เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. กรุงเทพมหานคร นางสาวจิราพร บัวงาม 0612387811 20 ธ.ค.-28 พ.ย 2565
2. สพป. กาญจนบุรี เขต 1 นายอานันต์ ทรงกิตเจริญ 0808321277 19-21 ธ.ค. 2566
3. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 นายวรรษฑีระ ปานบุตร 085-2124422 24-27 ธ.ค. 2565
4. สพป. กาญจนบุรี เขต 3 นางสาวปาริชาติ จันทร์สวัสดิ์ 0641539253 22-23 ธ.ค. 2565
5. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 นายนพรุจ ลับบัวงาม 083 6645989 21-22 ธ.ค. 2565
6. สพป. จันทบุรี เขต 1 รายา ปัญจมานนท์ 0817615382 19-26 พ.ย 2565
7. สพป. จันทบุรี เขต 2 นายพิรุณ แพทย์อุดม 0957207555 16 ธ.ค. 2565
8. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งพุฒ 0929085462 8-19 ธ.ค. 2565
9. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 นายสินธ์ ศรีพลพา 0838792891 14-17 ธ.ค. 2566
10. สพป. ชลบุรี เขต 1 นายเฉลิมชัย ศรีประไพ 0945580989 16-22 ธ.ค. 2566
11. สพป. ชลบุรี เขต 2 อรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล 0644541451 23-24 ธ.ค. 2565
12. สพป. ชลบุรี เขต 3 นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น 0856748351 15-17 ธ.ค. 2565
13. สพป. ชัยนาท เขต 1 สุกัญญา มิ่งใย 0621456464 11-13 ธ.ค. 2565
14. สพป. ตราด เขต 1 นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนพิทักษ์ 0918179471 23-25 ธ.ค. 2565
15. สพป. นครนายก เขต 1 นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ 0861523636 13-20 ธ.ค. 2565
16. สพป. นครปฐม เขต 1 นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น 081-3852188 17-18 ธ.ค. 2565
17. สพป. นครปฐม เขต 2 นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ 0814397577 25-27 ม.ค. 2557
18. สพป. นนทบุรี เขต 1 นางปณิดา ภูห้องเพชร - 18 ธ.ค.-5 ม.ค. 2566
19. สพป. นนทบุรี เขต 2 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329 18-23 ธ.ค. 2566
20. สพป. ปทุมธานี เขต 1 นางประทิน เย็นทรวง 099-2604711 3-5 ม.ค. 2566
21. สพป. ปทุมธานี เขต 2 นางสาวนิภา ศิริจร 0898877782 19-23 ธ.ค. 2565
22. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปรัชญา อาษา 0807809808 16-18 ธ.ค. 2565
23. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม 0957455558 19-22 ธ.ค. 2565
24. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 ธวัช โพธิ์ชู 0931430183 1-2 ธ.ค. 2565
25. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 นายศักดิ์สิทธิ์ กองก่ำ 0802523909 7-9 ธ.ค. 2565
26. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา 0943419494 15-16 ธ.ค. 2565
27. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา 0819488533 27-28 ธ.ค. 2565
28. สพป. เพชรบุรี เขต 1 นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช 0631454514 21-23 ธ.ค. 2565
29. สพป. เพชรบุรี เขต 2 นายพงษ์โรจน์ เรืองศรี 0808916324 21-23 ธ.ค. 2565
30. สพป. ระยอง เขต 1 นางสาวพัสน์นันท์ จิตต์ศรี 0876727681 30 พ.ย-2 ธ.ค. 2565
31. สพป. ระยอง เขต 2 นายสุธน พรมลี 0924965283 15-16 ธ.ค. 2565
