอรวรรณ  สิทธิอมร
 
567 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวกัญญณัฐ  ยอดอรุณ
2. นางสาวภรพรรณ  ปัญญาไข
3. นางสาวโชติกา  เอี่ยมอิ่ม
 
1. นางสาวอรวรรณ  สิทธิอมร
2. นางสาวประภาพรรณ  ฟักประไพ
 
568 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงธวรรณพร  ทัศนสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รูปขำดี
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ภู่ทวี
 
1. นางนงลักษณ์  แก้วสวัสดิ์
2. นายปฐมมงคล  อัครสุธีชัย
 
569 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กชายชนะพล  ยาดะ
 
1. นางเสาวณีย์  อินทร์ยัง
 
570 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวชุลีพร  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายวิโรจน์  วรัตรุจิวงศ์
 
571 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงแก้ว  ตาย้อย
 
1. นางเสาวณีย์  อินทร์ยัง
 
572 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาววิภาพรรณ  อยู่ในวงษ์
 
1. นายวิโรจน์  วรัตรุจิวงศ์
 
573 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชัย  ชื่นวารี
 
1. นางเสาวณีย์  อินทร์ยัง
 
574 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  ภุมรินทร์
 
1. นายวิโรจน์  วรัตรุจิวงศ์
 
575 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชจดี  คุ้มเจริญ
 
1. นางเสาวณีย์  อินทร์ยัง
 
576 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวดวงพร  พวงประยงค์
 
1. นายวิโรจน์  วรัตรุจิวงศ์
 
577 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีประดิษฐ์
 
1. นางเสาวณีย์  อินทร์ยัง
 
578 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 7 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวพิมศิริ  เหน็นสมบุญ
 
1. นายวิโรจน์  วรัตรุจิวงศ์
 
579 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกร  แสงพิทักษ์
2. เด็กชายภูมิภัทร  โรจนธรรมเมธี
 
1. นางเสาวณีย์  อินทร์ยัง
 
580 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวณฐนน  ปัญญศิริ
2. นางสาวธัญญารัตน์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายวิโรจน์  วรัตรุจิวงศ์
 
581 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 18 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  รานเทศ
 
1. นางศรีวรรณ  คนมาก
 
582 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวอาภัสรา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาววาสนา  วงษ์สังข์
 
583 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โตพวง
 
1. นางศรีวรรณ  คนมาก
 
584 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาววรรณษา  ผินมณี
 
1. นางสาววาสนา  วงษ์สังข์
 
585 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  แพดิษฐ
2. นางสาวนภัสร  พัดมณี
3. นางสาวบุญยลักษณ์  บุญประคอง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวอทิติยา  ขวัญตา
 
586 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 6 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  เหลืองสมบูรณ์
2. นายนภสินธุ์  โพธิ์รักษา
3. นายศุภโรจน์  รัสมี
 
1. นายชัชวาลย์  ชุมเพ็ญ
2. นางสาวอทิติยา  ขวัญตา
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 5 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นายชัชพล  แผนสิงห์
2. นางสาวตริญญาภรณ์  โพธิ์แก้ว
3. นางสาวธีราพร  เหลืองสมบูรณ์
4. นางสาวฟ้า  แสงสุข
5. นางสาวลูกน้ำ  ใส่แป้ง
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  เพิ่มพูล
2. นายธนภัสสร์  เซ่งสมหวัง
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 8 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  หร่ายมณี
 
1. นายธนภัสสร์  เซ่งสมหวัง
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวชนาภา  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  เพิ่มพูล
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ดาวผ่อง
2. เด็กหญิงปภัสสร  เร่บ้านเกาะ
 
1. นายธนภัสสร์  เซ่งสมหวัง
2. นางสาวสลิลทิพย์  เพิ่มพูล
 
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  เขียวรี
 
1. นายวันชัย  ด้วงศรี
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  พุ่มมาลา
 
1. นายวันชัย  ด้วงศรี
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กชายจันทการณ์  สุจิตรจูล
 
1. นายวันชัย  ด้วงศรี
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  แกล้วกสิกรรม
 
1. นายวันชัย  ด้วงศรี
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 15 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงวีรยา  ดาวผ่อง
 
1. นายวันชัย  ด้วงศรี
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวยูง  ทองดี
 
1. นายฐิติพงค์  ธเรษตรีศวร
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวยูง  ทองดี
 
1. นายฐิติพงค์  ธเรษตรีศวร
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์  อัมภาวะ
2. เด็กหญิงราตรี  ขำสาคร
3. เด็กหญิงลัดดา  โยท
 
1. นางสาวเสาวภา  แซ่ว่อง
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวพรนชา  สุขสันติพงศ์
2. นางสาววณิชชา  น้ำสุวรรณ
3. นางสาวศิริรัตน์ดา  คำพิทักษ์
 
1. นางสาวเสาวภา  แซ่ว่อง
 
600 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 9 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ดาวผ่อง
2. นางสาวปาริฉัตร  มณีวงษ์
 
1. นางสาวปิยะมาศ  เพิ่มทรัพย์ทวีผล
 
601 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงธนกร  คุณแดงดี
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประดับเวช
 
1. นายประพันธ์  งามสม
 
602 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่อนคง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ปู่มาก
3. เด็กหญิงไข่มุก  เต็กจินดา
 
1. นายประพันธ์  งามสม
 
603 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กชายอภิวิชญ์  จุ้ยมูล
 
1. นางสาวสุชาดา  กำมา
 
604 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นางสาวนภัสสร  เรืองร่วมวงศ์
 
1. นางสาวสุชาดา  กำมา
 
605 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงมินตรา  สุวรรณลอยล่อง
 
1. นางสาวสุชาดา  กำมา
 
606 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นางสาวมีสุข  ยังบ้านห้วย
 
1. นางสาวสุชาดา  กำมา
 
607 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมมิ
2. เด็กหญิงวรรณรดา  ใจกล้า
 
1. นางสาวสุชาดา  กำมา
 
608 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กชายชลนาถ  ขันธ์สุวรรณ
 
1. นายสิริวุฒิ  งามสกุล
 
609 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กชายเดชาธร  เพชรหิน
 
1. นายสิริวุฒิ  งามสกุล
 
610 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นายศิวะ  ทองประชา
 
1. นายสิริวุฒิ  งามสกุล
 
611 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กชายชัยภัทร  เอกบวรวงศ์ชัย
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  ยิ้มแฉ่ง
 
1. นายสิริวุฒิ  งามสกุล
2. นายศุภสัณฑ์  อรรคอำนวย
 
612 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นายพงศ์กร  พลเขตต์
 
1. นายสิริวุฒิ  งามสกุล
 
613 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 8 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นางสาวณัฏธิดา  จุ้ยมูล
2. นางสาวอารียา  ตะเพียนทอง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  วรรณภาค
2. นางสาวนิรชา  จันทร์หอม
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นางสาวทิพกร  ปีสิงห์
2. นายสิทธิ  เปรื่องปราด
 
1. นางสาวสุชาดา  กำมา
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  สุริสงค์
 
615 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงพรนภัส  เรืองร่วมวงศ์
2. เด็กหญิงศิริพร  พรมสาร
 
1. นางสาวสุพิชญธิดา  พิมพ์พา
2. นางสาวนิรชา  จันทร์หอม
 
616 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นางสาวปัญญาภรณ์  พ่ำรุ่ง
2. นางสาวพัชรินทร์  เพ็ชรนิลพิพัฒน์
 
1. นางสาวสุพิชญธิดา  พิมพ์พา
2. นางสาวนิรชา  จันทร์หอม
 
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นายทศพร  พิมพา
 
1. นางสาวจิตตรา  วิถีไพร
 
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กชายธีรชัย  ผิวจันทร์สด
2. เด็กชายปรัชญา  วงศ์แสงศักดิ์
 
1. นางสาวจิตตรา  วิถีไพร
2. นายสถาพร  คำเพ็ชร
 
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา    
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงสนธยา  กรวิเชียร
 
1. นายสิริวุฒิ  งามสกุล
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นายปฏิพาน  พันพิลา
 
1. นายสิทธิชัย  มเหศศิริ
 
622 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นางสาววรรณภา  แก้วอัมพร
2. นายศรัณญ์  ปานทอง
 
1. นางหัทยา  ธัญญคุโณดม
2. นางสาวณัฐปภัสร์  วรรณภาค
 
623 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กชายภาคภูมิ  เชตะวัน
2. เด็กชายเพชร  ทาสุพา
 
1. นางหัทยา  ธัญญคุโณดม
2. นางสาวนิรชา  จันทร์หอม
 
624 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นางสาวประภาภรณ์  ถุงเงิน
2. นางสาวสาธิดา  มัดตะรัด
 
1. นางหัทยา  ธัญญคุโณดม
2. นางสาวณัฐปภัสร์  วรรณภาค
 
625 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวทิพย์มลธา   สุดใจ
 
1. นางสาวเจริญสุข  ธัมมัง
 
626 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาววริยา  อานไธสง
 
1. นางสาวเจริญสุข  ธัมมัง
 
627 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายคุณาวุฒิ  อ่อนชูสูงทรง
 
1. นางสาวกมลชนก  พลอยแสง
 
628 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.67 เงิน 11 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวรพีพรรณ  สนจิตร
 
1. นางสาวกมลชนก  พลอยแสง
 
629 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวอาณัฐชา  อินทปัทม์
 
1. นางสาวอชิรยา  หารปรี
 
630 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  อิ่มสิน
2. เด็กชายวรินทร  ขุนเที่ยงธรรม
 
1. นางสาวเจริญสุข  ธัมมัง
2. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
631 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวกิรตี   ถุงศิลป์
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
632 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายกวิน   จำปาแพง
 
1. นางสาวนฤมล  โก้เครือ
 
633 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ฉวีรัตน์
 
634 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมณ   พุ่มพวง
2. เด็กชายนพคุณ   อุตทูล
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ทวีคูณ
 
1. นางสาวนฤมล  โก้เครือ
2. นางสาววชิราพร  ผดุงรัตน์
 
635 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวณัฎฐณิชา  สืบวงค์
2. นายพงศธร  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวรินรดา  แสงอรุณ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วสะอาด
2. นางสาวดวงกมล  ฉวีรัตน์
 
636 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร  เรืองบูชา
2. เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  จาบจันทึก
 
1. นางสาววชิราพร  ผดุงรัตน์
2. นายศรัณย์  สวัสดิ์ไทร
 
637 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายจักรี  วรรณเลิศ
2. นายพีรพัฒน์  เทศสวัสดิ์วงศ์
 
1. นางสาววชิราพร  ผดุงรัตน์
2. นายศรัณย์  สวัสดิ์ไทร
 
638 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  ขาวเจริญ
 
1. นางสุกัณญาณี  วิชิตโชติ
 
639 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  นิยมพงษ์
 
1. นางสุกัณญาณี  วิชิตโชติ
 
640 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายอัฐรัตน์  เหรียญประยูร
2. เด็กชายอาทิตย์  สงวนพานิช
 
1. นางสาวดวงกมล  ฉวีรัตน์
2. นางสาวกมลวรรณ  แก้วสะอาด
 
641 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  อาจภาษา
 
1. นางสาวดวงกมล  ฉวีรัตน์
 
642 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 17 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชานันทน์  สุวิชา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วสะอาด
 
643 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวปิยารัตน์  โฉมศรี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วสะอาด
 
644 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47.25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายนรากร   กล่ำศรี
2. เด็กชายพัธสีมา  เกตุสระน้อย
3. เด็กชายภาคิน  กรรณวัฒน์
 
1. นายคณารักษ์   กิจประเสริฐ
2. นางสาวกมลลักษณ์   เซี่ยงฉิน
 
645 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.125 ทองแดง 11 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายธีรภัทร   มีแสงพันธ์
2. นางสาวพิมชนก   บุดตราศรี
3. นางสาวอสมา   ชนกประทานพร
 
1. นายคณารักษ์   กิจประเสริฐ
2. นางสาวกมลลักษณ์   เซี่ยงฉิน
 
646 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวสุขอาภา  กระถินไทย
2. นายสุทธิลักษณ์  จันทะคา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แอบท้องไทร
 
1. นางสาวพลอยศิริ  พุทธรักษา
2. นางสาวพิมพกา  อินธาระ
 
647 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวธนพร  คงสวรรค์
2. นายธนวัฒน์  ขำต้นวงษ์
3. นางสาวมุฑิตา  ศรีมิตรรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ประลือ
2. นางสาวกมลวรรณ  พาสนาวุฒิโชติ
 
648 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงทิชา  คล้ำชานา
2. เด็กหญิงภูษิตา  มากเจริญ
3. นายอดิเทพ  งามสง่า
 
1. นายพีระพัฒน์  เหล่านรากิตติ
2. นายอธิป  บุญวิวัฒน์สกุล
 
649 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  จำรัสภูมิ
2. นางสาวณัฐสุดา   ชูวงศ์วาน
3. นายดนุพัฒน์   เซี่ยงจ้ง
 
1. นายธีรวัฒน์  สุดมณี
2. นางสาวอรพิณ  เจริญสุข
 
650 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์   บุณยเลขา
2. เด็กชายอินทัช  บัวจันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  สุดมณี
2. นางสาวอรพิณ  เจริญสุข
 
