สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. จันทบุรี ตราด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 52.6 เข้าร่วม 17 1. นายกนกศักดิ์  จินตนาวสาร
 
1. นางสาวกานต์ชนก  วุฒิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 1. นางสาวเพชรรดา  เลียวกสิกร
 
1. นางสาวกานต์ชนก  วุฒิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 59.3 เข้าร่วม 40 1. นายชาลี  ซั้ว
 
1. นางสาวอุษา  มะโนนึก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 45 1. นางสาวลลิตภัทร  ขันทองดี
 
1. นางมัณฑนา  ทวีผล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.99 เงิน 46 1. นางสาวกัญญาภัค  ชัยชารี
 
1. นางปิ่นทอง  ศรีสวัสดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธัญชนก  แทนนิกร
 
1. นางน้ำอ้อย  สามัญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 36 1. นายฐณนนท์  ศิริโชติภากรณ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  หอมขจร
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 33 1. นายณัฏฐ์พัฒน์  คูณทวี
2. นางสาวปภัสรา  จอมหงษ์
3. นายพยัคฆ์  ทหราวานิช
 
1. นายเชิงชาย  สร้อยเพ็ชร
2. นายวิชา  ถิรจิตตานนท์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 50 1. นางสาวญาณาธิป  เจริญทวี
2. นางสาวนภารัตน์  ผลพฤกษา
 
1. นางสาวพรพิมล  พูลรส
2. นางสาวสุภาพร  ชูจิตร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง 10 1. นายธรรมธร  น้อยสง่า
 
1. นายวรพจน์  สุขสิงห์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 24 1. นายพุฒิพงศ์  หมุดธรรม
 
1. นางสาวจูนมณี  กิจครวญ
 
12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.08 ทอง 6 1. เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ
2. เด็กชายปัณฑา  สุขแแสนสำราญ
3. เด็กชายศรรวริศ  ผลพฤกษา
 
1. นางสาวธิติมา  ประคองทรัพย์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีประเสริฐ
 
13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค
2. นางสาวพัชรศิริ  ผ่านสำแดง
3. นายไรวิกรณ์  นิธินันทิวัฒน์
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  แก้วคุณงาม
2. นางสาวนายิกา  สันทารุนัย
 
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 1. นางสาวปรวัน  พรชัยจันทร์เพ็ญ
2. นางสาวภิรษา  กิจกาญจน์
3. นายศุภเศรษฐ์  ปลัดสิงห์
 
1. นางวราภรณ์  ปฏิโค
2. นางกุลภัสสร์  สายทอง
 
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 25 1. นางสาวณัชยาภา  สุพรชัยวิวัฒน์
2. นางสาวประภาวีร์   จันทิบุตร
3. นางสาววรรณพร  ธีราทรง
 
1. นางดวงกมล  รักษ์สุจริต
2. นายทัศณัยฐ์  พันธ์กูล
 
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 34 1. นางสาวกันต์ฤทัย  สุขเกษม
2. นายนัทธ์ศชาวุฒิ  เงินถม
 
1. นายสุรเชษฐ  พัฒใส
2. นางสาววรานิษฐ์  โสภาอนันตวัฒน์
 
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  อินทร
2. เด็กชายเขมรา  สมบัติ
 
1. นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี
2. นายสมหมาย  ศรีพงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  สงวนศักดิ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  สุโข
 
1. นายสมหมาย  ศรีพงษ์
2. นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี
 
19 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 46.7 เข้าร่วม 32 1. นายณพัฒน์  เนาวรัตน์
2. นายธนันชัย  ทองไพบูลย์กิจ
3. นายวิพุธรักษ์  วลาบูรณ์
 
1. นายบริสุทธิ์  สะเดา
2. ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  ภักวิลัย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจียรนัยวงษ์กุล
2. เด็กหญิงนัสรีน   วงระวาท
3. นายพชรพล  ละเอียดอ่อน
4. เด็กหญิงพีรยา  เอกระ
5. เด็กหญิงเตชินี  ติรขันติกร
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มประยูร
2. นางสาวอังคณา  ฟูคณะ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.15 เงิน 26 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  สรรพศรี
2. นายธนาทร  อภัย
3. นายศิวกร  บุญสาร
4. นางสาวสุพรรษา  นวลกสิ
5. นางสาวสุวรรณภา  ชูช่วย
 
1. นางสาวกัลยรักษ์  สนองไทย
2. นายสมเกียรติ  คล่องแคล่ว
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.1 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  รัตนสัจธรรม
 
1. นางศิราณี  กุลฉวะ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 35 1. นางสาวนภัส  ชัยคาม
 
1. นางสาวณัชชา  สิงห์จวง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 22 1. เด็กหญิงณพิชญา  เจี่ยสกุล
2. เด็กชายสหัสวัต  เจียมภิรมย์สุข
 
