สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายคเณ  สุทธิบัญชา
 
1. นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงกมลชนก   โพธิ์วัน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   เก่าค้อ
3. เด็กชายกฤษณะ  เนตรกลาง
4. เด็กหญิงขนิฐา   คำเบิด
5. เด็กหญิงจีรนันท์   หาญกลั่น
6. เด็กหญิงจุติพร   เอกตระกูล
7. เด็กหญิงณัฐธิดา    กิมากรณ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประจุลฬา
9. เด็กหญิงณิชกานต์   สุขละมูล
10. เด็กชายธนกฤต  สินเพ็ง
11. เด็กชายประสิทธิ์  ดาขัน
12. เด็กหญิงปิญชาน์   สาคร
13. เด็กชายพาณิช  แซ่หญ้า
14. เด็กหญิงพิมผกา   เครือแก้ว
15. เด็กชายพีรพัฒน์   ผลปราชญ์
16. เด็กชายพีรพัตร   วานิชย์สวัสดิ์
17. เด็กชายภานุพงศ์  วุฒิ
18. เด็กชายมารุต   ดีประเสริฐ
19. เด็กหญิงรัตน์ชนิลพร   บุญตา
20. เด็กชายวชิรนนท์   วงค์แสงสอน
21. เด็กชายวทัญญู  อุปถัมภ์
22. เด็กหญิงวนัชญา   สุขเกษม
23. เด็กชายวรัชญ์   พุ่มเจริญ
24. เด็กหญิงวาสนา   ภู่พวง
25. เด็กชายศุภกร   เกษมศิริเพ็ญ
26. เด็กชายสงกรานต์   เปลี่ยนแปลง
27. เด็กชายสมชาย  มาตชะนา
28. เด็กชายสิริมงคลชัย   อบสุข
29. เด็กหญิงสุชานันท์   ประดับศรี
30. เด็กหญิงสุวรรณา  ปานหงษา
31. เด็กชายอดิรุจ   แลบัว
32. เด็กชายอภิรักษ์   สุขศรี
33. เด็กหญิงอมลมณี   จอมคำสิงห์
34. เด็กหญิงอลิสา   เก่าค้อ
35. เด็กชายอารยธรรม  เกิดกัน
36. เด็กหญิงแก้วกันยา   น้อยประชา
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
2. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
4. นางสาวภาวิณี  เทพทอง
5. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
6. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
7. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวกชพรรณ   กิจพิมลกุล
2. นางสาวจิตตา    ประสุทธิ์
3. นางสาวฉันทชา   เซ็นพานิช
4. นางสาวชลธิชา   อบสุข
5. นางสาวชะโรชา    เงินงอกงาม
6. นางสาวณัฐฐิตา  ภุคุกะ
7. นายตะวัน   กลิ่นสักโก
8. นางสาวธนัชชา   ชาญณรงค์
9. นายธนากร  ไตรย์พืชน์
10. นางสาวธัตฌนัทณ์   มีไชโย
11. นางสาวนันธิชา   สาระปัญญา
12. นางสาวนางสาววิรัลยา  ห่อไธสง
13. นางสาวปฏิมา  คำเสน
14. นายประณัต  วิริยะลักษณ์
15. นางสาวปรางทิพย์   อมรปัทมาพร
16. นางสาวปัณฑิตา  พิลา
17. นางสาวปัทมนันท์  ตาลทอง
18. นางสาวพรพรรณ  คงรอด
19. นายพฤทธิ  ขำอินทร์
20. นายภูผา  เพิ่มเติม
21. นางสาวมนัสดา  โฉมงาม
22. นางสาวมินดารัศมิ์  ทรัพย์ประเสริฐ
23. นางสาววิยดา   วิชัย
24. นางสาววิรากร   เกษมมัสสุ
25. นางสาวศศิประภา  สีหาบุตร
26. นายศักดินนท์  วังอาจ
27. นางสาวสิรินทรา  แย้มพงษ์
28. นางสาวสุริษา   สุริวงศ์
29. นางสาวหนึ่งฤทัย  ปกกันหะ
30. นายอภิชาติ  ชายเจริญ
31. นางสาวอภิญญา  ตรีพาต
32. นางสาวอริสา  นาคนวพันธ์
33. นางสาวเกวลี   นาสุนทร
34. นางสาวเกวลี   แซ่ลี้
35. นางสาวเจ้าน้อย   สุขราช
36. นายเทวัญ   พูลจันทร์
37. นางสาวแก้วตา  สีหาแสน
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
2. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
4. นางสาวภาวิณี  เทพทอง
5. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
6. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
7. นายวุฒิชาติ  ลือขจร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมสัน  เสริมศาสตร์
2. เด็กชายชนะสิทธิ์  แสงภู
3. นางสาวชวัลรัตน์  อยู่ศิริ
4. เด็กชายชายชาญ  บุญปก
5. เด็กชายณภัทร  ประทุมทอง
6. เด็กชายธนรัตน์  วาดสุทธาชีพ
7. เด็กหญิงนภัสสร  ส้มหวาน
8. เด็กหญิงนลินี  ล่ำสันต์
9. เด็กหญิงนันนิภา  ประวันนา
10. เด็กชายปิยพัทธ์  มีโพธิ์
11. เด็กชายปิยะณัฐ  สังขมาลัย
12. เด็กหญิงฟ้าใส  เนตรพรมราช
13. เด็กชายภวัต  ม้าเฒ่า
14. นายภาณุ  ไสสุทธิ์
15. นายรัชพล  แผ้วตัน
16. เด็กหญิงวรัทญา  แสนยม
17. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองหล่อ
18. เด็กหญิงอนุธิดา  ธรรมดา
19. เด็กชายเจษฎา  สมาน
20. นางสาวใบเตย  บางลาภ
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นางสาววรัญญา  พวงศรี
3. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. นางสาวณัฐณิชา  เสนาผล
2. นางสาวปนันทิตา  เชื้อสระพัง
3. เด็กหญิงผลิดา  บุญศุขะ
4. เด็กหญิงสมปรารถนา  ใสสอาด
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ศิรินคร
6. เด็กหญิงแพรวา  จินากูล
 
