สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิดา  ภู่นอก
 
1. นางสาวสายสุณีย์  ตะเภาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิรัลยา  ห่อไธสง
 
1. นางสาวพรศิริ  ไทยยากรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงนาตยา  ไกรประวี
 
1. นางสาวสายสุณีย์  ตะเภาทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวกุลภัสสร์  ภิญโย
 
1. นางสาวอัยรา  ไกรสิงห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงมะลินี  นิยมไพรพฤกษ์
 
1. นางสาวสุทธิพร  สอิ้งแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัฐติการต์  แก้วบุรี
 
1. นางสาวสุทธิพร  สอิ้งแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรลภัส  พลอยกุลยา
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  กลิ่นผึ้ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกนกลักษณ์  บุษมาลักษณ์
 
1. นางสาวอัยรา  ไกรสิงห์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวรตินันท์  เพชรแท้
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงนภัสสร  ภู่ตระกูล
2. เด็กชายศรราม  สีสวย
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ปลาบู่ทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 1. นางสาวศิรภัสสร  นาคงสี
2. นางสาวสุชานันท์  สวัสดี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ปลาบู่ทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72.19 เงิน 23 1. เด็กชายวรรณชนะ  นุชปรีดา
2. เด็กชายอัจริยะวุฒิ  ศรีเดช
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  บัวพล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70.37 เงิน 23 1. นายศิวะพล  นาคลออ
 
1. นางสาวพรพิมล  ดำดัด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปานรดา  ทิพย์จันทร์
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  มหาอุดมพร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 14 1. นายนิธิกร  ปิติเขตร์
 
1. นายสุทัศน์  แท่นมณี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง 4 1. นางสาวชนิดาภา  ศิริลักษณ์
2. นางสาวปัทมาพร  เปลี่ยนสมัย
3. เด็กหญิงอริศรา  ศรีบางแค
 
1. นางจันทร์นภา  ฉิมพาลี
2. นางสาวธัญญาพรรณ  บุญญกิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 9 1. นายกิตติเดช  จันทร์กำเนิด
2. นางสาวปัณฑิตา  พิลา
3. นางสาวศิริกัลยา  สุภาพันธ์
 
1. นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน
2. นายอดิศร  ลิประเสริฐ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินสันเทียะ
2. เด็กหญิงนุธิดา  ชัยดี
3. เด็กหญิงไอรินทร์  สิทธิโล
 
1. นางสาวภาคินี  รุ่งสว่าง
2. นางสาวชลธิชา  แจ้งจงดี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  โกไสยาภรณ์
2. นางสาวนาฏรัตน์ดา  ลบแท่น
3. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง  บุญเสริม
 
1. นางสาวชรินพร  กองเงินกลาง
2. นางสาวจริยา  เดชมูล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณภัทร  สีทา
2. เด็กชายทินภัทร  ภักดิ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร
2. นายสุรพล  มิตรนนท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคเณ  สุทธิบัญชา
 
1. นายเอกพงศ์  โพธิ์เงิน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายศิวกร  อรัณทวีพงศ์
 
1. นางสาวจริยา  เดชมูล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายพสุพัทธ์  สิทธิศร
2. เด็กชายพีรันธร  ฟักเทศ
 
1. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร
2. นางสาวชรินพร  กองเงินกลาง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  สิงห์บุญ
 
1. นางสาวปรียาพร  นาคสมุทร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. เด็กชายกฤษณะ  ธาราชลพันธ์
 
1. นางสาวภาคินี  รุ่งสว่าง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นางสาวชญาณดา  จรรยางค์ดีกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  แจ้งจงดี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ลลิตาคม
 
1. นายอดิศร  ลิประเสริฐ
 
28 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงปณิชา  จตุพรวรโชติ
2. นางสาวปรียานุช  อินทรานนท์
3. นายมีนษานันท์  ทับทิมแสง
 
1. นางสาวจรรยา  แซ่อึ้ง
2. นางสาวพิศมัย  คำนนท์
 
29 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23.5 เข้าร่วม 23 1. นายธนกร   พรหมมาศ
2. นายธนธรรม  หน่อเมืองคำ
3. นางสาวนลินทิพย์  หนูเกตุ
 