1. นางสาวอิงคพัฒน์  พมพล
2. นางสุจิตรา  อินอำพร
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 21 1. นางสาวธัญชนก  ถีระเจริญ
2. นายวัทน์สิริ  สารศิลป์
 
1. นายภัทรพล  เจริญเมือง
2. นายบรรพต  สันตะพันธ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 26 1. นางสาวธรรศดวงพร  สาระบาล
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 16 1. นายกฤษณพงษ์  ทรัพย์บรรจง
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.666 ทอง 15 1. นายธนดล  จิตหาญ
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.333 เงิน 19 1. นายธนดล  จิตหาญ
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.333 ทอง 28 1. เด็กชายธรรศ  กมลานนท์
 
1. นายมาโนช  อุดหนุน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.333 ทอง 16 1. นายรชานนท์  สุรสมภพ
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 40 1. นางสาววศินี  ผ่องราษี
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 10 1. เด็กชายกันต์ตรัย  คูตระกูล
2. เด็กชายคุณัชญ์  โชติประดา
3. นายจิตรฤทธิ์  สายดำ
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  หุ่นทอง
5. เด็กชายธนภัทร  บรรเลงศัพย์
6. เด็กหญิงนุชวรา  สุขปรีดา
7. เด็กชายปภังกร  อุดมผล
8. เด็กหญิงพรลภัส  เกียรติหิรัญ
9. เด็กชายสรัณกร  คชพันธ์
10. เด็กหญิงสิรีธร  มาเทพ
11. เด็กหญิงสุพิชฌาน์  ประถม
12. เด็กชายเตชินท์  จำรัสศรี
 
1. นายมาโนช  อุดหนุน
2. นายวิชัย  บุราณรักษ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 10 1. นางสาวกรวรรณ  ใจสะอาด
2. นายจิณณรัตน์  จันทรแสงนาวี
3. นายจิณณรัตน์  จันทรแสง
4. นายชาญวิทย์  วันชัย
5. นายธนาธิป  แสงจันทร์
6. นายปริญญาภัทร  ฤทธิรณสกุล
7. นายภคิณ  ใยสัมพันธ์พงศ์
8. นายภูเบศร์  สมบูรณ์
9. นายศิรวิทย์  มะลิวัลย์
10. นางสาวสิรินดา  ศรีหิรัญ
11. นายอินทนนท์  หาญสมศักดิ์กุล
 
1. นายมาโนช  อุดหนุน
2. นายวิชัย  บุราณรักษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 13 1. นายกฤตภัค  สุดแดง
2. นายกล้าพิสิษฐ์  จันต๊ะอิน
3. นายกิตติพัฒน์   อิ่มผ่อง
4. นายกุญช์  จันทร์แก้ว
5. นายคุณาธิป  กันเอม
6. นายจิราณุวัฒน์  โกฏิปภา
7. นายชญะภพ  สุดธิวารี
8. นายชนาธิป  อติฉันท์โท
9. นายชินกฤต  ชาญโพธิ์
10. นางสาวชิษนุชา   ปลาทอง
11. นายฐิติพงศ์  ศรนรินทร์
12. นายณภัทร  วัฒนโยธิน
13. นายณัชชากร  ทองก้อน
14. นางสาวณัชชานันท์   พูลสวัสดิ์
15. นางสาวณัฐวี  ฤทธิวงศ์
16. นายตัรมีซีย์  สุริยะเมธี
17. นายธนกฤต  ชาญพนา
18. นายธีรบูลย์  สีทำมี
19. นางสาวนิวภรณ์  อันทรง
20. นางสาวประกายดาว  นาสาลี
21. นายปัญญวัฒน์   แก้วเกษ
22. นายปัณณวิชญ์  กิ่งมนี
23. นางสาวพัณณ์ชิตา  ลิขิตเลิศวีรกุล
24. นางสาวพิชชาพร   นิยมนา
25. นายพิเชฐ  สุขสว่าง
26. นายพีรพัฒน์  เพชรด้วง
27. นางสาวภวรัญชน์  ทองฉ่ำ
28. นายภูมิภาส  เขียวศรี
29. นางสาวรักษณากร  กุลมาศ
30. นางสาวลลิต  พรภาวรรณ
31. นายศดานนท์  หอมสวัสดิ์
32. นายศิวกรณ์  ประสงค์เงิน
33. นางสาวสตาทิพษ์  สมคิด
34. นายสิปปวิชญ์  ดอกแย้ม
35. นางสาวสโรชา  ปันเจียง
36. นายอิงครัตน์  ทองกร
37. นายอิทธิพัทธ์   จงประเสริฐ
38. นายเทียนอุบล  สดใส
 
