สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  เรืองสีเหมือน
 
1. นางวิภาวดี  เรมี่ย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 31 1. นายกิตติพงษ์  กลิ่นหอม
 
1. นางวิภาวดี  เรมี่ย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายณอาณัติ  ถาวรวงษ์
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นายพรภวิษย์  วัยวาสน์
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 29 1. เด็กชายธนภูมิ​  นราวัง
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 33 1. นายณิธิช  ปราณีธยาศัย
 
1. นางวิภาวดี  เรมี่ย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายพงษ์อมร  ภูละคร
 
1. นายพีรพันธ์  ไตรพาน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 1. นายศิริชัย  พริ้งเพราะ
 
1. นายพีรพันธ์  ไตรพาน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายปภาวิน  พาธิแสง
 
1. นายพีรพันธ์  ไตรพาน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 38 1. นายโยธิน  สุดใจดี
 
1. นายพีรพันธ์  ไตรพาน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 1. เด็กชายธนกฤต  เกตุพงษ์พันธุ์
 
1. นายพีรพันธ์  ไตรพาน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 33 1. นายปิ่นพงศ์  สิริเวชพันธุ์
 
1. นายสุนทร  นิลดำ
 
13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายชลณภัทร  ตั้วเจริญ
2. เด็กชายธนพนธ์  เทพเทียมทัศน์
3. เด็กชายอธิราช  ตากงูเหลือม
 
1. นายพงษ์รพี  มาตตะโก
 
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 33 1. นายณัฐดนัย  ชูลำภู
2. นายพลาธิป  โพตุ่น
3. นายรพิงพัฒน์  ชาญประเทศ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ
2. นางสาวกมลชนก  จันทร
 
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจีระพัฒน์  เตชะธนสมบัติ
2. เด็กชายชลาธิป  พันธ์เมือง
3. เด็กชายวิชัย  ทัดเกษร
 
1. นายพงษ์รพี  มาตตะโก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.83 ทอง 20 1. นายกิตติพงษ์  สร้อยจิตต์
2. นายณัฐนนท์  ยี่ตันศรี
3. นายพัฒนะ  วัฒนเดชะกุล
4. นายวรินทร์ธร  ถูกธรรม
5. นายสาโรช  ช้างเจริญ
 
1. นายเชษฐกิตติ์  บุญสดวก
2. นายนฤเดข  โพธิ์คลัง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 13 1. เด็กชายชลาธิป  พันธ์เมือง
2. เด็กชายวิชัย  ทัดเกษร
 
1. นายเชษฐกิตติ์  บุญสดวก
2. นายนฤเดข  โพธิ์คลัง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 29 1. นายธนโชติ  แจ่มใส
2. นายศิริชัย  พริ้งเพราะ
 
1. นายเชษฐกิตติ์  บุญสดวก
2. นายนฤเดข  โพธิ์คลัง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 16 1. เด็กชายไม้ทอง  มีนุชนารถ
 
1. นายสิทธิราช  ทองสรวง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 29 1. นายพัฒนะ  วัฒนเดชะกุล
 
1. นายสิทธิราช  ทองสรวง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 15 1. เด็กชายณรินทร์  โฆษิตสถิตย์
 
1. นายสิทธิราช  ทองสรวง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายธีรเชษฐ  ธรรมราช
 
1. นายสิทธิราช  ทองสรวง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 1. นายเขษมศักดิ์  เข็มทอง
 
1. นายสิทธิราช  ทองสรวง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายถิรวัฒน์  อ่อนนอก
2. นายธนพร  ภาสอน
3. นายปุญญพัฒน์  ฉินทกานันท์
 
1. นายสิทธิราช  ทองสรวง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายวงศธร  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 11 1. นายวรินทร์ธร  ถูกธรรม
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวงศธร  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 11 1. นายปรัชญา  โพธิ์ชัยหล้า
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายพรหมระพี  ตรีครุธพันธ์
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวงศธร  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 11 1. นายเมธัส  ช่อพยอม
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  แตงโสภา
2. เด็กชายชีวธันย์  สันตจิตร
3. เด็กชายดิษภัทร  เกตุเวชช์
4. เด็กชายตฤณภพ  ยุวภากรณ์กุล
5. เด็กชายธีรพัฒน์  เผือกสำลี
6. เด็กชายบวรนันท์  แหนงแหยม
7. เด็กชายพีรพัฒน์  มณีรักษ์
8. เด็กชายสิรวิชญ์  สูชาวนา
9. เด็กชายอนุวิท  แสงสุกใส
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนกร  หุ่นอินทร์
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 56.4 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายพศิน  พุฒศิริ
 
1. นางสาวพัชรพรรณ์  ปานเอี่ยม
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 13 1. นายพรหมระพี  ตรีครุธพันธ์
 
1. นางสาวพัชรพรรณ์  ปานเอี่ยม
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายชนาธิป  ช้างแก้ว
2. นายธีรชานนท์  พวงเงิน
 
1. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
2. นางสาวฐิตาพร  สราคำ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 19 1. นายธนกฤต  อึงไพเราะ
2. นายภูติวัฒน์  จิรไพสิฐนุกูล
 
1. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
2. นางสาวฐิตาพร  สราคำ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กชายคัคเนศวร์  ปานะเจริญ
2. เด็กชายภัทรชัย  เที่ยงบริบูรณ์
 
1. นางสาวกัลจิตร  ยอดคำ
2. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 22 1. นายธนชาติ  สุขไชย
2. นายสุรดิษ  คัณทักษ์
 
1. นางสาวกัลจิตร  ยอดคำ
2. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 10 1. เด็กชายปักศิลา  อ่อนเทศ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  พันธุลี
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  นิละนนท์
 
1. นางเพ็ญนภา  โตอ่อน
2. นางสาวปภาวี  มู่สา
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 1. นายพุฒิเมธ  จินดาโชติ
2. นายสุวรรณภูมิ  สำนึกตน
3. นายอนุศักดิ์  สายพรม
 
1. นางสาวปภาวี  มู่สา
2. นางเพ็ญนภา  โตอ่อน