651 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายธนภัทร  ยงแก้ว
 
1. นายธีรวัฒน์  สุดมณี
2. นางสาวอรพิณ  เจริญสุข
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรศลิษา  -
2. เด็กชายธีรพันธุ์  อิ่มมา
3. เด็กชายนันทกร  จุ่นมีวงษ์
4. เด็กหญิงสุธาสินี  เอี่ยมสะอาด
5. เด็กหญิงอักษราภัค  เสนจัตุรัส
 
1. นางสาวฉัตรทอง   จุมพลเดชาพันธ์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  จรัลพรไพศาลกุล
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวฐิตาภา  มะลิทอง
2. นางสาวณัฐฌิชา  คงประจักษ์
3. นางสาวพรจิรา  นาคสู่สุข
4. นางสาวพัชราภา  วรทัศน์
5. นางสาวอรปรีญา  อาวะแสง
 
1. นางสาวจิรภัทร์  ชื่นผึ่ง
2. นางสาวภัคพร  เจริญลักษณ์
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  -
2. เด็กชายพีรภัทร์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงวันใหม่  แอบท้องไทร
4. เด็กหญิงสุธิดา  ต้นสาย
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สนสาขา
 
1. นางสาวเขมณัฏฐ์  รักษ์สุวรรณ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  จรัลพรไพศาลกุล
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวจิราพร  แป้นคุ้มญาติ
2. นางสาวจิราวรรณ  อ่วมพยัค
3. นางสาวฑิฆัมภรณ์  เขียวคำ
4. นางสาวอรปรีญา  แป้นประหยัด
5. นางสาวอริศา  ภู่อร่าม
 
1. นางสาวภัคพร  เจริญลักษณ์
2. นางสาวจิรภัทร์  ชื่นผึ่ง
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายพีรายุทธ  จันทร์เรือง
 
1. นางสาวปนัสยา  รัชตคุณ
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวนนทรัตน์   สุ่มอุดม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิวนนท์  เส็งศรี
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวดี  คุ้มเฟื่อง
2. เด็กชายภูริพัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวฉัตรทอง  จุมพลเดชาพันธ์
2. นางสาวธนัญพรรธน์  นุ่มวงศ์
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวภรภัค  ศรีปิ่นเป้า
2. นายระพีพัฒน์  เถื่อนไพรวัลย์
 
1. นายวิภู  พิทักษ์วงศ์
2. นางสาววิลาวรรณ  อาจหาญ
 
660 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายภัทรกร   จันทร์จรุง
2. เด็กหญิงเพชรชรา   ฉัตรพาน
 
1. นายจิรวัฒน์  ลิ้มสวัสดิ์
2. นายจิณพรต   พูลทวี
 
661 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายฐิติรัตน์   พิมพ์สุวรรณ์
2. นางสาวน้ำทิพย์   เซี่ยงเซี้ยว
 
1. นายวิชาญ   เพียรลี่
2. นางสาวธันยธรณ์   นามชารี
 
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร  อินทร์สาหร่าย
 
1. นางสาวปสุตา  ศรีชญานนท์
 
663 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายนพพร  เทียมเวหา
 
1. นางสาวบุษกร  บุญชื่น
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  งามสง่า
 
1. นางสาวปสุตา  ศรีชญานนท์
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวพรนัชชา  สังข์เสวก
 
1. นางสาวบุษกร  บุญชื่น
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  หินทอง
 
1. นางสาวบุษกร  บุญชื่น
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ทองประมูล
 
1. นางสาวบุษกร  บุญชื่น
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวภัณฑิรา  คงคาศรี
 
1. นางสาวปสุตา  ศรีชญานนท์
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 7 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายกฤษดา  จันทร์ดี
 
1. นายสุเมธ  กุหลาบแก้ว
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวขวัญจิรา  สำรวญหันต์
 
1. นายสุเมธ  กุหลาบแก้ว
 
671 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยิ้มรักษา
2. เด็กหญิงชลนภา   ยิ้มรักษา
3. เด็กหญิงภาสินี  รอนศึก
4. เด็กหญิงรณิศร  ไทยวงษ์
5. เด็กหญิงสุจิตตรา  บุษษะ
6. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รอนศึก
 
1. นายสันติ  จันดีวันนา
2. นางสาวภคณัท  อภิวัชร์รดากุล
 
672 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  จันทะมัด
2. นางสาวปนัดดา  นาพูนผล
3. นางสาวปิยนุช  ทันจร
4. นางสาวรังสิยา  สร้อยเซียน
5. นางสาวรินลณี  ทิพย์มงคล
6. นางสาววราภรณ์  อารมฤทธิ์
7. นางสาววิภาพร  แพทย์ใส
8. นางสาวสุธิดา  ดาราวงษ์
 
1. นางสาวภคณัท  อภิวัชร์รดากุล
2. นายสันติ  จันดีวันนา
 
673 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายณัฐศรัณย์  ปัญจพรผล
 
1. นางสาวแสงดาว  กอพรม
 
674 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.13 ทองแดง 16 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงปาจรีย์   รักษาเชื้อ
 
1. นางภาณิศา  อินทะวงศ์
 
675 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวธนพร  ทรัพย์แสนดี
 
1. นายศรัณย์  ภรณ์พิริยะนิยม
 
676 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสสร  คำกอง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองประเพียร
 
1. นายปักษ์ษิณ  เทพรัตน์
 
677 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.2 ทอง 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวณิชชารีย์   เล็กเลอสรรค์
2. นางสาวอาริษา   พรมเนตร
 
1. นางสาวอภิญญา  ภูเตศวร
 
678 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวจารุนันท์  เจริญธรรม
2. นางสาวภัทรลดา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวมธุพร  สุเรนทรประสิทธิ์
 
679 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.67 เงิน 6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ตาสี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  วงษ์ประกอบ
3. เด็กหญิงแพรวา  นาคทั่ง
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
2. นางสาวกมลชนก  พลอยแสง
 
680 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวกานต์ธิดา  อยู่เจริญ
2. นางสาวณัชมน  ทนงค์
3. นางสาวนฤมณ  จงดี
 
1. นางสาวเจริญสุข  ธัมมัง
2. นางสาวกมลชนก  พลอยแสง
 
681 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงกุลาณัฏฐ์   โคตรคำ
2. เด็กชายชัยมลลิ์  คูวัธนไพศาล
 
1. นางสาวทรายทอง  เกตุพลอย
2. นางสาวสุพิชาณัฐ   แซ่อั้ง
 
682 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร   ตัดผึ้ง
2. เด็กหญิงลภัสธร   ทะสานนท์
 
1. นางสาวทรายทอง  เกตุพลอย
2. นางสาวสุพิชาณัฐ   แซ่อั้ง
 
683 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ   เหมทอง
2. เด็กชายไพโรจน์  แนวกลาง
 
1. นางสาวณัฐธยาน์   ขวัญอ่อน
2. นางสาวพรทิวา   ดาโรจน์
 
684 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 9 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายกรวุฒิ   สาดคล้า
2. นายกฤษดา   จันทร์ดี
 
1. นายวรวุธ  จันทร์ผ่องศรี
 
685 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายขวัญชัย   ถึกสุวรรณ
2. นายสิปปวิชญ์   ชูขำ
 
1. นางสาวพรทิวา   ดาโรจน์
2. นางสาวณัฐธยาน์   ขวัญอ่อน
 
686 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาพร   แสงอำไพ
2. เด็กหญิงปรียาพร   บุญปลูก
 
1. นางสาวสุพิชาณัฐ   แซ่อั้ง
2. นางสาวทรายทอง  เกตุพลอย
 
687 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปรีชาสุนทรรัตน์
2. เด็กหญิงภาสินี  มั่นคำ
3. เด็กหญิงวราพร  มาเจริญ
 
1. นายสหรัฐ  นุชเจริญ
2. นางสาวอรพินทร์  ฤชุพานิช
 
688 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวี  ศรีกระจิบ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิณทอง
3. เด็กชายภานุพงษ์  ขอนทอง
 
1. นางสาววารี  กลัดแก้ว
2. นางสาวอรพินทร์  ฤชุพานิช
 
689 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.66 ทอง 5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายชัชวาล  สายวิภู
2. นางสาวทิพย์สุดา  แสนสิงห์
3. นางสาวบุษบาพรรณ  นาคกร
 
1. นางสาวช่อผกา  มั่งสุพรรณ์
2. นางสาวอรพินทร์  ฤชุพานิช
 
690 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงโสภิดา  ปรากฎชื่อ
 
1. นางสาวปภัสสร  สมทรงแป้น
 
691 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายชินะ  เวชสุวรรณมณี
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
692 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายกิตติธัช  เชียงนิยม
2. นางสาวรัตนาพร  จันทร์สว่าง
3. นางสาวสศิกานต์  พุ่มพยอม
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ลิ้มสวัสดิ์
 
693 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายสัญญา  ผลงาม
 
1. นางสาววันวิสา  นุชเสถียร
 
694 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  สนน้อย
 
1. นางสาวบุษกร  บุญชื่น
 
695 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวนิตยา  จันทรศรี
 
1. นายพีระยุตต์  สุจริยานุรักษ์
 
696 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวอารีรัตน์  ทิพย์สุมณฑา
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
 
697 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวปัญญณัฐ  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวปภัสสร  สมทรงแป้น
 
698 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายนันธชัย   กุลฉวะ
 
1. นางสาววันวิสา  นุชเสถียร
 
699 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายณภัทร  สร้อยทอง
 
1. นายพีระยุตต์  สุจริยานุรักษ์
 
700 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายธนาภัค  เชื้อยินดี
2. นางสาวปานวาด  อุสาหะ
 
1. นางสุกัญญา  ราชอินทร์
2. นางสาวสุพิชาณัฐ  แซ่อั้ง
 
701 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 99.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายนัฐพล  แต้มมาลา
2. นายภานุวัฒน์  ภักดียา
 
1. นางสุกัญญา  ราชอินทร์
2. นางสาวสุพิชาณัฐ  แซ่อั้ง
 
702 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนาภา  แน่นอุดร
 
1. นางพิมพา  ศีรษะน้อย
 
703 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ใจทหาร
 
1. นางพิมพา  ศีรษะน้อย
 
704 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลัลน์ญดา  ศักดิ์วรสิริกุล
 
1. นางสาวดรุณี  เชี่ยวชาญ
 
705 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาววราภรณ์  ตันเปรมวงษ์
 
1. นางสาวดรุณี  เชี่ยวชาญ
 
706 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พันธ์แตง
 
1. นางสาวสายฝน  โหจันทร์
 
707 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวอรอนงค์  คำสุ่ย
 
1. นางสาวสายฝน  โหจันทร์
 
708 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เมธารัตน์
 
1. นางสาววาสนา  ด่านพิมาย
 
709 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ภูทอง
 
1. นางสาววาสนา  ด่านพิมาย
 
710 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนพร  สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จันขอนแก่น
 
1. นางจินตนา  สกุลดี
 
711 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์ฟ้า  วาสิตะ
2. นางสาวสุพรรณิการ์  เสียงเจริญ
 
1. นางจินตนา  สกุลดี
 
712 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชชา  เมฆะจำรูญ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  โพธิ์แดง
 
713 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชนิกานต์  ชำนาญดี
 
1. นายชนะ  เอี่ยววัฒนพงศ์
 
714 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีฮาด
2. เด็กหญิงปวริศา  สุนประชา
 
1. นายพฤกษ  พฤกษ์ชนนท์
 
715 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุนา
2. นางสาวโสพินญา  ชนประชา
 
1. นายพฤกษ  พฤกษ์ชนนท์
 
716 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเบญจศิริ  นิพัทธ์เจริญวงศ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ท่าไม้สุข
 
717 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวภธิรา  อ่อนศรี
 
1. นายชนะ  เอี่ยววัฒนพงศ์
 
718 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรรณดา  เสถียรสุวรรณ
2. เด็กหญิงศรัญญา  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางสาวศรินยา  วิเศษชาติ
 
719 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ช่อชั้น
 
1. นายชนะ  เอี่ยววัฒนพงศ์
 
720 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรมิตา  สิริวงศ์วรัณ
 
1. นางสาวศรินยา  วิเศษชาติ
 
721 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปุณยนุช  สุขโสภณธน
 
1. นายชนะ  เอี่ยววัฒนพงศ์
 
722 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญประคอง
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีราธร  สุทธิรักษ์ดำรง
3. เด็กหญิงอภิญญา  โอสถจันทร์
 
1. นางสาวนิอร  ดอนศรีมัน
2. นางสาวบุษบา  มั่งประสิทธิ์
 
723 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เอี๋ยวเจริญ
2. นางสาวชนิดา  กิจประเสริฐ
3. นางสาวศศิกานต์  ลิจ้วน
 
1. นางสาวช่อผกา  สังข์สำราญ
2. นายกิตติพัฒน์  กิตติพิทักษ์
 
724 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธนัชชา  อำไพศรี
2. นางสาวลิปิการ์  โอชารส
3. นางสาวอภิชา  ไทยทวี
 