32. สพป. ราชบุรี เขต 1
33. สพป. ราชบุรี เขต 2 นางสาวอัจฉรียา สระทองเขียว 0861618155 13-16 ธ.ค. 2565
34. สพป. ลพบุรี เขต 1 นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 0890828306 12-15 ธ.ค. 2566
35. สพป. ลพบุรี เขต 2 นางสาวสมฤทัย เรืองงาม 0864677944 15-17 ธ.ค. 2565
36. สพป. สมุทรปราการ เขต 1 นางสาวธนิตา หมาดนุ้ย 0635161123 26-29 ธ.ค. 2565
37. สพป. สมุทรปราการ เขต 2 นางศุกรรญา ทรัพย์สิน 0860545730 13-15 ธ.ค. 2565
38. สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 นางสาวภัทรนันท์ ภูจีรัง 0811959229 24-26 ม.ค. 2567
39. สพป. สมุทรสาคร เขต 1 นางสาวกัลยา คงบัน 086 9435219 26-28 ธ.ค. 2565
40. สพป. สระแก้ว เขต 1 สราวุธ แก้ววันทา 0637437432 19-25 ธ.ค. 2565
41. สพป. สระแก้ว เขต 2 พรรณวิภา เทพขาม 0814025771 18-25 ธ.ค. 2565
42. สพป. สระบุรี เขต 1 พชรมณฑ์ สุภาวัฒนา 0967944555 3-4 ธ.ค. 2565
43. สพป. สระบุรี เขต 2 ฉัตรสุดา โพธิศรี 0851054275 14-16 ธ.ค. 2565
44. สพป. สิงห์บุรี เขต 1 นางสาวบุศรินทร์ บุญรอด 0817546503 15-17 ธ.ค. 2566
45. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 นายณัฐชนน สุนทรวิภาต 0863590200 21-23 ธ.ค. 2565
46. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 นายจักรภพ อุปะทะ 0900133556 13-16 ธ.ค. 2565
47. สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 นางสาวรพีพร ศรีศักดา 0966353546 20-21 ธ.ค. 2565
48. สพป. อ่างทอง เขต 1 นางสาวกชกร ลาภบรรเทิง 0656304882 26-28 ธ.ค. 2565
49. สพป. อุทัยธานี เขต 1 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต 0946988874 26-27 ธ.ค. 2565
50. สพป. อุทัยธานี เขต 2 นางสาวทศพร แสงรื่น 094-6407266 17-18 ธ.ค. 2565

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 ธเนศ ไชยสุวรรณ 024102044 ต่อ 302 19 ธ.ค.-4 ม.ค. 2566
2. สพม. กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ ทุมกิจจะ 029398364 11-31 ม.ค. 2567
3. สพม. กาญจนบุรี นายชาญชัย แสงนิล 0633074529 24-26 ม.ค. 2567
4. สพม. จันทบุรี กลุ่ม 1 นางสาวบงกช พูลเกษม 0843629183 6-9 ธ.ค. 2565
5. สพม. จันทบุรี กลุ่ม 2 นางสาวบงกช พูลเกษม 0843629183 6-9 ธ.ค. 2565
6. สพม. ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 นายปริญญา สีใส 081-758-9082 14 ธ.ค. 2565
7. สพม. ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 นายวัฒนพงษ์ ศิริวิศิษฐ์กุล 0634166142 15 ธ.ค. 2565
8. สพม. ชลบุรี กลุ่ม 1 นางสาววรนุช แสงจันทร์ 0863793301 14-16 ธ.ค. 2565
9. สพม. ชลบุรี กลุ่ม 2 นายอนุสรณ์ ปิติวงษ์ 080-0933064 19-20 ธ.ค. 2566
10. สพม. ชลบุรี กลุ่ม 3 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ 0865363461 26 ธ.ค. 2565
11. สพม. ชัยนาท นายนรุตม์ เพ็งวัน 0834526159 15-20 พ.ย 2565
12. สพม. ตราด นางสาวบงกช พูลเกษม 0843629183 1-9 ธ.ค. 2565
13. สพม. นครนายก นางสาวมาธิตา ร่มโพธิ์ 0800406123 15-16 ธ.ค. 2565
14. สพม. นครปฐม กลุ่ม 1 ว่าที่ร.ต.สรไกร แจ่มจิตต์ 0971699569 23-25 ธ.ค. 2565
15. สพม. นครปฐม กลุ่ม 2 นายอธิวัชร วงศ์เจริญ 0930674817 23-25 ธ.ค. 2565