1. นายมาโนช  อุดหนุน
2. นายวิชัย  บุราณรักษ์
3. นางรุ้งระวี  สะอาด
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 75 เงิน 22 1. นายวรากร  นิยมวงษ์
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 21 1. เด็กชายณภัทร  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.33 ทอง 7 1. นายศุภกฤต  เต็มสุข
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 1. เด็กชายพศิน  ธีรชัยธัญญศักดิ์
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80.13 ทอง 19 1. นายภูบดินทร์  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.43 ทอง 17 1. นางสาวนิรัตน์ชา  เจริญปรี
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายณภัทร  ดวงแก้ว
2. นายทัตพงศ์  ชมศาสตร์
3. นายธนนท์  แซ่ลิ้ม
4. เด็กชายธนภูมิ  ธิตะปัญ
5. นางสาวนิรัตน์ชา  เจริญปรี
6. เด็กชายปฏิมากร  สงวนพงษ์
7. นายภูบดินทร์  ทองประเสริฐ
8. นางสาววราลี  ห้อยยี่ภู่
9. นายวรเมธ  การพานิช
10. นายศุภกฤต  เต็มสุข
11. เด็กชายเดชาธร  ไทยทักษ์
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
2. นายณัฐวัฒน์   เข็มโคตร
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 38 1. นางสาวกัญญ์ณณัฐ  สุขเศรษฐศิริ
2. เด็กหญิงจตุรพร  ศิลปวัฒน์
3. เด็กหญิงฐิติพร  ฐิติพัฒนาสิทธิ์
4. นางสาวรสิตา  เนินไชย
5. นางสาววรวลัญช์  ทวีวัฒนปรีชา
6. นางสาววิชญาดา  วัฒนชีพ
7. นางสาวศรัณย์พร  เสนาสุธรรม
8. นางสาวสุภัสสร  เรืองเกษม
9. นางสาวสุวรรณภา  ชูช่วย
10. นางสาวเปมิกา  เพ่งจิตต์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ประเสริฐศักดิ์
2. นางสาวธนภรณ์  บุญเลิศ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณภัทร  พิมเสน
 
1. นางรัตน์ดา  สุขเหลือ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 76.47 เงิน 6 1. นางสาวนภัสสร  กระทอง
 
1. นางสาวสุพจนา  ยุติวงษ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.88 ทอง 12 1. นางสาวรัตนวรรณ  นพพันธ์
2. นายเศรษฐพงศ์  แซ่ลี้
 
1. นางอรทัย  จารุศิริวัฒนา
2. นางสาวรสนรินทร์  แก้วใส
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.67 ทอง 16 1. นางสาวรชต  วรรณี
2. นางสาวโศจิรัตน์  หล่ำเรือง
 
1. นางลินดา  สิงหกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนาพร  สะอาด
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันต์ธีร์  ชอบชน
2. เด็กชายจัตุมงคล  สีลางาม
3. เด็กชายชนาเมธ  จัตุกุล
4. เด็กชายธัญเทพ  รัตนสินทร์
5. เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล
6. เด็กชายภูเมธ  วัฒนปัญญาขจร
7. เด็กชายเจตน์  นามสุโพธิ์
8. เด็กชายเปรมชัย  ศรีคงรักษ์
 
1. นายสราวุฒิ  คะเรรัมย์
2. นายสิรภพ  นักเสียง
3. นายธนาดุล  สุทธิรัตน์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 13 1. นายฆณพล  วรรณประทุม
2. นายจิรภัทร  เจริญชาติ
3. นายภัทรดนัย  อบภิรมย์
4. นายภัทราวุธ  จอมหงษ์
5. นายภูผา  จันทร์เกษม
6. นายวีรภัทร  แสงสว่าง
 
1. นางจิราพร  บุญวาที
2. นายอนุชา  เภกะสุต
3. นายกฤษฎา  สิทธิพรม
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 61 ทองแดง 25 1. นายธนกร   ศรีพิทักษ์
2. นางสาวรัตติกาญจน์   ก้านแก้ว
 
1. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
2. นายพิทยา   ปฏิโค
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10.07 เข้าร่วม 37 1. นางสาวกัณญิกา   ชีพสมุทร
2. นายชนัฐ   เดชกำแหง
 
1. นายพิทยา   ปฏิโค
2. นายสุนทร   เรืองภักดี
 
52 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณชาญ   เริ่มรักษ์
2. เด็กชายน่านสมุทร   เกี้ยวมาศ
3. เด็กชายรณกร   สารศิลป์
 
1. นายวรัท   สะอาด
2. นายอนุชา   เภกะสุต
 
53 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 25 1. นายณัฐเกียรติ   ไทยเจริญ
2. นายพงศพัศ   ลำพล
3. นายอนุชิต   เจริญยศ
 
1. นายสุนทร   เรืองภักดี
2. นายภูศิษฐ์   บรรจงการ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภักสรา   ศักดาเพชรศิริ
2. เด็กชายเปี่ยมคุณ   เจริญพิทักษ์
 