1. นางชัชมน  เติมพรชัย
2. นายวัชรพงศ์  ราชกรม
 
30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อยู่คง
2. เด็กหญิงวิมลพรรณ  ทับทิม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุวรรณรมย์
 
1. นายปราชญ์กิตติ  หมายเจริญ
2. นางสาวศริญญา  จำเริญใหญ่
 
31 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวปาลิกา   เที่ยงในธรรม
2. นายพงษ์อนันต์   จุ่นขจร
3. นางสาวภัททิยา  พรรณะ
 
1. นางสาวมนตรา  พึ่งไพศาล
2. นางสาวธันยพร   เนียมจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ขุนวิเศษ
2. เด็กชายธนพล   หนูเกตุ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   ดอกจันทร์
 
1. นางสาวมนตรา  พึ่งไพศาล
2. นางสาวนภสร  ศรีสมบัติ
 
33 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  โกไสยาภรณ์
2. นางสาวณิชา  ขอเหนี่ยวกลาง
3. นางสาวอาทิตยา  เจริญผลถาวรสุข
 
1. นายเพทาย   ทองสุข
2. นางสุพรรณี   ชูรักษ์
 
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาลักษ์  แดงประเสริฐ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  กุตัน
3. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  กิจสงสาร
 
1. นายธนพัฒน์  สงวนให้
2. นายเพทาย  ทองสุข
 
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นายนิติชัย  วงษ์ประเสริฐ
2. นางสาวปรัชญาวี   สีหมอก
3. นางสาวพิมพ์ผกา  สุภายอง
 
1. นางสุพรรณี  ชูรักษ์
2. นางสาวธันยพร  เนียมจันทร์
 
36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายกวินทัศน์  พิชาเศรษฐรักษ์
2. เด็กชายชัยชนะ  เกิดทวี
 
1. นางขวัญใจ   เพชรกล้า
2. นายกนก   สมดี
 
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวบัวชมพู   -
2. นายปุญญพัฒน์   จุมังมอ
 
1. นายทิวากร  ประชาโรจน์
2. นายกนก  สมดี
 
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายชยพล  สุธรรมไพศาล
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  โตทอง
 
1. นายปราชญ์กิตติ  หมายเจริญ
2. นางสาวศริญญา  จำเริญใหญ่
 
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายธฤต  ณรงค์ชัย
2. เด็กชายนันทพัทธ์  เลิศเศรษฐี
 
1. นายปราชญ์กิตติ  หมายเจริญ
2. นางสาวศริญญา  จำเริญใหญ่
 
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  หล้าบุดดี
2. นายธนกร  พรหมมาศ
3. นางสาวเกสรา  แก้วคุณเมือง
 
1. นางขวัญใจ  เพชรกล้า
2. นายกนก   สมดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.83 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  แหนกลาง
2. เด็กหญิงธิชาพร  หอมพฤติภาพ
3. เด็กหญิงนิชานันท์  ทานะเวช
4. เด็กหญิงพลอยวรรษชล  โสดาพัฒน์
5. เด็กหญิงวรัญญา  สัจจัง
 
1. นางชรัญญา  บุญบรรเทิง
2. นางสาววิชุดา  แก้วแสงสี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.99 ทอง 7 1. นางสาวจิระนันท์  จู่จร
2. นางสาวจิราพรรณ  หาดชุม
3. นางสาวชาลิสา  บุญเจริญ
4. นางสาวปฏิมา  คำเสน
5. นางสาวอลิสา  พุ่มมะระ
 
1. นางพิมผกา  ชนะศรี
2. นางสาววิชุดา  แก้วแสงสี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.99 ทอง 10 1. นางสาวณัฏฐนิชา  อุดร
2. นายนรินทรโชติ  วิศิษฏินาภรณ์
3. นายนฤพงศ์  บุญเกิด
4. นางสาวรินรดา  แสงพันธ์ไม้
5. นางสาวอรอนงค์  ชาดี
 