1. นางสาวอุบล  ทองคำ
2. นายกิตติพัฒน์  กิตติพิทักษ์
 
725 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลภัสหทัย  อารยชัยสรัล
2. เด็กหญิงวิชญาพร  กรรณประชา
3. เด็กหญิงสุชัญญา  แสงเพลิง
 
1. นางสาวช่อผกา  สังข์สำราญ
2. นางสาวน้ำทิพย์  วรรณเลิศ
 
726 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกันติยา  วราวัฒนธำรง
2. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีมีธรรม
 
1. นางสาวนิอร  ดอนศรีมัน
2. นางสาวบุษบา  มั่งประสิทธิ์
 
727 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐชริดา  จงบวกกลาง
2. นางสาวรมิดา  ชมภูชา
 
1. นายกิตติพัฒน์  กิตติพิทักษ์
2. นางสาวอุบล  ทองคำ
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤตาณัฐ  ชื่นศิริ
2. เด็กหญิงชาลิสา  เกนเชี่ยวชาญ
3. เด็กหญิงนลินนิภา  กุลบ่าง
4. เด็กหญิงฟาติมา  วงศ์จีน
5. เด็กหญิงวรินทร  ลายทอง
 
1. นางสาวพรพรหม  มาบรรดิษ
 
729 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจอมสุรางค์  ศิริสารศักดา
2. เด็กหญิงนวพร  เสียงเจริญ
3. เด็กหญิงพิชชาามณ๊  ส่งแสง
4. เด็กหญิงสุภัสสร  งั่วสมบูรณ์
5. เด็กหญิงเกศราภรณ์  แก้วเจริญ
 
1. นางสาววิรมณ  บัวแดง
2. นางทับทิมทอง  อุตตะมัง
 
730 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณิช์พัทธกุล  อุตตะมัง
2. นางสาวธนพร  พึ่งประยูร
3. นางสาวศิรินภา  แซ่หวง
4. นางสาวอลันดา  กิจเจา
5. นางสาวแม็กกี้  หลิว
 
1. นางสาววิรมณ  บัวแดง
2. นายอธิษ  พิรศุษม์
 
731 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกวิณทิพย์  แสงจันทร์ดา
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ไพกิตร์
3. นางสาวทรายขวัญ  ไกรกลิ่น
4. นางสาวรุจิรา  โมฬารักษ์
5. นางสาวอภิญญา  แก้วพุฒตาล
 
1. นางสาวญาณัชทกานม์  กิจทนันท์
2. นางสาวจินตนา  มหาโพธิกุล
 
732 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีระอุดม
 
1. นางทับทิมทอง  อุตตะมัง
 
733 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชุติภรณ์  สัตตรัตนำพร
 
1. นางสาววิรมณ  บัวแดง
 
734 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  วิลัยเลิศ
2. เด็กหญิงรุจาภา  มั่นคง
 
1. นางยุวดี  เทพถนอม
2. นางสาวณภัชนันท์  อิ่มแสง
 
735 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคีติกา  ทัศนวิไล
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ทรัพย์รื่นรวย
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ยังมีสุข
4. เด็กหญิงธนพร  ดาวงษ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  กีตา
6. เด็กหญิงนภัสสราวดี  พรมสูตร
7. เด็กหญิงรชยา  ราษฎร์สภา
8. เด็กหญิงวิภาวี  มีใจรัก
9. เด็กหญิงอภิสรา  เสนาะพิน
10. เด็กหญิงอรุชา  นิลรัตน์
 
1. นางเปรมสิณี  สมจิต
2. นางสาวดวงระวี  ชูศรี
3. นางสาวสาลินี  แก้วแหวน
 
736 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรีพิชชา  จันทรากาศ
2. เด็กหญิงสาวิกา  ฮังนนท์
 
1. นางธัญญา  แก้วศรีหาวงษ์
 
737 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวดวงพร  กิ่งวัสดิ์
2. นางสาวลักษิกา  ฟ้าอวยพร
 
1. นางสาวโกสุมา  สุทธิ์ทวี
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชิโนรส  ถนอมศักดิ์ยุทธ
 
1. นางอาริยา  สมจิตต์
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุพิชญา  ดุลยพิรุฬหศิลป์
 
1. นางอาริยา  สมจิตต์
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวฐิดาภา  สิงห์กวาง
 
1. นางอาริยา  สมจิตต์
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  แช่ย่่าง
 
1. นางอาริยา  สมจิตต์
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปภาดา  พรรณธรรม
 
1. นายวิทวัส  ช่วยเจริญ
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวภัสร์ปณัฐ  แพเศวตไพศาล
 
1. นายวิทวัส  ช่วยเจริญ
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ตีรนานนท์
 
1. นายวิทวัส  ช่วยเจริญ
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวภัสร์ปณัฐ  แพเศวตไพศาล
 
1. นายวิทวัส  ช่วยเจริญ
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  ตรีนนท์
 
1. นายวิทวัส  ช่วยเจริญ
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปภาดา  พรรณธรรม
 
1. นายวิทวัส  ช่วยเจริญ
 
748 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนวพร  ดีทองคำ
 
1. นางสาวปัทมาวรรณ  จันทะคัด
 
749 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุชานุช  ใจบุญดี
 
1. นางสาวปัทมาวรรณ  จันทะคัด
 
750 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปัญพิชา  บุญศรีพิทยานนท์
 
1. นางสายสมร  ธีรศรีศุภร
 
751 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชัญญรัชต์  นิธิวศยานนท์
 
1. นางสาวกมลชนก  ปัญญาวร๙าติ
 
752 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 54.3 เข้าร่วม 10 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงแพรวา  ภาษิต
 
1. นางสายสมร  ธีรศรีศุภร
 
753 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เศษไธสง
2. เด็กหญิงภรภัทร  ชัยพันธ์
 
1. นางสาวภานุมาศ  ธีรากิจ
2. นางสาวศิรินุช  กองตัน
 
754 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธันยชนก  บุญเกิดรัมย์
2. นางสาววิราวรรณ  ทีระสุเวทย์
 
1. นางสาวศิรินุช  กองตัน
 
755 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.66 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวฉัตรติญา  กรวิเชียร
2. นางสาวธนันพัชร์  หิรัญปุณยโชติ
3. นางสาวภริดา  ใหม่อินทร์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
2. นางสาวนันธยา  พึ่งประยูร
 
756 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชมพูนุช  ยอดบุตรี
2. นางสาวพลอยวรินทร์  กะรัตน์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
2. นางสาวนันธยา  พึ่งประยูร
 
757 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนิดา  ศรีธนะ
2. เด็กหญิงภูริชญา  นิกรประเสริฐ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
2. นางนันธยา  พึ่งประยูร
 
758 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรรณพุทธ  สงเคราะห์ราษฎร์
2. เด็กหญิงมนชนก  ชนะบูรณ์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
2. นางสาวนันธยา  พึ่งประยูร
 
759 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปิยธิดา  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวสิริมาส  อินโกสุม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
2. นางสาวนันธยา  พึ่งประยูร
 
760 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.2 เงิน 7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุมงคลสิทธิ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ชนประชา
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
2. นางสาวนันธยา  พึ่งประยูร
 
761 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐกฤตา  ทองประเสริฐ
2. นางสาวทิติยา  บุญรักษา
3. นางสาวนันทวดี  บุญทะจันทร์
 
1. นางสาวญาณัชทกานม์  กิจทนันท์
2. นางสาวยุพดี  ยลดวงเนตร
 
762 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนภัสกร  เพชรมณี
2. นางสาวสุตนันท์  เทพขวัญยืน
3. นางสาวไอรินลดา  พิสิฐทวีโชติ
 
1. นางสาวญาณัชทกานม์  กิจทนันท์
2. นายสุปรีชา  บริบาลบุรีภัณฑ์
 
763 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชรินรัตน์  ประดิษฐาน
2. นางสาวนัชชนันท์  สายทอง
3. นางสาวม่่านฟ้า  บูระณา
 
1. นางสาวญาณัชทกานม์  กิจทนันท์
2. นางศรัทธา  จิตต์การุณย์
 
764 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 20 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายเเทนคุณ   ชูศิลปกิจเจริญ
 
1. นายจีรพล  เจินทำ
 
765 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 21 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวอัญชลีพร  นิธิพัฒน์วนิช
 
1. นางฐิติรัตน์  กองคำ
 
766 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 78.75 เงิน 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวอังครินทร์  อินทร์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวรวงทอง  สวัสดิ์มงคล
 
767 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสิปปภาส   นุชสวาท
 
1. นางสาวมัทณา   ยันตรีสิงห์
 
768 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธัชกร   อารยดำรงกุล
 
1. นายจีรพล  เจินทำ
 
769 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทิยดา   หาญกิตต์ตระกูล
2. เด็กชายเตชินท์   สุวรรณภาภรณ์
 
1. นายสมหมาย  ประเสริฐสังข์
2. นายจีรพล  เจินทำ
 
770 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายธนกฤต  เกตุมาลี
2. นายศรัณยภัทร  จิตตพรรณ
 
1. นางสาวหทัยภัทร  แวดไธสง
2. นางสาวศรัณยภัทร  จิตตพรรณ
 
771 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายเสรี  เจียมวัฒนโชติ
 
1. นางชุติกาญจน์  นุชสวาท
 
772 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายไชยศิริ  พิบูลชล
 
1. นายศุภวัฒน์  เนินทราย
 
773 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่เหลียง
 
1. นางสาวสุชาดา  สุดใจ
 
774 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายดุลยวัฒศ์  โชติสวัสดิ์
 
1. นางสาวกนลา  เจริญสุข
 
775 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฎฐนิช  กิจเจริญ
 
1. นางกันทิมา  ถิระศักดิ์
 
776 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณภัทร  กิตติประสานต์พงษ์
2. เด็กชายบุศยภาส  อากาศวิภาต
3. เด็กหญิงภัคธีมา  หลำจันทร์
 
1. นางนภัทร์  อินเฉิดฉาย
2. นางสาววัชราพร  ศรีรักษ์
 
777 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายธีระทัศน์  ลิ้มบริสุทธิ์
2. นางสาวนิรมัย  บุญบางยาง
3. นายวิสาล  เกรียงสินยศ
 
1. นายอังกูร  จันท์ชาวนา
2. นางสาวฐิตาภรณ์  ชาวห้วยหมาก
 
778 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 9 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร   ดีหล้า
2. เด็กหญิงดนิตาภัทร   ภัทรกฤดิสินธร
3. เด็กหญิงหทัยภัทร   ตายี่จัน
 
1. นางสาวลำภู  นรารัตน์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ชาวเชียงขวาง
 
779 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวลภัสรดา  เชียงนิยม
2. นางสาวสุภนิชา  ประเสริฐสังข์
3. นางสาวอริสรา   หวังฟังกลาง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ชาวเชียงขวาง
2. นางสาวลำภู  นรารัตน์
 
780 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อรชุน
 
1. นางสาวอารียา  บูรณัติ
 
781 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวพิมพ์มาดา  พรของอินทร์
 
1. นางเกศรินทร์  รอดสุด
 
782 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทองกัญญาณัฐ  ทองผุด
2. เด็กหญิงอลิสา  สอสิริกุล
 
1. นางกัญญ์ณณัฏฐ์  เนียะแก้ว
2. นางสาวพัฒนี  ทรัพย์มณี
 
783 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายธนกร  แจ่มพินิจ
2. นายธีทัต  ชื่นอารมย์
 
1. นายโกวิท  หนักไหล่
2. นายประชุม  เทียนเที่ยง
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรนัย  ปัญญาดี
 
1. นางสาวปัทมาพร  จิตร์บำรุง
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายสิปปกร  ศรีสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวปัทมาพร  จิตร์บำรุง
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนาขวัญ  สิทธิเวช
 
1. นางธนกาญจน์  เอี้ยวรัตนวดี
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ไชยลา
 
1. นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวอภิญญา  วิทรมานันท์
 
1. นายไพสณฑ์  ศรีสัมฤทธิ์
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวทรายแก้ว  กิตกำธร
 
1. นางสาวปัทมาพร  จิตร์บำรุง
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนพนธ์  โรจนเพียรสถิต
2. เด็กชายศิวนาถ  ชูช่วย
 
1. นางสาวปัทมาพร  จิตร์บำรุง
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนุตรา  ไตรศักดิ์วินิช
 
1. นางธนกาญจน์  เอี้ยวรัตนวดี
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายรัตตพล  เส็งหริ่ม
 
1. นางสาวปัทมาพร  จิตร์บำรุง
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  วรรณา
2. เด็กชายญาณวรรธน์  ลิขิตรัตนากร
3. เด็กชายพลภัทร  ภาทันณ์
4. เด็กชายภูริช  บารมี
5. เด็กชายสุรเกียรติ์  จำปาศรี
 
1. นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 7 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายชาติศิริ  แซ่แพ้
2. นายต้นกล้า  ล่อซุ่นนี้
3. นายธิมากร  ชิยางคะบุตร
4. นายปฏิภาณ  กิจสวัสดิ์
5. นายภูวนัตถ์  ล่อซุ่นนี้
6. นายเสกสรร  นันทการ
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายขันติพงศ์  จารุวังสันติ
 
1. นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  กมลวรสกุลชัย
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 9 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวณิชกมล   มังกะโรทัย
 
1. นายศรายุธ   เทือกเทียน
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติธนัตถ์  กันต์ธนวุฒิ
 
1. นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายปรเมนทร์  ศรีอ่อน
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤศณัฏฐ์  นรภัทรไพศาล
 
1. นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายภัทรธร  ศรีชัย
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุรดา   ธนพรสกุล
 
1. นายศรายุธ   เทือกเทียน
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 12 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวเพชรลดา   รอดมั่น
 
1. นายศรายุธ   เทือกเทียน
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปัญญา  สุภาสืบ
 
1. นายเอกพงษ์  เฑียมเทวัญญ์
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.66 เงิน 7 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายเทพฤทธิ์  กิจบำรุง
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิง ชิตชา   เมืองคำ
 
1. นายศรายุธ   เทือกเทียน
 
807 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวราวุฒิ  วงศ์เจริญวนกิจ
 
1. นางสาวอาภาวรรณ  ศรีทอง
 
808 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 7 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนโชติ  พุฒพรึก
 
1. นางสาวสุภัสสร  เวียนเป๊ะ
 
809 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 11 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพงศพัศ  ทองแสง
 
1. นางสาวสิริพักตร์  พวงเขียว
 
810 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวดวงหทัย  นราแก้ว
 
811 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.8 เงิน 8 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญดา  จรัสศรี
2. เด็กหญิงมณิสรา  สีแตงสุก
 
1. นางสาวหทัยชนก  สลีหมีน
2. นางสาวณัฐกมล  สงสุวรรณ
 
812 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 7 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวพกาวรรณ   สุขเลิศ
2. นางสาวภาวินี   พิทักษ์อุดมชัย
 
1. นางสาวอภิรดี  เกรียงวัฒนพงษ์
2. นางสาวจีราภรณ์  ใจหลัก
 
813 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวขวัญชนก   ที่ทำนัก
2. นางสาวทิพย์ฉัตรแก้ว   แซ่เตียว
 
1. นางสาวอภิรดี  เกรียงวัฒนพงษ์
2. นายนนท์นที   ธีระวงศ์ภิญโญ
 
814 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวชโยชา   ทองประเสริฐ
2. นางสาวศิริกุล   คำมุง
 
1. นางสาวปริญญา  พรอนันต์
2. นายพลังพล  วารีวะนิช
 
815 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายปัณณวัฒน์  อร่ามรัศมี
2. นายสิรภพ  ผิวงาม
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์สุวรรณ
 
816 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายจิรายุ  ยอดยิ่งวิทยา
2. นายธวัชชัย  วิลามาศ
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์สุวรรณ
 
817 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 8 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญวดี   มาประชุม
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา   งามจตุรพิธ
 
1. นายพลังพล  วารีวะนิช
2. นางสาวปริญญา  พรอนันต์
 
818 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายฐาภพ  นุชสวาท
2. นายนิติธร  เอี่ยววัฒนพงศ์
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์สุวรรณ
 
819 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวฐิตารีย์  พจน์ชพรกุล
2. นางสาวสาริศา  เทวาชลาอังกูร
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์สุวรรณ
 
820 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยวรรณ  พูนพานิชย์
2. เด็กหญิงเนข์วดี  มีรอด
 
1. นางวรายุภัสร์  ปานอำพันธ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  อุดรเขต
 
821 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80.6 ทอง 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิณิดา  กิตติเดชาชัย
2. เด็กชายยศพล  ดอนเจดีย์
 
1. นางวรายุภัสร์  ปานอำพันธ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  อุดรเขต
 
822 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายจิรวัฒน์  สุนทรถาวรวงศ์
2. นายศุภกฤต  ปรุงสำราญกิจ
3. นายหริวงษ์  เมธาวีไพศาล
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์สุวรรณ
 
823 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวขวัญจิรา  หาระไชย
2. นางสาวชิดชนก  บุญเพิ่ม
3. นางสาวญาณินท์ดา  พวงจันดา
 
1. นางสาวธนภรณ์  ชาวเชียงขวาง
2. นางพรสุดา  ค้ามีผล
 
824 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ภู่ประยูร
 
1. นางสาวทัศนาภรณ์  บัญชรมาศพรรณ
 
825 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวอนัญญา  คำล้าน
 
1. นางสาววชิราภรณ์  สุวรรณวรางกูร
 
826 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชิวค้า
 
1. นางสาวขนิษฐดา  เผ่าพันธ์ุ
 
827 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวสร้อยสกล  กาเผือก
 
1. นางสาวขนิษฐดา  เผ่าพันธ์ุ
 
828 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนฤภรณ์  มลภิรมย์
 
1. นางชนชญา  สังข์พญา
 
829 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวชนกนันท์  โชยรัมย์
 
1. นางสาววรรณฉวี  ศรีโยธา
 
830 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่ตัน
 
1. นางชนชญา  สังข์พญา
 
831 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  ดีชื่น
 
1. นางสาววีราวรรณ  โฆษิตสุคต
 
832 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ป้องกัน
 
1. นางสาววนิดา  เลี้ยงอำนวย
 
833 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 48.66 เข้าร่วม 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายธนกฤต  จิโรภาสโภคิน
 
1. นางสาววนิดา  เลี้ยงอำนวย
 
834 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรภร  ปานเขียว
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สุขยืน
 
1. นายวัชรินทร์  แก้วดำรงค์
 
835 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพิชญ์สินี  เอี่ยมเขียว
2. นางสาวมนัสวิธา  สีชะนะ
 
1. นางสาววรรณฉวี  ศรีโยธา
2. นางสาววชิราภรณ์  สุวรรณวรางกูร
 
836 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 17 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมพ์กา
 
1. นางจิตณา  มั่นคง
 
837 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายแสนรัก  สีกล่ำ
 
1. นางจีรวรรณ  วรยศ
 
838 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์    
839 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายชีระวิทย์  สาตลี
2. นางสาวอรอุริน  บุรีนอก
3. นางสาวไไผ่แก้ว  เทียนทองคำ
 
1. นางจิตณา  มั่นคง
2. นางพัชรพร  เผดิม
 
840 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวภูริชญา  ภูชื่นสี
2. นางสาวสุพัชญา  กมลเลิศ
3. นางสาวอภิญญา  ธนินพรเกียรติ
 
1. นางสาวอุษา  ภิรมย์รักษ์
2. นายปธานิน  สมบัติบริรักษ์
 
841 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณธกร  ทยาเลิศบวร
2. เด็กชายนคเรศ  อนุมัติ
 
1. นางสาวอุษา  ภิรมย์รักษ์
2. นางสาวศุภกานต์  พงษ์วิเศษ
 
842 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายจักริน  เพชรรัตน์
2. นายธนารัตน์  บุญมี
 
1. นางจีรวรรณ  วรยศ
2. นายปธานิน  สมบัติบริรักษ์
 
843 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายอิศรากร  มากมี
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  จันทร์อำพร
 
844 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายกิตติธัช  ดุสดีภักดิ์
 
1. นางสิริพร  ฉิมพาลี
 
845 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีอรุณเอี่ยม
2. เด็กหญิงอันนา  นามพุทธา
 
1. นายปธานิน  สมบัติบริรักษ์
2. นางพัชรพร  เผดิม
 
846 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายธฤต  สุขเกษม
 
1. นายปธานิน  สมบัติบริรักษ์
 
847 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายศักดิ์นันท์  กมลวงษ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  มีรักษา
 
848 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพรพรรณ  แก่นคง
 
1. นายจุมพล  เนียมแสวง
 
849 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิตาธัญญ์  แพทย์เจริญ
 
1. นางทิพวรรณ  ชิณพรม
 
850 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาริชาต  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. เด็กชายปุณยธร  วุฒิฐิโก
3. เด็กชายวชิรสรณ์  ชาติสำราญ
 
1. นางพัสตราภรณ์  สุดล้ำเลิศ
2. นายดวงอนุชา  บัวงาม
 
851 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.875 ทองแดง 10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนพรัตน์  พวงประดับ
2. นางสาวพัทธนันท์  โพร้งน้อย
3. นางสาวสุชาดา  อ่วมพันธ์
 
1. นายสิปป์แสง  สุขผล
2. นางสาวนฤมล  ศิริธานันท์
 
852 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายปัณณทัต  ไกรงาม
2. นางสาวศศิกานต์  ภูศรีนาค
3. นางสาวสุวิดา  สุขจินดา
 
1. นายสิปป์แสง  สุขผล
2. นางสาวสุพิชฌาย์  บัวแก้ว
 
853 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายกิตติพัฒน์  ครองศิลป์
2. นายณภัทร  เสาวดี
3. นายธนภัทร  อิงอนุรักษ์สกุล
 
1. นายแสวง  ทองปาน
2. นายชรินทร  รุจิพูนพงศ์
 
854 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิราวรรณ  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายรัฐพล  เขียวคำรพ
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พรานคร้าม
 
1. นางปทิตตา  อากาศฤกษ์
2. นางสาวเนตรนภา  ดิษเจริญ
 
855 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  แจงบำรุง
2. นางสาวพัชรภา  แซ่อั้ง
3. นางสาววรัญญา  กาญจนคลอด
 
1. นางสาวสุนิษา  อาจอ่อนศรี
2. นางสาวจิราพร  นิลาพันธ์
 
856 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธาวิน  วิบูลย์เชื้อ
2. เด็กชายสิทธานต์  จินดานิล
 
1. นายดวงอนุชา  บัวงาม
2. นางพัสตราภรณ์  สุดล้ำเลิศ
 
857 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวชญาภา  กระแสร์
2. นางสาววิรดา  หนุนภักดี
 
1. นายแสวง  ทองปาน
2. นายชรินทร  รุจิพูนพงศ์
 
858 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  จรัสพศ
2. เด็กหญิงธีราพร  บุญธรรม
3. เด็กหญิงพิชชา  สุขมั่น
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  ทองแหวนอ่อน
5. เด็กหญิงสุภัชชกุณ  กิจกุลศุภบวร
 
1. นางปุณยานุช  ใจงาม
2. นางขวัญชนก  การุณ
 
859 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวชนัญชิดา  ศุกรโยธิน
2. นางสาวปัณณษร  ประทุมวัน
3. นางสาวพิมพ์อัปสร  ศรีพิมพ์ยิ้ม
4. นางสาวลภัสรดา  เอี่ยมตะโก
5. นางสาวศศิมา  เหมือนแตง
 
1. นางสาวอัญชลี  ล้อทนงศักดิ์
2. นางปุณยานุช  ใจงาม
 
860 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  อารมณ์ชื่น
2. นายชยพัทธ์  เปี้ยทอง
3. นางสาวปิยะฉัตร  วงษ์กวน
4. นายภาณุพงษ์  มาพา
5. นางสาวรัตนา  ดิษาภิรมย์
 
1. นายศิลชัย  ถาวร
2. นายทรรศรัล  เผ่าพันธ์
 
861 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรอยพิมพ์  กาญจนพงค์
 
1. นางศิรดา  รัตนรังสฤษฏ์
 
862 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 12 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายเมธี  พ่วงพงษ์
 
1. นายสุรมิตร  ศรีเสนพิลา
 
863 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธาราทิพย์  นราจุน
2. เด็กหญิงอริสรา  นาคแกมทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา  ขาวผ่อง
2. นางสาวสุทธญา  นิศากร
 
864 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 18 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายกิตติภพ  ชูมณี
2. นางสาวชลธิชา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสาวสุทธญา  นิศากร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา  ขาวผ่อง
 
865 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภริดา   รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงอภิญญา   แสงเลิศ
 
1. นางสาวพัชรียา   พายัพทิวา
2. นายประเสริฐ   ดีเอี่ยม
 
866 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายวริทธิ์ธร   ดีเอี่ยม
2. นางสาวสิรีธร   ชูก้าน
 
1. นางสาวอาภรณ์   หุ่นสวัสดิ์
2. นางสาวภัทรภร  บุญทวีมิตร
 
867 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายภูผา  พรมดี
 
1. นางจิรฐา  ธรรมรักษ์
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวพรนภา  เนื่องสนธิ
 
1. นางจิรฐา  ธรรมรักษ์
 
869 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวชมพูนุท  บางสุขเสริม
 
1. นางจิรฐา  ธรรมรักษ์
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายกิตตินัฐศักดิ์  สุนทรารักษ์
 
1. นางจิรฐา  ธรรมรักษ์
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  ลักษณะพรมราช
 
1. นายสิทธิเทพ  เลี้ยงรักษา
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวอักษราภัค  เพ็ชรทรัพย์
 
1. นายสิทธิเทพ  เลี้ยงรักษา
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจิณห์นพัฒน์  พรพรรณกร
 
1. นายสิทธิเทพ  เลี้ยงรักษา
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฏฐธิดา   ประติวงศ์
 
1. นายสิทธิเทพ  เลี้ยงรักษา
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.3 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายจีรวิทย์  โชติศิริ
 
1. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายศักดิ์สุธี  คิมประเสริฐ
 
1. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนิดา  ขวัญจ่า
 
1. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
 
878 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายกมลชาติ  ดิษฐสอน
2. นางสาวคีตภัทร  ประทุมแก้ว
3. นายจีระศักดิ์  พิรักษา
4. นางสาวณภัชดา  โตมอญ
5. นางสาวธิดารัตน์  แสงทอง
6. นายพงศ์ดนัย  บัวบาง
7. นายวัฒธนา  ขันอาษา
8. นางสาวอภิญญา  จันทร์ศรีรัตน์
 
1. นางสาวจันทพร  เมฆจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  คำหวาน
 
879 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติญา   บุญพงศ์ษา
 
1. นางสาวเกศกนก   วิชัย
 
880 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายศิวกร    ศิริปกะ
 
1. นางภัสสร   ทิมาศาสตร์
 
881 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.12 ทองแดง 17 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิติกร   ร่างน้อย
 
1. นางสาววิมลวรรณ   เวชวิบูลย์
 
882 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวสุภาวดี   คมกลาง
 
1. นางปทิตตา   สาทรกิจ
 
883 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรปรียา   แสงเสริม
 
1. นางสาววาสนา   พวงแก้ว
 
884 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนวรัตน์   ศรีอรุณเอี่ยม
 
1. นางสาววาสนา   พวงแก้ว
 
885 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 12 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวศศิภรณ์  แก้วเจริญ
2. นายอมรเทพ  ป้อมสา
 
1. นายพศิน  กิติศรี
 
886 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวถาวรีย์  เปี่ยมรอด
2. นางสาวนภัสวรรณ   ขันมณี
 
1. นางวีรยา  สงวนพวก
 
887 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ต้นแพง
2. เด็กชายธรรมรัตน์  นาโควงศ์
3. นายบุญญารัตน์  บุญร่วม
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ประวัศศิษย์
5. เด็กชายมงคล  รักดี
6. เด็กชายยุทธพงษ์  มีคลองโยง
7. เด็กชายวันชัย  แสงผลส่ง
8. เด็กชายเส่า  ทองคำ
 
1. นายสมพร  เล็กจินดา
2. นายชรินทร  รุจิพูนพงษ์
3. นายศักดิ์ณรงค์  กาสินธุ์พิลา
 
888 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวชมพูนุช  สุรัตน์
2. นางสาวปาริชาติ  จันทร์ชู
3. นางสาวพลอยพิชชา  ทรัพย์ไพบูลย์
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  แก้ววรรณะ
5. นางสาวสุภัสสรา  ศรีชัยชนะ
6. นางสาวเบญญทิพย์  เดชผ่อง
 
1. นางสาวพรทิพย์  อรุณสุโข
2. นายจุมพล  เนียมแสวง
3. นายคมกริช  น้อยจินดา
 
889 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์แก้ว
2. นายณัทพงศ์  คุปตะศิลป์
3. เด็กหญิงนาถนภา  ทองชัยเดช
4. เด็กหญิงนิริวารี  จุ้ยดอนกลอย
5. เด็กหญิงวิชัญญา  อุดมพันธ์
6. เด็กชายศตวรรษ  หลีน้อย
7. เด็กหญิงเบญจภาคี  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงเพชรลัดดา  โตมร
9. เด็กชายเมฆินทร์  ทนดี
10. เด็กชายโอมภัทร์  วชิรกิตติวงศ์
 
1. นางสาวจันทพร  เมฆจันทร์
2. นางภัสสร  ทิมาศาสตร์
3. นางสาวกมลรัตน์  คำหวาน
 
890 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายจีระศักดิ์   พิรักษา
2. นางสาวชนัญญา  เอี้ยวพันธ์
3. นางสาวณภัชดา  โตมอญ
4. นางสาวธัญญาพร  เส็งนา
5. นางสาวปริณดา  ชั้นจิรกุล
6. นางสาวพิชามญชุ์  ก๋งเกิด
7. นางสาวมนัสวิธา  สีชะนะ
8. นางสาวมิ่งขวัญ  ดวงตา
9. นางสาวยศวดี  สมศักดิ์
10. นางสาวอภิญญา  จันทร์ศรีรัตน์
 
1. นางสาวจันทพร  เมฆจันทร์
2. นางภัสสร  ทิมาศาสตร์
3. นางจิตณา  มั่นคง
 
891 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกิตสิรินทร์  เถกิงดำรง
2. เด็กหญิงชนานันท์  กาญจนปิยะ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พรมนิ่ม
4. เด็กหญิงอริสรา  นาคแกมทอง
5. เด็กหญิงเอมิกา  พิมแพง
 
1. นายสันติภาพ  อุปสิทธิ์
2. นางสาวสุพรรษา  แสงพงษ์
 
892 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายณรงค์ชัย  แซ่จึง
2. นายรพีภัทร  พอพระ
 
1. นายชัยนันท์  ยิ้มสีใส
2. นายศักดิ์ณรงค์  กาสินธุ์พิลา
 
893 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยนุช  ชาโชติ
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  จั่นเพชร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง
2. นางสาวโชษิตา  มะลิทอง
 
894 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายสุรทิน  อรรถาฉาย
2. นางสาวอรวรรยา  เลพล
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง
2. นายวีระพงษ์  วิชัย
 
895 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นายกฤตพจน์  จันทร์ศรี
2. นายอภิสิทธิ์  ขอชิดกลาง
 
1. นายชัยนันท์  ยิ้มสีใส
2. นางสาวโชษิตา  มะลิทอง
 
896 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวภรัชฎากร  พรหมประสิทธิ์
2. นายเจตนิพัทธ์  อุดรลาย
 
1. นายวีระพงษ์  วิชัย
2. นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง
 
897 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.8 เงิน 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกลวัตร  ไชยชนะ
2. เด็กชายธนโชติ  อยู่วงศ์
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  กาสินธุ์พิลา
2. นายวีระพงษ์  วิชัย
 
898 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทรัตทัต
2. เด็กชายพชรกร  ปั้นบัวงาม
3. เด็กหญิงภัทรชา  จีปิน
 
1. นางสาวมาธุสร  กิจผลิต
2. นางสาวสุดาทิพย์  มีสุวรรณ
 
899 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจีรนันท์  แสงทิตย์
2. นางสาวธัญพร  อนันท์
3. นางสาวไอศิกา  วงษ์เอี่ยม
 
1. นายนิรุจน์  โฉมวัฒนา
2. นางสาวมาธุสร  กิจผลิต
 
900 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกัลยกร  ศรีบุญเอียด
2. นางสาวปาริฉัตร  สีสาเอี่ยม
3. นางสาวปาริสรา  ยังเงิน
4. นางสาวพิชญาภา  พวงกิจจา
5. นางสาวมนัสนันท์  สังข์ขาล
6. นางสาวรัตนากร  สุทธิเวียง
 
1. นางณิชรัตน์  ทองธรรมชาติ
2. นางสาวจิราวรรณ  ฤทธิ์สุวรรณา
3. นายนิรุจน์  โฉมวัฒนา
 
901 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวชนัญชิดา  อิ่มสำราญ
2. นางสาวทิฆัมพร  รุ่งโรจน์สถิตกุล
3. นางสาวสุภัทตรา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  มีสุวรรณ
2. นางสาวมาธุสร  กิจผลิต
 
902 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 1. นางสาวจิรประภา  จุไร
2. นางสาวระวิพรรณ์  น้อยศรี
3. นางสาวอรุณรัตน์  ป้องแก้ว
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
2. นางสาวเกศกนก   วิชัย
 
903 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงสรนันท์  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน
 
904 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวศิริญญา   คงพันธ์
 
1. นางสาวพิมลณัฎฐ์   ภคหิรัญวิรุฬห์
 
905 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ทรัพยสาร
 
1. นางสาวนุสรา  พึ่งบ้านเกาะ
 
906 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 7 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวสุปรียา   เพ่งพิศ
 
1. นางสาววาสนา   เนียมสวัสดิ์
 
907 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ปานสกุล
 
1. นางสาวปรียดา  หมายงาม
 
908 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวอุไรอร  ภู่ทอง
 
1. นางอัจฉรา  จินดาพษ์
 
909 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   กานต์ดา
 
1. นางสาวลลิตา   แช่มช้อย
 
910 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพัชรวลัย  พรพุทธประเสริฐ
 
1. นางสาวพิชญาภรณ์   อินมงคล
 
911 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงศรัณดา  เนตรประชา
 
1. นางสาวดรุณี  ทรัพย์ผล
 
912 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวศศินา   ล้านทอง
 
1. นางสาวมนรวรรณ   มีครองแบ่ง
 
913 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกวิณธรณ์  ใช้เจริญ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  โชคนิพนธ์
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  วิเชียรณรัตน์
2. นางสาวจิราวรรณ  เทพตาแสง
 
914 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ   เพียนอก
2. นางสาวศรุตยา   ปานเจริญ
 
1. นางสาวชุติกาญจน์   เฮ้าประเสริฐสกุล
2. นางสาวเจริญ  ถิ่นปุก
 
915 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก่นสวาท
2. เด็กหญิงสุธิษา  แก้วเผือก
 
1. นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน
2. นางสาวนุสรา  พึ่งบ้านเกาะ
 
916 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  แก่นสวาท
 
1. นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน
 
917 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวธนาสิริ  ลิ้มรักษา
 
1. นางสาวกันต์สิริ  จันปุ่ม
 
918 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายจักรินทร์  เพชรรักษ์
 
1. นายเอกชัย  สะอาดแก้ว
 
919 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงนพวรรณ  เพชรสิมาลัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุจริต
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวนิภาพร  ผิวเพชร
2. นางสาวอภิชญา  ทัสนานุตริยะ
 
920 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกรชกร  คะดิษฐ์
2. นางสาวพิมชนก  สารมะโน
3. นางสาวรัตนาวดี  ขนาบแก้ว
 
1. นางสาวลลิตา  บุญโยค
2. นายวรากร  สุขสกุลวัฒน์
 
921 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีรัตนพิทักษ์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  เอ็นดู
 
1. นางใจภักดิ์  ไพบูลย์วัฒนกิจ
2. นางสาวขวัญสรัญ  ขำทอง
 
922 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวนราทิพย์  ธรรมอินทร์
2. นายหทัยชนก  ล้ำเหลือ
 
1. นางสาวดุษณี  ทองประศรี
2. นายสุกิจ  พุทธชาติเสวี
 
923 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายปฏิปัน  อัศวภูไชย
 
1. นายอธิภาค  กฤตยาวัฒนานนท์
 
924 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายปัญญา  ตติยธรรมาภรณ์
 
1. นางสาวสุธิดา  เจนวิทยารักษ์
 
925 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงปุญญวีย์  สอนพรม
2. เด็กหญิงเกศสุดา  ประเสริฐสาร
 
1. นางสาวนฤมล  มีจันทร์
2. นางสาวกรชนก  ไตรสุทธิเกษม
 
926 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวชาลินี  สร้อยมณี
 
1. นางสาวดุษณี  ทองประศรี
 
927 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงอาธิติยา  สโมสร
 
1. นายวิทวัส  แซ่ลิ้ม
 
928 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธีรเดช  ดาวจันอัด
 
1. นางสาวมรกต  ก้อนทอง
 
929 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงภัททิยา  ดาวผ่อง
 
1. นางสาวสมฤทัย  สิงห์ประสาท
 
930 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธัญนที   จันทร์คำ
2. เด็กหญิงภัทรนุช   ภูวิชัย
3. เด็กหญิงสิริกร   สิทธิสูงเนิน
 
1. นางอังคณา   เพ็ชรแก้ว
2. นางขวัญฤดี   อาภานันท์
 
931 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์   ฤทธิ์ธรรม
2. นางสาวศิรประภา   แซ่ลิ้ม
3. นางสาวไพลิน   แก้วประทุม
 
1. นางสาวขนิษฐา  เชื้อขำ
2. นางสาวทิพวรรณ   ภัทรนุสรณ์
 
932 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงณิชตา   แก้วกัณฑา
2. เด็กหญิงธัญพัทธ์   แสนดี
3. เด็กหญิงมาริสา   คูเมือง
 
1. นายพงศภัช   ยอดออน
2. นางสาวก้านพลู   คุ้มเจริญ
 
933 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวจอมขวัญ   เยาวเรศน์
2. นายณัฐชนน   กัณหะวัน
3. นางสาวสุกัลยา   มาค่าย
 
1. นายสุพัฒน์   แซ่ลิ้ม
2. นางสาวเบญจรัตน์   พืชพันธุ์
 
934 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงมลฑิรัตน์   พิณเนียม
2. เด็กหญิงรพีพรรณ   ขันตีชู
3. เด็กหญิงวิมลสิริ   ส่งศรี
 
1. นายธงชัย   ขันตีชู
2. นายพงศภัช   ยอดออน
 
935 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวณิชาภัทร   เพ็ชรดี
2. นายปกป้อง   พิมพิรัตน์
3. นางสาววรรณิษา   ดวงจำปา
 