1. นางสาวภาวิณี  เทพทอง
2. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
3. นางสาว อัยรฎา  ฤกษ์เมือง
4. นางสาวสรินทร์นา  ยิ้มสุขเยี่ยม
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 16 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่างทอง
2. เด็กหญิงกุลนันทน์  จุลศิริ
3. นางสาวณัฐณิชา  เสนาผล
4. เด็กหญิงนฤมลวรรณ  สนองชาติ
5. เด็กหญิงพาขวัญ  ดีบัว
6. เด็กหญิงเขมจิรา  ศิรินคร
7. เด็กหญิงเมษา   จีนหลง
8. เด็กหญิงแพรวา  จินากูล
 
1. นางสาวภาวิณี  เทพทอง
2. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
3. นางสาวพิชชาภัสร์  ยอรัมย์
4. นางสาวเกตุชฎาพร   ภูติรักษ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 1. นางสาวกชพรรณ  กิจพิมลกุล
2. นางสาวกมลลักษณ์  แซ่ลอย
3. นายกิตติเดช  จันทร์กำเนิด
4. นายธนรัตน์  ลลิตวงศากุล
5. นางสาวธนาวดี  หงษา
6. นายธวัชชัย  เมี่ยงอิ่ม
7. นายนิวัฒน์  ศรีสงคราม
8. นางสาวภัคจิรา  หันจางสิทธิ์
9. นายภาณุพงศ์  บุตรพรม
10. นายวัชรพงศ์  จำนงค์ทรัพย์
11. นางสาวอัจฉราพร  ลิภา
12. นางสาวอาภัสรา  ยาใจ
13. นางสาวอินทิรา  อินน้อย
14. นางสาวเจตสุภา  หงษ์ศิลา
15. นางสาวเบญจมาศ  เกษชม
16. นางสาวเบญญาภา  อำนวย
 
1. นายณัฐพัชร์  ชนะพันธ์
2. นางสาวภาวิณี  เทพทอง
3. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
4. นางสาวณัฐมน   จิตร์ถาวรมณี
5. นางสาวชิณานันท์  ไชยสีหา
 
8 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง 20 1. เด็กชายกันต์ดนัย   แหมไธสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   บำรุงมา
3. เด็กชายสิทธินนท์   ประพิณพจน์
 
1. นางสาวหัสดาภรณ์   ภูมิผักแว่น
2. นางสาวอรนิภา   มะลิสา
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงวริศรา  คงคำมาก
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.66 ทอง 8 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ดวงทองมา
 
1. นางสาวสุธาสินี  ชื่นตา
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 11 1. นายณัฐกุล  นงนวล
 
1. นางสาวสุธาสินี  ชื่นตา