1. นายไพศาล  โคกรัมย์
2. นางสุมณา  น้อยสุวรรณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัทกฤศ  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวชุติภา  พุทธา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง 8 1. นายนับฝัน  อัศดรประเสริฐ
 
1. นางสาวดวงกมล  พุงไธสง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 12 1. เด็กหญิงญาดา  พิพัฒน์
2. นายศลาฆิน  มุ่งศิริ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เพลินลาภ
2. นางสาวประคองศรี  เชื้อโพหัก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 66.34 ทองแดง 24 1. นางสาวอนุธิดา  บางไทร
2. นายอัยการ  สัญญากฤษ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันสุก
2. นางกมลวรรณ  แท่นมณี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์ฤดี  อินทร์จันทร์
2. เด็กชายสุราช  โฆสิตานันท์
 
1. นายสุวิกรม  โรจนชูศรี
2. นายชัชวาล  ผ่องอำพล
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นายบริรักษ์  ภักดีรัตนโชติ
2. นายอภิรักษ์  อ่อนสุข
 
1. นายปรมินทร์  ศิริวัฒนาโกวิท
2. นายสุวิกรม  โรจนชูศรี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายวชิระ  ห่อทอง
 
1. นางสาววรรณา  ชนชนะชัย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 19 1. นางสาวแก้วตะวัน  จันทะคร
 
1. นายอัจฉริยะ  ม่วงจร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำแสนโคตร
 
1. นางสาววรรณา  ชนชนะชัย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวดลชา  ถามะพันธ์
 
1. นายอัจฉริยะ  ม่วงจร
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณปพร  ตั้งเขาทอง
 
1. นางสาววรรณา  ชนชนะชัย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวสุธาสินี  บุตรดี
 
1. นายอัจฉริยะ  ม่วงจร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 15 1. เด็กชายวัชรพล  อ่อนช้อย
 
1. นางสาววรรณา  ชนชนะชัย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 1. นายณภัทร  แจ่มแจ้ง
 
1. นายอัจฉริยะ  ม่วงจร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายชานน  พูลอิทธินันท์
2. นายปิติพงษ์  ยังอยู่สุข
3. นางสาวมินดารัศมิ์  ทรัพย์ประเสริฐ
4. นายวีราวุฒ  บายสะแคล
5. นายศรุธนา  แสงมาน
6. นายศักดินนท์  วังอาจ
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
2. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายธนกิต  สินเพ็ง
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 9 1. นายวีราวุฒ  บายสะแคล
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนารี  ชูวงษ์วาน
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  ตรีพาต
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายธนกิต  สินเพ็ง
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนารี  ชูวงษ์วาน
 
1. นายวรัญญา  พวงศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวอภิญญา  ตรีพาต
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายธนากร  ไตรย์พืชน์
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฒฑากร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐนารี  ชูวงษ์วาน
 