1. นางสาวรัตนา   กสิวัตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชฎาพร   กันเสนาะ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร   ลัดดาสวัสดิ์
2. เด็กชายสุธาพัฒน์   ขันสงฆ์
 
1. นายวรัท   สะอาด
2. นายภูศิษฐ์   บรรจงการ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76.2 เงิน 14 1. เด็กชายกันตภณ   บางสุวรรณ
2. เด็กชายกิตติโชติ   เครือแวงมล
 
1. นายภูศิษฐ์   บรรจงการ
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
57 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กชายคณาธิป   เวลุวรรณใน
2. เด็กชายจีรกิตติ์   ภัทรสิทธิ์เจริญ
3. เด็กชายธนภัทร   ใจกล้า
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายอนุชา  เภกะสุต
 
58 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 31 1. นายจิณวริศ   ศิริธรรม
2. นายปภังกร   อรัญญกานนท์
3. นายเอกภพ  ศรีรุ่งเรือง
 
1. นายสุนทร   เรืองภักดี
2. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายชยานันต์   แทนบุญ
2. เด็กชายณภัทร   ผลพฤกษา
3. เด็กชายวชิรวิทย์   สิทธิศร
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายอนุชา  เภกะสุต
 
60 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นายจักรพรรธดิ  ชนะจิตร
2. นายณฐกร   ภารดีรุจิรา
3. นายวิภูพงศ์   ลีลานันทวงศ์
 
1. นายสุนทร   เรืองภักดี
2. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
 
61 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 87 ทอง 15 1. เด็กชายธนชัย   กิจธนานันท์
2. เด็กชายนราวิชญ์   ตรีคำ
3. เด็กชายพีรวัส   ปราณี
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายอนุชา  เภกะสุต
 
62 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 89 ทอง 12 1. นายณัฐวัฒน์   อินทาภรณ์
2. นายวชิรวิทย์   เพ่งจินดา
3. นายศิวัช   สูงสกุล
 
1. นายสุนทร   เรืองภักดี
2. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายธีธัช   พัฒนะ
2. เด็กชายภูริช   ระยับแสง
3. เด็กชายวชิรวิทย์   เจริญเลิศทรัพย์
4. เด็กชายอานันท์กร   ร่มพฤกษ์
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายอนุชา  เภกะสุต
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรินทร์   สิทธิบุศย์
2. นายธีร์ธวัช   สุขมงคลรัตน์
3. นายศุภกิตติ์   ศิริไสยาสน์
4. นายสรวิชญ์   ผลประพฤติ
 
1. นายสุนทร   เรืองภักดี
2. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
 
65 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.45 ทอง 17 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ม่วงสุข
2. เด็กหญิงภคพร  แจ้งอรุณ
3. เด็กชายวิชญ์ธรรม  ฟูเฟื่อง
 
1. นางอิชยนิติ  มูลชอบ
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญล้อม
 
66 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.6 ทอง 27 1. นางสาวชื่นกมล  ดอนไธสง
2. นางสาวอิสรีย์  ประดิษฐงาม
3. นางสาวใบบุญ  ชลสวัสดิ์
 
1. นางจำเรียง  ไชยเจริญ
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญล้อม
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงนนทกร  แก้วสอนดี
2. เด็กหญิงนิพพิชฌญา  มูลชอบ
3. เด็กหญิงโปรดปราน  คชาบาล
 
1. นายเดชา  ฤกษ์เรืองฤทธิ์
2. นายวิวัฒนา  อารอบ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.2 ทอง 34 1. นายพงษ์พิพัฒน์  มาเชียงผา
2. นางสาววินนี  ยัพ
3. นายสิริชัย  ปานโสภณ
 
1. นายเดชา  ฤกษ์เรืองฤทธิ์
2. นางสาวสุดใจ  เปรื่องปราชญ์
 
69 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 36 1. นางสาวนันท์นภัส  บุญปกครอง
2. นางสาววันใหม่  พุ่มทอง
3. นางสาววิลาสินี  สันประเสริฐ
 
1. นางสาววรรณี  ศริดี
2. นายวิวัฒนา  อารอบ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.8 ทอง 22 1. นายธนทัต  ขุนสุนทร
2. นางสาวศศิภาสรณ์  สร้อยศรี
3. นายเสฏฐวุฒิ  แสนยศ
 
1. นางสาววิศิษฎ์  พูลพฤกษ์
2. นางสาวสุดใจ  เปรื่องปราชญ์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  ต่อประสิทธิ์กุล
2. นางสาวสรยา  สุขจิตต์
3. นางสาวสุธิดา  กุมภาพันธ์
 
1. นางอิชยนิติ  มูลชอบ
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญล้อม