สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมคงคา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวกิตติมา  พุ่มซ้อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายศุภกร  อ้นทอง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  กองธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.67 ทอง 9 1. นายญาณวุฒิ  บัวคอม
 
1. นางนิภาพร  คล้ายยวงทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 12 1. นายก้องภพ  เลิศสุทธิผล
2. เด็กชายพีรากร  ขันทอง
 
1. นายชลันธร  ปานอ่ำ
2. นางสาวฉัตรศิริ  ชูมั่น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 16 1. นายพีระพรรษ  ดอกพอง
 
1. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิษณุพงศ์  พรมเทศ
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุขพัฒ  เรืองอยู่
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัตร  ธรรมเจริญ
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ขุนอาจ
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐภาพ  โฉมศรี
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรัช  จุลมาตร
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจุลจักร  ไชยจักร
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวัตร  ธรรมเจริญ
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายชินวัตร  น้อยแสงสี
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจุลจักร  ไชยจักร
2. นายชินวัตร  น้อยแสงสี
3. นายชิษณุพงศ์  พรมเทศ
4. นายณัฐวัตร  ธรรมเจริญ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิบรูณ์
6. เด็กชายธนกฤต  ขุนอาจ
7. นายธนาดุล  คงยอด
8. เด็กชายนภัสกร  สุนุรัตน์
9. เด็กชายนวภูมิ  ไกรสร
10. เด็กชายพีรัช  จุลมาตร
11. นายรพีวิทย์  เรืองอยู่
12. เด็กชายสุขพัฒ  เรืองอยู่
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
2. นางสาวศศิธันว์  สกุลหอม
3. นายภูมิพรรณ  เอื่ยมพุ่ม
4. นางสาวพรพรรณ  ประทุมชัย
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวภูมิ  ไกรสร
2. เด็กชายภูฤทธิ์  แสงสว่าง
3. เด็กชายสัจจามิน  บุ่งทอง
4. เด็กชายอัครเดช  ภาคะ
5. เด็กชายอานันท์  พนารักษ์
 
1. จ.ส.อ.ธรรณ์ธรรศ  ดุริยาภิรมย์
2. นายพชร  ไวยลาภ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 13 1. นายอภินันท์  กาญบุตร
 
1. นางปิยะพร  เจียมจำนรรจา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 9 1. เด็กชายภคพล  กำไรธรรม
2. เด็กชายรัชชานนท์  ลิ้มสกุล
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ไพรัตน์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 1. เด็กชายจักรพงศ์  อึ้งทรงธรรม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อรรคบุตร
3. เด็กชายศุภกฤต  กลมเกลี้ยง
 
1. นายเจษฎา  เต็งรัง
2. นายกฤติเดช  กุลโรจน์ทีปกร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 7 1. นายธนาดุล  พิภักดิ์
2. นายนิรธร  พันนาม
3. นายพรหมพิริยะ  ทองศูนย์
 
1. นายเจษฎา  เต็งรัง
2. นายกฤติเดช  กุลโรจน์ทีปกร
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายชยานันท์  โบรา
2. เด็กชายวาริส  บุญลิกา
3. เด็กชายเจษฎากร  เสมอเหมือน
 
1. นายเจษฎา  เต็งรัง
2. นายกฤติเดช  กุลโรจน์ทีปกร
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 10 1. นายณัฐชนนท์  แสนกล้า
2. นายธนพัต  ลอยกระโทก
3. นายวีริศ  ทูสรานนท์
 
1. นายเจษฎา  เต็งรัง
2. นางสาวขัตติยวดี  โวหารลึก
 
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   โค้วถาวร
 
1. นางสาวขนิษฐา   จันทร์หล้า
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐนันท์   ทิวรักษา
 
1. นายวีรสิทธิ์   ประกอบศรี
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชรพล   แดงพู
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์   ฟามุด
 
1. นายวีรสิทธิ์   ประกอบศรี
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  รุ้งเพชร
 
1. นายวีรสิทธิ์   ประกอบศรี
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงษ์พิษณุ   บุญนำ
 
1. นางสาวขนิษฐา   จันทร์หล้า
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติธัช   การสมเหมาะ
 
1. นายวีรสิทธิ์   ประกอบศรี
 
30 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิเทพ   สิงห์งาม
2. นายอดิเทพ  ศิริเทพทวี
 
1. นางสาวขนิษฐา    จันทร์หล้า
2. นายวีรสิทธิ์   ประกอบศรี
 
31 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพัต  ลอยกระโทก
2. นายศรีชาย    สงฆ์เจริญ
 
1. นางสาวขนิษฐา    จันทร์หล้า
2. นางสาวจันทร์จิรา   รัตนไพบูลย์