1. นายโอฬาร  โชติวุฒฑากร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาวปฏิมา  คำเสน
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 1. นายปิติพงษ์  ยังอยู่สุข
2. นายภูผา  เพิ่มเติม
3. นางสาวมนัสดา  โฉมงาม
4. นางสาวมินดารัศมิ์  ทรัพย์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงวาสนา  ภู่พวง
6. นางสาวสิรินทรา  แย้มพงษ์
7. นางสาวแก้วตา  สีหาแสน
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
2. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก   โพธิ์วัน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   เก่าค้อ
3. เด็กชายกฤษณะ  เนตรกลาง
4. เด็กหญิงขนิฐา   คำเบิด
5. เด็กหญิงจีรนันท์   หาญกลั่น
6. เด็กหญิงจุติพร   เอกตระกูล
7. เด็กหญิงณัฐธิดา    กิมากรณ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประจุลฬา
9. เด็กหญิงณิชกานต์   สุขละมูล
10. เด็กชายธนกฤษ   สินเพ็ง
11. เด็กชายนฤพล  บุญชิต
12. เด็กชายประสิทธิ์  ดาขัน
13. เด็กหญิงปิญชาน์   สาคร
14. เด็กชายพาณิชย์  แซ่หญ้า
15. เด็กหญิงพิมผกา   เครือแก้ว
16. เด็กชายพีรพัตร   วานิชย์สวัสดิ์
17. เด็กชายภาณุพงษ์  วุฒิ
18. เด็กชายมารุต   ดีประเสริฐ
19. เด็กหญิงรัตน์ชนิลพร   บุญตา
20. เด็กชายวชิรนนท์   วงค์แสงสอน
21. เด็กชายวทัญญู  อุปถัมภ์
22. เด็กหญิงวนัชญา   สุขเกษม
23. เด็กชายวรัชญ์   พุ่มเจริญ
24. เด็กหญิงวาสนา   ภู่พวง
25. เด็กชายศุภกร   เกษมศิริเพ็ญ
26. เด็กชายสงกรานต์   เปลี่ยนแปลง
27. เด็กชายสมชาย  มาตชะนา
28. เด็กชายสิริมงคลชัย   อบสุข
29. เด็กหญิงสุชานันท์   ประดับศรี
30. เด็กหญิงสุวรรณา   ปานหงษา
31. เด็กชายอดิรุจ   แลบัว
32. เด็กชายอภิรักษ์   สุขศรี
33. เด็กหญิงอมลมณี   จอมคำสิงห์
34. เด็กหญิงอลิสา   เก่าค้อ
35. เด็กหญิงแก้วกันยา   น้อยประชา
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
2. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
4. นางสาวภาวิณี  เทพทอง
5. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชพรรณ   กิจพิมลกุล
2. นายกิตติพงศ์   มาแย้ม
3. นางสาวจิตตา    ประสุทธิ์
4. นางสาวฉันทชา   เซ็นพานิช
5. นางสาวชลธิชา   อบสุข
6. นางสาวชะโรชา    เงินงอกงาม
7. นายตะวัน   กลิ่นสักโก
8. นางสาวธนัชชา   ชาญณรงค์
9. นายธนากร  ไตรย์พืชน์
10. นางสาวธัตฌนัทณ์   มีไชโย
11. นางสาวปรางทิพย์   อมรปัทมาพร
12. นางสาวปัณฑิตา  พิลา
13. นางสาวพรพรรณ  คงรอด
14. นายภัควัฒน์   จันทร์เอี่ยม
15. นายภูผา  เพิ่มเติม
16. นางสาวมนัสดา  โฉมงาม
17. นางสาวมินดารัศมิ์  ทรัพย์ประเสริฐ
18. นางสาววิยดา   วิชัย
19. นางสาววิรากร   เกษมมัสสุ
20. นางสาวศศิประภา  สีหาบุตร
21. นางสาวศิริกัลยา  สุภาพันธ์
22. นายศุภวัฒน์    สุขวิเศษ
23. นางสาวสิรินทรา  แย้มพงษ์
24. นายอภิชาติ  ชายเจริญ
25. นางสาวอภิญญา  ตรีพาต
26. นางสาวเกวลี   นาสุนทร
27. นางสาวเกวลี   แซ่ลี้
28. นางสาวเจ้าน้อย   สุขราช
29. นายเทวัญ   พูลจันทร์
30. นางสาวแก้วตา  สีหาแสน
 