1. นายณัฐพงษ์   ศุภาสร
2. นางสาวบุณยนุช   ฤทธิ์สำเร็จ
 
936 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร   แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงปวริศา   ตั้งอ่อน
3. เด็กหญิงเกร็ดมณี   ฟักขวัญ
 
1. นายปัญญา   โมเครือ
2. นายพิศนุ   เชตะวัน
 
937 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกฤษณา   แสงอาทิตย์
2. นางสาวจิราภรณ์   หิรัญคำ
3. นายณัฏฐชัย   พูนสันเทียะ
 
1. นายไสว   ศิลา
2. นางสาวปวีณา   รอดเจริญ
 
938 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำเพชร   จันทะคูณ
2. เด็กหญิงศุภสร   แสงสร
 
1. นางสาวณัฐฑิริณ   ปานคำ
2. นางสาวฟะตอนะฮ์   วีระกุล
 
939 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพีรภัทร   สกลเกียรติ
2. นายรัฐภูมิ   คุ้มสวัสดิ์
 
1. นางสาวมีนตา   จันทร์เพ็ง
2. นายพุฒิเมธ   จำปานิล
 
940 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา   แก้วพิลา
2. เด็กชายณัฐนนท์   พิสันเทียะ
 
1. นายมนตรี   ภู่ระหงษ์
2. นางอังคณา   เพ็ชรแก้ว
 
941 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   อัคนิตย์
2. เด็กชายพานทอง   ยิ้มลมัย
 
1. นายมนตรี   ภู่ระหงษ์
2. นายสุพัฒน์   แซ่ลิ้ม
 
942 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธนกร   ผดุงไชย
2. นายวิทวัส   ราชพลแสน
3. นายศิวนาถ   คำชัย
 
1. นายมนตรี   ภู่ระหงษ์
2. นายธงชัย   ขันตีชู
 
943 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุนนาค
2. เด็กหญิงปฏิพร  ทับเอี่ยม
3. เด็กหญิงปิ่นเพ็ชร  พอดี
4. เด็กหญิงสุชาวดี  พลสุข
5. เด็กหญิงเขมจิรา  วิชาเดช
 
1. นางสาวไปรยา  บุบผาโชติ
2. นางปิ่นอัปสร  รัตนะขวัญ
 
944 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาว ธิดารัตย์   สายสินธุ์
2. นางสาวปัญฑารีย์  ปลัดม้า
3. นางสาวพลอยชมพู   แสงผ่อง
4. นางสาวศศิพิมพ์  สร้อยโท
5. นางสาวอริสรา  สิงห์จานุสงค์
 
1. นายอภิรัตน์  ช่างเกวียน
2. นางสาวพิชชาภรณ์  วิเวก
 
945 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธารากร  แซ่เอี๊ยว
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  จึงศรีรัตนสกุล
3. เด็กหญิงลดา​  กิตติมานนท์กุล
4. เด็กหญิงวรัชกร​   ประมูลจักรโก
5. เด็กหญิงสุประวีณ์  ​จึงศรีรัตนสกุล
 
1. นางสาวศิรประภา​  จังพานิช
2. นายสุรเดช  ธรรมประโชติ
 
946 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  พูลชัย
2. นางสาวพรรณิภา  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวพิมพ์ชนก  จงเจริญ
4. นางสาวพิยะดา  หาญใจ
5. นายศรจักร  สายลาม
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญพระ
2. นางสาวปิยธิดา  หวังพงษ์
 
947 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายกันต์ธีร์  ศรีพิเชษชัยกุล
2. นายกิตติวัชร  อัศวโรจน์
3. นายจีระศักดิ์  พงษ์อุดมปัญญา
4. นายธนกร  เข็มทองธนากูล
5. นายภานุสรณ์  ติริบาล
 
1. นายสายันต์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวนพธี  หอมชื่นชม
 
948 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกัญญรัตน์  ถิ่นปวัติ
2. นายดำรงค์ชัย  มาเชื้อ
3. นายธันวา  บุญค้าศรี
4. นางสาวนวรัตน์  ดวงเกษร
5. นางสาวปาณิศา  ช่วงโชติ
6. นางสาวพชรภรณ์  บุณยเลขา
7. นายพีรวิชย์  เรณูธรณ์
8. นายภูมิริภัทร  อยู่อินทร์
9. นายภูริน  จันทร์ประยูร
10. นางสาวรพีพรรณ  ป้องสา
11. นางสาวรุริญา  เดชหามาตร์
12. นางสาววัลยา  ศรีบุญมา
13. นางสาวสายชล  น้ำทิพย์
14. นางสาวอารยา  เจริญบางจาก
15. นางสาวอินทิราภัสร์  ทรงฤกษ์
 
1. นางนิรัสรา  เจริญทรัพย์
2. นางสาวรินทร์ลภัส  ศรีเลิศธนิกกุล
3. นายปริญญา  กองข้าวเรียบ
4. นายนายภาคภูมิ  บุญมา
 
949 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวกุสุมนิภา  เกียนนอก
3. นายจิณณวัตร   เรืองรังษี
4. นางสาวชนิดา  หัดระสา
5. นายณฐพงศ์  ปรารถนาธรรมกุล
6. นางสาวณัฐธิดา    สุขประเสริฐ
7. นางสาวพราวพร้อมรัศมิ์   ภาษิต
8. นางสาวพิฆัมพร   พลสว่าง
9. นางสาวภาวิณี  ัวันเพ็ญ
10. นางสาวฤดีรัตน์  ศรีเครือ
11. นางสาววรัญญา   วังตะพันธ์
12. นางสาวสาธินี  คร้ามสมบุญ
13. นายอภิสิทธิ์   กิชะรัมย์
14. นายอัครดนัย  หงษ์ทอง
15. นายอัครเดช   สังข์ทอง
 
1. นายภาคภูมิ  บุญมา
2. นางจุฑามาศ  เล้าแสงฟ้า
3. นางสาวสกุลรัตน์  สุนา
4. นายวุฒิพงษ์  ยมพ้วย
 
950 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 10 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยรัตน  จ่ายโพธิ์
 
1. นายนฤชา  ระเบียบ
 
951 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพานัดชา  เสลาวงศ์
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  สุนา
 
952 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายดลพัฒน์  เณรเนือง
2. เด็กหญิงธัญสินี  พันธุ์บุปผา
 
1. นายภาคภูมิ  บุญมา
2. นางจุฑามาศ  เล้าแสงฟ้า
 
953 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวประพิมพรรณ  ยงยืน
2. นายศรัณย์  ประทุมแก้ว
 
1. นางสาวจารุพร  รุ่งสินเกษม
2. นางสุพัตรา  ไพบูลย์
 
954 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ชัยดำรงค์
2. เด็กหญิงฉัตรณิชา  นิลรักษา
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  อ่วมมั่น
4. นางสาวพัชรินทร์  นมัสสีลา
5. นางสาวสิรินทรา  ฤทธิ์ศักดิ์
6. เด็กหญิงอาฑิตญา  สูงโคตร
 
1. นางหัสยา  อุสาหะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิกานต์  สนสนิท
3. นางสาวจารุพร  รุ่งสินเกษม
 
955 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ถ้วนคล้าย
2. นางสาวกฤตยา   ฝอยทอง
3. นางสาวกองยอด  เเก้วสว่าง
4. เด็กหญิงชนิกานติ์   เข็มกลัด
5. นางสาวณัฐนิชา  อินแขก
6. นางสาวธมนวรรณ  วันนา
7. เด็กหญิงธาราทิพย์  สิงใส
8. นางสาวประไพ  เพ็ชรวิสัย
9. เด็กหญิงสุภัทรา  แจ่มศรี
 
1. นายสุพรชัย  เงี่ยมจื๊อเกร็ด
2. นางสาวขวัญใจ  หัสชู
3. นางสุภาวดี  ทวีคูณ
 
956 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกัมพล  สารีรักษ์
2. เด็กชายจิรเดช  โพธิ์เเก้ว
3. เด็กชายต้น   ปานรักษา
4. เด็กชายธนศักดิ์  ระวิวรรณ
5. เด็กชายธีรวัตน์   มาลัยทอง
6. เด็กชายรพีภัทร  บุญสมประสงค์
7. เด็กชายสิทธิชัย  ปู่จุ้ย
8. เด็กชายสิรวิชญ์   จริยา
9. เด็กชายสุรพัศ  พรหมทรัพย์
10. เด็กชายอิทธิพร   เม้งเกร็ด
 
1. นางสาวขวัญใจ  หัสชู
2. นายสุพรชัย  เงี่ยมจื๊อเกร็ด
3. นายวันชัย  งามสามพราน
 
957 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายกิตติพศ  เอกเจริญโอสถ
2. นายจิรายุ   เกตพันธ์
3. นายชนะชัย  เณรบางเเก้ว
4. นายณัชพล   ธรรมวิเศษเจริญ
5. นายธนกฤต  ศรีม่วง
6. นายธนภัทร   สอนบุตร
7. นายปฏิณัฐ  ถวายนาค
8. นายประเมษฐ์   กลัดจันทร์
9. นายวิษณุ   เอกอุดมศักดิ์
10. นายอาทิตย์  เเซ่กัง
 
1. นางสาวขวัญใจ  หัสชู
2. นายสุพรชัย  เงี่ยมจื๊อเกร็ด
3. นางสาวสายใจ  เเซ่เตีย
 
958 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงสุนันทา  บุตรสาระ
 
1. นายธัปชา  จิรเดชดิษกุล
2. นางสาวสายใจ  แซ่เตีย
 
959 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกันชลิตตา  คำผาย
2. นางสาวเจนจิรา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวเอื้อจิต  กุมุท
2. นายปริญญา  แสนอุบล
 
960 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิรธัชธนารีย์
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
961 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  ช่อจำปา
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
962 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงเขมนิจ  เรืองพรม
 
1. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
963 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายณัฐนันท์  บุญโต
 
1. นายเจษฎากร  ตันตราจิณ
 
964 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายวีระเดช  งามสามพราน
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
965 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวชลิดา  แซ่อุน
 
1. นายเจษฎากร  ตันตราจิณ
 
966 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายศุภณัฐ  พุกพบสุข
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
967 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวจิวเวลลี่  พิมศรีหาวงค์
 
1. นายเจษฎากร  ตันตราจิณ
 
968 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงนีรชา  บุญด่านกลาง
 
1. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
969 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวทิพย์สุดา  แสงศรีเรือง
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
970 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายจีระพงษ์  หลักบึง
2. เด็กหญิงนภาพร  ศรีกุล
3. เด็กชายเตยะพงศ์  รุ่งเรืองศรี
 
1. นายชวลิต  ทัพเครือ
2. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
 
971 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายทักษ์ดนัย  เบญจทรัพย์
2. นางสาวลลิตา  สีประโคน
3. นางสาววาสินี  อ่วมประเสริฐ
 
1. นายชวลิต  ทัพเครือ
2. นายเจษฎากร  ตันตราจิณ
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายกิตติ  กองเตย
2. เด็กชายจอห์นนี่  ม้าใน
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผจงศิลป์
4. นางสาวฐิชา  ดีนา
5. นายณภัทร  โพธิสระ
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีธร
7. นายทวีชัย  ปฐมเนติกุล
8. เด็กชายธนดล   พุ่มมะปราง
9. นายธนัช  พูนลัน
10. เด็กชายธนากร  ของยอด
11. นายธนากร  แดงเจริญ
12. นายธัชชัย  บู๊ประเสริฐ
13. เด็กชายธีรพัฒน์  เผือกสุวรรณ
14. เด็กชายธีรพันธ์  พุทธคุณ
15. เด็กชายธีรศักดิ์  ท้วมนาค
16. นางสาวนงนุช  ชื่นวรกิตติพล
17. นายบวรวิทย์  โพธิ์ศรี
18. นางสาวปัญริดา  รัตนาดี
19. นางสาวปานชนก  ขุนอาจ
20. นายพงศกร  พวงทอง
21. เด็กชายพงษ์พสิน  ศรีพึ่งจั่น
22. นายพิทักษ์   แวดไธสง
23. เด็กหญิงพิมชนก  พิลาบุตร
24. นางสาวภรพิมล  ปลื้มถนอม
25. เด็กหญิงภัทรดา  สังฆมานนท์
26. เด็กชายภานุพงษ์  พิมพ์ปรุ
27. นางสาวภุมมารินทร์   อยู่อินทร์
28. นายภูมิพัฒน์  ปิดกันภัย
29. นายรชานนท์   โอษฐงาม
30. นายวรัญญู  แสงทอง
31. นางสาววรินธร  สังข์สมศักดิ์
32. เด็กชายวุฒิภัทร  ตรุษสาท
33. นางสาวสรัญญาภร  แสงสุด
34. เด็กหญิงสายเพชร  ปักษาทอง
35. นายสุธี  คุ้มรักษา
36. นางสาวสุรัสวดี  มะอาจเลิศ
37. นางสาวอนันตญา  สระแสง
38. นายอภิรักษ์  วงค์คำแก้ว
39. นายเขตโสภณ  ภูโต
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำทราย
 