16. สพม. นนทบุรี กลุ่ม 1 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 061-6241991 24-26 ธ.ค. 2565
17. สพม. นนทบุรี กลุ่ม 2 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 061-6241991 24-26 ธ.ค. 2565
18. สพม. ปทุมธานี กลุ่ม 1 นายอุดมทรัพย์ ใจดี 0939416928 13-21 พ.ย 2566
19. สพม. ปทุมธานี กลุ่ม 2 นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์ 0982897541 12-13 พ.ย 2566
20. สพม. ประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์เทพ อุ่นอก 0871691976 22-24 พ.ย 2566
21. สพม. ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 นางเฉลิมขวัญ วุฒิยา/นายสมจิตร วงษ์อิน 0988907780/088836855 26-27 ธ.ค. 2565
22. สพม. ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 นางสาวศรีประภา โค้วตระกูล 0895469392 26-27 ธ.ค. 2565
23. สพม. พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 สุธาวัลย์ สมานหมู่ 0616733460 5-9 ก.ย. 2565
24. สพม. พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 ธิติพัฒน์ เปาริก 0901150346 5-9 ก.ย. 2565
25. สพม. เพชรบุรี นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย 0894094508 29-30 ธ.ค. 2565
26. สพม. ระยอง กลุ่ม 1 นายอดิศักดิ์ เหลืองเดชานุรักษ์ 0823673384 14-15 ธ.ค. 2566
27. สพม. ระยอง กลุ่ม 2 นายสุขุม ชินวงศ์ 089-2260522 15 ธ.ค. 2565
28. สพม. ราชบุรี นายชาคริต ราชนิธยากร 0659526623 1 ธ.ค. 2566
29. สพม. ลพบุรี กลุ่ม 1 นายธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียร 0656964245 20-21 พ.ย 2566
30. สพม. ลพบุรี กลุ่ม 2 นายยวน ช้างใหญ่ 0816651657 20-21 พ.ย 2566
31. สพม. สมุทรปราการ นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ 0642979597 20 ม.ค.-4 ก.พ. 2567
32. สพม. สมุทรสงคราม นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์ 14-15 ธ.ค. 2565
33. สพม. สมุทรสาคร นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 0875108950 19-25 ธ.ค. 2565
34. สพม. สระแก้ว กลุ่ม 1 นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์ 0819826989 15-16 ธ.ค. 2565
35. สพม. สระแก้ว กลุ่ม 2 นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์ 0899856721 1-2 ธ.ค. 2565
36. สพม. สระบุรี กลุ่ม 1 นายพชร พิมพ์วาปี 0937351711 24-28 ต.ค. 2565
37. สพม. สระบุรี กลุ่ม 2 นายพชร พิมพ์วาปี 0937351711 24-28 ต.ค. 2565
38. สพม. สิงห์บุรี นางสาวฐิติมา ธะนะศรี 061 - 9463591 10-12 ม.ค. 2567
39. สพม. สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 0897927882 18-19 ธ.ค. 2565
40. สพม. สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 นางศิริลักษณ์ คำเรียง 0858792988 18-19 ธ.ค. 2565
41. สพม. สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ 0850984036 18-19 ธ.ค. 2565
42. สพม. อ่างทอง นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย 0867911013 10-12 ม.ค. 2567
43. สพม. อุทัยธานี นายนรุตม์ เพ็งวัน 0834526159

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ นายสมพร อิ่มพร้อม 0822275002