1. นางสาววรัญญา  พวงศรี
2. นายโอฬาร  โชติวุฑฒากร
3. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
4. นางสาวภาวิณี  เทพทอง
5. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงนลินี  ล่ำสันต์
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 75.33 เงิน 7 1. นายรัชพล  แผ้วตัน
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77.67 เงิน 6 1. เด็กหญิง้ฟ้าใส  เนตรพรมราช
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 7 1. นางสาวชวัลรัตน์  อยู่ศิริ
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัน  เสริมศาสตร์
2. เด็กชายชนะสิทธิ์  แสงภู
3. นางสาวชวัลรัตน์  อยู่ศิริ
4. เด็กชายชายชาญ  บุญปก
5. เด็กชายณภัทร  ประทุมทอง
6. เด็กชายธนรัตน์  วาดสุทธาชีพ
7. เด็กหญิงนภัสสร  ส้มหวาน
8. เด็กหญิงนลินี  ล่ำสันต์
9. เด็กหญิงนันนิภา  ประวันนา
10. เด็กชายปิยพัทธ์  มีโพธิ์
11. เด็กชายปิยะณัฐ  สังขมาลัย
12. เด็กชายภวัต  ม้าเฒ่า
13. นายภาณุ  ใสงสุทธิ์
14. นายรัชพล  แผ้วตัน
15. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองหล่อ
16. เด็กหญิงอนุธิดา  ธรรมดา
17. เด็กชายเจษฎา  สมาน
18. นางสาวใบเตย  บางลาภ
19. เด็กหญิง้ฟ้าใส  เนตรพรมราช
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นางสาววรัญญา  พวงศรี
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  เสนาผล
2. นางสาวปนันทิตา  เชื้อสระพัง
3. เด็กหญิงผลิดา  บุญศุขะ
4. เด็กหญิงสมปรารถนา  ใสสอาด
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ศิรินคร
6. เด็กหญิงแพรวา  จินากูล
 
1. นางสาวภาวิณี  เทพทอง
2. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
3. นางสาว อัยรฎา  ฤกษ์เมือง
4. นางสาวสรินทร์นา  ยิ้มสุขเยี่ยม
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.67 ทอง 4 1. นางสาวธนาวดี   หงษา
2. นางสาวภัคจิรา  หันจางสิทธิ์
3. นางสาวอัจฉราพร  ลิภา
4. นางสาวอาภัสรา  ยาใจ
5. นางสาวอินทิรา  อินน้อย
6. นางสาวเบญญาภา  อำนวย
 
1. นางสาวภาวิณี   เทพทอง
2. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
3. นางสาวณัฐมน   จิตร์ถาวรมณี
4. นางสาวชิณานันท์  ไชยสีหา
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่างทอง
2. เด็กหญิงกุลนันทน์  จุลศิริ
3. นางสาวณัฐณิชา  เสนาผล
4. เด็กหญิงธันยากานต์  มหากวี
5. เด็กหญิงนฤมลวรรณ  สนองชาติ
6. เด็กหญิงพาขวัญ  ดีบัว
7. เด็กหญิงเขมจิรา  ศิรินคร
8. เด็กหญิงแพรวา  จินากูล
 
1. นางสาวภาวิณี  เทพทอง
2. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
3. นางสาวพิชชาภัสร์  ยอรัมย์
4. นางสาวเกตุชฎาพร   ภูติรักษ์
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง 5 1. นางสาวภัคจิรา  หันจางสิทธิ์
2. นางสาวอัจฉราพร  ลิภา
3. นางสาวอาภัสรา  ยาใจ
4. นางสาวอินทิรา  อินน้อย
5. นางสาวเจตสุภา  หงษ์ศิลา
6. นางสาวเบญจมาศ  เกษชม
7. นางสาวเบญญาภา  อำนวย
 
1. นางสาวภาวิณี  เทพทอง
2. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
3. นางสาวชิณานันท์  ไชยสีหา
4. นางสาวพิชชาภัสร์  ยอรัมย์
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชพรรณ  กิจพิมลกุล
2. นางสาวกมลลักษณ์  แซ่ลอย
3. นายกิตติเดช  จันทร์กำเนิด
4. นายธนรัตน์  ลลิตวงศากุล
5. นางสาวธนาวดี  หงษา
6. นายธวัชชัย  เมี่ยงอิ่ม
7. นายนิวัฒน์  ศรีสงคราม
8. นางสาวภัคจิรา  หันจางสิทธิ์
9. นายภาณุพงศ์  บุตรพรม
10. นายวัชรพงศ์  จำนงค์ทรัพย์
11. นางสาวอัจฉราพร  ลิภา
12. นางสาวอาภัสรา  ยาใจ
13. นางสาวอินทิรา  อินน้อย
14. นางสาวเจตสุภา  หงษ์ศิลา
15. นางสาวเบญจมาศ  เกษชม
16. นางสาวเบญญาภา  อำนวย
 