1. นายปฐมพร  บุญประสงค์
2. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
3. นางสาวพัทธ์ธิดา  ลัดดากลม
4. นายชวลิต  ทัพเครือ
5. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
6. นายปฐมพร  ตระกูลราษฎร์
7. นางสาวธัญลักษณ์  ม่วงคำ
8. นางสาวศุภลักษณ์  บุญสงค์
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายเอกมงคล  ชุมถนอม
 
1. นายปฐมพร  บุญประสงค์
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวสุชาตา  บุญถึง
 
1. นายปฐมพร  บุญประสงค์
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวนิรชา  สุขใจ
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา    
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายเอกมงคล  ชุมถนอม
 
1. นายปฐมพร  บุญประสงค์
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวนิรชา  สุขใจ
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวศศินา  มงคลศรีศุภกิจ
 
1. นายปฐมพร  บุญประสงค์
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 9 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวสุชานันท์  สาทะโพน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา    
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายเอกมงคล  ชุมถนอม
 
1. นายปฐมพร  บุญประสงค์
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวศศินา  มงคลศรีศุภกิจ
 
1. นายปฐมพร  บุญประสงค์
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวนิรชา  สุขใจ
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพงศธร  ศรีวสุนทรา
 
1. นายวีระวัฒน์  พิมพตะคลอง
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายกิตติธัช  เลิศสำราญ
 
1. นายวีระวัฒน์  พิมพ์ตะคลอง
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายกฤดิธฤต  ตั๊งสมบุญ
2. เด็กชายกฤษนัส  ศรีน้อย
3. เด็กหญิงกันยรัตน์  อินทรทัศน์
4. นายกิตติธัช  เลิศสำราญ
5. เด็กหญิงชนสรณ์  สนธิรักษ์
6. นายณัฐปกรณ์  ขุนพรมมา
7. นายนพรัตน์  สุนทรไทย
8. เด็กหญิงปทิตตา  ปานเรือง
9. เด็กหญิงปริญญา  คงประเทศ
10. เด็กชายปิตินัย  ไกรสีห์
11. นายพงศธร  ศรีวสุนทรา
12. นายวงศกร  บุตรโสภา
13. นายวชิรวิทย์  ไชยเวช
14. นายวรชิต  วรปัญญานันท์
15. เด็กหญิงวิรัญดา  เมืองโคตร
16. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศิลาจันทร์
17. เด็กชายศุภชัย  ศรีศักดาราษฎร์
18. นายอภิวัฒน์  ไชยหาทัพ
 
1. นายวีระวัฒน์  พิมพ์ตะคลอง
2. นายธนกร  นามวงษ์
 
988 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายณัฎฐ์นันท์  แสนย้อย
2. เด็กชายณัฐวัชร  จิตโชติ
3. เด็กชายธนกิจ  คงสถาน
4. เด็กหญิงนภสร  ปานเจริญ
5. เด็กชายพันธุ์นา  อุปวงษ์ศา
6. เด็กหญิงพัสวี  บุญนำ
7. เด็กหญิงรณิดา  บุญมี
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  รัตนะวัน
9. เด็กชายสิรภพ  อุตบุญ
10. เด็กหญิงสุธิดา  ลอยนอก
 
1. นางสาวพัทธ์ธิดา  ลัดดากลม
2. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
3. นางสาวศุภลักษณ์  บุญสงค์
 
989 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวชยานันท์  เจียมตน
2. นายชาติชาย  เกรียงไกรวิทย์
3. นายณัฐภูมิ  ตะโส
4. นายธนัท  เพชรพรศิริกุล
5. นางสาวบุญสิตา  ณรงค์กรสิริชัย
6. นายปิยฉัตร  อ่อนวิเศษ
7. นายสนันตน์  นิจโคป
8. นางสาวสุมาลี  หอมสุวรรณ
9. นางสาวสุลลิตา  ฐิตธรรมสุขกุล
10. นางสาวเสาวรัตน์  รอดอนันต์
 
1. นางสาวพัทธ์ธิดา  ลัดดากลม
2. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
3. นางสาวธัญญลักษณ์  ม่วงคำ
 
990 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตามพะปัณณะ
2. นางสาวจุฑารัตน์  กลัดจันทร์
3. นางสาวณัชชา  สาตรพันธุ์
4. นางสาวพริริสา  ขวัญเมือง
5. นางสาววริศรา  ฉ่ำแฉล้ม
6. นางสาวสิริรัตน์ฐา  โยกัลยา
 
1. นางสาวพัทธ์ธิดา  ลัดดากลม
2. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
3. นางสาวหทัยชนก  อภัยพงศ์
4. นางสาวนวภรณ์  ขุนพรมมา
 
991 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐทิตา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาววรารักษ์  สุรสีห์เรืองชัย
 
992 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวณัชชา  อุณหเลขกะ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  หิรัญ
 
993 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีเมือง
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วพิกุล
 
994 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายสนันตน์  นิจโคป
 
1. นางสุลีพร  ศุภสิริวิทยา
 
995 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงสุชญา  คุณาวิวัฒน์
 
1. นายสราวุฒิ  สมัคราษฎร์
 
996 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายสุภัช  วรพันธ์
 
1. นางสาวนฤภร  หลำแสงกุล
 
997 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงบุญรักษา  เข็มทอง
2. เด็กหญิงอรัญญา   ภู่เกตุ
 
1. นางจิราวรรณ  ตันติเดชามงคล
2. นางสาวไอย์รฎา  ศรีชูพิพัฒน์
 
998 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกชกร  สงสุวรรณ์
2. นางสาวปาล์มมี่  กุลรัตสี
 
1. นางวรางคณา  นาคใหญ่
2. นางสาวณัฐธิดา  ม่วงงาม
 
999 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวทคนันทินี  สงสุวรรณ์
2. นางสาวเอื้ออรินทร์  อินทร์พิทักษ์
 
1. นางสาวอรชา  เทพจินดา
2. นางสาวฐิตามร  ไชยศักดา
 
1000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภร   รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พบสุภาพ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  พรพันธ์
4. เด็กหญิงปนัดดา  ปานเพชร
5. เด็กหญิงภัทรมน  แสนอุบล
6. เด็กหญิงเกวลิน  หุตาชัย
7. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สืบกลาง
8. เด็กหญิงโชติกา  เสือพยับ
 
1. นายธรรมนูญ  ทัดภู่
2. นางสาวชุลีพร  กุลไทย
3. นางสาวนฤมล  มีจันทร์
 
1001 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวนรีกานต์  ศรีบุระ
2. นางสาวนฤภร  นามมูล
3. นางสาวเพ็ญรัฏฐ์  สกุลเจริญมาศ
4. นางสาวไพรินทร์  พึ่งบำรุง
 
1. นายธรรมนูญ  ทัดภู่
2. นางสาวชุลีพร  กุลไทย
3. นายศักรินทร์  บุญช่วย
 
1002 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงณิธิญาดา  พรหมประกาย
4. เด็กหญิงมนทกานติ์  คำโพธิ์
5. เด็กหญิงอภิษฐา  หรั่งไพบูลย์
 
1. นายพิพัฒน์  ไพบูลย์วัฒนกิจ
2. นางใจภักดิ์  ไพบูลย์วัฒนกิจ
 
1003 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา   สุดล้ำเลิศ
2. นางสาวฑิฆัมพร   ศรีสกร
3. นายทรงพล   วัฒนะ
4. นางสาวธิดารัตน์   สีสารี
5. นางสาวปริชญา   แต่งตั้งรัมย์
6. นางสาวปานหทัย  คุ้มเจริญ
7. นายมนตรี   อ้อมงาม
8. นายมนัสวี  กาฬภักดี
9. นางสาวอพิชยา   พงษ์ปันแก้ว
10. นางสาวแพรชมพู  เพชรชัยศรี
 
1. นางปิ่นอัปสร  รัตนะขวัญ
2. นางสาวไปรยา  บุบผาโชติ
3. นายอภิรัตน์  ช่างเกวียน
 
1004 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฆะสันต์
2. เด็กหญิงภิญญามาศ  ยศธิไกร
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  แสงเขียว
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เทพตาแสง
2. นางสาวชุติกาญจน์  เฮ้าประเสริฐสกุล
 
1005 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์   รอดคลองตัน
2. นางสาวขวัญจิรา   กีตา
3. นางสาวสุรีมาส  มีสาวงศ์
 
1. นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน
2. นางสาวพิมลณัฎฐ์   ภคหิรัญวิรุฬห์
 
1006 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพชรพล  จงรักษ์
2. นางสาวพัชราภา  เสียงใส
3. นายอัครวิทย์  แก้ววรรณา
 
1. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
2. นางสาวเจริญ  ถิ่นปุก
 
1007 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวนุชมณี  หมั่นไร่
2. นายสุรักษ์  งามบุษกรโสภณ
 
1. นายประพันธ์  จาวสุวรรณวงษ์
2. นางสาวอภิญญา  นาคใหญ่
 
1008 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกันติชา  วงศ์ชัย
2. นางสาวณัฏฐ์  ชุติวุฒิพันธุ์
 
1. นายวัชรินทร์  ศิริโภคา
2. นางสาววลัยกานต์  ผอมสันเทียะ
 
1009 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงพชรวรรณ  ตันศิริ
2. เด็กหญิงศิริวิพา  เบ็ญมาส
 
1. นางสาวนุชจรีย์  หวานตลอด
2. นางณีรนุช   ศิลา
 
1010 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  สำคัญยิ่ง
2. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สำคัญยิ่ง
 
1. นายเพชรศักดิ์  อินทร์ชา
2. นายประพันธ์   จาวสุวรรณวงษ์
 
1011 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายกุลกิตติ์  จินดามรกฎ
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์ประชุม
 
1. นางสาวนุชจรีย์  หวานตลอด
2. นางณีรนุช   ศิลา
 
1012 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 79.2 เงิน 8 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายจักรกฤษ  รอดรัตน์
2. นางสาวตติยา  สุวรรนาคม
 
1. นายวัชรินทร์  ศิริโภคา
2. นางสาวอภิญญา  นาคใหญ่
 
1013 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธรณินทร์  ทองสิมา
2. เด็กหญิงมนัญชยา  มณี
 
1. นางสาวนุชจรีย์  หวานตลอด
2. นางณีรนุช   ศิลา
 
1014 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายพีรภัทร  ทองรอด
2. เด็กชายเพทาย  เวฬุวิริยกุล
 
1. นางสาวนุชจรีย์  หวานตลอด
2. นางณีรนุช   ศิลา
 
1015 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  เขียวลือ
2. เด็กหญิงชลิตา  รุ่งพงษ์
3. เด็กหญิงอังกูรกร  คงอัครเดชา
 
1. นายประพันธ์  จาวสุวรรณวงษ์
2. นายเพชรศักดิ์  อินทร์ชา
 
1016 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธนโชติ  คงแจ่ม
2. นางสาวปทิตตา  เมฆลับ
3. นางสาวสิริกานต์  บัวปั้น
 
1. นายประพันธ์  จาวสุวรรณวงษ์
2. นายเพชรศักดิ์  อินทร์ชา
 
1017 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกฤติกุล  อุดารักษ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  คงประชา
3. เด็กชายวุฒิกร  สาริคำ
 
1. นายธวัช  ปิ่นเกตุ
2. นายสกรรจ์  ลิมปิทีป
 
1018 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกิตติมา  รงศ์ทอง
2. นางสาวจิรพัฒน์  คงกะพัน
3. นางสาวปิยะฉัตร  แอ่มรัมย์
 
1. นายธรรมนูญ  ทัดภู่
2. นางสาวเสาวรส  ประสานนาม
 
1019 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายณัฐภณ  ระวัง
2. เด็กหญิงบำรุงรัตน์  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงพลอยรัตน์  แวงวรรณ์
 
1. นายศักรินทร์  บุญช่วย
2. นายธวัช  ปิ่นเกตุ
 
1020 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวขวัญเนตร  หอมดี
2. นางสาวณัฐพร  พบสุภาพ
3. นายภูริภัทร  อยู่อินทร์
 
1. นายศักรินทร์  บุญช่วย
2. นางสาวกานต์พิชชา  เพราะทอง
 
1021 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงขนิฐา  ทัดแช้ม
2. เด็กหญิงจิรัชญา  จีระวัตร์
3. เด็กหญิงนภาพร  รัตนเจริญ
 
1. นายศักรินทร์  บุญช่วย
2. นางสาวเสาวรส  ประสานนาม
 
1022 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปิยาภรณ์  มณีวงษ์
2. นางสาววันเพ็ญ  วงค์ล้วน
3. นายวีรภัทร  ศรีพรหมมา
 
1. นายธรรมนูญ  ทัดภู่
2. นางสาวเสาวรส  ประสานนาม
 
1023 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  พูลสงค์
3. เด็กหญิงเมษา  ภูทองสุข
 
1. นายสกรรจ์  ลิมปิทีป
2. นายธวัช  ปิ่นเกตุ
 
1024 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  น้อยนารถ
2. เด็กชายณัฐพล  รอดบำรุง
3. เด็กหญิงสุธิตา  สุขสงวน
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  เพราะทอง
2. นางสาวสุคนทิพย์  เทศทำ
 