1. นางสาวภาวิณี  เทพทอง
2. นางสาวทัศนีย์  แสงเสงี่ยม
3. นางสาวณัฐมน   จิตร์ถาวรมณี
4. นางสาวเกตุชฎาพร  ภูติรักษ์
5. นายณัฐพัชร์  ชนะพันธ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายซามูเอล  กิตติคุณคริสต์
 
1. นายเสน่ห์  สมตัว
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 48.3 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกฤษติยา  นนฤาชา
 
1. นางสาวพรรษมล  ภิรมย์ศรี
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.67 เงิน 7 1. นางสาวกัลยกฤศล์  นนธิจันทร์
2. นางสาวณัฐกมล  ภูละอินทร์
3. นางสาวภัทรดา  กุลจารุกร
4. นายมนัส  เตวดา
5. นายอทกร  บุญญะเสมา
 
1. นางสาวเจนจิรา  เพชรล้วน
2. นายภาณุวัฒน์  ยาอุด
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบวรลักษณ์  ประสพสุข
2. นางสาวศจีวรรณ  ทับโพชา
3. นางสาวศุภพร  เผือกรื่น
4. นางสาวสิรารมย์  วงษ์ประเสริฐ
5. นางสาวสุนันทา  บุตรพรม
 
1. นายวรดร  ศุภสิริมงคล
2. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงปุณยนุช  อุระเพ็ญ
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  บุญญาพิจิตร์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.6 เงิน 16 1. นางสาวนุชวรา  สนธยารังษี
 
1. นางสาวพรรธิวา  บุตรน้ำเพชร
 
88 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 13.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนันทิดา  อาจยิ่งยง
 
1. นางสาวสุนันทา  สุภาพจริตกุล
 
89 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวธาราวดี  ยามมีสินธ์
 
1. นางสาวสวรักษ์  เพ็งอุดม
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ชาญชัย
2. เด็กหญิงทศวรรณ  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
2. นายณัฐศักดิ์  แก้วปราณี
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 15 1. นางสาวณัฐวรรณ  จันทร์เศรษฐี
2. นางสาวโชตินินตรา  โวหารลึก
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
2. นายณัฐศักดิ์  แก้วปราณี
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 11 1. นางสาวกัลยา  ไกรยันต์
2. นางสาวชฎาพร  บุญลอย
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เกษมุล
2. นายณัฐศักดิ์  แก้วปราณี
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.67 เงิน 11 1. นางสาวกัญธนฐิกา  ทวาภพ
2. นางสาวเเพรววชิรา  จันทร์โพธิ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  เพชรล้วน
2. นายภาณุวัฒน์  ยาอุด
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวพร  คชรินทร์
2. นางสาวพรรษา  ธรรมาจารุศิล
 
1. นายวรดร   ศุภสิริมงคล
2. นางสาววัชราภรณ์  ทรงคาศรี
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงปนิดา  สังขะทา
2. เด็กหญิงมีนตรา  บุญเผย
3. เด็กชายอภิวิชญ์  สุขแสวง
 
1. นางสาวสุจิตรา  เรืองยิ่ง
2. นางสาวพรศิริ  ไทยยากรณ์
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวนลิษรา  อาจอนงค์
2. นางสาวพิมลพรรณ  อิ่มแก้ว
3. นางสาวแพรวา  ทรายสมุทร
 
1. นางสาวสุจิตรา  เรืองยิ่ง
2. นางสาวพรศิริ  ไทยยากรณ์
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิญา  เอมอ้น
2. เด็กหญิงนภาคิน  ทรัพย์ผุด
3. เด็กหญิงแอนจิรา  มายา ไร
 
1. นางสาวสุจิตรา  เรืองยิ่ง
2. นางสาวพรศิริ  ไทยยากรณ์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนพนภา  วิมูลชาติ
2. นายสุริยะ  ภู่สีสุวรรณ
3. นางสาวอุรชา  รุ่มจิตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  เรืองยิ่ง
2. นางสาวพรศิริ  ไทยยากรณ์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 31.67 เข้าร่วม 14 1. นายปิติพัฒน์  นิ่มจินดา
2. นายศักยะ  สัจจัง
 
1. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
2. นายแสงดี  ปรีชาประพาฬวงศ์
 
100 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 7 1. นางสาวกมลชนก  โอดลี
2. นางสาวพิชญ์สินี  รัตนประสิทธิ์
3. นางสาวรณพร  กลิ่นฉวี
 
1. นายแสงดี  ปรีชาประพาฬวงศ์
2. นายเจษฎาพร  ใจเมือง
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 6 1. นายนฤพงศ์  บุญเกิด
2. นางสาวพิญภัทร  มองมุงคุณ
 
1. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชฎาพร  อุตรดิษฐ์
2. เด็กหญิงภคพร  นุชนานนท์
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์
2. นายภรัณยู  โตอนันต์
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ลายเงิน
2. เด็กชายวชิระ  ห่อทอง
 
1. นายอธิการ  พูลฉนวน
2. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายกิตติธัช  เสริมสร้าง
2. เด็กชายกิตตินันท์  เสริมสร้าง
 
1. นายอธิการ  พูลฉนวน
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นายณัฐพล  ปีมะนาว
2. นางสาวอาราดา  อินขามป้อม
 
1. นายศศิวัฒน์  ชนาวุฒิเจริญรัฐ
2. นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพิ่มสิน
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60.59 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปาลิตา  ขอแกนกลาง
2. เด็กชายภัสกร  เสาวคนธ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์
2. นายภรัณยู  โตอนันต์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาณิศา  ขุนแท้
2. เด็กหญิงสมใจปอง  เพียรกล้า
 
1. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
2. นายชัชชัย  แสงโรจน์กิตติคุณ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฏชนน  วิริยะกิจ
2. นายพีรพัฒน์  ไทย
3. นายเจษฎาภรณ์   คำภูเวียง
 
1. นายศศิวัฒน์  ชนาวุฒิเจริญรัฐ
2. นายอธิการ  พูลฉนวน
 
109 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันต์ดนัย   แหมไธสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   บำรุงมา
3. เด็กชายสิทธินนท์   ประพิณพจน์
 
1. นางสาวหัสดาภรณ์   ภูมิผักแว่น
2. นางสาวอรนิภา   มะลิสา
 
110 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา   สีหาดร
2. นางสาวณัฏฐณิชา   กระฉอดนอก
3. นางสาวอารียา   คำนวน
 
1. นางวิภารัตน์   อุปเนตร
2. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ขวัญบัว
2. เด็กหญิงธนวันต์   ชื่นบุบผา
3. เด็กหญิงบุญญิสา   เหลางาม
 
1. นางสาวญาณิศา  อัศวพัฒน์วาณิชย์
2. นางสาวหัสดาภรณ์   ภูมิผักแว่น
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รอดกุล
2. เด็กชายชาติชาย  บุราตา
3. เด็กหญิงพิชญา  ศรีเทพ
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางสาวญาณิศา  อัศวพัฒน์วาณิชย์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง 9 1. นางสาวขนิษฐา  กาลจักร
2. นางสาวณัฐณิชา  โพธิจักร
3. นางสาวนวมินทร์  แซ่จิว
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางวิภารัตน์   อุปเนตร
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 4 1. นางสาวนวพร  ชูสิน
2. นางสาวพิมพ์นภา   สีหาดร
3. นางสาวภัทรวดี  ศรีชมภู
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางสาวอรนิภา   มะลิสา
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวชาลิสา  เขตนิมิตร
2. นางสาวปนัดดา  ลายนอก
3. นางสาววรารัตน์  พลชัย
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางสาวอรนิภา   มะลิสา
 
116 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  คงคำมาก
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์
 
117 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ดวงทองมา
 
1. นางสาวสุธาสินี  ชื่นตา
 
118 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรพรหม  ไชยเจริญพาณิช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  พิกุลทอง
 
119 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพชร  ดีเสมอ
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิภากรพันธ์
 
120 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมชาย  มาตชะนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา  พิกุลทอง
 
121 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกุล  นงนวล
 
1. นางสาวสุธาสินี  ชื่นตา