1025 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีสำราญ
2. นางสาวชลิตา  บุญสาลี
3. นางสาวเสาวคนธ์  คุ้มเจริญ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กันภัย
2. นางสาวณธิดา  ศรีกมล
 
1026 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ออมทรัพย์
2. เด็กหญิงธีรนุช  ดวงแก้ว
3. เด็กชายปรีดีพัฒน์  นันทสิทธิ์
 
1. นายสกรรจ์  ลิมปิทีป
2. นางสาวรัตติกร  ภิรมย์โคร่ง
 
1027 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.75 ทอง 6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  แวดไชยสงค์
2. นางสาวสุจิรา  ชุมหิรัญ
3. นางสาวโศรดา  ท้วมเกร็ด
 
1. นางสาวณธิดา  ศรีกมล
2. นางสาวสุคนทิพย์  เทศทำ
 
1028 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธนาคิม  สิกขา
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  เทพรักษา
3. เด็กชายโชกัน  ช้างโต
 
1. นางสาวรัตติกร  ภิรมย์โคร่ง
2. นางสาวณธิดา  ศรีกมล
 
1029 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัทร  สุนประชา
2. นายวรวุฒิ  พัดมณี
3. นางสาวเฟเวอร์ ชิโอม่า  เอ็มบาจู
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  เพราะทอง
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กันภัย
 
1030 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงมุจิรานันท์  เจียรนัย
 
1. นางสาวพิมลณัฎฐ์  ภคหิรัญวิรุฬห์
 
1031 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงธนกร  เภาจี๋
 
1. นางสาวลลิตา  แช่มช้อย
 
1032 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  อัคนิตย์
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
1033 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพรแพรวา   ลำชู
 
1. นางสาวดรุณี   ทรัพย์ผล
 
1034 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธีรทัช  มาลัย
 
1. นายสุธี  นาคประยูร
 
1035 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายพานุชิต  ประเสริฐหล้า
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  ทันศึก
 
1. นายยศไกร  จีนประชา
2. นางสาวฉัตรทิพย์  พั่วพันธ์ศรี
 
1036 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  เกิดอุบล
2. นายนิรวิทธ์  บัวหลัน
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีระนำ
2. นางสาวฉัตรทิพย์  พั่วพันธ์ศรี
 
1037 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธีรภัทร  น้อยอำไพ
2. นางสาววรรณวิภา  บุญถาวร
 
1. นายยศไกร  จีนประชา
2. นายฉัตรทิพย์  พั่วพันธ์ศรี
 
1038 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  แก้วนพเก้า
 
1. นางสาวมินตรา  บึงชารี
 
1039 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นิรอรัมย์
 
1. นางสาวมินตรา  บึงชารี
 
1040 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงภาศินี  แจ้งทองหลาง
 
1. นางสาวชื่นกมล  เจนสุขสถิตไพศาล
 
1041 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสกลวิทยา 1. นายธนาธิป  สินสงบ
 
1. นางสาวชื่นกมล  เจนสุขสถิตไพศาล
 
1042 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กชายชัยวุฒิ  อักษร
2. เด็กหญิงโสรยา  โสภา
 
1. นางสาวชื่นกมล  เจนสุขสถิตไพศาล
 
1043 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นายณัฐพัชร  พะวัน
 
1. นางสาวพรชนิตว์  มีจรูญสม
 
1044 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นายชัยภัทร  หลงสมบุญ
 
1. นายพชร  ซ้ายเส้ง
 
1045 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงนิชาภา  ขวัญวงศ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  บัวจูม
 
1046 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวกนกพร  มาน้อย
 
1. นายพชร  ซ้ายเส้ง
 
1047 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กชายวงศ์วริศ  พันธุ์ธนกานต์
2. เด็กชายสิรภัทร  วงพิมพ์รัตน์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  บัวจูม
 
1048 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  แก้วสกุณี
 
1. นางสาววิลาวรรณ  บัวจูม
 
1049 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กชายสิปปกร  สุขขวัญ
 
1. นางสาวภัทรภร  ประทีป ณ ถลาง
 
1050 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวศศิวิมล  จากโคกสูง
 
1. นางสาวภัทรภร  ประทีป ณ ถลาง
 
1051 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 5 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กชายณัฏฐ์อานนท์  ชื่นกรมรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐพัชร  ภูษิต
3. เด็กชายบรรณวิชญ์  สมบรรณ์
 
1. นายพงษ์ธร  ภูมิสิน
2. นางสาวภัทรภร  ประทีป ณ ถลาง
 
1052 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62.625 ทองแดง 9 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นายพีรพล  ไก่งาม
2. นางสาวภรรณราย  ภุชงค์
3. นายวริทธิ์  ฮวดเจริญ
 
1. นายพงษ์ธร  ภูมิสิน
2. นางสาวนวลลออ  อามาตมนตรี
 
1053 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 11 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรประภัสสร  สระทองเทียน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สถิตย์วัฒน์
3. เด็กหญิงธัญชนก  สงวนงาม
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์   บุญวงษา
5. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง   ดารา
 
1. นางสาวสุพัตรา   อภิชัย
2. นางสาวปภาวรินท์   สระอุทัย
 
1054 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณรดา  เตโพธิ์
 
1. นางธารารัตน์  ธรรมชาติ
 
1055 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  เหลืองสอาด
2. เด็กชายระพี   สมพงษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  อภิชัย
2. นางสาวปภาวรินท์  สระอุทัย
 
1056 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวณัชธิดา  อินธิราช
2. นายอวิรุทธ์  อินพวง
 
1. นางสาวสุพัตรา  อภิชัย
2. นางสาวปภาวรินท์   สระอุทัย
 
1057 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงรินลดา  กั้วพิศมัย
2. เด็กชายโกวิท  ภูมิสามพราน
 
1. นายวิมนต์  ชูสุวรรณ
 
1058 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นายณัฐนันท์  นาคศรีคำ
2. นายณัทสิทธิ์  อยู่เย็น
 
1. นายวิมนต์  ชูสุวรรณ
 
1059 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ชาญตะกั่ว
 
1. นายนนทชัย  สุไพรวันย์
 
1060 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นายธนานนท์  เชาว์อยชัย
 
1. นายนนทชัย  สุไพรวันย์
 
1061 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วรพิมพ์รัตน์
 
1. นายนนทชัย  สุไพรวันย์
 
1062 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นายชนกันต์  มาเนตร
2. นายญาณธร  นิลพันธุ์
3. นางสาวณัชชา  สุขทิพย์
4. นายณัฐพล  จันทร์คำพา
5. นายวันชนะ  จงสูงเนิน
 
1. นายจุมพต  รัตนพิทักษ์
 
1063 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นายกฤษฎา  ภูดินขาว
 
1. นายธงชัย   ชนะเลิศ
 
1064 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวณัชชา  สุขทิพย์
 
1. นายธงชัย   ชนะเลิศ
 
1065 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวทยานันท์  เดือนสมร
 
1. นายจุมพต  รัตนพิทักษ์
 
1066 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงปานชนก  เหลียมครุฑ
 
1. นายจุมพต  รัตนพิทักษ์
 
1067 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวสุชัญญา  เทียนทัด
 
1. นายจุมพต  รัตนพิทักษ์
 
1068 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวฉัตรกมล  จุ๊ดศรี
2. นางสาวธนัชชา  ตุ้มโหมด
3. นางสาวธัญมน  ธัญญสนธิ
4. นายภูวเนตร  แก้วประดิษฐ์
5. นางสาวสุภัสสร  ศรีไทยพันธุ์
 
1. นายอภิวัฒน์  หลีแจ้
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ยกดี
 
1. นางสาวอารียา  ทะวงศ์นา
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.75 เงิน 9 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวพีรดา  เล้าอรุณ
 
1. นางสาวณัฐมล  นิลทะราช
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงพัชริดา  รื่นเริงดี
2. เด็กหญิงสุชานันท์  วงศ์สิทธิพิศาล
 
1. นางสาวสุพมาศ  โชคบัณฑิต
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวธันยนันท์  มุขศิริวรัญชิต
2. นางสาวนภสร  ตระกูลโอสถ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ปฐมสุริยะพร
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพ  ปิยะภัทรนพ
2. นางสาวนนธพร  จ้อยทองมูล
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ศรีหทัย
 
1074 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.33 เงิน 8 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อมยิ้ม
2. เด็กหญิงภูริตา  มหโภคาสิน
3. เด็กหญิงสิรินญา  เนียมหอม
 
1. นายอัศฎา  ธาระตา
 
1075 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นายณัฐภูมิ  ศรีม่วง
2. นายสุธรรมชัย  รอดทิม
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยัคชาติ
 
1076 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวณภัทร  ภูสระล้ำ
2. นายนที  ผิวเกลี้ยง
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยัคชาติ
 
1077 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุญชัย
2. นางสาวจุฑามาศ  ลำยาว
3. นางสาวประภาสิริ  ระคร
4. นางสาวปราณี  อินทร์เอี่ยม
5. นางสาวเอวิกา  สอนตน
6. นางสาวโชติกา  เล่าอุย
 
1. นางสาววิลาวรรณ  บัวจูม
2. นางสาวอรวรรณ  ต่อยอด
 
1078 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กันใจ
2. นางสาวรุ่งนะภา  สินธุ์สมุทร
3. เด็กหญิงอินทุอรณ์  เร่งมีศรีสุข
 
1. นางสาววิลาวรรณ  บัวจูม
2. นางสาวอรวรรณ  ต่อยอด
 
1079 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์จุ้ย
 
1. นางสาวสรัณยา  กุยโกมุท
 
1080 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นางสาวสขิลา  จันทร์เม้า
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อินกรุงเก่า
 
1081 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ถาพร
 
1. นางสาวสรัณยา  กุยโกมุท
 
1082 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นางสาวสุภัทรชา  เอี่ยมพญา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อินกรุงเก่า
 
1083 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงอริษา  หอมขำคม
 
1. นางสาวสรัณยา  กุยโกมุท
 
1084 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นางสาวนราทิพย์  เหมทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อินกรุงเก่า
 
1085 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.66 เงิน 12 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กชายธีรชัย  ประพรหม
 
1. นางสาวสรัณยา  กุยโกมุท
 
1086 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 48.33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นายอนุชิต  โบวิเชียร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อินกรุงเก่า
 
1087 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  ศรีอันยู้
2. เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์คูณ
 
1. นางสาวสรัณยา  กุยโกมุท
 
1088 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ชะวาลา
2. นางสาวพีรดา  ขำต้นวงษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อินกรุงเก่า
 
1089 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญยุทธ
 
1. นางสาววาฐิยา   พุ่มตะโก
 
1090 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กชายทศพร   พรมกูล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   กุลพญา
 
1. นางสาววาฐิยา   พุ่มตะโก
 
1091 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นายคุณากร  ศรีคำหู้
 
1. นางสาววาฐิยา   พุ่มตะโก
 
1092 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 6 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กชายวันเผด็จ   มีใจดี
 
1. นางสาววาฐิยา   พุ่มตะโก
 
1093 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นายณรุจ  กำภูพงษ์
2. นางสาวพิมพ์สุภา  แสดงคุณ
3. นายรัชพล  ฤกษธนากฤต
 
1. นางสาวสุภาพร  จำรองเพ็ง
2. นางสาวกรองกาญจน์  อรุณเมฆ
 
1094 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงจันทรา  -
2. เด็กหญิงนันทการ  ลำภาษี
3. เด็กหญิงภัสชา  ภิรมย์พูล
 
1. นายธีรศักดิ์  มังคุด
2. นางสาวกรองกาญจน์  อรุณเมฆ
 
1095 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นางสาวขวัญวิภา  เดิมประโคน
2. นางสาวปณิชา  เอี่ยมพญา
3. นางสาวสุมาลี  ศรีพิพัฒน์
 
1. นายธีรศักดิ์  มังคุด
2. นางสาวกรองกาญจน์  อรุณเมฆ
 
1096 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 6 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กชายจิรเดช  วิสารวงศา
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อุปเสน
3. เด็กหญิงวรัชยา  อภินันทนากุล
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  อรุณเมฆ
2. นายธีรศักดิ์  มังคุด
 
1097 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  หล่าแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวิภา  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ศิลาแลง
4. เด็กหญิงศุรวดี  สุระสังข์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  เสืองามเอี่ยม
 
1. นางสาวเจริญศรี   โตอุ่นทิพย์
2. นางสาวสรัณยา  กุยโกมุท
 
1098 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กชายพุทธิคุณ   สุขประพันธ์
 
1. นางสาวธารินี  วิเศษสิงห์
 
1099 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 6 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นายชาคริต  ภิรมย์เมือง
 
1. นายกันตภณ  ชื่นกลิ่นธูป
 
1100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  จันทร์มีชัย
2. เด็กชายณภัทร  ธรรมเจริญ
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วเรือง
2. นางสาวธารินี  วิเศษสิงห์
 
1101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นายธีรภัทร   ภิรมย์คูณ
2. นางสาววรินทร์ภรณ์   เทียนทับทิม
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วเรือง
2. นางสาวธารินี  วิเศษสิงห์
 
1102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6